ME1178 Spelutveckling i 2D

Programkurs, 7,5 högskolepoäng, Grundnivå, vårterminen 2013
Kursen är valbar inom programmet "Digitala spel", med start höstterminen 2012.

Information om anmälningsprocessen ges till studenter på programmet.

Översikt

Kursens syfte är att tillämpa digital medieteknik, arbetsmetodik, pedagogik samt ge specialkunskaper inom spelprogrammering och spelutveckling i 2D.

Kurstid

2013 vecka 14 till
2013 vecka 18

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlshamn

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Medieteknik

Antagning

Förkunskapskrav

Genomgången kurs ME1176 Optimerad spelteknik

Kurstid

2013 vecka 14 till
2013 vecka 18

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlshamn

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Medieteknik

Lärandemål

Innehåll

Kursen innefattar spelprogrammering och grunder i tvådimensionell spelutveckling. Detta inbegriper grundläggande teori och praktik kring programspråket C#, teori och praktik inom applikationsuppbyggnad för spel baserade på Microsofts ramverk XNA samt ett projekt som sammanfattar kursens moment. Dessutom innefattar kursen en reflektion över kursen ur studentperspektiv.

Lärandemål

Efter genomförd kurs skall studenten:
  • Kunna tillämpa principer och terminologi utifrån aktuella fenomen inom spelprogrammering och spelutveckling i 2D
  • Kunna tillämpa programspråket C# i ett projekt baserat på XNA
  • Kunna omsätta kursinnehållet i planering och genomförande i projektform
  • Kunna reflektera över sin egen individuella professionsutveckling i förhållande till spelprogrammering och spelutveckling i 2D

Generella förmågor

I kursen tränas följande generella förmågor:
  • Förmåga att söka information på internet
  • Förmåga att dokumentera programkod enligt branschstandard
  • Förmåga att planera och genomföra projekt
  • Förmåga att samarbeta i grupp
  • Förmåga att kunna ge och ta konstruktiv kritik

Kurslitteratur och övriga läromedel

Spelutveckling i 2D
Kurslitteratur
Titel: Learning XNA 4.0 - Game Development for the PC, Xbox 360, and Windows Phone 7
Författare: Aaron Reed
Utgiven: 2011-01-31
ISBN: 9781449394622
Förlag: O'REILLY & ASSOCIATES

Aktuella webblänkar samt övriga lärresurser presenteras vid kursstart och görs tillgängliga via kurssida.

Kurstid

2013 vecka 14 till
2013 vecka 18

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlshamn

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Medieteknik

Upplägg - Litteratur

Kurslitteratur och övriga läromedel

Spelutveckling i 2D
Kurslitteratur
Titel: Learning XNA 4.0 - Game Development for the PC, Xbox 360, and Windows Phone 7
Författare: Aaron Reed
Utgiven: 2011-01-31
ISBN: 9781449394622
Förlag: O'REILLY & ASSOCIATES

Aktuella webblänkar samt övriga lärresurser presenteras vid kursstart och görs tillgängliga via kurssida.

Lärande och undervisning

Undervisningen utgörs av en kombination av föreläsningar, genomgångar, inlämningsuppgifter och projektarbete i grupp. Arbetsformerna kräver aktivt deltagande och tillämpar innehåll från föreläsningar, genomgångar, workshops, inlämningsuppgifter och litteratur.

Arbetslivsanknytning

I kursen ingår arbetslivsanknytning genom projektarbete.

Lärare

Examinator
Peter Ekdahl

Kursansvarig
Jonas Svegland

Planerade lärtillfällen

Lärtillfällen i kursen är: föreläsningar, seminarier, uppgifter och workshops.

Tidsåtgång

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 200 timmar för att nå lärandemålen. I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.). Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits), som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Kurstid

2013 vecka 14 till
2013 vecka 18

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlshamn

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Medieteknik

Examination

Bedömning

local_Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1105 Inlämningsuppgift 1 1,5 U/G
1115 Inlämningsuppgift 2 1,5 U/G
1125 Inlämningsuppgift 3 1,5 U/G
1135 Projekt 3 U/G

Betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd eller Godkänd.

Vid begäran ges även betyg enligt ECTS.

Kommande tentamenstillfällen

Inga kommande centralt samordnade tentamenstillfällen hittades för denna kurs.

För att få delta vid ett centralt samordnat tentamenstillfälle måste du ha anmält dig i Studentportalen senast 15 dagar innan tentamensdagen.

Lokal och tidpunkt publiceras ca 5 dagar innan tentamensdagen.

Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om de finns i It's Learning eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Kurstid

2013 vecka 14 till
2013 vecka 18

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlshamn

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Medieteknik

 

Share Dela