DV2511 Forskningsmetodik i datavetenskap med inriktning mot informatik

Programkurs, 7,5 högskolepoäng, Avancerad nivå, höstterminen 2013

Översikt

Den snabbt konvergerande teknikutvecklingen har medfört ett ökat behov av mång- och tvärvetenskaplig forskning kring design och utveckling av IT, vilket i sin tur kräver ökad kunskap om och förståelse för olika teknikämnens forskningstraditioner och skillnader i forskningsmetodik. Kursen utgår från huvudbegreppen vetenskapligt förhållningssätt, metodik, metod och praktiskt tillvägagångssätt. Studenten ska under kursens gång utveckla kunskap om att det finns olika vetenskapliga världsbilder eller paradigmer, vilka de vanligast förekommande paradigmerna är som har relevans för forskning inom ämnesområden som datavetenskap, programvaruteknik, telekommunikation, interaktionsdesign och informatik/systemvetenskap och hur detta påverkar mång- och tvärvetenskaplig forskning mellan dessa ämnesområden. Studenten uppövar under kursens gång sin kritiska förmåga och förmågan att reflektera kring hur den egna världsbilden och valet av vetenskaplig ansats påverkar resultatet vid forskning och utredningsarbete, hur formulering av forskningsfrågor och val av metod sammanhänger med varandra, hur triangulering av metoder kan avhjälpa enskilda metoders blinda fläckar och hur man kritiskt bedömer egna och andras forskningsresultat samt redovisar sina egna forskningsresultat så att andra har möjlighet att bedöma hur välgrundade dessa är.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Kurstid

2012 vecka 36 till
2012 vecka 44

Undervisningsform

Distans, Flexibel, deltid 50 %

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Engelska

Kursplan

Kommer snart

Huvudområde

Datavetenskap

Fördjupningsnivå

A1N

Antagning

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs att studenten har minst 60 hp med progression, varav minst 30 poäng på avancerad nivå inom huvudområdet datavetenskap med inriktning mot informatik

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Kurstid

2012 vecka 36 till
2012 vecka 44

Undervisningsform

Distans, Flexibel, deltid 50 %

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Engelska

Kursplan

Kommer snart

Huvudområde

Datavetenskap

Fördjupningsnivå

A1N

Lärandemål

Innehåll

Kursen innehåller diskussioner kring och övningar i att bedöma vad som utmärker vetenskapligt skrivande samt övningar i hur man bygger upp en välgrundad argumentation och använder väl valda referenser för att stärka denna. Vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter tas upp i anslutning till genomgång av hur man planerar och designar forsknings- och utvecklingsprojekt och formulerar forskningsfrågor, värderar och väljer ansats och metoder, genomför, rapporterar om och kommunicerar kring sitt projekt. Genomgång av de vanligast förekommande kvalitativa och kvantitativa metoderna inom området och hur de kan tillämpas utgör en viktig del av kursen, liksom diskussioner kring såväl vetenskapens som enskilda metoders möjligheter och begränsningar och människors ansvar för hur vetenskapen används.

Lärandemål

Efter genomförd kurs ska studenten:
 • visa kunskap och förståelse om olika forsknings-inriktningar, ansatser och metoder inom huvud-området för utbildningen
 • kunna använda vetenskapliga databaser och sökmotorer för att identifiera relevanta forskningsartiklar till en specifik frågeställning
 • med egna ord kunna beskriva, relatera och ta ställning till resultat som presenteras i forsknings-artiklar
 • kunna formulera en konkret forsknings-frågeställning
 • kunna förklara likheter och skillnader mellan de vanligaste forskningsmetoderna inom området, hur de tillämpas och hur de kan kombineras
 • kunna designa en enkel forskningsstudie och välja lämplig metod eller metoder för denna
 • kunna skriva en enkel forskningsartikel anpassad till erkänd akademisk praxis
 • kunna beskriva hur man bedriver ett forsknings-projekt från början till slut
 • kunna identifiera och beskriva de huvudsakliga samhälleliga och etiska aspekter som är relevanta för ett specifikt forsknings- och utvecklingsprojekt inom det egna huvudområdet
 • enligt akademisk standard kunna referera till andra personers arbete
 • kunna diskutera och förhålla sig till begreppen plagiat och upphovsrätt
 • kunna redogöra för begreppet vetenskaplighet och relatera det till sitt eget arbete
 • kunna exemplifiera och diskutera vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används
 • kunna identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och ta ansvar för sin kunskapsutveckling

Generella förmågor

I kursen tränas följande generella förmågor:
 • god forskningskompetens och -praxis avseende vetenskaplig metod och vetenskapligt skrivande
 • förmåga till problemdefinition och val av metoder för problemlösande
 • förmåga att arbeta självständigt
 • förmåga att generera nya idéer (kreativitet)
 • förmåga till analys, syntes och abduktion
 • planering och time management
 • omsorg om kvalitet och kvalitetssäkring

Kurslitteratur och övriga läromedel

American Psychological Association, Publication Manual, senaste upplagan.
Projects in Computing and Information Systems.
Författare: Christian Dawson
Förlag: Pearson
Utgiven: 2009, Antal sidor: 304
Övrigt material från kursledningen kan tillkomma.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Kurstid

2012 vecka 36 till
2012 vecka 44

Undervisningsform

Distans, Flexibel, deltid 50 %

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Engelska

Kursplan

Kommer snart

Huvudområde

Datavetenskap

Fördjupningsnivå

A1N

Upplägg - Litteratur

Kurslitteratur och övriga läromedel

American Psychological Association, Publication Manual, senaste upplagan.
Projects in Computing and Information Systems.
Författare: Christian Dawson
Förlag: Pearson
Utgiven: 2009, Antal sidor: 304
Övrigt material från kursledningen kan tillkomma.

Lärande och undervisning

Kursen består av seminarier, diskussioner, läsuppgifter och skriftliga övningsuppgifter. Individuell handledning ges på vissa av övningsuppgifterna. Examinationen genomförs på grundlag av en avslutande skriftlig metoduppgift och seminarieaktiviteter.
All muntlig och skriftlig kommunikation sker på engelska. Kursen är helt och hållet distansbaserad.

Arbetslivsanknytning

Studenterna uppmuntras att genomföra metodövningar (intervjuer och arbetsplatsobservationer) på den egna arbetsplatsen eller i organisationer i deras närhet där de kan få tillträde till fältet.

Lärare

Examinator
Sara Eriksén

Kursansvarig
Sara Eriksén

Lärare
Sara Eriksén

Planerade lärtillfällen

Seminarier, övningar och diskussioner via diskussionsforum samt skriftliga inlämningsuppgifter.

Tidsåtgång

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 200 timmar för att nå lärandemålen. I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.). Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits), som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Kurstid

2012 vecka 36 till
2012 vecka 44

Undervisningsform

Distans, Flexibel, deltid 50 %

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Engelska

Kursplan

Kommer snart

Huvudområde

Datavetenskap

Fördjupningsnivå

A1N

Examination

Bedömning

local_Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1010 Uppgifter 6 U/G
1020 Examination1 1,5 F-A
1 Bestämmer kursens slutbetyg vilket utfärdas först när samtliga moment godkänts.

Betyg

Kursen bedöms med betygen F Otillräckligt, FX Otillräckligt, E Tillräckligt, D Tillfredsställande, C Bra, B Mycket bra eller A Utmärkt.

Kommande tentamenstillfällen

Inga kommande centralt samordnade tentamenstillfällen hittades för denna kurs.

För att få delta vid ett centralt samordnat tentamenstillfälle måste du ha anmält dig i Studentportalen senast 15 dagar innan tentamensdagen.

Lokal och tidpunkt publiceras ca 5 dagar innan tentamensdagen.

Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om de finns i It's Learning eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Kurstid

2012 vecka 36 till
2012 vecka 44

Undervisningsform

Distans, Flexibel, deltid 50 %

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Engelska

Kursplan

Kommer snart

Huvudområde

Datavetenskap

Fördjupningsnivå

A1N

 

Share Dela