ET1114 Elteknik för ingenjörer

Programkurs, 7,5 högskolepoäng, Grundnivå, vårterminen 2014

Översikt

Kursen syftar till att studenten skall få kunskaper om grundläggande elektriska begrepp, viss komponentkännedom, kunna utföra analys och mätningar av eltekniska och elektroniska kretsar och system.

Kurstid

2014 vecka 14 till
2014 vecka 23

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Elektroteknik

Fördjupningsnivå

G1F

Antagning

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Linjär algebra MA1106, 7,5 högskolepoäng och Analys MA1102, 15 högskolepoäng

Kurstid

2014 vecka 14 till
2014 vecka 23

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Elektroteknik

Fördjupningsnivå

G1F

Lärandemål

Innehåll

Centrala moment i kursen är:
• Likström
• Växelström
• Elektronik
• Digitalteknik
• Elmaskiner

Lärandemål

Efter genomförd kurs skall studenten:
• ha kunskap om grundläggande elektriska begrepp och lagar såsom spänning, ström, effekt och energi, ström- och spänningslagar
• ha viss komponentkännedom kring resistanser, kondensatorer, induktorer
• ha kunskap om och utföra analys och mätningar på små lik- och växelströmskretsar
• ha viss kunskap om grundläggande analog och digital elektronik
• ha viss kunskap om växelströmsmotorer och
transformatorer

Generella förmågor

I kursen tränas följande generella förmågor:
• Grundläggande IKT-kompetens
• Förmåga att arbeta självständigt
• Förmåga att lära
• Förmåga att applicera kunskaper i praktiken

Kurslitteratur och övriga läromedel

Hambley, A.R. (2007). Electrical Engineering, Principles and Applications. 4:e upplagan. Prentice-Hall. ISBN 13: 9780131989221. ISBN 10: 0131989227.

Kurstid

2014 vecka 14 till
2014 vecka 23

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Elektroteknik

Fördjupningsnivå

G1F

Upplägg - Litteratur

Kurslitteratur och övriga läromedel

Hambley, A.R. (2007). Electrical Engineering, Principles and Applications. 4:e upplagan. Prentice-Hall. ISBN 13: 9780131989221. ISBN 10: 0131989227.

Lärande och undervisning

Kursen genomförs på campus med sammankomster där korta föreläsningspresentationer med anknytning till kurslitteraturen varvas med frågestunder, diskussioner och problemlösning i grupp. Individuellt utförda uppgifter ger tillfälle att öva den egna förmågan att lösa problem inom kursens olika delmoment. I laborationerna övas den praktiska förmågan att tillämpa, mäta och tolka resultat, och vid tentamen övar man
förmågan att använda kursens innehåll som en helhet, och att använda för problemställningen relevanta lösningsmetoder.
Undervisningsspråk är svenska, men litteraturen kan vara på engelska.

Arbetslivsanknytning

Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Lärare

Examinator
Anders Nelsson

Kursansvarig
Anders Nelsson

Planerade lärtillfällen

Föreläsningar, övningar och laborationer.

Tidsåtgång

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 200 timmar för att nå lärandemålen. I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.). Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits), som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Kurstid

2014 vecka 14 till
2014 vecka 23

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Elektroteknik

Fördjupningsnivå

G1F

Examination

Bedömning

local_Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
0805 Tentamen1 6 U/3/4/5
0815 Laboration 1,5 U/G
1 Bestämmer kursens slutbetyg vilket utfärdas först när samtliga moment godkänts.

Betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd, 3, 4 eller 5 .

Vid begäran ges även betyg enligt ECTS.

Kommande tentamenstillfällen

Inga kommande centralt samordnade tentamenstillfällen hittades för denna kurs.

För att få delta vid ett centralt samordnat tentamenstillfälle måste du ha anmält dig i Studentportalen senast 15 dagar innan tentamensdagen.

Lokal och tidpunkt publiceras ca 5 dagar innan tentamensdagen.

Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om de finns i It's Learning eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Kurstid

2014 vecka 14 till
2014 vecka 23

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Elektroteknik

Fördjupningsnivå

G1F

 

Share Dela