ET1207 Trådlösa nätverk, översiktskurs

Fristående kurs, 7,5 högskolepoäng, Grundnivå, vårterminen 2010

Översikt

Syftet med kursen är att studenten ska erhålla en god översikt av vilken betydelse trådlöshet och användarnas rörligheten har på uppbyggnad och hantering av ett tele- eller datakommunikationsnätverk, samt få en överblick över aktuella teknologier. Problemställningarna berör såväl transmissionsdelen som nätverksdelen av kommunikationssystemen.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2009-10-15

Kurstid

2010 vecka 03 till
2010 vecka 12

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 75 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Engelska

Kursplan

Huvudområde

Elektroteknik

Antagning

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs att följande kurser är genomgångna :
 • ET1109 Data- och telekommunikation 7,5 hp, MA1109 Matematik fortsättningskurs 7,5hp, MS1101 Matematisk statistik 7,5 hp.


Läs mer om grundläggande behörighet.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2009-10-15

Kurstid

2010 vecka 03 till
2010 vecka 12

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 75 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Engelska

Kursplan

Huvudområde

Elektroteknik

Lärandemål

Innehåll

Centrala moment i kursen är:
 • Kort introduktion till transmission och nätverk.
 • Antenner, flervägsutbredning, fädning, frekvenshopp.
 • Satellitkommunikation.
 • Översikt över befintliga system för mobiltelefoni, lokala trådlösa nätverk och mobil IP.
 • Trådlösa LAN, Ad Hoc-nät, Bluetooth-teknologin, IEEE802.11-standarden.
 • Diversitet, beräkningar och länkbudget.

Lärandemål

Efter genomförd kurs skall studenten ha erhållit:
 • en god översiktsbild av vilken betydelse trådlöshet och användarnas rörlighet har på uppbyggnad och hantering av ett tele- eller datakommunikationsnätverk.
Samt även erhålla en överblick över aktuella teknologier och problemställningar så som:
 • en översikt av antenner, vågutbredning, flervägsutbredning, introduktion av fädning, frekvenshopp.
 • en översikt över befintliga system för satellitkommunikation, mobiltelefoni, lokala trådlösa nätverk och mobil IP. Trådlösa LAN, IEEE802.11-standarden, Ad Hoc-nät, Bluetooth-teknologin samt trådlösa sensornätverk.

Generella förmågor

I kursen tränas följande generella förmågor:
 • Förmåga att lära.
 • Förmåga att arbeta i team.

Kurslitteratur och övriga läromedel

William Stallings, Wireless Communications and Networks, 2:nd edition, 2004, ISBN 013-196790-8.

Dessutom material från avdelningen.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2009-10-15

Kurstid

2010 vecka 03 till
2010 vecka 12

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 75 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Engelska

Kursplan

Huvudområde

Elektroteknik

Upplägg - Litteratur

Kurslitteratur och övriga läromedel

William Stallings, Wireless Communications and Networks, 2:nd edition, 2004, ISBN 013-196790-8.

Dessutom material från avdelningen.

Lärande och undervisning

Undervisningen består av föreläsningar och laborationer.

Undervisningen bedrivs helt eller delvis på engelska.

Arbetslivsanknytning

Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Lärare

Examinator
Abbas Mohammed

Kursansvarig
Abbas Mohammed

Lärare
Asad Mehmood
Zhe Yang

Planerade lärtillfällen

Föreläsningar, övningar och laborationer.

Tidsåtgång

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 200 timmar för att nå lärandemålen. I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.). Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits), som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2009-10-15

Kurstid

2010 vecka 03 till
2010 vecka 12

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 75 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Engelska

Kursplan

Huvudområde

Elektroteknik

Examination

Bedömning

local_Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
0805 Tentamen1 6 U/3/4/5
0815 Laboration 1,5 U/G
1 Bestämmer kursens slutbetyg vilket utfärdas först när samtliga moment godkänts.

Betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd, 3, 4 eller 5 .

Vid begäran ges även betyg enligt ECTS.

Kommande tentamenstillfällen

Inga kommande centralt samordnade tentamenstillfällen hittades för denna kurs.

För att få delta vid ett centralt samordnat tentamenstillfälle måste du ha anmält dig i Studentportalen senast 15 dagar innan tentamensdagen.

Lokal och tidpunkt publiceras ca 5 dagar innan tentamensdagen.

Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om de finns i It's Learning eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2009-10-15

Kurstid

2010 vecka 03 till
2010 vecka 12

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 75 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Engelska

Kursplan

Huvudområde

Elektroteknik

 

Share Dela