ET1209 Datakommunikation och nätverksteknik 2

Programkurs, 7,5 högskolepoäng, Grundnivå, vårterminen 2014

Översikt

Syftet med kursen är att studenterna skall utveckla fördjupade teoretiska och praktiska kunskaper om nätverk och hur dessa sätts samman. Studenterna skall få förståelse för olika metoder och protokoll för både små och stora lokala nätverk samt för enklare routade nätverk. Vidare skall studentera få förståelse för protokoll och teknologier som används i olika typer av WAN (Wide Area Network) .

Kurstid

2014 vecka 14 till
2014 vecka 23

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Elektroteknik

Fördjupningsnivå

G1F

Antagning

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs avslutad kurs i Datakommunikation och nätverksteknik 1 ET1104, 7,5 hp

Kurstid

2014 vecka 14 till
2014 vecka 23

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Elektroteknik

Fördjupningsnivå

G1F

Lärandemål

Innehåll

Centrala moment i kursen är:

Classless routing

Routingprotokol:
  • Single-Area OSPF
  • EIGRP
Switching

Switch-konfigurering

Spanning Tree protocol

Virtual LAN

Virtual LAN Trunking Protocol

Accesslistor

Avancerad IP adressering

WAN teknologier

Introduktion till nätadministration

Optiska media (Fiber)

Lärandemål

Efter genomförd kurs skall studenten:
• kunna classless routing
• kunna routingprotokollen OSPF och EIGRP
• förstå hur en switch är uppbyggd
• kunna konfigurera en switch
• förstå hur spanning treeprotocol fungerar
• förstå vad virtuella LAN är
• kunna konfigurera virtuella LAN
• definiera accesslistor
• kunna avancerad IP adressering såsom NAT, PAT och DHCP
• kunna olika WAN-teknologier
• ha förståelse för hur nätadministration fungerar
• ha kunskap om fibertekniker och optiska media

Generella förmågor

I kursen tränas följande generella förmågor:
• Förmåga till analys och syntes
• Problemlösning
• Kvalitetstänkande

Kurslitteratur och övriga läromedel

Forouzan, Behrouz A. (2006). Data communications and networking. 4th edition. Mcgraw-Hill Education - Europe. ISBN: 9780071254427.

Kurstid

2014 vecka 14 till
2014 vecka 23

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Elektroteknik

Fördjupningsnivå

G1F

Upplägg - Litteratur

Kurslitteratur och övriga läromedel

Forouzan, Behrouz A. (2006). Data communications and networking. 4th edition. Mcgraw-Hill Education - Europe. ISBN: 9780071254427.

Lärande och undervisning

Kursen genomförs på campus och innehåller föreläsningar, självstudier och laborationer. Under föreläsningarna och självstudierna går studenterna genom de teorier som de sedan tillämpar under laborationerna. Laborationerna är ett komplement till de teoretiska föreläsningarna för att få en praktisk inblick i hur teorierna fungerar. I stort sett alla teoretiska moment tillämpas även som praktiska moment i laboratoriet.

Undervisning kan ske helt eller delvis på engelska. Allt undervisningsmaterial och tentamen är på engelska.

Arbetslivsanknytning

Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Lärare

Examinator
Gunnar Råhlén

Kursansvarig
Gunnar Råhlén

Lärare
Fredrik Erlandsson
Gunnar Råhlén

Planerade lärtillfällen

Föreläsningar och laborationer.

Tidsåtgång

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 200 timmar för att nå lärandemålen. I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.). Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits), som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Kurstid

2014 vecka 14 till
2014 vecka 23

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Elektroteknik

Fördjupningsnivå

G1F

Examination

Bedömning

local_Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
0710 Tentamen 1 2,5 U/G/3/4/5
0720 Tentamen 2 2,5 U/G/3/4/5
0730 Laboration 2,5 U/G

Betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd, 3, 4 eller 5 .

Vid begäran ges även betyg enligt ECTS.

Kommande tentamenstillfällen

Inga kommande centralt samordnade tentamenstillfällen hittades för denna kurs.

För att få delta vid ett centralt samordnat tentamenstillfälle måste du ha anmält dig i Studentportalen senast 15 dagar innan tentamensdagen.

Lokal och tidpunkt publiceras ca 5 dagar innan tentamensdagen.

Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om de finns i It's Learning eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Kurstid

2014 vecka 14 till
2014 vecka 23

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Elektroteknik

Fördjupningsnivå

G1F

 

Share Dela