Digital kultur och kommunikation

180 högskolepoäng (start ht-13)
Detta programtillfälle startar ej höstterminen 2013!
Är du fascinerad av sociala medier? Funderar du över vad som gör vissa hemsidor mer tilltalande än andra? Undrar du vad som kommer efter Facebook, Twitter och bloggar? Vill du vara med och skapa framtidens digitala medier?

Översikt

Profil - innehåll

I dagens kunskaps- och informationssamhälle är alla kommunikatörer, eftersom kommunikationsformer och kulturella uttryck idag är sammankopplade med den snabba teknikutvecklingen på ett sätt som inte varit fallet tidigare. Den konstanta utvecklingen ställer nya krav på kommunikativ förmåga, för idag räcker det inte att endast kunna uttrycka sig väl i tal och skrift - en modern kommunikatör måste även kunna hantera visuell, elektronisk och icke-verbal kommunikation. Med andra ord är en god förståelse för samhälle, kultur och språk en god utgångspunkt för den som vill ha verktyg och redskap för att kunna kommunicera även på framtidens föränderliga arbetsmarknad.

En del av den grundläggande förståelsen för kommunikativa aspekter kommer från det språk vi använder. Språk ska här förstås som något mer omfattande än t.ex. ”svenska” eller ”engelska” - med språk avses här de system som gör att vi som art skiljer oss från andra arter när det gäller hur vi kommunicerar. Förståelse för både de verbala och de icke-verbala signaler vi använder, hur språk fungerar som system för dels kommunikation, dels informationshantering och begreppsbildning, är avgörande för att kunna vara med och skapa framtidens digitala medier, dvs. fylla dem med innehåll och förmedla information. Dessutom behöver man idag god språklig kompetens, i betydelsen förmåga att uttrycka sig muntligt och skriftlig, för att kunna delta i framtagandet av nya medier.

Utöver en god språklig förmåga och förståelse, behöver man förståelse för de kulturella normer som styr och påverkar interaktion mellan människor, oavsett om samspelet sker digitalt eller analogt. På samma sätt som språk är föränderligt, påverkas även kulturella normer av hur andra delar av samhället förändras, men det är även så att förändringen sker på ett annat sätt, som gör att förståelse för kulturell utveckling ger en god plattform för att kunna delta i det förändringsarbete som framtidens digitala värld möjliggör.

De kunskaper och färdigheter som behövs för att möta både de behov som finns idag och de behov som man kan förutsätta kommer att finnas imorgon behövs förvisso medarbetare som har goda tekniska kunskaper, men lika viktigt är medarbetare som kan fylla de plattformer som skapas med ett gott innehåll, samt en förmåga att analysera och förutse nya vägar för olika mediala uttryck. Av denna anledning behövs utbildningar som ger verktyg för både produktion och analys, vilket är vad både språkvetenskapliga och kulturella utbildningar ger. Genom att erbjuda en utbildning som tränar studenten i kombinationen av egen analys och eget praktiskt arbete inom både språkliga, kulturella och mediala fält skapas kommunikatörer som utifrån sina specifika kunskaper om kultur och kommunikation har goda möjligheter att - tillsammans med mer tekniskt inriktade medarbetare - kunna ge substans åt nya medier.

Programmet byggs upp genom en kombination av obligatoriska och valbara kurser, vilket ger studenten en möjlighet att välja mellan en mer kommunikativ eller en mer kulturell inriktning. Oavsett inriktning har dock kurserna den fördelning mellan analys och produktion, som är genomgående i programmet, och samtliga kurser omfattar 10 högskolepoäng. En högskolepoäng motsvarar en poäng i European Credit Transfer System (ECTS).

Examen

Utbildningen leder fram till en examen på grundnivå, med benämningen
Filosofie kandidatexamen.
Huvudområde: Digital kultur
Motsvarande benämning på engelska är
Degree of Bachelor of Science.
Main field of study: Digital Culture

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Programtid

2013 vecka 36 till
2016 vecka 22

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlshamn

Språk

Undervisningen ges både på svenska och engelska.

Nivå

Grundnivå

Huvudområde

Digital kultur

Programansvarig

Länkar

Antagning

Förkunskapskrav

Områdesbehörighet 6: Engelska B, Samhällskunskap A
eller
Områdesbehörighet A6: Samhällskunskap 1b alt 1a1+1a2

Läs mer om grundläggande behörighet.

Urval

Vid fler behöriga sökande än antal tillgängliga platser, till aktuell programstart, görs ett urval. Detta går till på följande sätt:
Alla behöriga sökande placeras i en eller flera urvalsgrupper parallellt och deltar då i urvalet inom respektive grupp.
Betygsbaserade grupper

BI Sökande med betyg från gymnasieskolan eller gymnasial vuxenutbildning om minst två tredjedelar av gymnasiepoängen avser gymnasial vuxenutbildning samt sökande med betyg från utländsk/internationell utbildning (grupp I)

BII Sökande med betyg från gymnasiebetyg i kombination med antingen betyg från gymnasial vuxenutbildning eller med betyg förvärvade genom prövning i gymnasieskolan av den som inte är elev där samt sökande med betyg från utländsk/internationell utbildning (grupp II)

BF Sökande med studieomdöme från folkhögskola (grupp III)

Platserna ska, i ett första steg, fördelas i förhållande till antalet behöriga sökande. Därefter ska, i ett andra steg, antalet platser i grupp II reduceras med en tredjedel. Denna tredjedel ska tillföras grupp I.


Högskoleprovsbaserade grupper

HP Högskoleprov

Övriga sökande

ÖS Sökande som uppfyller kravet på behörighet, men saknar meritvärde kan bara antas under förutsättning att samtliga i ovanstående grupper har erbjudits plats.

DA Direktantagning kan ske i särskilda fall genom individuell prövning.

Vid antagningen till ett utbildningsprogram ska högst 67 % av platserna fördelas i ett betygsurval och minst 33 % i ett provurval. Sökande som uppfyller kraven för flera urvalsgrupper ska ingå i samtliga.

Om två eller flera sökande till ett sökalternativ på grund- och avancerad nivå har samma meritvärde tillämpas lottning.

För fullständig information om urval se BTH:s antagningsordning.

Antagningsprocedur

Läs mer om antagningsproceduren.

Tillgodoräknande av tidigare studier och utlandsstudier

Student som antagits till programmet och som tidigare läst någon kurs, som motsvarar en kurs inom programmet, kan ansöka om att få kursen tillgodoräknad. Om det är möjligt erbjuds studenten att genomgå en alternativ kurs. Vid studier utomlands under tiden programmet pågår kan en större del (vanligtvis en hel termin) tillgodoräknas. I detta fall ges ett förhandsbesked om tillgodoräknandet via s k Learning agreement.

Läs mer om studier utomlands

Praktisk information

Praktisk information hittas under 'Vill studera'.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Programtid

2013 vecka 36 till
2016 vecka 22

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlshamn

Språk

Undervisningen ges både på svenska och engelska.

Nivå

Grundnivå

Huvudområde

Digital kultur

Programansvarig

Länkar

Lärandemål

Profil - innehåll

I dagens kunskaps- och informationssamhälle är alla kommunikatörer, eftersom kommunikationsformer och kulturella uttryck idag är sammankopplade med den snabba teknikutvecklingen på ett sätt som inte varit fallet tidigare. Den konstanta utvecklingen ställer nya krav på kommunikativ förmåga, för idag räcker det inte att endast kunna uttrycka sig väl i tal och skrift - en modern kommunikatör måste även kunna hantera visuell, elektronisk och icke-verbal kommunikation. Med andra ord är en god förståelse för samhälle, kultur och språk en god utgångspunkt för den som vill ha verktyg och redskap för att kunna kommunicera även på framtidens föränderliga arbetsmarknad.

En del av den grundläggande förståelsen för kommunikativa aspekter kommer från det språk vi använder. Språk ska här förstås som något mer omfattande än t.ex. ”svenska” eller ”engelska” - med språk avses här de system som gör att vi som art skiljer oss från andra arter när det gäller hur vi kommunicerar. Förståelse för både de verbala och de icke-verbala signaler vi använder, hur språk fungerar som system för dels kommunikation, dels informationshantering och begreppsbildning, är avgörande för att kunna vara med och skapa framtidens digitala medier, dvs. fylla dem med innehåll och förmedla information. Dessutom behöver man idag god språklig kompetens, i betydelsen förmåga att uttrycka sig muntligt och skriftlig, för att kunna delta i framtagandet av nya medier.

Utöver en god språklig förmåga och förståelse, behöver man förståelse för de kulturella normer som styr och påverkar interaktion mellan människor, oavsett om samspelet sker digitalt eller analogt. På samma sätt som språk är föränderligt, påverkas även kulturella normer av hur andra delar av samhället förändras, men det är även så att förändringen sker på ett annat sätt, som gör att förståelse för kulturell utveckling ger en god plattform för att kunna delta i det förändringsarbete som framtidens digitala värld möjliggör.

De kunskaper och färdigheter som behövs för att möta både de behov som finns idag och de behov som man kan förutsätta kommer att finnas imorgon behövs förvisso medarbetare som har goda tekniska kunskaper, men lika viktigt är medarbetare som kan fylla de plattformer som skapas med ett gott innehåll, samt en förmåga att analysera och förutse nya vägar för olika mediala uttryck. Av denna anledning behövs utbildningar som ger verktyg för både produktion och analys, vilket är vad både språkvetenskapliga och kulturella utbildningar ger. Genom att erbjuda en utbildning som tränar studenten i kombinationen av egen analys och eget praktiskt arbete inom både språkliga, kulturella och mediala fält skapas kommunikatörer som utifrån sina specifika kunskaper om kultur och kommunikation har goda möjligheter att - tillsammans med mer tekniskt inriktade medarbetare - kunna ge substans åt nya medier.

Programmet byggs upp genom en kombination av obligatoriska och valbara kurser, vilket ger studenten en möjlighet att välja mellan en mer kommunikativ eller en mer kulturell inriktning. Oavsett inriktning har dock kurserna den fördelning mellan analys och produktion, som är genomgående i programmet, och samtliga kurser omfattar 10 högskolepoäng. En högskolepoäng motsvarar en poäng i European Credit Transfer System (ECTS).

Lärandemål

Utöver de nationellt reglerade målen, vilka återfinns under punkt 8, gäller följande mål för utbildningen.
  • visa kunskap om och förståelse för digitala mediers roll inom samhälls- och kulturutvecklingen
  • kunna inhämta, bearbeta och förmedla information/kunskap i olika kommunikationskanaler
  • ha tillägnat sig teoretiska kunskaper (centrala begrepp och analysmetoder) om muntlig, skriftlig, visuell samt elektronisk kommunikation, samt kunna visa dessa kunskaper genom egen analys
  • kunna omsätta teorier om olika typer av kommunikation i praktiken, genom egen produktion
  • ha tillägnat sig teoretiska kunskaper om digital kultur (centrala begrepp och analysmetoder), samt kunna visa dessa kunskaper genom egen analys
  • kunna omsätta de teoretiska kulturkunskaperna i praktiken, genom egen produktion
  • kunna reflektera över kommunikations- och informationsformer, den egna kunskapen vad gäller idéarbete och arbete i grupp, samt sin professionella

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Programtid

2013 vecka 36 till
2016 vecka 22

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlshamn

Språk

Undervisningen ges både på svenska och engelska.

Nivå

Grundnivå

Huvudområde

Digital kultur

Programansvarig

Länkar

Upplägg

Upplägg av utbildningen

Utbildningen innehåller dels obligatoriska, dels valbara kurser. Samtliga kurser inom de två första terminerna är obligatoriska, medan termin 3 innehåller en blandning av obligatoriska och valbara kurser. Inom termin 5 är samtliga kurser valbara, och termin 6 avslutningsvis tillägnas kandidatarbetet, och är således en obligatorisk del.

Inga kurser ännu kopplade till detta tillfälle.

Skriftliga arbeten

Programmet avslutas med ett skriftligt examensarbete motsvarande 15 hp

Internationellt innehåll

Studenter på programmet uppmuntras att studera 1-2 terminer utomlands.

Utomlandsstudierna kan antingen bedrivas vid något av våra partneruniversitet i norden, Europa och USA eller vid andra lämpliga universitet.

Läs om utlandsstudier

Jobbprofiler

Student med examen från programmet kan bl.a. arbeta inom kultur, media och kommunikation med arbetsuppgifter som innefattar strategisk kommunikation, projektledning, omvärldsbevakning inom nya medier och kommunikationsstrategier. Inom alla branscher behövs kommunikatörer med goda skriftliga, muntliga och kreativa kommunikationsfärdigheter.

Fortsatta studier

Student med examen från programmet kan generellt söka vidare utbildning på avancerad nivå inom tvärvetenskapliga humanistiska och kommunikationsinriktade program i Sverige och i utlandet, framförallt på universitet som ingår i vårt nordiska samarbete.

Programråd

Programmet har ett programråd som har till uppgift att säkerställa utbildningens kvalitet samt användbarhet på och för arbetsmarknaden.

Programrådet består av studenter, alumn, extern representant samt lärare och huvudområdesföreträdare.

Programrådet sammanträder 4-5 gånger per år.

Kontaktperson för programrådet är: Lissa Holloway-Attaway.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Programtid

2013 vecka 36 till
2016 vecka 22

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlshamn

Språk

Undervisningen ges både på svenska och engelska.

Nivå

Grundnivå

Huvudområde

Digital kultur

Programansvarig

Länkar

Examination

Examen

Utbildningen leder fram till en examen på grundnivå, med benämningen
Filosofie kandidatexamen.
Huvudområde: Digital kultur
Motsvarande benämning på engelska är
Degree of Bachelor of Science.
Main field of study: Digital Culture

Bedömning och examination

Bedömning och examination varierar mellan olika kurser i programmet. Se information för respektive kurs i programmet.

Utbildningsprogrammets mål uppnås genom de kurser som ingår i examen. Bedömning och examination sker på kursnivå och detaljer rörande examination och betygssättning finns i respektive kursplan.

Under utbildningens gång utvärderas varje kurs, och kursutvärderingarna ligger till grund för fortsatt utvecklingsarbete. Studietakten är heltid, och kurserna inom utbildningen ges huvudsakligen på campus, även om viss nätbaserad undervisning kan förekomma i vissa kurser.

Programutvärderingar

Alumni

Programmet är nytt och har därför inga alumni ännu.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Programtid

2013 vecka 36 till
2016 vecka 22

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlshamn

Språk

Undervisningen ges både på svenska och engelska.

Nivå

Grundnivå

Huvudområde

Digital kultur

Programansvarig

Länkar

 

Prata med oss

Kontakta studievägledare

För övergripande frågor om studier på BTH, kontakta våra centrala Studie- och Karriärvägledare.

Share Dela