Civilingenjör i datorsäkerhet

300 högskolepoäng (start ht-13)
Har du sett TV-serier som CSI och drömmer om att bekämpa digitala brott med djuplodande teknisk kompetens? Det kan handla om att undersöka datorer i jakt på bevis, knäcka lösenord, skapa brandväggar och jaga brottslingar över datorer och nätverk. Då behöver du lära dig om säkerhet i avancerade datorsystem. På BTH kan du läsa till civilingenjör i datorsäkerhet.

Översikt

Profil - innehåll

I takt med att IT-beroendet blir allt mer framträdande för vårt samhälle ökar också utsattheten för hot och attacker riktade mot viktiga samhällsfunktioner. Några exempel där ett utpräglat säkerhetstänkande är särskilt angeläget är system för energiförsörjning, sjukvård, rättsväsende, näringsliv och banker. En djupgående förståelse för dessa tekniska system i kombination med kunskap om risker, brister och hot är således av yttersta vikt för ett modernt samhälles trygghet.

Datasäkerhet är ett mycket brett område. Förståelse av alla abstraktionslager från hårdvara upp till informationsanvändning är nödvändig för att uppnå säkerhet (kedjan blir aldrig starkare än sin svagaste länk). Avsikten med BTH:s civilingenjörsprogram i datorsäkerhet är alltså att utifrån en solid teknisk grund utbilda personer så att de på ett säkert och tillförlitligt sätt kan utveckla, driftsätta, underhålla samt avveckla sådana komplexa datorbaserade system. Med en solid, bred IT-förståelse skall en civilingenjör i datorsäkerhet från BTH kunna förebygga, upptäcka och åtgärda tekniska problem som annars kan äventyra ett systems säkerhet och funktionalitet närhelst ett sådant problem kan uppstå. Med denna utbildning kommer BTH inte bara att vara först i sitt slag utan också stärka sitt redan starka försprång inom grundutbildning för IT-säkerhet, vilket är välbehövligt då få IT-säkerhetsexperter idag är akademiskt utbildade.

En högskolepoäng motsvarar en poäng i European Credit Transfer System (ECTS).

Examen

Utbildningen leder fram till en examen på grundnivå, med benämningen
Civilingenjörsexamen i datorsäkerhet

Motsvarande benämning på engelska är
Degree of Master of Science in Engineering: Computer Security

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Välkomstbrev

Programtid

2013 vecka 36 till
2018 vecka 23

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Språk

Undervisningen bedrivs huvudsakligen på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma.

Huvudområde

Datavetenskap

Utbildningsplan

Programansvarig

Antal platser

40

Antagning

Förkunskapskrav

Områdesbehörighet 9: Matematik E, Fysik B (Kemi kurs A krävs ej).
Eller:
Områdesbehörighet A9: Matematik 4, Fysik 2 (Kemi 1 krävs ej).

Läs mer om grundläggande behörighet.

Urval

Vid fler behöriga sökande än antal tillgängliga platser, till aktuell programstart, görs ett urval. Detta går till på följande sätt:

Urval till utbildning sker där inte samtliga behöriga sökande kan erbjudas plats. Detta görs till utbildningar med hjälp av olika typer av meritvärden/jämförelsetal beroende av vilken typ av utbildning anmälan avser och vilken bakgrund den sökande har. Sökande kan tillhöra flera urvalsgrupper parallellt och deltar då i urvalet inom respektive grupp.

Betygsurval:

BG - jämförelsetal i 20-skalan
Slutbetyg från gymnasieskolans program, avgångsbetyg från gymnasieskolans linje, komvux, utländska betyg och samlat betygsdokument.

BF - omdöme
Folkhögskola, med intyg om allmän/grundläggande behörighet och studieomdöme Fördelningen av platser mellan de två betygsgrupperna görs i proportion till antalet sökande i varje grupp.

SA - sent anmälda
Denna urvalsgrupp är till för sena anmälningar. Sökande som inkommer med en sen anmälan placeras i denna urvalsgrupp och tilldelas meritvärde efter ankomstdag.

Provurval:

HP - högskoleprov
I provurvalet HP deltar alla behöriga sökande med giltigt högskoleprov. Lägsta godkända resultat för att delta i provurvalet är 0,1 poäng.

Övriga sökande:

ÖS Sökande som uppfyller kravet på behörighet, men saknar meritvärde kan bara antas under förutsättning att samtliga i ovanstående grupper har erbjudits plats.

DA Direktantagning kan ske i särskilda fall genom individuell prövning.

Fördelning av platser:

Vid antagningen till ett utbildningsprogram ska 67% av platserna fördelas i ett betygsurval och 33% i ett provurval. Sökande som uppfyller kraven för båda urvalsgrupperna ska ingå i båda.

Behöriga sökande med lika meriter:

Om två eller flera sökande till ett sökalternativ på grund- och avancerad nivå har samma meritvärde ges förtur till underrepresenterat kön. Därefter tillämpas lottning.

För fullständig information om urval se BTH:s antagningsordning.

Antagningsprocedur

Läs mer om antagningsproceduren.

Tillgodoräknande av tidigare studier och utlandsstudier

Student som antagits till programmet och som tidigare läst någon kurs, som motsvarar en kurs inom programmet, kan ansöka om att få kursen tillgodoräknad. Om det är möjligt erbjuds studenten att genomgå en alternativ kurs. Vid studier utomlands under tiden programmet pågår kan en större del (vanligtvis en hel termin) tillgodoräknas. I detta fall ges ett förhandsbesked om tillgodoräknandet via s k Learning agreement.

Läs mer om studier utomlands

Praktisk information

Praktisk information hittas under 'Vill studera'.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Välkomstbrev

Programtid

2013 vecka 36 till
2018 vecka 23

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Språk

Undervisningen bedrivs huvudsakligen på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma.

Huvudområde

Datavetenskap

Utbildningsplan

Programansvarig

Antal platser

40

Lärandemål

Profil - innehåll

I takt med att IT-beroendet blir allt mer framträdande för vårt samhälle ökar också utsattheten för hot och attacker riktade mot viktiga samhällsfunktioner. Några exempel där ett utpräglat säkerhetstänkande är särskilt angeläget är system för energiförsörjning, sjukvård, rättsväsende, näringsliv och banker. En djupgående förståelse för dessa tekniska system i kombination med kunskap om risker, brister och hot är således av yttersta vikt för ett modernt samhälles trygghet.

Datasäkerhet är ett mycket brett område. Förståelse av alla abstraktionslager från hårdvara upp till informationsanvändning är nödvändig för att uppnå säkerhet (kedjan blir aldrig starkare än sin svagaste länk). Avsikten med BTH:s civilingenjörsprogram i datorsäkerhet är alltså att utifrån en solid teknisk grund utbilda personer så att de på ett säkert och tillförlitligt sätt kan utveckla, driftsätta, underhålla samt avveckla sådana komplexa datorbaserade system. Med en solid, bred IT-förståelse skall en civilingenjör i datorsäkerhet från BTH kunna förebygga, upptäcka och åtgärda tekniska problem som annars kan äventyra ett systems säkerhet och funktionalitet närhelst ett sådant problem kan uppstå. Med denna utbildning kommer BTH inte bara att vara först i sitt slag utan också stärka sitt redan starka försprång inom grundutbildning för IT-säkerhet, vilket är välbehövligt då få IT-säkerhetsexperter idag är akademiskt utbildade.

En högskolepoäng motsvarar en poäng i European Credit Transfer System (ECTS).

Lärandemål

Utöver de nationellt reglerade målen gäller följande mål för utbildningen.

Efter genomförd utbildning ska studenten
 • Ha förvärvat grundliga kunskaper inom datateknikområdet, främst programvarusystem, datorhårdvara och datasäkerhet
 • Skaffat sig grundliga kunskaper matematik, vs förmåga att genomföra matematiska resonemang och att definiera och analysera matematiska modeller samt god analytisk problemlösningsförmåga
 • Ha förvärvat förmågan att självständigt kunna analysera och föreslå lösningar till såväl datatekniska konstruktions som säkerhetsproblemen
 • Visa förmåga att följa kunskapsutvecklingen inom sina kompetens- och fördjupningsområden

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Välkomstbrev

Programtid

2013 vecka 36 till
2018 vecka 23

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Språk

Undervisningen bedrivs huvudsakligen på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma.

Huvudområde

Datavetenskap

Utbildningsplan

Programansvarig

Antal platser

40

Upplägg

Upplägg av utbildningen

Programmets studier är upplagda över fem års heltidsstudier. Som tidigare sagt ligger tonvikten först på grundläggande matematik och datavetenskap för att senare allt mer betona datasäkerhet och annat material av fördjupningskaraktär.

Utbildningsprogrammets mål uppnås genom de kurser som ingår i examen. Bedömning och examination sker på kursnivå och detaljer rörande examination och betygssättning finns i respektive kursplan.

Under utbildningens gång utvärderas varje kurs, och kursutvärderingarna ligger till grund för fortsatt utvecklingsarbete.

OBS! Lägg märke till att det är kursens starttermin som anges i tabellen nedan. Se varje kurs för att se kursens faktiska utsträckning i tiden.
 

Kurser höstterminen 2013

Obligatoriska kurser

Forskningsorientering inom säkerhet, 2 hp, grundnivå.
 
Syftet med kursen är att studenten skaffar sig en överblick över forskningsområden relaterade till datorsäkerhet. Studenten får tillfällen att träffa forskare verksamma inom programmets inriktning.

Läs all information om kursen 'Forskningsorientering inom säkerhet' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Introduktion till säkerhet, 4 hp, grundnivå.
 
Denna kurs sträcker sig över flera terminer, denna termin läser man 2 hp

Kursens syfte är att studenter ska få en introduktion till datasäkerhet samt säkerhet i allmänhet. Kursen upplägg syftar till förmedla både teori och praktik baserat på aktuella hot- och riskanalyser i dagens IT-samhälle samt på säkerhetslösningar som erbjuds.

Läs all information om kursen 'Introduktion till säkerhet' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Matematik grundkurs, 4 hp, grundnivå.
 
Kursens syfte är att ge en introduktion till matematikstudier på universitetsnivå.
I kursen behandlas centrala moment såsom tal, logik, mängdlära och bevis för att förbereda studenten för fortsatta studier i matematik. Studenten övar problemlösning, att kommunicera matematik både muntligt och skriftligt samt tränar ämnesspecifik studieteknik i matematik.

Läs all information om kursen 'Matematik grundkurs' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Analys 1, 6 hp, grundnivå.
 
Kursen syftar till att studenten skall skaffa sig grundläggande förståelse för matematisk analys i en variabel med tillämpningar inom framför allt tekniska ämnesområden.

Läs all information om kursen 'Analys 1' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Industriell ekonomi, översiktskurs, 6 hp, grundnivå.
 
Kursens syfte är att de studerande ska få en introduktion till industriell ekonomi samt en översiktlig bild över hur dess delområden hänger samman.

Läs all information om kursen 'Industriell ekonomi, översiktskurs' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Inledande programmering i C, 8 hp, grundnivå.
 
Programmering ligger till grund för det mesta som hör till tillämpad IT. Syftet med kursen är att ge en student, som inte har någon tidigare erfarenhet av programmering, en introduktion till problemlösning och programmering i programspråket C.

Läs all information om kursen 'Inledande programmering i C' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser vårterminen 2014

Obligatoriska kurser

Analys 2, 6 hp, grundnivå.
 
Kursen syftar till att studenten skall skaffa sig grundläggande förståelse för matematisk analys i en variabel med tillämpningar inom framför allt tekniska ämnesområden.

Läs all information om kursen 'Analys 2' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Programmering i C++, 8 hp, grundnivå.
 
Syftet med kursen är kunskap i objektorienterad programmering, dels för fortsatta studier inom datavetenskap, dels för att kunna lösa generella programmerings-uppgifter i arbetslivet. Som verktyg i kursen används C++.

Läs all information om kursen 'Programmering i C++' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Algoritmer och datastrukturer, 6 hp, grundnivå.
 
Kursens syfte är att ge en introduktion till algoritmer och datastrukturer när det gäller såväl teoretiska aspekter som implementeringsaspekter.

Läs all information om kursen 'Algoritmer och datastrukturer' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Diskret matematik, 6 hp, grundnivå.
 
Kursens syfte är att ge en introduktion till matematiska begrepp, metoder och problemställningar inom diskret matematik. Den diskreta matematiken utgör en viktig bas för studier inom datavetenskap och många digitala tillämpningsområden.

Läs all information om kursen 'Diskret matematik' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Teknisk Kommunikation, 4 hp, grundnivå.
 
Under kursen ska studenten utveckla sin medveten om vikten av effektiv kommunikation. I kursen tränar studenten sin förmåga att söka information samt muntliga och skriftliga kommunikativa färdigheter både för användning i de akademiska studierna och för den framtida professionella yrkesrollen.

Läs all information om kursen 'Teknisk Kommunikation' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser höstterminen 2014

Obligatoriska kurser

Fysik grundkurs, 4 hp, grundnivå.
 
Kursens syfte är att studenten ska skaffa sig grundläggande kunskaper i mekanik som en bas för fortsatta studier inom ingenjörsvetenskap. Studenten tränar ingenjörsmässigt modelltänkande och förmåga till problemlösning samt utvecklar sin förståelse för matematisk modellering av naturen.

Läs all information om kursen 'Fysik grundkurs' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Linjär algebra 1, 6 hp, grundnivå.
 
Kursen syftar till att deltagarna inhämtar de grundläggande kunskaper inom linjär algebra som fordras inom tekniska utbildningsprogram.

Läs all information om kursen 'Linjär algebra 1' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Matematisk statistik, 6 hp, grundnivå.
 
Kursens syfte är att studenterna skall skaffa sig kunskaper i såväl sannoliketsteori som statistisk teori och metodik. Tonvikten ligger på sanno-likhetsteori med tekniska tillämpningar som grund för fortsatta studier i tekniska ämnen, t.ex. till-förlitlighetsteknik, signalbehandling och tele-kommunikation samt även ekonomi.

Läs all information om kursen 'Matematisk statistik' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Digitalteknik, 6 hp, grundnivå.
 
Syftet med kursen är att studenten skall utveckla grundläggande kunskaper och färdigheter i analys och syntes av digitala kretsar. Sådana kunskaper är nödvändiga för att kunna arbeta professionellt som ingenjör med anknytning till områdena elektroteknik och datateknik.

Läs all information om kursen 'Digitalteknik' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Kryptering 1, 8 hp, grundnivå.
 
Kursen ska ge studenten de grundläggande matematiska principerna för olika krypteringsmetoder. Kursdeltagaren ska erhålla förståelse för hur man implementera olika kryptosystem samt kända styrkor och svagheter hos dessa.

Läs all information om kursen 'Kryptering 1' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser vårterminen 2015

Obligatoriska kurser

Datakommunikation och nätverksteknik, 12 hp, grundnivå.
 
Kursen syftar till grundläggande teoretiska och praktiska kunskaper inom datakommunikation och nätverk. Detta omfattar olika metoder och protokoll som används i både små och större lokala nätverk. Vidare syftar kursen till förståelse för protokoll och teknologier som används i olika typer av WAN (Wide Area Network).

Läs all information om kursen 'Datakommunikation och nätverksteknik' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Kryptering 2, 6 hp, grundnivå.
 
Kursens syfte är att ge en fördjupad förståelse för de matematiska principerna bakom modern kryptering, säkerhetsprotokoll och forceringsmetoder.

Läs all information om kursen 'Kryptering 2' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Datorteknik, 6 hp, grundnivå.
 
Kursen syftar till att ge en introduktion till hur ett datorsystem fungerar på maskinspråksnivå. Det är viktigt att ha kännedom om de tekniska förutsättningarna i en dator när man arbetar med programmering. Kursen syftar till att ge en utökad förståelse kring datorns logiska funktion på låg nivå för att lättare kunna förstå och hantera datorn även när man använder högnivåspråk.

Läs all information om kursen 'Datorteknik' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Realtids- och operativsystem, 6 hp, grundnivå.
 
Ett operativsystem utgör gränssnitt mellan mjukvaruapplikationer och hårdvara både i traditionella datorsystem och mobila enheter såsom moderna mobiltelefoner. Operativsystemet hanterar och fördelar datorsystemets resurser och påverkar därför alla mjukvaruapplikationers prestanda och realtidsegenskaper. Det är därför nödvändigt att mjukvaruutvecklare har god förståelse för hur ett operativsystem fungerar.

Läs all information om kursen 'Realtids- och operativsystem' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser höstterminen 2015

Obligatoriska kurser

Nätverkssäkerhet 1, 4 hp, grundnivå.
 
Syftet med kursen är att utveckla en förståelse för säkerhetsprinciper,
för att därigenom kunna bygga säkrare nätverk. För att nå en bred förståelse av
området syftar kursen vidare till kunskap om nätverkssäkerhetskoncept och olika
typer av attacker, samt konfigurering av verktyg och enheter för säkrare nätverkskommunikation.

Kursen och programmet är under utveckling och ingen mer information är tillgänglig för närvarande.
 
Programmering i UNIX-miljö, 6 hp, grundnivå.
 
Syftet med kursen är att studenten ska tillägna sig en fördjupad förståelse för UNIX-baserade system
och för operativsystemnära programmering. Detta innebär bl a att kunna programmera på
operativsystemets mest abstrakta nivå, närmast användaren, och nedåt genom abstraktionsnivåerna
till den lägsta nivån, systemanropen.Kursen lär ut hur man designar mjukvara som interagerar med datorn via operativsystemet UNIX(och UNIX-baserade/liknande operativsystem såsom Linux och MacOS). Den lägger grunden för vidare studier inom andra områden (till exempel
datasäkerhet) som kräver konkret förståelse för den underliggande teknologin. Syftet uppnås genom att
studenten via en serie laborationer får praktisk erfarenhet av att utveckla program i en UNIX-miljö.

Läs all information om kursen 'Programmering i UNIX-miljö' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Säkerhetsprojekt i grupp, inriktning systemutveckling, 8 hp, grundnivå.
 
Förmågan att utveckla datorbaserade system som möter eller befäster säkerhetskraven som ställs är en central och viktig del i varje system. Detta kräver kunskap om de olika modeller som finns för både systemutveckling och modeller kring att säkra dessa system.
En förutsättning är att systemen uppfyller kraven som ställs på systemet, detta kräver i sin tur skicklighet i kundrelationen där kundens krav ska fångas för att sedan kunna implementeras i systemet. Det är även viktigt i rollen som utvecklare att kunna komplettera de krav som kunden ställer med sitt eget yrkeskunnande för att kunna leverera ett system som möter de explicita som implicita kraven som kunden har. Det system som ska levereras ska vara komplett, kvalitetssäkrat och levereras med gängse dokumentation.
Utvecklingen av systemen sker i grupp genom en etablerad projektmetodik för systemutveckling. Detta ger studenterna en grundläggande erfarenhet i systemutveckling.

Kursen och programmet är under utveckling och ingen mer information är tillgänglig för närvarande.
 
Fysik för datorsäkerhet, 6 hp, grundnivå.
 
Kursens syfte är att studenten ska skaffa sig grundläggande kunskaper inom vågfysik, dynamik och ellära som en bas för vidare studier inom ingenjörsvetenskap. Studenten tränar ingenjörsmässigt modelltänkande och förmåga till problemlösning samt utvecklar sin förståelse för matematisk modellering av naturen.

Läs all information om kursen 'Fysik för datorsäkerhet' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Miljöstrategi och hållbar utveckling, 6 hp, grundnivå.
 
Syftet med kursen är att studenten ska utveckla kunskap om och förmåga till helhetssyn kring begreppet hållbar utveckling.

Läs all information om kursen 'Miljöstrategi och hållbar utveckling' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser vårterminen 2016

Obligatoriska kurser

Kompilator- och översättarteknik, 6 hp, grundnivå.
 
Alla inom datavetenskap är storanvändare av kompilatorer och översättare. Det är då av stort värde att känna till dessas funktion, dels för att kunna bedöma dess kvalite, dels för att vara avancerade användare av dessa. Vidare har man ofta behov av enkel eller mer komplicerad översättning varvid man själv kan behöva konstruera översättare. Den teknik som används inom översättning och kompilering är också tillämpbar inom många andra områden, varför kunskaper i detta ämne är synnerligen nyttiga.

Kursen och programmet är under utveckling och ingen mer information är tillgänglig för närvarande.
 
Ledarskap och projektorganisation, 4 hp, grundnivå.
 
Kursen syftar till att studenten ska förvärva grundläggande kunskaper om ledarskap och ledningens roll i en organisation, särskilt i projektorganisationer

Läs all information om kursen 'Ledarskap och projektorganisation' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Nätverkssäkerhet 2, 4 hp, grundnivå.
 
Syftet med kursen är att ge studenten möjlighet att praktiskt analysera och experimentera med olika nätverkssäkerhetsproblem i en kontrollerad miljö. Under kursen kommer studenten tillägna sig både teoretiska och praktiska kunskaper om olika typer av avancerade säkerhetsproblem relaterade till nätverksbaserad kommunikation.
Kursen fokuserar på praktiska moment, där studenten tränas i att analysera och hantera kända designmässiga fel i nätverkssäkerhetsprotokoll. Under dessa praktiska moment fördjupar studenten förståelsen av de teorier som behandlats och diskuterats.

Kursen och programmet är under utveckling och ingen mer information är tillgänglig för närvarande.
 
Digital undersökningsteknik och digitala bevis, 6 hp, grundnivå.
 
Mer och mer information hanteras av IT-system, information som kan vara både känslig och hemlig. Obehöriga användare som gör intrång i IT-system lämnar spår efter sig, oavsett om det är personer, virus eller annan skadlig programvara som gör intrång. För säkerhetsadministratörer och polis är det viktigt att hitta och säkra dessa spår som ett led i bevisföringen och för att i framtiden kunna skydda information.
I kursen lär sig studenten vilka spår olika program lämnar efter sig och var någonstans i datorn eller i nätverket dessa spår kan hittas. Studenten lär sig också hur man praktiskt skyddar system för att försvåra eller omöjliggöra att obehöriga kan plocka ut information från en dator.

Kursen och programmet är under utveckling och ingen mer information är tillgänglig för närvarande.
 
Numerisk analys, 6 hp, grundnivå.
 
Kursens syfte är att ge grunderna i numeriska metoder. Inom tekniska tillämpningar är det vanligt att matematiska problem inte går eller är opraktiska att lösa analytiskt. Därför introduceras studenten till algoritmer för att med stor noggrannhet som möjligt bestämma approximativa lösningar.

Kursen och programmet är under utveckling och ingen mer information är tillgänglig för närvarande.
 
Teknikhistoria och samhällsutveckling, 4 hp, grundnivå.
 
Kursen syftar till att skapa förståelse för samspelet mellan teknisk/teknologisk utveckling och samhällsutveckling i ett historiskt perspektiv; att bibringa förståelse för interaktionen mellan tekniska, ekonomiska, sociala, ekologiska och politiska förändringar under olika historiska epoker och i olika regioner. Kursen avser också att problematisera teknisk utveckling i ett genusperspektiv samt att skapa förståelse för teknologisk och samhällelig utveckling och förändring i vår tid mot bakgrund av äldre tiders teknologiska och samhälleliga förhållanden.

Läs all information om kursen 'Teknikhistoria och samhällsutveckling' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser höstterminen 2016

Obligatoriska kurser

Databasteknik, 7,5 hp, grundnivå.
 
Inom tillämpad informationsteknologi är utveckling av applikationer baserade på databaser ett stort område. En viktig komponent i dessa applikationer är utvecklingen av själva databasen där aspekter såsom modellering och design, prestanda och svarstider, samt strukturerad programmering och utbyggbarhet är viktiga komponenter.
Studenten får här en grundlig genomgång i ämnet, både teoretisk och praktisk, som syftar till att studenten självständigt skall förstå och lära sig använda processen att modellera och implementera en databasapplikation.

Läs all information om kursen 'Databasteknik' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Programvarusäkerhet, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
Kursens huvudsakliga syfte är att förstå samt hantera olika programvarusäkerhetsproblem i en säker och kontrollerad miljö. Under kursen kommer studenten att tillägna sig teoretiska och praktiska kunskaper om olika typer av säkerhetsproblem hos programvara, och tekniker som kan användas för att skydda programvaran. Studenten kommer också att lära sig förstå motståndarnas arbetssätt, vilket kan användas för att öka programvarans pålitlighet.

Läs all information om kursen 'Programvarusäkerhet' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Valbara kurser

Entreprenörskap och det innovativa företaget, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
De studerande skall:
 • tillägna sig en förståelse av entreprenörskaps- och innovationsteori,
 • god förståelse av innovations- och entreprenörskapsmönster i olika kontexter,
 • tillägna sig kunskap om relevanta informationsresurser och -spridning


Läs all information om kursen 'Entreprenörskap och det innovativa företaget' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Flervariabelanalys, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursen syftar till att studenten skall skaffa sig grundläggande förståelse för matematisk analys i flera variabler med tillämpningar inom framför allt tekniska ämnesområden.

Kursen och programmet är under utveckling och ingen mer information är tillgänglig för närvarande.
 
Programvaruarkitektur och kvalitet, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursen har som syfte att: studenten skall skaffa sig grundläggande teoretiska kunskaper om design, dokumentation, analys, värdering, implementation och transformation av programvaruarkitektur så att studenten kan förstå sammanhang, förväntningar, och instruktioner rörande programvaruarkitektur; studenten skall skaffa sig grundläggande färdighet i att designa, dokumentera, värdera, transformera och kommunicera en specifik programvaruarkitektur så att studenten självständigt kan utveckla sin förmåga vidare och på sikt möta de krav som ställs på en programvaruarkitekt i arbetslivet; att studenten på ett sakligt och faktabaserat sätt, kan resonera kring en programvaruarkitekturs lämplighet för sitt ändamål och därmed skapa det beslutsunderlag som förväntas för att besluta om tex. implementation, inköp, verksamhetsprocesser, organisation, resurs- och kompetensbehov; studenten skall skaffa sig kännedom om relevant forskning på området programvaruarkitektur.

Läs all information om kursen 'Programvaruarkitektur och kvalitet' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Tillämpad artificiell intelligens, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
Artificiell intelligens i olika former finns i en allt större del av de datoriserade system vi använder - optimeringstekniker inom logistik, datorstyrda karaktärer i datorspel, beslutsstödsystem, bildbehandlingsalgoritmer och mobila robotar. Kursen syftar till att introducera området artificiell intelligens och några av dess tillämpningsområden.

Läs all information om kursen 'Tillämpad artificiell intelligens' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Beslutsstödjande system, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
Vanligtvis är ett beslutsstödjande system ett datoriserat system som tillsammans med andra informationskällor kan användas som stöd vid olika typer av beslutsfattande. Ett beslut kan beskrivas som ett val mellan olika alternativ, och fattas genom uppskattningar av värdet på olika alternativ. Att stödja beslutsfattande innebär att hjälpa människor - enskilda eller i grupp – i processen att samla in relevanta fakta, ta fram alternativ och fatta beslut.

Syftet med kursen är kursdeltagarna skall fördjupa sig inom begrepp, metoder och processer som används när man bygger och använder beslutsstödjande system. Kursdeltagarna kommer i projektform praktiskt tillämpa de teoretiska kunskaper som förvärvas under kursens gång, så att djup förståelse kan uppnås via en kombination av teori och praktik.

Läs all information om kursen 'Beslutsstödjande system' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Kvalitetsstyrning, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
Kursen syftar till detaljerad förståelse av programvarukvalitet och utmaningar för att uppnå hög kvalitet. Dessutom diskuteras ämnen såsom kvalitetstyrning av programvara och dess roll inom ramen för programvaruutveckling och de aktiviteter, tekniker och modeller som är centrala för att säkra programvarukvalitet.
Deltagarna ska under kursen utveckla en medvetenhet om rådande state-of-the-art och inom mjukvaruindustrin.

Läs all information om kursen 'Kvalitetsstyrning' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Maskininlärning, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
Det huvudsakliga syftet med kursen är att introducera teori och metod från maskininlärning (machine learning) samt praktiska tillämpningar inom informationsutvinning (data mining).
Den teknologiska utvecklingen har bidragit till att vi blivit mer beroende av databaser för lagring och databehandling. Antalet databaser och mängden innehåll i dessa växer snabbt. I takt med denna tillväxt blir det svårare att manuellt finna användbar information från den stora mängden data. Vi behöver därför semiautomatiska och automatiska metoder för att använda, aggregera, analysera och extrahera sådan information. Metoder och tekniker från maskininlärning, informationsutvinning, och artificiell intelligens har visat sig användbara för detta syfte.

Läs all information om kursen 'Maskininlärning' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Praktisk kravhantering, 7,5 hp, grundnivå.
 
Den stora utmaningen i samband med programvaruutveckling är att säkerställa att rätt system utvecklas, dvs kravhantering. Fokus i denna kurs är att studenten förvärvar en förståelse för hur insamling av relevanta krav bör genomföras samt hur kraven säkerställs och hålls uppdaterade under utvecklingsprocessen.

Läs all information om kursen 'Praktisk kravhantering' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Prestandaoptimering, 7,5 hp, grundnivå.
 
Prestanda är en viktig aspekt i alla programvaror. För att kunna utveckla bra program med hög prestanda är det väsentligt att studenten har en god förståelse för olika metoder och tekniker för att analysera och optimera prestandan för ett datorprogram,
samt kan tillämpa och använda dessa metoder och tekniker.

Läs all information om kursen 'Prestandaoptimering' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Produktlinjer och modellering, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
Syftet med kursen är en förståelse för idén om domänutveckling. Detta är exemplifierat med de grundläggande begreppen bakom två tillvägagångssätt: produktlinje för programvara (software product line, SPL) och domänspecifik modellering (domain specific modeling, DSM). SPL- delen av kursen inkluderar en introduktion till processen med design och användning av domänspecifik arkitektur, men inbegriper också tillhörande organisations- och affärsaspekter. DSM-delen av kursen handlar om att skapa en domänspecifik miljö med dess språkbruk, terminologi och ramverk, samt själva processen av att skapa mjukvara för domänen.

Läs all information om kursen 'Produktlinjer och modellering' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Strategi och IT, 7,5 hp, grundnivå.
 
I kursen kommer deltagarna att kunna uppnå fördjupad förståelse av företagets strategi utifrån olika perspektiv samt ämnets koppling till IT.
Studenterna kommer att kunna förvärva:
 • kunskap om ett företags strategiska nivåer och processer,
 • kunskap om strategisk analys av ett företag och dess omvärld inklusive ett företags olika strategiska nivåer och processer.


Läs all information om kursen 'Strategi och IT' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser vårterminen 2017

Obligatoriska kurser

Stort programvaruprojekt, inriktning mot IT-säkerhet, 30 hp, avancerad nivå.
 
Kursen syftar till att binda ihop tidigare kunskaper inom ramen för ett stort grupprojekt där en omfattande programvara skall utvecklas. Kursen är upplagd för att, så nära det är möjligt, efterlikna ett projekt som det normalt kan bedrivas ute i industrin.
Att utveckla programvara ställer stora krav på tekniskt kunnande. Man måste vara en duktig programmerare och man behöver förståelse för och kunskap i att designa arkitekturen av större programvaror. Man måste också ha kunskap om tredjeparts programvaror och ha förmågan att integrera dessa med sin egen programvara. I kursen får studenten användning av ett flertal av de förmågor som tidigare tillägnats under studietiden.
Programvaruutveckling innebär att tillämpa systematiska, disciplinerade och mätbara metoder för utvecklande, användande och underhåll av programvara. Studenten kommer i kursen att praktisera metoder som understödjer detta ingenjörsmässiga arbetssätt.
Programvaruutveckling i grupp ställer dessutom krav på organisation, ledning, samarbetsförmåga och muntlig såsom skriftlig kommunikation med medarbetare, kunder och andra intressenter. Studenten ges möjlighet att vidare utveckla sina kunskaper inom dessa mjukare delar som också behövs för att lyckas med programutveckling.
Studenten utvecklar sina förmågor inom programutveckling för att vara väl förberedd inför en yrkesverksamhet inom programutvecklingsindustrin, alternativt en akademisk karriär.

Läs all information om kursen 'Stort programvaruprojekt, inriktning mot IT-säkerhet' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser höstterminen 2017

Obligatoriska kurser

Datorsystemssäkerhet, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
För att säkert bearbeta data, så måste den underliggande infrastrukturens säkerhet tydliggöras, så att rimliga avvägningar angående systemsäkerheten kan göras.
Datorsystemsäkerhet behandlar de mest tekniska detaljerna av säkerhet hos underliggande hårdvara, operativsystem, verifieringssystem, system för behörighetskontroll, middleware såsom autenticeringssystem (Secure Socket Layer), och applikationsservrar såsom webbservrar.
Kursen syftar till en djupare förståelse för datorsäkerhetsområden såsom brister i hårdvara, operativsystem och applikationstjänster på högre nivå. Vidare syftar kursen till kunskap om vilka metoder för skydd och skadelindring som kan tillämpas, liksom vilka lösningar och problem som kan förväntas.

Läs all information om kursen 'Datorsystemssäkerhet' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Fördjupningskurs i digital undersökningsteknik, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
Mer och mer information hanteras av och lagras i IT-system och denna information kan i högsta grad vara intressant vid utredning av misstänkt brottslighet. Kursens syfte är att studenten skall studera och arbeta med aktuella forskningsrön inom digital undersökningsteknik samt ge insikt om säkerhetsadministratörers och utredares arbete med att kunna identifiera, bevara, återskapa och analysera digitala spår. Resultaten från ett sådant arbete kan användas som stöd i brottsutredning eller t.ex. för att i framtiden kunna skydda system och information från intrång och angrepp.

Läs all information om kursen 'Fördjupningskurs i digital undersökningsteknik' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Valbara kurser

Entreprenörskap och det innovativa företaget, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
De studerande skall:
 • tillägna sig en förståelse av entreprenörskaps- och innovationsteori,
 • god förståelse av innovations- och entreprenörskapsmönster i olika kontexter,
 • tillägna sig kunskap om relevanta informationsresurser och -spridning


Läs all information om kursen 'Entreprenörskap och det innovativa företaget' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Flervariabelanalys, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursen syftar till att studenten skall skaffa sig grundläggande förståelse för matematisk analys i flera variabler med tillämpningar inom framför allt tekniska ämnesområden.

Kursen och programmet är under utveckling och ingen mer information är tillgänglig för närvarande.
 
Kryptering 3, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
Kursens syfte är att ge fördjupad kunskap i kryptologi, det vill säga den matematiska grunden för kryptering och kryptoanalys.

Läs all information om kursen 'Kryptering 3' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Programvaruarkitektur och kvalitet, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursen har som syfte att: studenten skall skaffa sig grundläggande teoretiska kunskaper om design, dokumentation, analys, värdering, implementation och transformation av programvaruarkitektur så att studenten kan förstå sammanhang, förväntningar, och instruktioner rörande programvaruarkitektur; studenten skall skaffa sig grundläggande färdighet i att designa, dokumentera, värdera, transformera och kommunicera en specifik programvaruarkitektur så att studenten självständigt kan utveckla sin förmåga vidare och på sikt möta de krav som ställs på en programvaruarkitekt i arbetslivet; att studenten på ett sakligt och faktabaserat sätt, kan resonera kring en programvaruarkitekturs lämplighet för sitt ändamål och därmed skapa det beslutsunderlag som förväntas för att besluta om tex. implementation, inköp, verksamhetsprocesser, organisation, resurs- och kompetensbehov; studenten skall skaffa sig kännedom om relevant forskning på området programvaruarkitektur.

Läs all information om kursen 'Programvaruarkitektur och kvalitet' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Tillämpad artificiell intelligens, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
Artificiell intelligens i olika former finns i en allt större del av de datoriserade system vi använder - optimeringstekniker inom logistik, datorstyrda karaktärer i datorspel, beslutsstödsystem, bildbehandlingsalgoritmer och mobila robotar. Kursen syftar till att introducera området artificiell intelligens och några av dess tillämpningsområden.

Läs all information om kursen 'Tillämpad artificiell intelligens' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Beslutsstödjande system, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
Vanligtvis är ett beslutsstödjande system ett datoriserat system som tillsammans med andra informationskällor kan användas som stöd vid olika typer av beslutsfattande. Ett beslut kan beskrivas som ett val mellan olika alternativ, och fattas genom uppskattningar av värdet på olika alternativ. Att stödja beslutsfattande innebär att hjälpa människor - enskilda eller i grupp – i processen att samla in relevanta fakta, ta fram alternativ och fatta beslut.

Syftet med kursen är kursdeltagarna skall fördjupa sig inom begrepp, metoder och processer som används när man bygger och använder beslutsstödjande system. Kursdeltagarna kommer i projektform praktiskt tillämpa de teoretiska kunskaper som förvärvas under kursens gång, så att djup förståelse kan uppnås via en kombination av teori och praktik.

Läs all information om kursen 'Beslutsstödjande system' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Kvalitetsstyrning, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
Kursen syftar till detaljerad förståelse av programvarukvalitet och utmaningar för att uppnå hög kvalitet. Dessutom diskuteras ämnen såsom kvalitetstyrning av programvara och dess roll inom ramen för programvaruutveckling och de aktiviteter, tekniker och modeller som är centrala för att säkra programvarukvalitet.
Deltagarna ska under kursen utveckla en medvetenhet om rådande state-of-the-art och inom mjukvaruindustrin.

Läs all information om kursen 'Kvalitetsstyrning' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Maskininlärning, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
Det huvudsakliga syftet med kursen är att introducera teori och metod från maskininlärning (machine learning) samt praktiska tillämpningar inom informationsutvinning (data mining).
Den teknologiska utvecklingen har bidragit till att vi blivit mer beroende av databaser för lagring och databehandling. Antalet databaser och mängden innehåll i dessa växer snabbt. I takt med denna tillväxt blir det svårare att manuellt finna användbar information från den stora mängden data. Vi behöver därför semiautomatiska och automatiska metoder för att använda, aggregera, analysera och extrahera sådan information. Metoder och tekniker från maskininlärning, informationsutvinning, och artificiell intelligens har visat sig användbara för detta syfte.

Läs all information om kursen 'Maskininlärning' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Praktisk kravhantering, 7,5 hp, grundnivå.
 
Den stora utmaningen i samband med programvaruutveckling är att säkerställa att rätt system utvecklas, dvs kravhantering. Fokus i denna kurs är att studenten förvärvar en förståelse för hur insamling av relevanta krav bör genomföras samt hur kraven säkerställs och hålls uppdaterade under utvecklingsprocessen.

Läs all information om kursen 'Praktisk kravhantering' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Prestandaoptimering, 7,5 hp, grundnivå.
 
Prestanda är en viktig aspekt i alla programvaror. För att kunna utveckla bra program med hög prestanda är det väsentligt att studenten har en god förståelse för olika metoder och tekniker för att analysera och optimera prestandan för ett datorprogram,
samt kan tillämpa och använda dessa metoder och tekniker.

Läs all information om kursen 'Prestandaoptimering' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Produktlinjer och modellering, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
Syftet med kursen är en förståelse för idén om domänutveckling. Detta är exemplifierat med de grundläggande begreppen bakom två tillvägagångssätt: produktlinje för programvara (software product line, SPL) och domänspecifik modellering (domain specific modeling, DSM). SPL- delen av kursen inkluderar en introduktion till processen med design och användning av domänspecifik arkitektur, men inbegriper också tillhörande organisations- och affärsaspekter. DSM-delen av kursen handlar om att skapa en domänspecifik miljö med dess språkbruk, terminologi och ramverk, samt själva processen av att skapa mjukvara för domänen.

Läs all information om kursen 'Produktlinjer och modellering' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Storskalig kravhantering, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
En utmaning i programvaruutveckling är att säkerställa att rätt system utvecklas, dvs kravhantering. I denna kurs förväntas studenten förvärva en förståelse av hur relevanta krav samlas från relevanta källor innan utvecklingen börjar.
Kursen fokuserar på de problem som uppstår vid hantering av krav i en föränderlig och kostnadskänslig verklighet. I kursen diskuteras problem som är relaterade med storskalig kravhantering och marknadsdriven kravhantering. Områden såsom kontinuerlig kravhantering, processförbättring på kravhantering och teknisk produkthantering diskuteras och relateras till industripraxis.

Läs all information om kursen 'Storskalig kravhantering' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Strategi och IT, 7,5 hp, grundnivå.
 
I kursen kommer deltagarna att kunna uppnå fördjupad förståelse av företagets strategi utifrån olika perspektiv samt ämnets koppling till IT.
Studenterna kommer att kunna förvärva:
 • kunskap om ett företags strategiska nivåer och processer,
 • kunskap om strategisk analys av ett företag och dess omvärld inklusive ett företags olika strategiska nivåer och processer.


Läs all information om kursen 'Strategi och IT' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser vårterminen 2018

Obligatoriska kurser

Examensarbete för civilingenjörer, 30 hp, avancerad nivå.
 
Examensarbetet syftar till att studenten ska utveckla fördjupade kunskaper, förståelse, förmågor och förhållningssätt inom den valda utbildningen. Examensarbetet ska ligga i slutet av utbildningen och innebära en tillämpning och syntes av de under utbildningen förvärvade kunskaper som krävs för att arbeta självständigt som civilingenjör.

Läs all information om kursen 'Examensarbete för civilingenjörer' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Skriftliga arbeten

Programmet avslutas med ett skriftligt examensarbete motsvarande 30hp

Internationellt innehåll

Läs om utlandsstudier

Jobbprofiler

Student med examen från programmet kan bl.a. arbeta inom följande branscher:

Datasäkerhetsbranschen med analys, drift, övervakning. Övriga datorbranschen (exv. Ericsson) med programmering, systemering, systemutveckling, projektledning m.m.

Fortsatta studier

Student med examen från programmet kan generellt söka vidare utbildning på forskarnivå inom huvudområdet Datavetenskap.

Programråd

Civilingenjörsprogrammen vid BTH har ett gemensamt programråd som har till uppgift att säkerställa kvaliteten hos och enhetligheten mellan programmen.

Programrådet består av ordförande, programansvariga samt biträdande programansvariga för civilingenjörsprogrammen.

Programrådet sammanträder 4 gånger per år.

Kontaktperson för programrådet är Gunnar Råhlén.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Välkomstbrev

Programtid

2013 vecka 36 till
2018 vecka 23

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Språk

Undervisningen bedrivs huvudsakligen på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma.

Huvudområde

Datavetenskap

Utbildningsplan

Programansvarig

Antal platser

40

Examination

Examen

Utbildningen leder fram till en examen på grundnivå, med benämningen
Civilingenjörsexamen i datorsäkerhet

Motsvarande benämning på engelska är
Degree of Master of Science in Engineering: Computer Security

Bedömning och examination

Bedömning och examination varierar mellan olika kurser i programmet. Se information för respektive kurs i programmet.

Programutvärderingar

Studenternas synpunkter på utbildningen används för att förbättra moment i programmet.

Alumni

Programmet är nytt och har därför inga alumni ännu.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Välkomstbrev

Programtid

2013 vecka 36 till
2018 vecka 23

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Språk

Undervisningen bedrivs huvudsakligen på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma.

Huvudområde

Datavetenskap

Utbildningsplan

Programansvarig

Antal platser

40

 

Prata med oss

Kontakta studievägledare

För övergripande frågor om studier på BTH, kontakta våra centrala Studie- och Karriärvägledare.

Share Dela