MT1209 Energiteknik

Programkurs, 7,5 högskolepoäng, Grundnivå, vårterminen 2014

Översikt

Kursens syfte är att studenten skall utveckla förståelse för termodynamiken och dess ingenjörsmässiga tillämpningar, uppöva förmågan att utföra energitekniska beräkningar, samt tydliggöra ämnets centrala roll som belysande av hållbar utveckling.

Kurstid

2014 vecka 04 till
2014 vecka 13

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Maskinteknik

Fördjupningsnivå

G1F

Antagning

Förkunskapskrav

MA1106 Linjär algebra, 7,5 hp, MA1102 Analys 15 hp samt MT1112 Mekanik, grundkurs 7,5 hp.

Kurstid

2014 vecka 04 till
2014 vecka 13

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Maskinteknik

Fördjupningsnivå

G1F

Lärandemål

Innehåll

Kursen innehåller följande moment:
 • termisk jämvikt
 • temperatur
 • värme och arbete
 • ideala gaser
 • energins jämvikt
 • värmekapacitet
 • kompression av gaser
 • principer för värmemotorer
 • principer för kylskåp
 • entropi
 • reversibla och icke reversibla processer
 • verkliga värmemotorer (Ottocykel , Dieselmotor, Stirlingmotor, ångmaskin)
 • fasövergångar
 • kemisk potential
 • bränsleceller
 • batterier
 • värmetransporter.

Lärandemål

Efter genomförd kurs skall studenten:
 • kunna termodynamikens huvudsatser och förstå deras konsekvenser med avseende på möjliga energiformsomvandlingar.
 • förstå grundläggande samband mellan de mikroskopiska och makroskopiska modellerna för termodynamik.
 • kunna räkna på processer med gaser, och på omvandlingar mellan olika faser.
 • kunna principerna för värmemotorer, kylskåp, och värmepumpar.
 • kunna principerna för batterier och bränsleceller.
 • känna till olika slags vämetransporter.

Generella förmågor

I kursen tränas följande generella förmågor:
• Att kritiskt och självständigt identifiera, formulera och hantera komplexa frågeställningar
• Analysera och kritiskt utvärdera olika tekniska lösningar
• Planera och med adekvata metoder genomföra uppgifter inom givna ramar
• Kritiskt och systematiskt integrera kunskap samt visa förmåga att förutsäga och utvärdera skeenden aven med begränsad information
• Förmåga till lagarbete och samverkan i grupper.
• Att i muntlig och skriftlig dialog med olika grupper klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa

Kurslitteratur och övriga läromedel

Schroeder, D.V. An Introduction to Thermal Physics. ISBN 0-321-27779-1.

Material från avdelningen.

Kurstid

2014 vecka 04 till
2014 vecka 13

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Maskinteknik

Fördjupningsnivå

G1F

Upplägg - Litteratur

Kurslitteratur och övriga läromedel

Schroeder, D.V. An Introduction to Thermal Physics. ISBN 0-321-27779-1.

Material från avdelningen.

Lärande och undervisning

Studierna bedrivs som lektionsundervisning med genomgång av teori och lösning av uppgifter i sal. Examinationen i kursen består av ett utförande av laborationsdel som skall redovisas skriftligt och muntligt, samt en skriftlig tentamen.

Arbetslivsanknytning

Projekt och föreläsningar.

Lärare

Examinator
Claes Hedberg

Kursansvarig
Claes Hedberg

Planerade lärtillfällen

Föreläsningar, övningar, laborationer och studiebesök.

Tidsåtgång

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 200 timmar för att nå lärandemålen. I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.). Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits), som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Kurstid

2014 vecka 04 till
2014 vecka 13

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Maskinteknik

Fördjupningsnivå

G1F

Examination

Bedömning

local_Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1205 Projektuppgift 2,5 U/G
1215 Tentamen1 5 U/G/3/4/5
1 Bestämmer kursens slutbetyg vilket utfärdas först när samtliga moment godkänts.

Betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd, 3, 4 eller 5 .

Vid begäran ges även betyg enligt ECTS.

Kommande tentamenstillfällen

Inga kommande centralt samordnade tentamenstillfällen hittades för denna kurs.

För att få delta vid ett centralt samordnat tentamenstillfälle måste du ha anmält dig i Studentportalen senast 15 dagar innan tentamensdagen.

Lokal och tidpunkt publiceras ca 5 dagar innan tentamensdagen.

Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om de finns i It's Learning eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Kurstid

2014 vecka 04 till
2014 vecka 13

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Maskinteknik

Fördjupningsnivå

G1F

 

Share Dela