Digital kultur och kommunikation

180 högskolepoäng (start ht-12)
Är du fascinerad av sociala medier? Funderar du över vad som gör vissa hemsidor mer tilltalande än andra? Undrar du vad som kommer efter Facebook, Twitter och bloggar? Vill du vara med och skapa framtidens digitala medier?

Översikt

Profil - innehåll

I dagens kunskaps- och informationssamhälle är alla kommunikatörer, eftersom kommunikationsformer och kulturella uttryck idag är sammankopplade med den snabba teknikutvecklingen på ett sätt som inte varit fallet tidigare. Den konstanta utvecklingen ställer nya krav på kommunikativ förmåga, för idag räcker det inte att endast kunna uttrycka sig väl i tal och skrift - en modern kommunikatör måste även kunna hantera visuell, elektronisk och icke-verbal kommunikation. Med andra ord är en god förståelse för samhälle, kultur och språk en god utgångspunkt för den som vill ha verktyg och redskap för att kunna kommunicera även på framtidens föränderliga arbetsmarknad.

En del av den grundläggande förståelsen för kommunikativa aspekter kommer från det språk vi använder. Språk ska här förstås som något mer omfattande än t.ex. ”svenska” eller ”engelska” - med språk avses här de system som gör att vi som art skiljer oss från andra arter när det gäller hur vi kommunicerar. Förståelse för både de verbala och de icke-verbala signaler vi använder, hur språk fungerar som system för dels kommunikation, dels informationshantering och begreppsbildning, är avgörande för att kunna vara med och skapa framtidens digitala medier, dvs. fylla dem med innehåll och förmedla information. Dessutom behöver man idag god språklig kompetens, i betydelsen förmåga att uttrycka sig muntligt och skriftlig, för att kunna delta i framtagandet av nya medier.

Utöver en god språklig förmåga och förståelse, behöver man förståelse för de kulturella normer som styr och påverkar interaktion mellan människor, oavsett om samspelet sker digitalt eller analogt. På samma sätt som språk är föränderligt, påverkas även kulturella normer av hur andra delar av samhället förändras, men det är även så att förändringen sker på ett annat sätt, som gör att förståelse för kulturell utveckling ger en god plattform för att kunna delta i det förändringsarbete som framtidens digitala värld möjliggör.

De kunskaper och färdigheter som behövs för att möta både de behov som finns idag och de behov som man kan förutsätta kommer att finnas imorgon behövs förvisso medarbetare som har goda tekniska kunskaper, men lika viktigt är medarbetare som kan fylla de plattformer som skapas med ett gott innehåll, samt en förmåga att analysera och förutse nya vägar för olika mediala uttryck. Av denna anledning behövs utbildningar som ger verktyg för både produktion och analys, vilket är vad både språkvetenskapliga och kulturella utbildningar ger. Genom att erbjuda en utbildning som tränar studenten i kombinationen av egen analys och eget praktiskt arbete inom både språkliga, kulturella och mediala fält skapas kommunikatörer som utifrån sina specifika kunskaper om kultur och kommunikation har goda möjligheter att - tillsammans med mer tekniskt inriktade medarbetare - kunna ge substans åt nya medier.

Programmet byggs upp genom en kombination av obligatoriska och valbara kurser, vilket ger studenten en möjlighet att välja mellan en mer kommunikativ eller en mer kulturell inriktning. Oavsett inriktning har dock kurserna den fördelning mellan analys och produktion, som är genomgående i programmet, och samtliga kurser omfattar 10 högskolepoäng. En högskolepoäng motsvarar en poäng i European Credit Transfer System (ECTS).

Examen

Utbildningen leder fram till en examen på grundnivå, med benämningen
Filosofie kandidatexamen.
Huvudområde: Digital kultur
Motsvarande benämning på engelska är
Degree of Bachelor of Science.
Main field of study: Digital Culture

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programtid

2012 vecka 35 till
2015 vecka 22

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Språk

Undervisningen ges både på svenska och engelska.

Nivå

Grundnivå

Huvudområde

Digital kultur

Utbildningsplan

Programansvarig

Länkar

Antal platser

50

Antagning

Förkunskapskrav

För tillträde till utbildningsprogrammet gäller Områdesbehörighet 6.

Läs mer om grundläggande behörighet.

Urval

Vid fler behöriga sökande än antal tillgängliga platser, till aktuell programstart, görs ett urval. Detta går till på följande sätt:
Alla behöriga sökande placeras i en eller flera urvalsgrupper parallellt och deltar då i urvalet inom respektive grupp.
Betygsurval:
BG - jämförelsetal i 20-skalan
Slutbetyg från gymnasieskolans program, avgångsbetyg från gymnasieskolans linje, komvux, utländska betyg och samlat betygsdokument.
BF - omdöme
Folkhögskola, med intyg om allmän/grundläggande behörighet och studieomdöme Fördelningen av platser mellan de två betygsgrupperna görs i proportion till antalet sökande i varje grupp.
SA - sent anmälda
Denna urvalsgrupp är till för sena anmälningar. Sökande som inkommer med en sen anmälan placeras i denna urvalsgrupp och tilldelas meritvärde efter ankomstdag.
Provurval:
HP - högskoleprov
I provurvalet HP deltar alla behöriga sökande med giltigt högskoleprov. Lägsta godkända resultat för att delta i provurvalet är 0,1 poäng.
Övriga sökande:
ÖS Sökande som uppfyller kravet på behörighet, men saknar meritvärde kan bara antas under förutsättning att samtliga i ovanstående grupper har erbjudits plats.
DA Direktantagning kan ske i särskilda fall genom individuell prövning.
Fördelning av platser:
Vid antagningen till ett utbildningsprogram ska 67 % av platserna fördelas i ett betygsurval och 33 % i ett provurval. Sökande som uppfyller kraven för båda urvalsgrupperna ska ingå i båda.

Behöriga sökande med lika meriter: Om två eller flera sökande till ett sökalternativ på grund- och avancerad nivå har samma meritvärde tillämpas lottning.
För fullständig information om urval se BTH:s antagningsordning.

Antagningsprocedur

Läs mer om antagningsproceduren.

Tillgodoräknande av tidigare studier och utlandsstudier

Student som antagits till programmet och som tidigare läst någon kurs, som motsvarar en kurs inom programmet, kan ansöka om att få kursen tillgodoräknad. Om det är möjligt erbjuds studenten att genomgå en alternativ kurs. Vid studier utomlands under tiden programmet pågår kan en större del (vanligtvis en hel termin) tillgodoräknas. I detta fall ges ett förhandsbesked om tillgodoräknandet via s k Learning agreement.

Läs mer om studier utomlands

Praktisk information

Praktisk information hittas under 'Vill studera'.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programtid

2012 vecka 35 till
2015 vecka 22

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Språk

Undervisningen ges både på svenska och engelska.

Nivå

Grundnivå

Huvudområde

Digital kultur

Utbildningsplan

Programansvarig

Länkar

Antal platser

50

Lärandemål

Profil - innehåll

I dagens kunskaps- och informationssamhälle är alla kommunikatörer, eftersom kommunikationsformer och kulturella uttryck idag är sammankopplade med den snabba teknikutvecklingen på ett sätt som inte varit fallet tidigare. Den konstanta utvecklingen ställer nya krav på kommunikativ förmåga, för idag räcker det inte att endast kunna uttrycka sig väl i tal och skrift - en modern kommunikatör måste även kunna hantera visuell, elektronisk och icke-verbal kommunikation. Med andra ord är en god förståelse för samhälle, kultur och språk en god utgångspunkt för den som vill ha verktyg och redskap för att kunna kommunicera även på framtidens föränderliga arbetsmarknad.

En del av den grundläggande förståelsen för kommunikativa aspekter kommer från det språk vi använder. Språk ska här förstås som något mer omfattande än t.ex. ”svenska” eller ”engelska” - med språk avses här de system som gör att vi som art skiljer oss från andra arter när det gäller hur vi kommunicerar. Förståelse för både de verbala och de icke-verbala signaler vi använder, hur språk fungerar som system för dels kommunikation, dels informationshantering och begreppsbildning, är avgörande för att kunna vara med och skapa framtidens digitala medier, dvs. fylla dem med innehåll och förmedla information. Dessutom behöver man idag god språklig kompetens, i betydelsen förmåga att uttrycka sig muntligt och skriftlig, för att kunna delta i framtagandet av nya medier.

Utöver en god språklig förmåga och förståelse, behöver man förståelse för de kulturella normer som styr och påverkar interaktion mellan människor, oavsett om samspelet sker digitalt eller analogt. På samma sätt som språk är föränderligt, påverkas även kulturella normer av hur andra delar av samhället förändras, men det är även så att förändringen sker på ett annat sätt, som gör att förståelse för kulturell utveckling ger en god plattform för att kunna delta i det förändringsarbete som framtidens digitala värld möjliggör.

De kunskaper och färdigheter som behövs för att möta både de behov som finns idag och de behov som man kan förutsätta kommer att finnas imorgon behövs förvisso medarbetare som har goda tekniska kunskaper, men lika viktigt är medarbetare som kan fylla de plattformer som skapas med ett gott innehåll, samt en förmåga att analysera och förutse nya vägar för olika mediala uttryck. Av denna anledning behövs utbildningar som ger verktyg för både produktion och analys, vilket är vad både språkvetenskapliga och kulturella utbildningar ger. Genom att erbjuda en utbildning som tränar studenten i kombinationen av egen analys och eget praktiskt arbete inom både språkliga, kulturella och mediala fält skapas kommunikatörer som utifrån sina specifika kunskaper om kultur och kommunikation har goda möjligheter att - tillsammans med mer tekniskt inriktade medarbetare - kunna ge substans åt nya medier.

Programmet byggs upp genom en kombination av obligatoriska och valbara kurser, vilket ger studenten en möjlighet att välja mellan en mer kommunikativ eller en mer kulturell inriktning. Oavsett inriktning har dock kurserna den fördelning mellan analys och produktion, som är genomgående i programmet, och samtliga kurser omfattar 10 högskolepoäng. En högskolepoäng motsvarar en poäng i European Credit Transfer System (ECTS).

Lärandemål

Utöver de nationellt reglerade målen, vilka återfinns under punkt 8, gäller följande mål för utbildningen.
  • visa kunskap om och förståelse för digitala mediers roll inom samhälls- och kulturutvecklingen
  • kunna inhämta, bearbeta och förmedla information/kunskap i olika kommunikationskanaler
  • ha tillägnat sig teoretiska kunskaper (centrala begrepp och analysmetoder) om muntlig, skriftlig, visuell samt elektronisk kommunikation, samt kunna visa dessa kunskaper genom egen analys
  • kunna omsätta teorier om olika typer av kommunikation i praktiken, genom egen produktion
  • ha tillägnat sig teoretiska kunskaper om digital kultur (centrala begrepp och analysmetoder), samt kunna visa dessa kunskaper genom egen analys
  • kunna omsätta de teoretiska kulturkunskaperna i praktiken, genom egen produktion
  • kunna reflektera över kommunikations- och informationsformer, den egna kunskapen vad gäller idéarbete och arbete i grupp, samt sin professionella

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programtid

2012 vecka 35 till
2015 vecka 22

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Språk

Undervisningen ges både på svenska och engelska.

Nivå

Grundnivå

Huvudområde

Digital kultur

Utbildningsplan

Programansvarig

Länkar

Antal platser

50

Upplägg

Upplägg av utbildningen

Utbildningen innehåller dels obligatoriska, dels valbara kurser. Samtliga kurser inom de två första terminerna är obligatoriska, medan termin 3 innehåller en blandning av obligatoriska och valbara kurser. Inom termin 5 är samtliga kurser valbara, och termin 6 avslutningsvis tillägnas kandidatarbetet, och är således en obligatorisk del.

OBS! Lägg märke till att det är kursens starttermin som anges i tabellen nedan. Se varje kurs för att se kursens faktiska utsträckning i tiden.
 

Kurser höstterminen 2012

Obligatoriska kurser

Introduktion till medieproduktion, 10 hp, grundnivå.
 
Kursen ger en genomgång av vanliga program för medieproduktion och syftar till att introducera studenterna till grundläggande principer för webbutveckling, digital grafisk design, och gränssnittsutveckling genom praktiska tekniska workshops och seminarier med fokus på färglära, typografi, webb och interaktionsdesign.

Läs all information om kursen 'Introduktion till medieproduktion' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Kulturstudier 1, 10 hp, grundnivå.
 
Kursen syftar till att ge studenterna nödvändig teoretisk kunskap för att självständigt kunna analysera samtida bilder i olika genrer.

Läs all information om kursen 'Kulturstudier 1' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Språkstudier 1, 10 hp, grundnivå.
 
Kursens syfte är att introducera studenten till skrivande i olika genrer, sammanhang och medier.

Läs all information om kursen 'Språkstudier 1' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser vårterminen 2013

Obligatoriska kurser

Digital retorik 1, 10 hp, grundnivå.
 
Kursen syftar till att ge studenterna djupare förståelse för relationen mellan kultur, kommunikation och teknik. Kursen introducerar studenterna till några av de kritiska och retoriska frågor som berör kritiker och producenter av artefakter i digitala medier samt de analytiska och praktiska metoder som används. Särskilt studeras de sätt som digitala medier, genom en kombination av text, bild och interaktion förmedlar information till läsarna, och vice versa.

Läs all information om kursen 'Digital retorik 1' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Kulturstudier 2, 10 hp, grundnivå.
 
Kursen syftar till att vidareutveckla färdigheter och kunskaper från kursen Kulturstudier I. Kursen ger nödvändig teoretisk kunskap för att kunna analysera samtida kulturella fenomen med särskild tonvikt hur digital kultur bygger på tidigare uttrycksformer och medietekniker.

Läs all information om kursen 'Kulturstudier 2' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Språkstudier 2, 10 hp, grundnivå.
 
Syftet med kursen är att studenten utvecklar sin kompetens inom produktion och kommunikation genom ett individuellt projekt som involverar publikation av multimodala texter i digital form.

Läs all information om kursen 'Språkstudier 2' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser höstterminen 2013

Obligatoriska kurser

Projektledning och entreprenörskap i digital kultur, 10 hp, grundnivå.
 
Kursen introducerar allmänna teoretiska perspektiv på projektledning och entreprenör-skap, samt ger utrymme för hur dessa perspektiv kan omsättas praktiskt. Studenterna formulerar en projektplan för en upplevelsebaserad produktion som kan genomföras i kursen DK1414 Projektkurs inom programmet Digital kultur och kommunikation.

Läs all information om kursen 'Projektledning och entreprenörskap i digital kultur' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Valbara kurser

Digital humaniora, 10 hp, grundnivå.
 
I denna kurs studeras den disciplinen digital humaniora för att ge studenten förståelse för hur tekniska verktyg och metoder har förvandlat traditionella humanistiska forskningsmetoder och texter, samt för att förstå digitala metoder för framställning och representation av innehåll och systematisering av kunskap.

Läs all information om kursen 'Digital humaniora' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Digital kulturproduktion i praktiken, 10 hp, grundnivå.
 
I kursen ingår arbetsplatsförlagd utbildning som syftar till att fördjupa studenternas förmågor att driva projekt och delta i praktisk tillämpning av teoretiska kunskaper. Syftet är också att förbereda studenterna på en framtida yrkesroll inom kultur, media eller kommunikation.

Läs all information om kursen 'Digital kulturproduktion i praktiken' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Digital textproduktion, 10 hp, grundnivå.
 
Kursen syftar till att introducera studenten till en rad strategier och digitala plattformar för digital textproduktion och publicering. Studenten ska även producera en digital text i en av de plattformar som kursen fokuserar på.

Läs all information om kursen 'Digital textproduktion' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Innovation och kommunikation i digital kultur, 10 hp, grundnivå.
 
Kursen syftar till att öka studentens förståelse för hur teknisk innovation är kopplat till kommunikativa och kulturella sedvänjor. Studenter studerar tekniska innovationer i deras historiska sammanhang och analyserar hur de i sin tur påverkar kultur och kommunikation. Studenten förväntas att förmedla sin förståelse av medieinnovation och kommunikationskanaler i individuella arbeten och grupparbeten.

Läs all information om kursen 'Innovation och kommunikation i digital kultur' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser vårterminen 2014

Obligatoriska kurser

Digital kultur, 10 hp, grundnivå.
 
Kursen syftar till att studenten ska fördjupa och syntetisera sina tidigare kunskaper om uttrycksformer och kommunikation i nätbaserade forum samt omsätta denna kunskap i en egen design.

Läs all information om kursen 'Digital kultur' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Digital retorik II, 10 hp, grundnivå.
 
Målet med denna kurs är att ge studenterna en ökad förståelse av sambandet mellan kultur, kommunikation och teknik. Kursen utvecklar vidare kritiska och retoriska frågeställningar som handlar om praktiker inom digitala medier och som tagits upp i kursen Digital retorik I. Fokus ligger på retorik inom ´computing culture´ och produktion av övertygande argument i olika multimodala digitala plattformar och - miljöer.

Läs all information om kursen 'Digital retorik II' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Projektkurs, 10 hp, grundnivå.
 
Kursen fördjupar färdigheter inom koncept- och idéarbete, och fördjupar förståelsen för kopplingen mellan kultur, teknik och kommunikation, samt omsätter praktiskt de kunskaper som tillägnats inom projektledning i kursen DK1422 Projektledning och entreprenörskap i digital kultur .

Läs all information om kursen 'Projektkurs' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser höstterminen 2014

Valbara kurser

Arbetsplatsförlagd praktik i digital kultur och kommunikation, 15 hp, grundnivå.
 
Denna kurs sträcker sig över flera terminer, denna termin läser man 10 hp

I kursen ingår arbetsplatsförlagd utbildning som syftar till att fördjupa studenternas förmågor att driva projekt och delta i praktisk tillämpning av teoretiska kunskaper. Syftet är också att förbereda
studenterna på en framtida yrkesroll inom kultur, media eller kommunikation.

Läs all information om kursen 'Arbetsplatsförlagd praktik i digital kultur och kommunikation' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Praktisk tematisk fördjupning inom digital kultur och kommunikation, 7,5 hp, grundnivå.
 
Denna kurs sträcker sig över flera terminer, denna termin läser man 10 hp

Kursen ska ge fördjupade färdigheter i specifika ämnesrelaterade praktiska områden inom digital kultur och kommunikation. Kunskapsområde och praktik väljs individuellt av varje student, i samverkan med handledare.

Läs all information om kursen 'Praktisk tematisk fördjupning inom digital kultur och kommunikation' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Tematisk fördjupning Digital kultur och kommunikation, 7,5 hp, grundnivå.
 
Denna kurs sträcker sig över flera terminer, denna termin läser man 10 hp

Kursen ska ge fördjupade färdigheter i specifika ämnesrelaterade kunskaper inom digital kultur och kommunikation. Kunskapsområde väljs individuellt av varje student, i samverkan med handledare.

Läs all information om kursen 'Tematisk fördjupning Digital kultur och kommunikation' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser vårterminen 2015

Obligatoriska kurser

Kandidatarbete i digital kultur och kommunikation, 30 hp, grundnivå.
 
Kursen presenterar ett urval av forskning och akademiskt skrivande, inklusive forskningsplan, källhantering och litteratursökning inom området. Efter avslutad kurs har studenten kunskaper och färdigheter för att kunna definiera och ta sig an forskningsproblem inom området digitala kulturstudier.
Efter slutförd kurs ska studenten kunna producera akademiska texter inom området digitala kulturstudier i skriftlig eller digital form. Den forskning som genomförs utvecklas och presenteras antingen genom ett skriftligt kandidatarbete, eller genom en digital artefakt med tillhörande skriftlig rapport.

Läs all information om kursen 'Kandidatarbete i digital kultur och kommunikation' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Skriftliga arbeten

Programmet avslutas med ett skriftligt examensarbete motsvarande 15 hp

Internationellt innehåll

Studenter på programmet uppmuntras att studera 1-2 terminer utomlands.

Utomlandsstudierna kan antingen bedrivas vid något av våra partneruniversitet i norden, Europa och USA eller vid andra lämpliga universitet.

Läs om utlandsstudier

Jobbprofiler

Student med examen från programmet kan bl.a. arbeta inom kultur, media och kommunikation med arbetsuppgifter som innefattar strategisk kommunikation, projektledning, omvärldsbevakning inom nya medier och kommunikationsstrategier. Inom alla branscher behövs kommunikatörer med goda skriftliga, muntliga och kreativa kommunikationsfärdigheter.

Fortsatta studier

Student med examen från programmet kan generellt söka vidare utbildning på avancerad nivå inom tvärvetenskapliga humanistiska och kommunikationsinriktade program i Sverige och i utlandet, framförallt på universitet som ingår i vårt nordiska samarbete.

Programråd

Programmet har ett programråd som har till uppgift att säkerställa utbildningens kvalitet samt användbarhet på och för arbetsmarknaden.

Programrådet består av studenter, alumn, extern representant samt lärare och huvudområdesföreträdare.

Programrådet sammanträder 4-5 gånger per år.

Kontaktperson för programrådet är: Lissa Holloway-Attaway.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programtid

2012 vecka 35 till
2015 vecka 22

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Språk

Undervisningen ges både på svenska och engelska.

Nivå

Grundnivå

Huvudområde

Digital kultur

Utbildningsplan

Programansvarig

Länkar

Antal platser

50

Examination

Examen

Utbildningen leder fram till en examen på grundnivå, med benämningen
Filosofie kandidatexamen.
Huvudområde: Digital kultur
Motsvarande benämning på engelska är
Degree of Bachelor of Science.
Main field of study: Digital Culture

Bedömning och examination

Bedömning och examination varierar mellan olika kurser i programmet. Se information för respektive kurs i programmet.

Utbildningsprogrammets mål uppnås genom de kurser som ingår i examen. Bedömning och examination sker på kursnivå och detaljer rörande examination och betygssättning finns i respektive kursplan.

Under utbildningens gång utvärderas varje kurs, och kursutvärderingarna ligger till grund för fortsatt utvecklingsarbete. Studietakten är heltid, och kurserna inom utbildningen ges huvudsakligen på campus, även om viss nätbaserad undervisning kan förekomma i vissa kurser.

Programutvärderingar

Alumni

Programmet är nytt och har därför inga alumni ännu.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programtid

2012 vecka 35 till
2015 vecka 22

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Språk

Undervisningen ges både på svenska och engelska.

Nivå

Grundnivå

Huvudområde

Digital kultur

Utbildningsplan

Programansvarig

Länkar

Antal platser

50

 

Prata med oss

Kontakta studievägledare

För övergripande frågor om studier på BTH, kontakta våra centrala Studie- och Karriärvägledare.

Share Dela