MT1410 Innovationsprojekt – Slutfas

Programkurs, 7,5 högskolepoäng, Grundnivå, vårterminen 2015

Översikt

Kursen utgör tredje och avslutande delen av ett innovationsprojekt och har fokus på test, användning och leverans av framtagen ny produkt. Studenten erhåller praktisk färdighet i att i grupp testa, säkerställa och utvärdera användbarhet av framtagen fysisk lösning både med hjälp av kunnande inom ämnet maskinteknik och efter behov även i en ämnesgränsöverskridande samverkan med andra.

Kurstid

2015 vecka 14 till
2015 vecka 23

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Maskinteknik

Fördjupningsnivå

G2F

Antagning

Förkunskapskrav

MT1409 Innovationsprojekt -Implementering, 7,5 hp, i vilken underlag till aktuell kurs tas fram.

Kurstid

2015 vecka 14 till
2015 vecka 23

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Maskinteknik

Fördjupningsnivå

G2F

Lärandemål

Innehåll

• Säkerställande av användbarhet för framtagen fysisk lösning
• Målformulering
• Planering och uppföljning av projekt
• Genomförande av projektarbete i grupp
• Presentation och rapportering av projektgenomförande, resultat, samt utvärdering av projektet

Lärandemål

Efter genomförd kurs skall studenten:
  • ha egen erfarenhet av att planera, säkerställa och demonstrera användbarhet för, samt att leverera framtagen produkt
  • kunna redogöra för planering, genomförande, erhållna resultat och utvärdering av projektet, samt det egna lärandet under beaktande av allmänna regler för teknisk dokumentation och muntlig presentation.

Generella förmågor

I kursen tränas följande generella förmågor:
• Systematiskt tänkande
• Tidsplanering
• Arbeta i projektform
• Ingenjörsmässig problemlösning med icke fullständigt beslutsunderlag
• Rapportering

Kurslitteratur och övriga läromedel

Erforderlig litteratur och andra lärresurser tas fram i dialog med handledare.

Kurstid

2015 vecka 14 till
2015 vecka 23

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Maskinteknik

Fördjupningsnivå

G2F

Upplägg - Litteratur

Kurslitteratur och övriga läromedel

Erforderlig litteratur och andra lärresurser tas fram i dialog med handledare.

Lärande och undervisning

Lärandet bedrivs genom handlett projektarbete.

Arbetslivsanknytning

Besök

Lärare

Examinator
Ansel Berghuvud

Kursansvarig
Ansel Berghuvud

Lärare
Ansel Berghuvud

Planerade lärtillfällen

Laborationer och projekt.

Tidsåtgång

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 200 timmar för att nå lärandemålen. I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.). Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits), som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Kurstid

2015 vecka 14 till
2015 vecka 23

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Maskinteknik

Fördjupningsnivå

G2F

Examination

Bedömning

local_Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1105 Projektuppgift 7,5 U/G/3/4/5

Betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd, 3, 4 eller 5 .

Vid begäran ges även betyg enligt ECTS.

Kommande tentamenstillfällen

Inga kommande centralt samordnade tentamenstillfällen hittades för denna kurs.

För att få delta vid ett centralt samordnat tentamenstillfälle måste du ha anmält dig i Studentportalen senast 15 dagar innan tentamensdagen.

Lokal och tidpunkt publiceras ca 5 dagar innan tentamensdagen.

Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om de finns i It's Learning eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Kurstid

2015 vecka 14 till
2015 vecka 23

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Maskinteknik

Fördjupningsnivå

G2F

 

Share Dela