SL1101 Miljöstrategi och hållbar utveckling

Programkurs, 7,5 högskolepoäng, Grundnivå, höstterminen 2013

Översikt

Syftet med kursen är att ge allmänna baskunskaper och utveckla studentens förmåga till helhetssyn kring begreppet hållbar utveckling.

Kurstid

2013 vecka 45 till
2014 vecka 03

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Strategiskt ledarskap för hållbarhet

Fördjupningsnivå

G1N

Antagning

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Kurstid

2013 vecka 45 till
2014 vecka 03

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Strategiskt ledarskap för hållbarhet

Fördjupningsnivå

G1N

Lärandemål

Innehåll

•Naturvetenskapliga grunder: naturlagar,
termodynamik, systemsyn, kretsloppsparadigmet, linjära paradigmet och principer för hållbarhet
•Samhällsgrunder: strategier för hållbar utveckling, ekonomiska modeller, ekonomiska styrmedel och miljölagstiftning
• Dagens hållbarhetsutmaning samt miljöproblem och deras historia: övergödning,
försurning, miljögifter, klimatpåverkan och
ozonuttunning
•Kretslopp i praktiken: avfallsstrategier och samhälleliga styrmedel
•Hållbar resurshantering: energi, livsmedel och vatten – dagens utmaningar och framtida lösningar
• Hållbar produktion och konsumtion
• Miljöinformationssystem: miljöstyrning, miljömärkning, hållbar upphandling och hållbarhetsrapportering
•Projekt: En obligatorisk gruppuppgift ska utföras. Projektet går ut på att för ett ämne tillämpa den hållbarhetsanalys (A-B-C-D-analys) som lärs ut i kursen.

Lärandemål

Efter genomförd kurs skall studenten:
  • kunna redogöra för några av de
hållbarhetsutmaningar som dagens globala samhälle står inför och hur utifrån en vetenskapligt baserat angreppsätt lösningsstrategier tas fram.
  • kunna visa insikt i hur och varför företag och organisationer tar in hållbarhet i sina beslutsmodeller.
  • självständigt kunna tillämpa den hållbarhetsanalys (A-B-C-D-analys) som studenten har lärt sig i kursen.

Generella förmågor

I kursen tränas följande generella förmågor:
  • tillämpa kunskapen i praktiken
  • tidsplanering
  • kreativitet och problemlösning
  • samarbete och kommunikation

Kurslitteratur och övriga läromedel

Klimat och miljöstrategi i ett samlat perspektiv,
Torsten Persson och Christel Persson (red)
Författare Bengt Nihlgård och Torleif Bramryd,
Studentlitteratur 2003, revisionsår 2010,
ISBN 9789144053189.

Kurstid

2013 vecka 45 till
2014 vecka 03

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Strategiskt ledarskap för hållbarhet

Fördjupningsnivå

G1N

Upplägg - Litteratur

Kurslitteratur och övriga läromedel

Klimat och miljöstrategi i ett samlat perspektiv,
Torsten Persson och Christel Persson (red)
Författare Bengt Nihlgård och Torleif Bramryd,
Studentlitteratur 2003, revisionsår 2010,
ISBN 9789144053189.

Lärande och undervisning

Undervisningen består av regelbundna föreläsningar och projektarbeten med handledning. Gästföreläsare är inbjudna för att belysa vissa specialområden.
Kurslitteratur med läsanvisningar introduceras tidigt i kursen med viktiga begrepp, perspektiv och frågeställningar mm om hållbar utveckling. För att belysa områdets bredd och diskutera aktuella frågeställningar kompletteras kurslitteratur med redovisningar av aktuella artiklar. Samarbete, kommunikation, kritiskt tänkande och argumentation övas i samband med redovisning och opponering av projektuppgifter. Kursdeltagare får återkoppling från lärarna på sina redovisningar kontinuerligt under kursens gång för att stödja kursdeltagarna i deras lärande.

Arbetslivsanknytning

Projekt och föreläsningar.

Lärare

Examinator
Sophie Hallstedt

Kursansvarig
Cecilia Bratt

Planerade lärtillfällen

Föreläsningar, övningar och seminarier.

Tidsåtgång

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 200 timmar för att nå lärandemålen. I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.). Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits), som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Kurstid

2013 vecka 45 till
2014 vecka 03

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Strategiskt ledarskap för hållbarhet

Fördjupningsnivå

G1N

Examination

Bedömning

local_Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
0910 Skriftlig tentamen 6 U/G/3/4/5
0920 Projektuppgift 1,5 U/G/3/4/5

Betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd, 3, 4 eller 5 .

Vid begäran ges även betyg enligt ECTS.

Kommande tentamenstillfällen

Inga kommande centralt samordnade tentamenstillfällen hittades för denna kurs.

För att få delta vid ett centralt samordnat tentamenstillfälle måste du ha anmält dig i Studentportalen senast 15 dagar innan tentamensdagen.

Lokal och tidpunkt publiceras ca 5 dagar innan tentamensdagen.

Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om de finns i It's Learning eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Kurstid

2013 vecka 45 till
2014 vecka 03

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Strategiskt ledarskap för hållbarhet

Fördjupningsnivå

G1N

 

Share Dela