ME1481 Produktion i digitala medier 2

Programkurs, 15 högskolepoäng, Grundnivå, vårterminen 2014
Kursen är obligatorisk inom programmet "Digitala spel", med start höstterminen 2012.

Översikt

Kursen syftar till att ge studenten möjlighet att fördjupa sin förmåga att gruppvis initiera, planera och genomföra en produktion inom digitala medier.

Kurstid

2014 vecka 14 till
2014 vecka 23

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlshamn

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Medieteknik

Antagning

Förkunskapskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Godkända kurser: ME1473-Case för digitala medier.

Kurstid

2014 vecka 14 till
2014 vecka 23

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlshamn

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Medieteknik

Lärandemål

Innehåll

Kursen behandlar områden och ämnen som är centrala för produktion inom digitala medier inom huvudområdet medieteknik, innefattande fördjupning i idéarbete och produktionskunskap, centrala processer och verktyg för genomförande av projekt. Kursen innehåller också verktyg för kartläggning och analys av marknad och konkurrerande produkter.

Lärandemål

Efter genomförd kurs skall studenten kunna:
  • Visa förmåga att samla in och bearbeta information samt argumentera för dess relevans.
  • Gruppvis initiera, planera och genomföra samt utvärdera en medieteknisk produktion.
  • Genomföra ett test av en medieteknisk produkt mot en definierad målgrupp samt dra slutsatser kring testets resultat och dess möjliga inverkan på produktens fortsatta utveckling.
  • Sammanställa och muntligen presentera en produktions resultat och dess process samt dra slutsatser kring dessa.
  • Analysera utfall i förhållande till planerat resultat i en medieteknisk produktion.
  • Förhålla sig till gruppextern feedback.
  • Reflektera över och därmed förstå relationen mellan feedback och självinsikt, gruppens samarbete och projektets resultat.

Generella förmågor

I kursen tränas följande generella förmågor:
  • Generera nya idéer.
  • Presentationsteknik.
  • Reflektera över sitt eget lärande.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Produktion i digitala medier 2
Kurslitteratur
Gunnarsson, Stefan (2010): Professionell feedback - Medvetna Mötens Magi, Gestalthusets Förlag/Feedback Akademin ISBN: 9197676691

Referenslitteratur (finns tillgänglig i högskolebiblioteket eller via Ebrary)
Wheelan, Susan (2010), Att skapa effektiva team: en handledning för ledare och medlemmar, Studentlitteratur: Sverige ISBN: 9144054912

Carlsson, Helén (2008), Arbeta i projekt: handbok för dig som vill veta mer, Kommunlitteratur, ISBN: 9172510641

Övriga lärresurser
Aktuella webblänkar samt övriga lärresurser presenteras vid kursstart och görs tillgängliga via kurssajt.

Kurstid

2014 vecka 14 till
2014 vecka 23

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlshamn

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Medieteknik

Upplägg - Litteratur

Kurslitteratur och övriga läromedel

Produktion i digitala medier 2
Kurslitteratur
Gunnarsson, Stefan (2010): Professionell feedback - Medvetna Mötens Magi, Gestalthusets Förlag/Feedback Akademin ISBN: 9197676691

Referenslitteratur (finns tillgänglig i högskolebiblioteket eller via Ebrary)
Wheelan, Susan (2010), Att skapa effektiva team: en handledning för ledare och medlemmar, Studentlitteratur: Sverige ISBN: 9144054912

Carlsson, Helén (2008), Arbeta i projekt: handbok för dig som vill veta mer, Kommunlitteratur, ISBN: 9172510641

Övriga lärresurser
Aktuella webblänkar samt övriga lärresurser presenteras vid kursstart och görs tillgängliga via kurssajt.

Lärande och undervisning

Föreläsningar och/eller workshops hålls inom ämnena målgrupper, målgruppsanalys, testning av målgrupper, samt skrivande av projektplaner. Studenterna erbjuds också föreläsningar kring informationssökning. Studenterna får handledning varje vecka för att utveckla kunskaper kring projektprocesser, grupputveckling, samt produktionskunskap. I denna kurs kommer även studiekamratsrespons, feedback och grupparbeten att användas.

Arbetslivsanknytning

I kursen ingår arbetslivsanknytning genom följande moment: gästföreläsningar och handledning av externa parter.

Lärare

Examinator
Lena Trojer

Kursansvarig
Patrik Vörén

Planerade lärtillfällen

Lärtillfällen i kursen är: föreläsningar, seminarier, övningar, projektarbeten i grupp.

Tidsåtgång

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 400 timmar för att nå lärandemålen. I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.). Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits), som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Kurstid

2014 vecka 14 till
2014 vecka 23

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlshamn

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Medieteknik

Examination

Bedömning

local_Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1405 Förproduktion 3 G-U
1415 Produktion 10,5 G-U
1425 Reflektioner 1,5 G-U

Betyg

Kursen bedöms med betygen G Godkänd, UX Otillräckligt, komplettering krävs, U Underkänd.

Vid begäran ges även betyg enligt ECTS.

Kommande tentamenstillfällen

Inga kommande centralt samordnade tentamenstillfällen hittades för denna kurs.

För att få delta vid ett centralt samordnat tentamenstillfälle måste du ha anmält dig i Studentportalen senast 15 dagar innan tentamensdagen.

Lokal och tidpunkt publiceras ca 5 dagar innan tentamensdagen.

Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om de finns i It's Learning eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Kurstid

2014 vecka 14 till
2014 vecka 23

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlshamn

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Medieteknik

 

Share Dela