DK1422 Projektkurs

Programkurs, 10 högskolepoäng, Grundnivå, vårterminen 2014
Kursen är obligatorisk inom programmet "Digital kultur och kommunikation", med start höstterminen 2012.

Översikt

Kursen fördjupar färdigheter inom koncept- och idéarbete, och fördjupar förståelsen för kopplingen mellan kultur, teknik och kommunikation, samt omsätter praktiskt de kunskaper som tillägnats inom projektledning i kursen DK1422 Projektledning och entreprenörskap i digital kultur .

Kurstid

2014 vecka 04 till
2014 vecka 23

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 30 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Digital kultur

Fördjupningsnivå

G2F

Antagning

Förkunskapskrav

60 hp inom programmet Digital kultur och kommunikation

Kurstid

2014 vecka 04 till
2014 vecka 23

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 30 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Digital kultur

Fördjupningsnivå

G2F

Lärandemål

Innehåll

Kursen fokuserar på grupparbete med en extern partner för att utveckla och genomföra ett projekt som behandlar ett problem relaterat till kultur och/eller kommunikation genom tillämpning av digitala medier. Projektet avslutas med en publik installation och/eller performance vars tema reflekterar kring digitala upplevelseformer och deltagande kultur. Förutom den digitala produkten skriver studenterna uppsatser, rapporter och projektutvärderingar.

Lärandemål

Efter genomförd kurs ska studenten:
Kunskap och förståelse
  • uppvisa förståelse för gruppbaserad produktion
Färdighet och förmåga
  • formulera relevanta frågeställningar inom deltagande kultur och digitala upplevelseformer
  • producera digitala artefakter med hjälp av sociala och/eller andra framväxande medieformer.
  • i grupp genomföra ett projekt baserat på digitala upplevelseformer och deltagande kultur
Värderingsförmåga och förhållningssätt
  • i skrift reflektera kring sin roll som producent och avsändare av digitala upplevelser

Generella förmågor

Kurslitteratur och övriga läromedel

Litteraturförteckning
Litteraturen anpassas efter projektets karaktär.

Kurstid

2014 vecka 04 till
2014 vecka 23

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 30 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Digital kultur

Fördjupningsnivå

G2F

Upplägg - Litteratur

Kurslitteratur och övriga läromedel

Litteraturförteckning
Litteraturen anpassas efter projektets karaktär.

Lärande och undervisning

Undervisningen utgörs av en kombination av seminarier, enskild och gruppvis handledning, fördjupad presentationsteknik och presentation av produktionen. Detta ska ske i samarbete med handledare och kommuniceras i veckoreflektioner och kontinuerliga handledningsmöten. Kunskapsutvecklingen ska presenteras i en individuell reflektion. Undervisningsspråket är svenska och engelska. Om internationella studenter antas till kursen kommer hela kursen att erbjudas på engelska, med möjligheten för varje student att välja om examinationer och uppgifter görs på svenska eller engelska.

Arbetslivsanknytning

Gästföreläsningar

Lärare

Examinator
Nicola Bergström Hansen

Kursansvarig
Nicola Bergström Hansen

Planerade lärtillfällen

Föreläsningar,Seminarier,Övningar

Tidsåtgång

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 270 timmar för att nå lärandemålen. I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.). Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits), som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Kurstid

2014 vecka 04 till
2014 vecka 23

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 30 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Digital kultur

Fördjupningsnivå

G2F

Examination

Bedömning

local_Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1405 Projektarbete 6 A-F
1415 Projektpresentation 2 A-F
1425 Skriftlig reflektion 2 A-F

Betyg

Kursen bedöms med betygen A Utmärkt, B Mycket bra, C Bra, D Tillfredsställande, E Tillräckligt, FX Otillräckligt, komplettering krävs, F Underkänd.

Vid begäran ges även betyg enligt ECTS.

Kommande tentamenstillfällen

Inga kommande centralt samordnade tentamenstillfällen hittades för denna kurs.

För att få delta vid ett centralt samordnat tentamenstillfälle måste du ha anmält dig i Studentportalen senast 15 dagar innan tentamensdagen.

Lokal och tidpunkt publiceras ca 5 dagar innan tentamensdagen.

Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om de finns i It's Learning eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Kurstid

2014 vecka 04 till
2014 vecka 23

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 30 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Digital kultur

Fördjupningsnivå

G2F

 

Share Dela