ME1173 Animering och riggning

Programkurs, 7,5 högskolepoäng, Grundnivå, vårterminen 2013
Kursen är valbar inom programmet "Digitala spel", med start höstterminen 2012.

Information om anmälningsprocessen ges till studenter på programmet.

Översikt

Kursens syfte är att tillämpa digital medieteknik, arbetsmetodik, pedagogik samt ge specialkunskaper inom animation i 2D och 3D samt riggning av 3D-modeller.

Kurstid

2013 vecka 14 till
2013 vecka 18

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlshamn

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Medieteknik

Antagning

Förkunskapskrav

Genomgången kurs ME1155 3D modellering

Kurstid

2013 vecka 14 till
2013 vecka 18

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlshamn

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Medieteknik

Lärandemål

Innehåll

Innehållet i kursen innefattar teorier kring och grunder inom animeringstekniker i 2D och 3D, olika tekniker för föreberedelse, riggning och skinning av 3D-modeller. Dessutom innefattar kursen praktiska och teoretiska moment i hantering av verktyget Autodesk Maya och Autodesk MotionBuilder.

Lärandemål

Efter genomförd kurs ska studenten:
  • Kunna förstå och hantera frame-baserad animation i 2D och 3D
  • Kunna förstå och hantera riggning och skinning av en karaktärsmodell i Maya
  • Kunna reflektera över fördelar och nackdelar med att använda programmet Motionbuilder vid animering av 3D-modeller
  • Vara införstådd i grundläggande funktionalitet av MotionCapture teknik
  • Vara införstådd i rörelsscheman och vad rörelse verkligen är i 3D-animation
  • Kunna omsätta kursinnehållet i planering och genomförande i ett mindre projekt
  • Kunna reflektera över sin egen individuella professionsutveckling i förhållande till animation i 2D och 3D

Generella förmågor

I kursen tränas följande generella förmågor:
  • Förmåga att planera och genomföra projekt
  • Förmåga att ge och ta konstruktiv kritik
  • Förmåga att söka information på internet

Kurslitteratur och övriga läromedel

Animering och riggning
The Learning Maya 2009 Collection: Foundation,
Modeling & Animation, and Special Effects
Författare: Autodesk Maya Press
Förlag: John Wiley & Sons
Utgiven: 200902, Antal sidor: 1840
ISBN10: 0470474432
ISBN13: 9780470474433

Aktuella webblänkar samt övriga lärresurser presenteras vid kursstart och görs tillgängliga via kurssida.

Kurstid

2013 vecka 14 till
2013 vecka 18

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlshamn

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Medieteknik

Upplägg - Litteratur

Kurslitteratur och övriga läromedel

Animering och riggning
The Learning Maya 2009 Collection: Foundation,
Modeling & Animation, and Special Effects
Författare: Autodesk Maya Press
Förlag: John Wiley & Sons
Utgiven: 200902, Antal sidor: 1840
ISBN10: 0470474432
ISBN13: 9780470474433

Aktuella webblänkar samt övriga lärresurser presenteras vid kursstart och görs tillgängliga via kurssida.

Lärande och undervisning

Undervisningen utgörs av en kombination av föreläsningar, genomgångar, inlämningsuppgifter, övningar och projektarbeten i små grupper. Arbetsformerna kräver aktivt deltagande och tillämpar innehåll från föreläsningar, genomgångar, inlämningsuppgifter och litteratur.

Arbetslivsanknytning

Det finns möjlighet för studenter att rikta sina projekt mot företag eller att obundet släppa sina projekt till försäljning efter examinerad kurs.

Lärare

Examinator
Peter Ekdahl

Kursansvarig
Kalle Wirén

Planerade lärtillfällen

Lärtillfällen i kursen är: Gruppdiskussion, föreläsningar, individuell handledning, projekt och individuell vidareutveckling/kompletteringstid/kurslitteratur.

Tidsåtgång

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 200 timmar för att nå lärandemålen. I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.). Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits), som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Kurstid

2013 vecka 14 till
2013 vecka 18

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlshamn

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Medieteknik

Examination

Bedömning

local_Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1005 Animering 2D 1,5 U/G
1015 Animering 3D 3 U/G
1025 Riggning & skinning 1,5 U/G
1035 Projekt 1,5 U/G

Betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd eller Godkänd.

Vid begäran ges även betyg enligt ECTS.

Kommande tentamenstillfällen

Inga kommande centralt samordnade tentamenstillfällen hittades för denna kurs.

För att få delta vid ett centralt samordnat tentamenstillfälle måste du ha anmält dig i Studentportalen senast 15 dagar innan tentamensdagen.

Lokal och tidpunkt publiceras ca 5 dagar innan tentamensdagen.

Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om de finns i It's Learning eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Kurstid

2013 vecka 14 till
2013 vecka 18

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlshamn

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Medieteknik

 

Share Dela