ME1467 Fördjupning i digital rörlig grafik och post-produktion 1

Programkurs, 22,5 högskolepoäng, Grundnivå, höstterminen 2013
Kursen är valbar inom programmet "Digital bildproduktion", med start höstterminen 2012.

Information om anmälningsprocessen ges till studenter på programmet.

Översikt

Kursens syfte är att ge fördjupning i hantverket digital rörlig grafik och post-produktion och teknik.

Kurstid

2013 vecka 41 till
2014 vecka 03

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlshamn

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Medieteknik

Antagning

Förkunskapskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Godkända kurser: ME1150-Rörlig grafik.

Kurstid

2013 vecka 41 till
2014 vecka 03

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlshamn

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Medieteknik

Lärandemål

Innehåll

 • Fördjupning i ljus för rörlig bild
 • Fördjupning i modellering, texturering och animation i 3D
 • Fördjupning i skiss, perspektiv och bildkomposition
 • Fördjupning i studioteknik för specialeffekter
 • Fördjupning i filmintegrering och rendering i 3D
 • Fördjupning i digital animation
 • Fördjupning i idé- och teamarbete

Lärandemål

Efter genomförd kurs skall studenten:
 • Kunna omsätta kursinnehållet i planering, genomförande och utvärdering av gestaltande projekt med digital rörlig grafik och post-produktion som uttrycksmedel
 • Kunna tillämpa teknik och uttrycksmedel inom digital rörlig grafik och post-produktion
 • Kunna reflektera över sin egen individuella framtida professionsutveckling i relation till en digital värld i förändring
 • Kunna tillämpa tekniker inom digital rörlig grafik och post-produktion – animation, produktion i 3D, planering av projekt innehållande rörlig grafik, postproduktion i gestaltande projekt
 • Kunna tillämpa dramaturgiska berättargrepp i digital interaktiv visuell gestaltning
 • Kunna omsätta kursinnehållet i en större produktionsövning

Generella förmågor

I kursen tränas följande generella förmågor:
 • Förmåga att generera nya idéer
 • Förmåga att arbeta i team och produktion
 • Förmåga att göra analys ur ett mottagarperspektiv

Kurslitteratur och övriga läromedel

Fördjupning i digital rörlig grafik och post-produktion 1
Kurslitteratur
Bergström, Bo: Effektiv visuell kommunikation: om nyheter, reklam och profilering i vår visuella kultur. Carlsson Bokförlag, 7:e reviderade upplagan, 2009.
ISBN: 917331238X

Referenslitteratur:
Meyer Trish & Meyer Chris: After Effects Apprentice, Elsevier Science & Technology, Ny 2007. ISBN: 9780240809380

Referenslitteratur:
Brinkmann, Ron: The Art and Science of Digital Compositing, Techniques for Visual Effects, Animation and Motion Graphics, 2:a

Kurstid

2013 vecka 41 till
2014 vecka 03

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlshamn

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Medieteknik

Upplägg - Litteratur

Kurslitteratur och övriga läromedel

Fördjupning i digital rörlig grafik och post-produktion 1
Kurslitteratur
Bergström, Bo: Effektiv visuell kommunikation: om nyheter, reklam och profilering i vår visuella kultur. Carlsson Bokförlag, 7:e reviderade upplagan, 2009.
ISBN: 917331238X

Referenslitteratur:
Meyer Trish & Meyer Chris: After Effects Apprentice, Elsevier Science & Technology, Ny 2007. ISBN: 9780240809380

Referenslitteratur:
Brinkmann, Ron: The Art and Science of Digital Compositing, Techniques for Visual Effects, Animation and Motion Graphics, 2:a

Lärande och undervisning

Undervisningen utgörs av en kombination av föreläsningar, genomgångar, seminarier, workshops, korta produktionsövningar i team och feedback på övningar i små- och storgrupp. Projektarbetsövning i team. Enskilt skriv- och analysarbete. Arbetsformerna är aktiverande och tillämpar innehåll ifrån föreläsningar, genomgångar, seminarier, workshops och kurslitteratur.

Arbetslivsanknytning

Lärtillfällen i kursen är: föreläsningar, seminarier, övningar, projektarbeten i grupp

Lärare

Examinator
Lena Trojer

Kursansvarig
Maria Distner

Planerade lärtillfällen

Lärtillfällen i kursen är: föreläsningar, seminarier, övningar, projektarbeten i grupp

Tidsåtgång

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 600 timmar för att nå lärandemålen. I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.). Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits), som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Kurstid

2013 vecka 41 till
2014 vecka 03

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlshamn

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Medieteknik

Examination

Bedömning

local_Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1210 Ljud för rörlig bild 3 U/G
1220 Bildkomposition, perspektiv och skiss 3 U/G
1230 Digital animation 3 U/G
1240 3D Produktion 3 U/G
1250 Fördjupning i 3D Produktion 3 U/G
1260 Case 1 1,5 U/G
1270 Case 2 3 U/G
1280 Studioteknik för specialeffekter 3 U/G

Betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd eller Godkänd.

Vid begäran ges även betyg enligt ECTS.

Kommande tentamenstillfällen

Inga kommande centralt samordnade tentamenstillfällen hittades för denna kurs.

För att få delta vid ett centralt samordnat tentamenstillfälle måste du ha anmält dig i Studentportalen senast 15 dagar innan tentamensdagen.

Lokal och tidpunkt publiceras ca 5 dagar innan tentamensdagen.

Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om de finns i It's Learning eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Kurstid

2013 vecka 41 till
2014 vecka 03

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlshamn

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Medieteknik

 

Share Dela