MT1213 Dimensioneringsmetodik

Programkurs, 7,5 högskolepoäng, Grundnivå, vårterminen 2015

Översikt

Kursens syfte är att ge utökade kunskaper om samt uppöva förmågan för dimensionering av mekaniska komponenter eller strukturer med avseende på hållfasthet.

Kurstid

2015 vecka 04 till
2015 vecka 13

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Ämnesgrupp

Maskinteknik

Fördjupningsnivå

G2F

Antagning

Förkunskapskrav

Kurserna Mekanik grundkurs samt Hållfasthetslära grundkurs skall vara avklarade och godkända innan studenten kan registreras på kursen.

Kurstid

2015 vecka 04 till
2015 vecka 13

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Ämnesgrupp

Maskinteknik

Fördjupningsnivå

G2F

Lärandemål

Innehåll

Dimensioneringskriterier:
Utmattning, Instabilitet av balk,
Identifiering och bedömning av skaderisk, Dimensioneringsfilosofier.
Experimentella metoder:
Trådtöjningsgivare och dess användning vid verifiering av beräknade storheter.

Kort introduktion om brottmekanik
Spänningar för olika brott modus, spänningsintensitetsfaktorerna, brottseghet.

Lärandemål

Efter genomförd kurs skall studenten:
  • kunna känna till olika skaderisker hos material och konstruktion samt kunna tillämpa dessa i praktiska sammanhang.
  • självständigt kunna dimensionera material och konstruktioner med olika metoder inom hållfasthetsläran (t.ex. handberäkning, FEM, tabeller, handböcker).

Generella förmågor

I kursen tränas följande generella förmågor:
• Att kritisk, självständigt och kreativt identifiera, formulera och hantera komplexa frågeställningar.
• Skapa, analysera och kritiskt utvärdera olika tekniska lösningar.
• Planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna ramar.
• Kritiskt och systematiskt integrera kunskap samt visa förmåga att modellera, simulera, förutsäga och utvärdera skeenden aven med begränsad information.
• Förmåga till lagarbete och samverkan i grupper.
• Att i muntlig och skriftlig dialog med olika grupper klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Teknisk hållfasthetslära, Tore Dahlberg.
Bengt Sundström etc.”Handbok och formelsamling I Hållfasthetslära.”, Publikation 104, Inst.för Hållfasthetslära, KTH.
Material från institutionen.

Kurstid

2015 vecka 04 till
2015 vecka 13

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Ämnesgrupp

Maskinteknik

Fördjupningsnivå

G2F

Upplägg - Litteratur

Kurslitteratur och övriga läromedel

Teknisk hållfasthetslära, Tore Dahlberg.
Bengt Sundström etc.”Handbok och formelsamling I Hållfasthetslära.”, Publikation 104, Inst.för Hållfasthetslära, KTH.
Material från institutionen.

Lärande och undervisning

Undervisningen består av föreläsningar och övningar, laboration (töjningsmättning) samt en större tillämpad dimensioneringsuppgift.

Föreläsningar introducerar teori och exempel runt problemlösning i olika konstruktionssammanhang. Självständigt utförda övningar och problemlösning ger tillfälle till tillämpningar av teorin. Artikelsökning ger översikt över relevanta tidningsartiklar och andra resurser samt möjliggör informations-kompetens inom det egna professionella fältet. En webbaserad kursplattform används där kursdeltagare kan hämta information, lämna studieuppgifter och föra loggbok. Undervisningsspråk i kursen är svenska.

Arbetslivsanknytning

Projekt

Lärare

Examinator
Sharon Kao-Walter

Kursansvarig
Sharon Kao-Walter

Lärare
Sharon Kao-Walter

Planerade lärtillfällen

Föreläsningar, övningar, laborationer och studiebesök.

Tidsåtgång

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 200 timmar för att nå lärandemålen. I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.). Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits), som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Kurstid

2015 vecka 04 till
2015 vecka 13

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Ämnesgrupp

Maskinteknik

Fördjupningsnivå

G2F

Examination

Bedömning

local_Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
0805 Tentamen 3 U/3/4/5
0815 Obligatorisk uppgift 4,5 U/G

Betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd, 3, 4 eller 5 .

Vid begäran ges även betyg enligt ECTS.

Kommande tentamenstillfällen

Inga kommande centralt samordnade tentamenstillfällen hittades för denna kurs.

För att få delta vid ett centralt samordnat tentamenstillfälle måste du ha anmält dig i Studentportalen senast 15 dagar innan tentamensdagen.

Lokal och tidpunkt publiceras ca 5 dagar innan tentamensdagen.

Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om de finns i It's Learning eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Kurstid

2015 vecka 04 till
2015 vecka 13

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Ämnesgrupp

Maskinteknik

Fördjupningsnivå

G2F

 

Share Dela