ME1540 Skulptering i 3D

Programkurs, 7,5 högskolepoäng, Grundnivå, höstterminen 2013
Kursen är valbar inom programmet "Digitala spel", med start höstterminen 2012.

Information om anmälningsprocessen ges till studenter på programmet.

Översikt

Kursens syfte är att ge en förståelse för hur digitala skulpteringsprogram kan användas för att skapa grafiskt innehåll till spel samt ge praktisk erfarenhet i att använda skulpteringsverktyg.

Kurstid

2013 vecka 51 till
2014 vecka 03

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlshamn

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Medieteknik

Antagning

Förkunskapskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Genomgångna kurser: ME1539-Tillämpad miljögrafik.

Kurstid

2013 vecka 51 till
2014 vecka 03

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlshamn

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Medieteknik

Lärandemål

Innehåll

Kursen innefattar förståelse och hantering av skulpteringsverktyg och dess koppling till 2D- och 3D-verktyg samt hur olika modeller kan användas både ensamma och i relation till andra för att generera olika typer av texturer.

Lärandemål

Efter genomförd kurs skall studenten:
  • kunna använda sig av skulpteringsverktyg för att skapa högupplösta modeller
  • kunna använda skulpteringsverktyg för att texturera högupplösta modeller
  • kunna generera texturer från högupplösta modeller som kan appliceras på lågupplösta modeller (t.ex. normal maps)

Generella förmågor

I kursen tränas följande generella förmågor:
  • förmåga att arbeta självständigt
  • förmåga att applicera kunskap i praktiken

Kurslitteratur och övriga läromedel

Skulptering i 3D
The Learning Maya 2009 Collection: Foundation, Modeling & Animation, and Special Effects
Författare: Autodesk Maya Press
Förlag: John Wiley & Sons
Utgiven: 200902, Antal sidor: 1840
ISBN10: 0470474432
ISBN13: 9780470474433s

Kurstid

2013 vecka 51 till
2014 vecka 03

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlshamn

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Medieteknik

Upplägg - Litteratur

Kurslitteratur och övriga läromedel

Skulptering i 3D
The Learning Maya 2009 Collection: Foundation, Modeling & Animation, and Special Effects
Författare: Autodesk Maya Press
Förlag: John Wiley & Sons
Utgiven: 200902, Antal sidor: 1840
ISBN10: 0470474432
ISBN13: 9780470474433s

Lärande och undervisning

Undervisningen utgörs av en kombination av genomgångar, uppgifter och projekt.

Arbetslivsanknytning

Det finns möjlighet för studenter att rikta sina projekt mot företag eller att obundet släppa sina projekt till försäljning efter examinerad kurs.

Lärare

Examinator
Peter Ekdahl

Kursansvarig
Kalle Wirén

Planerade lärtillfällen

Lärtillfällen i kursen är: Föreläsningar, individuell handledning, projekt och individuell vidareutveckling/kompletteringstid/kurslitteratur.

Tidsåtgång

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 200 timmar för att nå lärandemålen. I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.). Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits), som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Kurstid

2013 vecka 51 till
2014 vecka 03

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlshamn

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Medieteknik

Examination

Bedömning

local_Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1310 Uppgifter 4,5 G-U
1320 Projekt 3 G-U

Betyg

Kursen bedöms med betygen G Godkänd, UX Otillräckligt, komplettering krävs, U Underkänd.

Vid begäran ges även betyg enligt ECTS.

Kommande tentamenstillfällen

Inga kommande centralt samordnade tentamenstillfällen hittades för denna kurs.

För att få delta vid ett centralt samordnat tentamenstillfälle måste du ha anmält dig i Studentportalen senast 15 dagar innan tentamensdagen.

Lokal och tidpunkt publiceras ca 5 dagar innan tentamensdagen.

Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om de finns i It's Learning eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Kurstid

2013 vecka 51 till
2014 vecka 03

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlshamn

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Medieteknik

 

Share Dela