MT1309 Mekaniska svängningar

Programkurs, 7,5 högskolepoäng, Grundnivå, vårterminen 2015

Översikt

I kursen skaffar sig studenten utökade kunskaper om analytiska och experimentella metoder samt om datorsimuleringsverktyg för mekaniska struktursvängningar inkluderande praktiskt kunnande om vibrationsmätningar. Studenten bygger upp färdigheten att, på ett ingenjörsmässigt sätt, kunna hantera svängande system och vibrerande strukturer.

Kurstid

2015 vecka 14 till
2015 vecka 23

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Maskinteknik

Fördjupningsnivå

G1F

Antagning

Förkunskapskrav

Linjär algebra, analys, och mekanik grundkurs.

Kurstid

2015 vecka 14 till
2015 vecka 23

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Maskinteknik

Fördjupningsnivå

G1F

Lärandemål

Innehåll

Kursen innehåller följande moment:
• Matematiska modeller för svängande system i en frihetsgrad
• Enfrihetsgradsmodansatser för kontinuerliga system
• Fria svängningar
• Påtvingade svängningar
• Lösningar med Fourierserier och Laplace-transform för speciella exciteringar
• Analytisk lösning av system med två frihetsgrader
• Datorberäkningar för system med flera frihetsgrader
• Experimentell bestämning och analys av exciteringssvar från strukturer
• Bestämning och inverkan av dämpning,
• Givarteknik
• Mätdatabehandling.

Lärandemål

Efter genomförd kurs skall studenten:
  • självständigt kunna omforma verkliga system till modeller och sedan lösa dessa analytiskt och/eller med programvara.
  • kunna utföra grundläggande mätningar av vibrerande strukturer.
  • kunna ta fram analytiska rörelseekvationer för olika slags svängande system.
  • tillägnat sig insikt i frekvenskoppling mellan strukturers inneboende egenskaper och yttre kraftpåverkan.

Generella förmågor

I kursen tränas följande generella förmågor:
• förståelse för samband och relativa styrkor mellan analys, mätningar och datorberäkningar
• modellering av system på ekvivalenta sätt utifrån satta villkor
• skriftlig presentation av teknisk utredning
• förståelse och användning av programvara

Kurslitteratur och övriga läromedel

• Bok innehållande svängningsdynamikteori.
• Material från avdelningen

Kurstid

2015 vecka 14 till
2015 vecka 23

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Maskinteknik

Fördjupningsnivå

G1F

Upplägg - Litteratur

Kurslitteratur och övriga läromedel

• Bok innehållande svängningsdynamikteori.
• Material från avdelningen

Lärande och undervisning

Studierna bedrivs dels som lektionsundervisning med genomgång av teori och lösning av analytiska uppgifter i sal; dels genom stöd för och genomgång av lösningssätt för projektuppgifter. Examinationen består dels av projektuppgifterna och dels av en skriftlig tentamen. I projektuppgifterna skall utföras och redovisas mätningar, datorberäkningar samt analytiska beräkningar. Språket i kursen är svenska eller engelska.

Arbetslivsanknytning

Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Lärare

Examinator
Claes Hedberg

Kursansvarig
Claes Hedberg

Lärare
Claes Hedberg

Planerade lärtillfällen

Föreläsningar, övningar och laborationer.

Tidsåtgång

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 200 timmar för att nå lärandemålen. I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.). Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits), som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Kurstid

2015 vecka 14 till
2015 vecka 23

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Maskinteknik

Fördjupningsnivå

G1F

Examination

Bedömning

local_Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
0905 Projektuppgifter 3,5 U/G
0915 Tentamen 4 U/G/3/4/5

Betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd, 3, 4 eller 5 .

Vid begäran ges även betyg enligt ECTS.

Kommande tentamenstillfällen

Inga kommande centralt samordnade tentamenstillfällen hittades för denna kurs.

För att få delta vid ett centralt samordnat tentamenstillfälle måste du ha anmält dig i Studentportalen senast 15 dagar innan tentamensdagen.

Lokal och tidpunkt publiceras ca 5 dagar innan tentamensdagen.

Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om de finns i It's Learning eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Kurstid

2015 vecka 14 till
2015 vecka 23

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Maskinteknik

Fördjupningsnivå

G1F

 

Share Dela