HI1104 Teknikhistoria och Samhällsutveckling

Programkurs, 7,5 högskolepoäng, Grundnivå, vårterminen 2015

Översikt

Kursen syftar till att skapa förståelse för samspelet mellan teknisk/teknologisk utveckling och samhällsutveckling i ett historiskt perspektiv; att bibringa förståelse för interaktionen mellan tekniska, ekonomiska, sociala, ekologiska och politiska förändringar under olika historiska epoker och i olika regioner. Kursen avser också att problematisera teknisk utveckling i ett genusperspektiv samt att skapa förståelse för teknologisk och samhällelig utveckling och förändring i vår tid mot bakgrund av äldre tiders teknologiska och samhälleliga förhållanden.

Kurstid

2015 vecka 14 till
2015 vecka 23

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Ämnesgrupp

Historia

Antagning

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Kurstid

2015 vecka 14 till
2015 vecka 23

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Ämnesgrupp

Historia

Lärandemål

Innehåll

 • Teknikhistorisk översikt från forntid till våra dagar.
 • Teknikhistorisk problematisering i vetenskapligt, samhälleligt och etiskt perspektiv.
 • Teknikhistorisk problematisering i ett regionalt och globalt perspektiv.
 • Tematiska fördjupningar kring ”de tre industriella revolutionerna”.
 • Särskilt fokus på den tredje industriella revolutionens teknologi (IT) och samhällsförändring.

Lärandemål

Efter genomförd kurs skall studenten:
 • Förstå grundläggande samband mellan teknikutveckling och samhällelig historisk förändring.
 • Ha förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter, samt visa medvetenhet om etiska aspekter inom forskning och utveckling i historiskt perspektiv.
 • Ha fått insikt i teknikens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället samt människors ansvar för hur den används, inbegripet sociala och ekonomiska aspekter.
 • Kunna argumentera för teknik som en socialt strukturerande faktor
 • Förstå och ge exempel på olika externalistiska perspektiv på teknikutveckling.
 • Förstå och ge exempel på internalistiska perspektiv på teknikutveckling.

Generella förmågor

I kursen tränas följande generella förmågor:
 • Förmåga att analysera historiska tekniker och principer inom bevattnings- och jordbruksteknik, transportteknik, krigs- och försvarsteknik samt produktionsteknik.
 • Förmåga att kritiskt reflektera över pådrivande respektive hindrande samhälleliga faktorer visavi teknikutveckling i ett historiskt perspektiv.
 • Förmåga att teoretiskt reflektera över olika industritekniker som socialt och samhälleligt strukturerande faktorer.
 • Förmåga att teoretiskt sätta in ICT i ett externalistiskt teknikutvecklingsperspektiv.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Litteraturförteckning
Boel Berner: Perpetuum Mobile? Teknikens utmaningar och historiens gång. Arkiv 1999.
Bosse Sundin: Den kupade handen.
Carlsson, 2006.
James E. McClellan III & Harold Dorn: Technology in World History. The Johns Hopkins University Press 2006.

Kurstid

2015 vecka 14 till
2015 vecka 23

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Ämnesgrupp

Historia

Upplägg - Litteratur

Kurslitteratur och övriga läromedel

Litteraturförteckning
Boel Berner: Perpetuum Mobile? Teknikens utmaningar och historiens gång. Arkiv 1999.
Bosse Sundin: Den kupade handen.
Carlsson, 2006.
James E. McClellan III & Harold Dorn: Technology in World History. The Johns Hopkins University Press 2006.

Lärande och undervisning

Undervisningen utgörs av en kombination av föreläsningar, genomgångar, inlämningsuppgifter och övningar. Enskilt skriv- och analysarbete.
Arbetsformerna är aktiverande och tillämpar innehåll ifrån föreläsningar, genomgångar, inlämningsuppgifter och kurslitteratur.

Arbetslivsanknytning

Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Lärare

Examinator
Thomas Ahlqvist

Kursansvarig
Thomas Ahlqvist

Lärare
Thomas Ahlqvist

Planerade lärtillfällen

Föreläsningar

Tidsåtgång

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 200 timmar för att nå lärandemålen. I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.). Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits), som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Kurstid

2015 vecka 14 till
2015 vecka 23

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Ämnesgrupp

Historia

Examination

Bedömning

local_Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
Instuderingsuppgifter 1,5 U/G
Litteraturreferat 1,5 U/G
Hemtentamen1 4,5 U/G/3/4/5
1 Bestämmer kursens slutbetyg vilket utfärdas först när samtliga moment godkänts.

Betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd, 3, 4 eller 5 .

Vid begäran ges även betyg enligt ECTS.

Kommande tentamenstillfällen

Inga kommande centralt samordnade tentamenstillfällen hittades för denna kurs.

För att få delta vid ett centralt samordnat tentamenstillfälle måste du ha anmält dig i Studentportalen senast 15 dagar innan tentamensdagen.

Lokal och tidpunkt publiceras ca 5 dagar innan tentamensdagen.

Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om de finns i It's Learning eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Kurstid

2015 vecka 14 till
2015 vecka 23

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Ämnesgrupp

Historia

 

Share Dela