DV2518 Tillämpat Interaktions- och Spelprojekt

Programkurs, 7,5 högskolepoäng, Avancerad nivå, höstterminen 2013

Översikt

Syftet med kursen är att studenten ska tillämpa och utveckla både gamla och nya färdigheter inom interaktionsdesign och/eller speldesign som en förberedelse för yrkesverksamhet inom områdena.
Kursdeltagarna kommer att planera och genomföra ett designprojekt med betoning på interaktion. Projektet förser kursdeltagarna med möjligheten att tillämpa samt utöka kunnande från tidigare kurser angående principer, teorier, metoder och tekniker för interaktionsdesign. Projektet erbjuder möjlighet att utveckla djupare teoretiskt kunnande samt metodologiska, och analytiska erfarenheter. Projektet riktas mot antingen spel- eller interaktionsområdet.

Kurstid

2013 vecka 45 till
2014 vecka 03

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Engelska

Kursplan

Huvudområde

Datavetenskap

Fördjupningsnivå

A1N

Antagning

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs kandidatexamen i Datavetenskap eller Programvaruteknik inklusive genomgångna kurser DV2506 Interaktionsdesign och spelteknologier, 7,5 hp, DV2507 Modeller och människa- maskininteraktion, 7,5 hp, DV2515 Prototyper för interaktionsdesign, 7,5 hp, DV2516 Interaktiva syntetiska karaktärer, 7,5 hp samt Engelska B eller motsvarande.

Kurstid

2013 vecka 45 till
2014 vecka 03

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Engelska

Kursplan

Huvudområde

Datavetenskap

Fördjupningsnivå

A1N

Lärandemål

Innehåll

Designprojektets innehåll kan ta sig uttryck i flera olika former beroende på val av teknologi och tillämpningsområde. Inriktning, innehåll och tyngdpunkt i design bestäms tillsammans med lärare. Designprojektet skall inkludera interaktion med användare, gärna inom spelområdet. Projektet skall innefatta nya inventioner för interaktion. Användarestudier skall göras angående hur olika designval påverkar användare/spelare. Utvecklingsprocessen skall präglas av ett öppet sinne, att flera alternativ beaktats, att analys av tidigare gjorda närliggande studiers resultat beaktas och kritiskt jämförs med egna designval, samt att systematiska utvärderingar av projektutfallet genomförs. Designprojektet kan domineras antingen av praktiskt genomförande av design, eller djupare analytiskt teoretiskt resonemang kring designbesluten.
Samtliga projekt har fem faser (1) framtagande av projektförslag (2) planering av genomförande (3) genomförande (4) analys av designutfall och rapportskrivning (5) samt presentation av resultatet på slutseminarium. Kursdeltagarna kommer att få handledning genom alla faser.

Lärandemål

Efter genomförd kurs ska studenten:
  • kunna genomföra designutvecklingsprojekt från ide till implementerade designförslag.
  • kunna formulera och genomföra empiriska studier och utvärderingar relaterat till design.
  • kritiskt kunna granska designalternativ, skapa synthes, och bidra till teoretiska och konceptuella modeller relevanta för design.
  • kunna planera, implementera, och rapportera ett designprojekt.
  • kunna urskilja och beskriva vad som är andras designbidrag i förhållande till eget bidrag.

Generella förmågor

I kursen tränas följande generella förmågor:
  • Förmåga att generera nya idéer (kreativitet)
  • Förmåga till kritisk analys och skapa syntes
  • Förmåga att tillämpa kunskaper i praktiken
  • Förmåga att projekt och tidsplanera

Kurslitteratur och övriga läromedel

Materiel från sektionen.

Kurstid

2013 vecka 45 till
2014 vecka 03

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Engelska

Kursplan

Huvudområde

Datavetenskap

Fördjupningsnivå

A1N

Upplägg - Litteratur

Kurslitteratur och övriga läromedel

Materiel från sektionen.

Lärande och undervisning

Kursen startar med introduktion av syftet med designprojektet, kraven på genomförandet samt den formella strukturen och innehållet vad gäller rapporten. Möten hålls i anslutning till var och en av de fem faserna i genomförandet. Vid varje fas presenterar kursdeltagarna sina resultat vilka granskas tillsammans med handledare.

Arbetslivsanknytning

Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Lärare

Examinator
Craig Lindley

Kursansvarig
Craig Lindley

Planerade lärtillfällen

Tidsåtgång

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 200 timmar för att nå lärandemålen. I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.). Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits), som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Kurstid

2013 vecka 45 till
2014 vecka 03

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Engelska

Kursplan

Huvudområde

Datavetenskap

Fördjupningsnivå

A1N

Examination

Bedömning

local_Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1110 Projektförslag 1,5 U/G
1120 Planering och genomförande 1,5 U/G
1130 Analys av design 1,5 U/G
1140 Rapport och designutfall1 3 F-A
1 Bestämmer kursens slutbetyg vilket utfärdas först när samtliga moment godkänts.

Betyg

Kursen bedöms med betygen F Otillräckligt, FX Otillräckligt, E Tillräckligt, D Tillfredsställande, C Bra, B Mycket bra eller A Utmärkt.

Kommande tentamenstillfällen

Inga kommande centralt samordnade tentamenstillfällen hittades för denna kurs.

För att få delta vid ett centralt samordnat tentamenstillfälle måste du ha anmält dig i Studentportalen senast 15 dagar innan tentamensdagen.

Lokal och tidpunkt publiceras ca 5 dagar innan tentamensdagen.

Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om de finns i It's Learning eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Kurstid

2013 vecka 45 till
2014 vecka 03

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Engelska

Kursplan

Huvudområde

Datavetenskap

Fördjupningsnivå

A1N

 

Share Dela