Civilingenjör i datateknik och elektroteknik

300 högskolepoäng (start ht-12)
IT- och telekombranschen behöver kompetent arbetskraft både för vidareutveckling och underhåll av dagens och morgondagens teknik. Som civilingenjör har du alla möjligheter att välja det område som passar dig bäst. Se till att hänga med i utvecklingen inom IT-området!

Översikt

Profil - innehåll


På civilingenjörsprogrammet i datateknik och elektroteknik lär sig studenterna att arbeta i en dynamisk och expansiv miljö, där man måste förstå hela tillverkningsprocessen, allt från elektronik, mjukvara och ekonomi till miljöaspekter. Studenten kommer att lära sig det viktiga samspelet mellan hårdvara och mjukvara, och att man aldrig kan kompensera mediokra kunskaper i det ena ämnet med excellens i det andra.

Studenten får också lära sig grunderna i ekonomi och hållbar utveckling. Detta ger en helhetssyn på produkttillverkningsprocessen. Utbildningen innehåller också samhällsvetenskapliga och humanistiska inslag vilket är viktigt eftersom dagens och framtidens civilingenjörer inom datateknik och informationsteknologi måste förstå teknikens roll i samhället.

Examen


Utbildningen leder fram till, beroende av vald kompetensprofil, en examen på avancerad nivå med antingen benämningen

Civilingenjörsexamen i datateknik

eller benämningen

Civilingenjörsexamen i elektroteknik.

Motsvarande benämning på engelska är

Degree of Master of Science in Engineering: Computer Science and Engineering

eller

Degree of Master of Science in Engineering: Electrical Engineering.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programtid

2012 vecka 36 till
2017 vecka 22

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Språk

Undervisningen ges huvudsakligen på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma.

Nivå

Avancerad nivå

Huvudområde

Datavetenskap Elektroteknik

Utbildningsplan

Programansvarig

Antal platser

30

Antagning

Förkunskapskrav


För tillträde till programmet krävs, förutom grundläggande behörighet för högskolestudier, Områdesbehörighet 9: Matematik E, Fysik B och Kemi A med lägst betyget Godkänd.

Läs mer om grundläggande behörighet.

Urval


Urval till utbildning sker där inte samtliga behöriga sökande kan erbjudas plats. Detta görs till utbildningar med hjälp av olika typer av meritvärden/jämförelsetal beroende av vilken typ av utbildning anmälan avser och vilken bakgrund den sökande har. Sökande kan tillhöra flera urvalsgrupper parallellt och deltar då i urvalet inom respektive grupp.

Betygsurval:

BG – jämförelsetal i 20-skalan

Slutbetyg från gymnasieskolans program, avgångsbetyg från gymnasieskolans linje, komvux,

utländska betyg och samlat betygsdokument.

BF - omdöme

Folkhögskola, med intyg om allmän/grundläggande behörighet och studieomdöme Fördelningen av platser mellan de två betygsgrupperna görs i proportion till antalet sökande i varje grupp.

SA – sent anmälda

Denna urvalsgrupp är till för sena anmälningar. Sökande som inkommer med en sen anmälan placeras i denna urvalsgrupp och tilldelas meritvärde efter ankomstdag.

Provurval:

HP – högskoleprov

I provurvalet HP deltar alla behöriga sökande med giltigt högskoleprov. Lägsta godkända resultat för att delta i provurvalet är 0,1 poäng.

Övriga sökande:

ÖS Sökande som uppfyller kravet på behörighet, men saknar meritvärde kan bara antas under

förutsättning att samtliga i ovanstående grupper har erbjudits plats.

DA Direktantagning kan ske i särskilda fall genom individuell prövning.

Fördelning av platser:

Vid antagningen till ett utbildningsprogram ska 67 % av platserna fördelas i ett betygsurval och 33 % i ett provurval. Sökande som uppfyller kraven för båda urvalsgrupperna ska ingå i båda.

Behöriga sökande med lika meriter:

Om två eller flera sökande till ett sökalternativ på grund- och avancerad nivå har samma meritvärde ges förtur till underrepresenterat kön. Därefter tillämpas lottning.

För fullständig information om urval se BTH:s antagningsordning.

Antagningsprocedur

Läs mer om antagningsproceduren.

Tillgodoräknande av tidigare studier och utlandsstudier

Student som antagits till programmet och som tidigare läst någon kurs, som motsvarar en kurs inom programmet, kan ansöka om att få kursen tillgodoräknad. Om det är möjligt erbjuds studenten att genomgå en alternativ kurs. Vid studier utomlands under tiden programmet pågår kan en större del (vanligtvis en hel termin) tillgodoräknas. I detta fall ges ett förhandsbesked om tillgodoräknandet via s k Learning agreement.

Läs mer om studier utomlands

Praktisk information

Praktisk information hittas under 'Vill studera'.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programtid

2012 vecka 36 till
2017 vecka 22

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Språk

Undervisningen ges huvudsakligen på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma.

Nivå

Avancerad nivå

Huvudområde

Datavetenskap Elektroteknik

Utbildningsplan

Programansvarig

Antal platser

30

Lärandemål

Profil - innehåll


På civilingenjörsprogrammet i datateknik och elektroteknik lär sig studenterna att arbeta i en dynamisk och expansiv miljö, där man måste förstå hela tillverkningsprocessen, allt från elektronik, mjukvara och ekonomi till miljöaspekter. Studenten kommer att lära sig det viktiga samspelet mellan hårdvara och mjukvara, och att man aldrig kan kompensera mediokra kunskaper i det ena ämnet med excellens i det andra.

Studenten får också lära sig grunderna i ekonomi och hållbar utveckling. Detta ger en helhetssyn på produkttillverkningsprocessen. Utbildningen innehåller också samhällsvetenskapliga och humanistiska inslag vilket är viktigt eftersom dagens och framtidens civilingenjörer inom datateknik och informationsteknologi måste förstå teknikens roll i samhället.

Lärandemål


Utöver de nationellt reglerade målen gäller följande mål för utbildningen.

Efter genomförd utbildning skall studenten:
  • ha förvärvat grundliga kunskaper inom datateknikområdet, främst programvarusystem och telekommunikation
  • skaffat sig grundliga kunskaper i matematik, d.v.s. förmåga att genomföra matematiska resonemang och att definiera och analysera matematiska modeller samt god analytisk problemlösningsförmåga
  • ha förvärvat förmågan att självständigt definiera och lösa datatekniska konstruktionsproblem
  • kunna visa kunskap i human- och naturvetenskaper, särskilt sådan kunskap som har konsekvenser för informationsteknologiska systems utformning

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programtid

2012 vecka 36 till
2017 vecka 22

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Språk

Undervisningen ges huvudsakligen på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma.

Nivå

Avancerad nivå

Huvudområde

Datavetenskap Elektroteknik

Utbildningsplan

Programansvarig

Antal platser

30

Upplägg

Upplägg av utbildningen


Utbildningen är uppbyggd kring ett basblock på tre år och kompetensprofilblock som är på två år. I basblocket lär sig studenten grundläggande ingenjörskunskap (t.ex. hållbar utveckling), ekonomi och ingenjörsmässighet, bl.a. får studenten kunskaper efter den treåriga basutbildningen som motsvarar CISCO-certifieringen CCNA.

Kurserna under de tre första åren kan sammanfattas i följande utbildningsblock.
  • Grundläggande matematik, ekonomi, teknisk och naturvetenskaplig breddning: 90 högskolepoäng.
  • Grundläggande IT: 90 högskolepoäng.
Under årskurs tre skall studenten välja sin tekniska kompetensprofil, det finns två tekniska kompetensprofiler på vardera 90 högskolepoäng att välja mellan: Datateknik (leder till Civilingenjörsexamen i datateknik) och Elektroteknik (leder till Civilingenjörsexamen i elektroteknik).

Inom kompetensprofilen Datateknik kan studenten specialisera sig inom någon av inriktningarna Programvaruteknik eller Teknisk datavetenskap. Studenten lär sig både avancerad programmering och konsten att både delta i och leda stora mjukvaruprojekt. I inriktningen Programvaruteknik ligger tonvikten på arbete i utvecklingsprojekt medan inriktningen Teknisk datavetenskap mer betonar programmering. Om studenten väljer kompetensprofilen Elektroteknik kan studenten specialisera sig inom någon av inriktningarna Telekommunikationssystem eller Tillämpad signalbehandling. I inriktningen Telekommunikationssystem lär sig studenten både hur trådbunden och trådlös telekommunikation fungerar samt hur tjänster designas för dessa typer av system. Inom inriktningen Tillämpad signalbehandling lär sig studenten bildbehandling och ljud- och vibrationsbehandling, d v s hur man får ut så mycket information som möjligt från exempelvis en bild och förbättrar denna (bildförbättringsalgoritmer).

Programmet består av obligatoriska kurser och inriktningsobligatoriska kurser. Valbarheten inom programmet består alltså i att studenten kan välja en av fyra inriktningar.

Det finns också möjlighet att läsa kurser vid något av de utländska universitet som Blekinge Tekniska Högskola har studentutbyte med.

Den rekommenderade studiegången på programmet är beroende av studentens val av teknisk kompetensprofil och inriktning.

Under utbildningens gång utvärderas varje kurs, och kursutvärderingarna ligger till grund för fortsatt utvecklingsarbete.

OBS! Lägg märke till att det är kursens starttermin som anges i tabellen nedan. Se varje kurs för att se kursens faktiska utsträckning i tiden.
 

Kurser höstterminen 2012

Obligatoriska kurser

Digitalteknik, 7,5 hp, grundnivå.
 
Syftet med kursen är att kursdeltagare skall utveckla grundläggande kunskaper och färdigheter i analys och syntes av digitala kretsar. Sådana kunskaper är nödvändiga för att kunna arbeta professionellt som ingenjör med anknytning till områdena elektroteknik och datateknik.

Läs all information om kursen 'Digitalteknik' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Linjär algebra, 7,5 hp, grundnivå.
 
I kursen skall studenten inhämta de grundläggande kunskaper inom linjär algebra som fordras inom tekniska utbildningsprogram.

Läs all information om kursen 'Linjär algebra' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Analys, 15 hp, grundnivå.
 
Denna kurs sträcker sig över flera terminer, denna termin läser man 7,5 hp

Kursens syfte är att studenten skall skaffa sig grundläggande förståelse för matematisk analys och dess tillämpningar inom framför allt tekniska ämnesområden.

Läs all information om kursen 'Analys' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Industriell ekonomi, grundkurs, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursens syfte är att de studerande ska få en introduktion till industriell ekonomi samt en uppfattning om hur dess delområden hänger samman.

Läs all information om kursen 'Industriell ekonomi, grundkurs' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser vårterminen 2013

Obligatoriska kurser

Datakommunikation och nätverksteknik, 15 hp, grundnivå.
 
Syftet med kursen är att studenten skall utveckla grundläggande teoretiska och praktiska kunskaper om nätverk och hur dessa sätts samman. Studenten skall även lära sig olika nätverkstyper och olika typer av utrustning och protokoll som används i datornätverk. Studenterna skall också förvärva förståelse för olika metoder och protokoll för både små och stora lokala nätverk samt för enklare routade nätverk. Vidare skall studenten förvärva förståelse för protokoll och teknologier som används i olika typer av WAN (Wide Area Network).

Läs all information om kursen 'Datakommunikation och nätverksteknik' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Teknisk Kommunikation, 7,5 hp, grundnivå.
 
Under kursen ska studenten utveckla sin medveten om vikten av effektiv kommunikation. I kursen tränar studenten den kommunikativa färdigheten både för de akademiska studierna och för den professionella yrkesrollen.

Läs all information om kursen 'Teknisk Kommunikation' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser höstterminen 2013

Obligatoriska kurser

Elkretsteori, 7,5 hp, grundnivå.
 
Syftet med kursen är att kursdeltagare skall utveckla grundläggande kunskaper och färdigheter i metoder att analysera elektriska nät. Sådana kunskaper och färdigheter är nödvändiga grunder för vidare högskolestudier inom elektroteknikområdet och för professionellt arbete som ingenjör med anknytning till områdena elektroteknik och datateknik.

Läs all information om kursen 'Elkretsteori' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Matematik, fortsättningskurs, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursens syfte är att ge grundläggande förståelse för matematisk analys i flera variabler och transformteori. Innehållet har stor användning framför allt inom tekniska och naturvetenskapliga ämnesområden.

Läs all information om kursen 'Matematik, fortsättningskurs' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Programmering i C++, 15 hp, grundnivå.
 
Denna kurs sträcker sig över flera terminer, denna termin läser man 7,5 hp

Programmering ligger till grund för det mesta som hör till tillämpad IT. En stor del av dagens system är uppbyggda enligt objektorienterade principer.
Syftet med kursen är att studenten skall förvärva kunskap och förmåga att självständigt kunna konstruera ett, enligt objektorienterade principer, väl strukturerat program i C++.

Läs all information om kursen 'Programmering i C++' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Signalbehandling I, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursen syftar till att studenten ska erhålla teoretiska grunderna inom modern digital signalbehandling samt att ge kunskap och insikt om tillämpade signalbehandlingsproblem. Den studerande skall vara väl förberedd för så väl signalbehandling inom industrin som för fortsatta studier inom ämnet. Kursen skall huvudsakligen ge grundläggande kunskaper i signal- och systemteori med avsikt att ge de nödvändiga matematiska verktygen för digital signalbehandling.

Läs all information om kursen 'Signalbehandling I' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser vårterminen 2014

Obligatoriska kurser

Mekanik grundkurs, 7,5 hp, grundnivå.
 
Syftet är att studenterna ska utveckla förståelse för mekanik (statik och partikeldynamik) och dess centrala roll som grundläggande ingenjörsämne, samt uppöva förmågan att utföra beräkningar inom området. Dessa kunskaper behövs sedan i de fortsatta tekniska tillämningskurserna.

Läs all information om kursen 'Mekanik grundkurs' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Datorteknik, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursen syftar till att ge en introduktion till hur ett datorsystem fungerar på maskinspråksnivå.
Inom alla datavetenskapens områden arbetar man med datorer. Det är då viktigt att ha kännedom om de tekniska förutsättningarna i en dator. Kännedom om datorns logiska funktion på låg nivå behövs för att man ska förstå och kunna hantera datorn även om man använder högnivåspråk.

Läs all information om kursen 'Datorteknik' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Programvarudesign, 7,5 hp, grundnivå.
 
För att kunna producera programvara som uppfyller rätt krav för rätt kostnad, inom rätt tidsram och med rätt kvalitet så krävs det att man följer en kontrollerad process och att man lägger tid på tidig planering av programvaruproduktionen (modellering och design).
I den här kursen förväntas studenten införskaffa förståelse för en utvecklingsprocess för mjukvara och för de grundläggande aktiviteter och artefakter som tas fram under utvecklingsprocessen. Vidare förväntas studenten införskaffa förståelse för objektorienterad modellering och design genom användande av UML (Unified Modeling Language). Detta binds sedan samman i och med att studenten förväntas visa sina förvärvade kunskaper genom att utveckla ett mindre mjukvarusystem.

Läs all information om kursen 'Programvarudesign' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser höstterminen 2014

Obligatoriska kurser

Matematisk statistik, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursens syfte är att studenterna skall skaffa sig kunskaper i såväl sannolikhetsteori som statistisk teori och metodik. Tonvikten ligger på sannolikhetsteori och stokastiska processer med tekniska tillämpningar som grund för fortsatta studier i telekommunikation, signalbehandling, maskinteknik med mera.

Läs all information om kursen 'Matematisk statistik' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Vågfysik, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursens syfte är att studenten ska skaffa sig grundläggande kunskaper om vågfysik samt en översiktlig förståelse för ämnets tillämpningsområden.

Läs all information om kursen 'Vågfysik' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Miljöstrategi och hållbar utveckling, 7,5 hp, grundnivå.
 
Syftet med kursen är att studenten ska utveckla kunskap om och förmåga till helhetssyn kring begreppet hållbar utveckling.

Läs all information om kursen 'Miljöstrategi och hållbar utveckling' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Realtids- och operativsystem, 7,5 hp, grundnivå.
 
Ett operativsystem utgör gränssnitt mellan mjukvaruapplikationer och hårdvara. Operativsystemet hanterar och fördelar datorsystemets resurser och påverkar därför alla mjukvaruapplikationers prestanda och realtidsegenskaper. Det är därför nödvändigt att mjukvaruutvecklare har god förståelse för hur ett operativsystem fungerar.

Läs all information om kursen 'Realtids- och operativsystem' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser vårterminen 2015

Obligatoriska kurser

Analog och digital elektronik, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursen syftar till att studenterna skall få en översikt över enkla digitala kretselement och sådana analoga kretsar som ofta förekommer i digital miljö.

Läs all information om kursen 'Analog och digital elektronik' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Systemutvecklingsprojekt i grupp, 15 hp, grundnivå.
 
Kursen syftar till att, så nära det är möjligt, efterlikna ett projekt som det normalt kan bedrivas ute i industrin.

I denna kurs praktiserar studenten metoder som understödjer detta ingenjörsmässiga arbetssätt. Programvaruutveckling i grupp ställer dessutom krav på organisation, ledning, samarbetsförmåga och muntlig såsom skriftlig kommunikation med medarbetare, kunder och andra intressenter. Inom ramen för denna kurs ges studenten möjlighet att vidare utveckla sina kunskaper inom dessa mjukare bitar av konsten att lyckas med programutveckling.

Sammantaget utvecklar studenten sina förmågor inom programutveckling för att ytterligare förbereda sig inför sin yrkesverksamhet inom programutvecklingsindustrin.

Läs all information om kursen 'Systemutvecklingsprojekt i grupp' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Teknikhistoria och Samhällsutveckling, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursen syftar till att skapa förståelse för samspelet mellan teknisk/teknologisk utveckling och samhällsutveckling i ett historiskt perspektiv; att bibringa förståelse för interaktionen mellan tekniska, ekonomiska, sociala, ekologiska och politiska förändringar under olika historiska epoker och i olika regioner. Kursen avser också att problematisera teknisk utveckling i ett genusperspektiv samt att skapa förståelse för teknologisk och samhällelig utveckling och förändring i vår tid mot bakgrund av äldre tiders teknologiska och samhälleliga förhållanden.

Läs all information om kursen 'Teknikhistoria och Samhällsutveckling' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser höstterminen 2015

Inriktning: Datateknik (DAT1)

Obligatoriska kurser

Avancerad projektstyrning inom programvarutillverkning, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
Utveckling av programvara är en betydande investering. Av denna anledning är det viktigt att rätt produkt eller tjänst utvecklas på ett kostnadseffektivt sätt och levereras till kunder och användare i rätt tid, kvalité och pris.Merparten av programvaran utvecklas i team så därför är det mycket viktigt att utvecklare har ingående kunskaper och färdigheter i att leda och arbeta effektivt i projektteam.
Denna kurs syftar till att ge studenterna en solid teoretisk kunskapsbas inom allmän projektledning, beteendevetenskap och organisationsstudier relaterat till frågeställningar som rör projektstyrning inom programvaruutveckling (SPM).

Läs all information om kursen 'Avancerad projektstyrning inom programvarutillverkning' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Databasteknik, 7,5 hp, grundnivå.
 
Inom tillämpad informationsteknologi är utveckling av applikationer baserade på databaser ett stort område. En viktig komponent i dessa applikationer är utvecklingen av själva databasen där aspekter såsom modellering och design, prestanda och svarstider, samt strukturerad programmering och utbyggbarhet är viktiga komponenter.
Studenten får här en grundlig genomgång i ämnet,både teoretisk och praktisk, som syftar till att studenten självständigt skall förstå och lära siganvända processen att modellera och implementera en databasapplikation.

Läs all information om kursen 'Databasteknik' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Kvalitetsstyrning, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
Kursen syftar till detaljerad förståelse av programvarukvalitet och utmaningar för att uppnå hög kvalitet. Dessutom diskuteras ämnen såsom kvalitetstyrning av programvara och dess roll inom ramen för programvaruutveckling och de aktiviteter, tekniker och modeller som är centrala för att säkra programvarukvalitet.
Deltagarna ska under kursen utveckla en medvetenhet om rådande state-of-the-art och inom mjukvaruindustrin.

Läs all information om kursen 'Kvalitetsstyrning' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Praktisk projektstyrning inom programvarutillverkning, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
Idag utvecklas merparten av programvara i projektform. Därför är det viktigt att programvaruutvecklare har kunskap om och erfarenhet av detta arbetssätt.
Kursen syftar till kunskap om hur projekt planeras, utförs och slutförs. Ytterligare ett syfte är att uppnå förståelse för och kunskap om intressenters roller och behov i ett typiskt projekt.

Läs all information om kursen 'Praktisk projektstyrning inom programvarutillverkning' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Inriktning: Elektroteknik - Telekommunikationssysstem (TKS1)

Obligatoriska kurser

Komplex analys och transformer, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursen avser att ge kunskaper i analytiska funktioner och residukalkyl, som sedan används på Fourier-, Laplace- och z-transformer. Transformerna utgör bakgrunden till tillämpningar inom telekommunikation, signalbehandling, maskinteknik med mera.

Läs all information om kursen 'Komplex analys och transformer' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
TCP/IP Internetteknik, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
Syftet med denna kurs är att studenten i första hand skall förvärva en översikt över området Internetteknik, samt specifika protokollen, framförallt IP, IP-routing, TCP, UDP och DNS.
Vidare studeras hur olika nätverk integreras inom Internet samt även andra viktiga delar såsom IP Multicast och Mobile IP.
Syftet är också att studenten förvärvar förståelse för grundläggande definitioner och begrepp, konstruktionsprinciper och konstruktionsmetoder samt praktiskt tillämpar dessa inom området Internetteknik.

Läs all information om kursen 'TCP/IP Internetteknik' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Stokastiska processer, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
Kursens syfte är att ge kunskaper om stokastiska processer med tekniska tillämpningar.

Läs all information om kursen 'Stokastiska processer' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Verktyg för analys av nätverk och tjänster, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
Syftet med kursen är att ge studenterna översikt av, insikt i, färdighet inom och erfarenhet av vanliga verktyg för analys av nätverk och tjänster. Dessa används vid prestandaanalys av telekommunikationssystem, såsom datornätverk, tjänstenätverk och nätverksbaserade tjänster. Kursen syftar även till att ge en förberedelse för yrkesverksamhet inom området, både översiktligt och detaljerat. Dessutom får studenterna praktiska kunskaper att kunna välja, använda och anpassa verktyg för ändamålet.

Läs all information om kursen 'Verktyg för analys av nätverk och tjänster' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Inriktning: Elektroteknik - Tillämpad signalbehandling (TSB1)

Obligatoriska kurser

Komplex analys och transformer, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursen avser att ge kunskaper i analytiska funktioner och residukalkyl, som sedan används på Fourier-, Laplace- och z-transformer. Transformerna utgör bakgrunden till tillämpningar inom telekommunikation, signalbehandling, maskinteknik med mera.

Läs all information om kursen 'Komplex analys och transformer' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Signalbehandling II, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursen bygger vidare på grundkursen i signalbehandling, genom att studenterna utvecklar teoretiska kunskaper inom modern digital signalbehandling samt att studenten sak erhålla kunskap och insikt om tillämpade signalbehandlingsproblem.

Läs all information om kursen 'Signalbehandling II' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Flerdimensionell signalbehandling, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
Kursen syftar till att studenten ska utvidga sina kunskaper inom digital signalbehandling till flerdimensionella signaler och system, t.ex. analys och konstruktion av flerdimensionella filter samt spektral analys av flerdimensionella signaler. Tillämpningarna i kursen handlar huvudsakligen om två-dimensionell signalbehandling, d.v.s. bildbehandling.

Läs all information om kursen 'Flerdimensionell signalbehandling' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Stokastiska processer, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
Kursens syfte är att ge kunskaper om stokastiska processer med tekniska tillämpningar.

Läs all information om kursen 'Stokastiska processer' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser vårterminen 2016

Inriktning: Datateknik (DAT1)

Obligatoriska kurser

Datastrukturer och algoritmer samt introduktion till ett objektorienterat programspråk, 7,5 hp, grundnivå.
 
Syftet är att studenten efter fullföljd kurs ska ha de kunskaper i datastrukturer och algoritmer som krävs för fortsatta studier i datavetenskap eller programvaruteknik.
Vidare ska studenten introduceras i ett annat objektorienterat programspråk än C++ där likheter med och skillnader gentemot C++ belyses.

Läs all information om kursen 'Datastrukturer och algoritmer samt introduktion till ett objektorienterat programspråk' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Forskningsmetodik i programvaruteknik och datavetenskap, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
Syftet med kursen är att introducera, diskutera och träna ett vetenskapligt förhållningssätt, att bekanta sig med aktuell forskning inom ett valt område och att träna vetenskapligt skrivande. En nyckelfråga i forskningen inom programvaruteknik och datavetenskap är framtagning, utvärdering och jämförelse av metoder, verktyg, språk, design och algoritmer och hur dessa påverkar olika system, organisationer och människor. I denna kurs får studenten en förståelse för forskningsmetodik som gör en sådan utvärdering och jämförelse möjlig. Studenten får också en introduktion till samhälleliga och etiska aspekter av sådan forskning och utvärdering och får första erfarenheter av att planera, genomföra och rapportera ett forskningsprojekt.

Läs all information om kursen 'Forskningsmetodik i programvaruteknik och datavetenskap' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Fördjupningskurs i Datavetenskap och kommunikation, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
Kursens syfte är att ge studenterna möjligheter till att fördjupa sina kunskaper och sin förståelse inom ett specifikt område inom datavetenskap eller programvaruteknik. Kursen utgör en direkt förberedelse för ett kommande magisterarbete.

Läs all information om kursen 'Fördjupningskurs i Datavetenskap och kommunikation' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Valbara kurser

Grundläggande systemverifiering, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursens syfte är att introducera systemverifiering och testning. Kursen tar upp testmetoder, strategier och testmiljö. Det tas även upp hur gruppen kring testningen kan organiseras och hur testgruppen fungerar tillsammans med övriga delar av systemutvecklingsgruppen. Test av mjukvarusystem är en komplex och viktig del i att få ett fungerande system levererat till användarna. Kompetens inom systemverifiering och test är och kommer vara efterfrågat.

Läs all information om kursen 'Grundläggande systemverifiering' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Multiprocessorsystem, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
Parallellism har under många år varit ett sätt att uppnå hög prestanda i datorsystem. Att skriva parallella program är svårt och tidskrävande, och har därför tidigare oftast bara använts i storskaliga
serversystem. Bilden har dock ändrats med introduktionen av sk multicoreprocessorer. Idag är i princip varje dator försedd med en liten multiprocessor. För att kunna utnyttja denna till fullo, behöver man skriva parallella program. Mao, multiprocessorsystem och parallell programmering är fundamentala grundstenar för dagens och framtidens datorer.

För att kunna utveckla bra parallella program för framtidens datorer är det väsentligt att studenten utvecklar en god förståelse för olika konstruktionsprinciper för multiprocessorsystem, samt en god förståelse för olika metoder och tekniker för att utveckla parallella program.

Läs all information om kursen 'Multiprocessorsystem' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Inriktning: Elektroteknik - Telekommunikationssysstem (TKS1)

Obligatoriska kurser

Network Management, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
Kursen syftar till kunskaper i installation, drift och underhåll av moderna kommunikationsnät, framförallt IP-baserade nätverk. Network Management-grunder och standarder beskrivs med fokus på Internet management med hjälp av SNMP, samt tillämpningar av dessa. Studenten utvecklar också praktiska kunskaper i nätverksadministration och övervakning.

Läs all information om kursen 'Network Management' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Simulering, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
Kursen syftar till kunskap om användning av datorbaserade verktyg och händelsestyrd simulering för att modellera komplexa system inom datorsystem och inom datorsystem och telekommunikation.

Läs all information om kursen 'Simulering' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Kapacitetsanalys, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
Kursen syftar till att studenten ska förvärva kunskaper i köteori för att lösa dimensionerings- och optimeringsproblem som uppstår i tele- och datakommunikationssystem. Studenten skaffar sig förmågan att med matematiska verktyg bestämma mängden av resurser (länkar, samtals-kanaler, buffertar, processorkraft etc). Dessa resurser krävs för att ett system ska uppnå en viss tjänstekvalitet till en minimal kostnad för operatören och därmed kunden.

Läs all information om kursen 'Kapacitetsanalys' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Programvaruutveckling för telekommunikationssystem, 7,5 hp, grundnivå.
 
Syftet med kursen är att studenten skall förstå de processer och metoder som man som leverantör och konstruktör av mjukvara kan använda. Studenten skall utveckla kunskap i hur man arbetar för att leverera rätt produkt till kunden, säkerställa att produkten görs på rätt sätt och levereras i tid. Studenten skall också kunna skapa förutsättningar för att genomföra arbetet i större grupper. Kursen skall också stimulera studenternas problemlösningsförmåga och belysa vikten av kvalitetstänkande.

Läs all information om kursen 'Programvaruutveckling för telekommunikationssystem' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Inriktning: Elektroteknik - Tillämpad signalbehandling (TSB1)

Obligatoriska kurser

Elektromagnetisk fältteori, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
Syftet med kursen är att studenterna skall lära sig och praktisera teorin om elektriska och magnetiska fält, såväl statiska som dynamiska, samt få insikt inom olika applikationsområden.

Läs all information om kursen 'Elektromagnetisk fältteori' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Simulering, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
Kursen syftar till kunskap om användning av datorbaserade verktyg och händelsestyrd simulering för att modellera komplexa system inom datorsystem och inom datorsystem och telekommunikation.

Läs all information om kursen 'Simulering' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Tillämpad signalbehandling, 7,5 hp, grundnivå.
 
Syftet med kursen är att studenten ska erhålla både en praktisk bakgrund till och insikt i grundläggande digital signalbehandling. Kursen bygger vidare på grundkursen i signalbehandling genom att introducera tillämpade signalbehandlingsproblem med fokus mot filtrering, filterdesign och spektrumestimering. Flera av problem har audio/akustisk inriktning.

Läs all information om kursen 'Tillämpad signalbehandling' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Valbara kurser

Digital Bildbehandling och Bildanalys, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
Kursen syftar till att studenten ska utvidga sina kunskaper (dvs. terminologi, teorier, modeller och metoder) inom digital bildtagning, bildbehandling och bildanalys t.ex. analys och konstruktion av två dimensionella filter. Tillämpningarna i kursen behandlar huvudsakligen digital bildbehandling och bildanalys.

Kursen och programmet är under utveckling och ingen mer information är tillgänglig för närvarande.
 
Ljud- och vibrationsanalys, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
Kursen syftar till att studenterna ska erhålla grundläggande kunskaper inom ljud- och vibrationsmätningar. Kursen speglar också hur modern signalanalys tillämpas för mätning av ljud och vibrationer. Den studerande skall vara väl förberedd för ljud- och vibrationsmätningar inom industrin som för fortsatta studier inom ämnet.

Läs all information om kursen 'Ljud- och vibrationsanalys' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser höstterminen 2016

Inriktning: Datateknik (DAT1)

Obligatoriska kurser

Programmering i UNIX-miljö, 7,5 hp, grundnivå.
 
Syftet med kursen är att studenten ska tillägna sig en fördjupad förståelse för UNIX-baserade system och för operativsystemnära programmering. Detta innebär bl a att kunna programmera på operativsystemets mest abstrakta nivå, närmast användaren, och nedåt genom abstraktionsnivåerna till den lägsta nivån, systemanropen.
Kursen lär ut hur man designar mjukvara som interagerar med datorn via operativsystemet UNIX (och UNIX-baserade/liknande operativsystem såsom Linux och MacOS). Den lägger grunden för vidare studier inom andra områden (till exempel datasäkerhet) som kräver konkret förståelse för den underliggande teknologin. Syftet uppnås genom att studenten via en serie laborationer får praktisk erfarenhet av att utveckla program i en UNIX-miljö.

Läs all information om kursen 'Programmering i UNIX-miljö' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Tillämpad artificiell intelligens, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
Artificiell intelligens i olika former finns i en allt större del av de datoriserade system vi använder - optimeringstekniker inom logistik, datorstyrda karaktärer i datorspel, beslutsstödsystem, bildbehandlingsalgoritmer och mobila robotar. Kursen syftar till att introducera området artificiell intelligens och några av dess tillämpningsområden.

Läs all information om kursen 'Tillämpad artificiell intelligens' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Programvarusäkerhet, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
Kursens huvudsakliga syfte är att förstå samt hantera olika programvarusäkerhetsproblem i en säker och kontrollerad miljö. Under kursen kommer studenten att tillägna sig teoretiska och praktiska kunskaper om olika typer av säkerhetsproblem hos programvara, och tekniker som kan användas för att skydda programvaran. Studenten kommer också att lära sig förstå motståndarnas arbetssätt, vilket kan användas för att öka programvarans pålitlighet.

Läs all information om kursen 'Programvarusäkerhet' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Valbara kurser

Maskininlärning, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
Det huvudsakliga syftet med kursen är att introducera teori och metod från maskininlärning (machine learning) samt praktiska tillämpningar inom informationsutvinning (data mining).
Den teknologiska utvecklingen har bidragit till att vi blivit mer beroende av databaser för lagring och databehandling. Antalet databaser och mängden innehåll i dessa växer snabbt. I takt med denna tillväxt blir det svårare att manuellt finna användbar information från den stora mängden data. Vi behöver därför semiautomatiska och automatiska metoder för att använda, aggregera, analysera och extrahera sådan information. Metoder och tekniker från maskininlärning, informationsutvinning, och artificiell intelligens har visat sig användbara för detta syfte.

Läs all information om kursen 'Maskininlärning' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Praktisk kravhantering, 7,5 hp, grundnivå.
 
Den stora utmaningen i samband med programvaruutveckling är att säkerställa att rätt system utvecklas, dvs kravhantering. Fokus i denna kurs är att studenten förvärvar en förståelse för hur insamling av relevanta krav bör genomföras samt hur kraven säkerställs och hålls uppdaterade under utvecklingsprocessen.

Läs all information om kursen 'Praktisk kravhantering' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Prestandaoptimering, 7,5 hp, grundnivå.
 
Prestanda är en viktig aspekt i alla programvaror. För att kunna utveckla bra program med hög prestanda är det väsentligt att studenten har en god förståelse för olika metoder och tekniker för att analysera och optimera prestandan för ett datorprogram,
samt kan tillämpa och använda dessa metoder och tekniker.

Läs all information om kursen 'Prestandaoptimering' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Inriktning: Elektroteknik - Telekommunikationssysstem (TKS1)

Obligatoriska kurser

Forskningsmetodik med inriktning mot ingenjörsvetenskap, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
Studenten ska skaffa sig en grundläggande introduktion till moderna synsätt om vetenskap, särskilt naturvetenskap och ingenjörsvetenskap. Studenten ska förvärva en inblick i vetenskapens historia och filosofi samt hur vetenskapliga metoder tillämpas inom ingenjörsvetenskap, speciellt i elektro - och maskinteknik. Den studerande skall efter detta tillförskaffat sig kunskaper i hur man bedriver forskningsprojekt samt hur man skriver vetenskapliga texter.

Läs all information om kursen 'Forskningsmetodik med inriktning mot ingenjörsvetenskap' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Tillämpad Network Management, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
Kursen syftar till färdigheter i övervakning av moderna datornät/tjänster, erfarenhet av mjukvaruutveckling, informationssökning samt erfarenhet av hur ett projekt skall drivas och fullföljas. Studenten ska också förvärva en insikt i hur storleken på dessa nätverk påverkar valet av management-verktyg.

Läs all information om kursen 'Tillämpad Network Management' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Fördjupningskurs i telekommunikationssystem, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
Kursens syfte är att studenterna skaffar sig fördjupad kunskap och förståelse inom ett specifikt område inom elektroteknik med inriktning mot telekommunikationssystem. Studenterna fördjupar sin kunskap om aktuell forskning och aktuellt forskningsläge inom det specifika området som en förberedelse för ett magisterarbete eller som en fördjupning i ett ämne.

Läs all information om kursen 'Fördjupningskurs i telekommunikationssystem' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Valbara kurser

Green Networking, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
Kursen syfta till en översikt över områderna Green Networking och Cloud Computing, samt de specifika system och funktioner som ingår i dessa. Framförallt studeras analytiska mätsystem och parametrar, energiförbrukning, energisparande samt hur olika system och funktioner designas.

Läs all information om kursen 'Green Networking' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Mobila tjänster, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
Kursens syfte är att studenten skall förvärva en orientering om dagens och morgondagens mobila tjänster samt erfarenheter kring utveckling av dessa mobila tjänster. Studenten skaffar sig även kunskaper om samspelet mellan teknik, ekonomi och samhälle under de förutsättningar och begränsningar som gäller för mobila system.

Läs all information om kursen 'Mobila tjänster' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Nätverkssäkerhet, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
Kursens syfte är att studenterna skall förvärva en teoretisk och praktisk kunskap om kända säkerhetsbegrepp, kryptering och säkerhetsapplikationer.

Läs all information om kursen 'Nätverkssäkerhet' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Inriktning: Elektroteknik - Tillämpad signalbehandling (TSB1)

Obligatoriska kurser

App-utveckling med ljudtillämpningar – från m-fil till app, 15 hp, avancerad nivå.
 
Kursen syftar till att studenten ska tillförskaffa sig djupare kunskaper inom signalbehandling och implementering av signalbehandlingsalgoritmer.
Via valda tillämpningsexempel ska studenten förvärva kunskaper och erfarenheter om vilka grundläggande och avancerade metoder som tillämpas för att lösa valda tillämpningsexempel.

Läs all information om kursen 'App-utveckling med ljudtillämpningar – från m-fil till app' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Forskningsmetodik med inriktning mot ingenjörsvetenskap, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
Studenten ska skaffa sig en grundläggande introduktion till moderna synsätt om vetenskap, särskilt naturvetenskap och ingenjörsvetenskap. Studenten ska förvärva en inblick i vetenskapens historia och filosofi samt hur vetenskapliga metoder tillämpas inom ingenjörsvetenskap, speciellt i elektro - och maskinteknik. Den studerande skall efter detta tillförskaffat sig kunskaper i hur man bedriver forskningsprojekt samt hur man skriver vetenskapliga texter.

Läs all information om kursen 'Forskningsmetodik med inriktning mot ingenjörsvetenskap' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Valbara kurser

Avancerad filterdesign, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
Kursen syftar till att studenterna ska erhålla fördjupade kunskaper om digitala filter, deras egenskaper och konstruktion samt till att ge mening åt begreppet optimal filterdesign. Speciellt kommer minstakvadrat- och minimaxkriterierna att studeras och jämföras. Avsikten är att studenten ska få förståelse för den matematiska formuleringen och dess lösning samt att ge kunskaper och erfarenheter nyttiga vid val av filtertyp och optimeringskriterium.

Läs all information om kursen 'Avancerad filterdesign' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Differentialekvationer med Liegruppanalys, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursens syfte är att studenten skall tillägna sig kunskaper om modellering med hjälp av differentialekvationer, om fundamentala satser om lösningars existens samt om metoder för analytisk lösning av linjära och ickelinjära ordinära och partiella differentialekvationer. Dessutom får studenten kunskaper om och färdigheter i att använda Liegruppanalys för lösning av ickelinjära ordinära och partiella differentialekvationer.

Läs all information om kursen 'Differentialekvationer med Liegruppanalys' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Signalprocessorteknik, 7,5 hp, grundnivå.
 
Syftet med kursen är att studenten ska erhålla både teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter vad gäller användningen av digitala signalprocessorer (DSP) inom olika tillämpningsområden. Studenten ska lära sig hur man utvecklar och testar olika mjukvarukonstruktioner i en signalprocessor.

Läs all information om kursen 'Signalprocessorteknik' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser vårterminen 2017

Inriktning: Datateknik (DAT1)

Obligatoriska kurser

Examensarbete för civilingenjörer, 30 hp, avancerad nivå.
 
Examensarbetet syftar till att studenten ska utveckla fördjupade kunskaper, förståelse, förmågor och förhållningssätt inom den valda utbildningen. Examensarbetet ska ligga i slutet av utbildningen och innebära en tillämpning och syntes av de under utbildningen förvärvade kunskaper som krävs för att arbeta självständigt som civilingenjör.

Läs all information om kursen 'Examensarbete för civilingenjörer' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Inriktning: Elektroteknik - Telekommunikationssysstem (TKS1)

Obligatoriska kurser

Examensarbete för civilingenjörer, 30 hp, avancerad nivå.
 
Examensarbetet syftar till att studenten ska utveckla fördjupade kunskaper, förståelse, förmågor och förhållningssätt inom den valda utbildningen. Examensarbetet ska ligga i slutet av utbildningen och innebära en tillämpning och syntes av de under utbildningen förvärvade kunskaper som krävs för att arbeta självständigt som civilingenjör.

Läs all information om kursen 'Examensarbete för civilingenjörer' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Inriktning: Elektroteknik - Tillämpad signalbehandling (TSB1)

Obligatoriska kurser

Examensarbete för civilingenjörer, 30 hp, avancerad nivå.
 
Examensarbetet syftar till att studenten ska utveckla fördjupade kunskaper, förståelse, förmågor och förhållningssätt inom den valda utbildningen. Examensarbetet ska ligga i slutet av utbildningen och innebära en tillämpning och syntes av de under utbildningen förvärvade kunskaper som krävs för att arbeta självständigt som civilingenjör.

Läs all information om kursen 'Examensarbete för civilingenjörer' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Skriftliga arbeten


Programmet avslutas med ett skriftligt examensarbete motsvarande 30hp.

Internationellt innehåll


Studenter på programmet uppmuntras att studera en termin utomlands.

Utomlandsstudierna kan antingen bedrivas vid något av våra partneruniversitet eller vid andra lämpliga universitet.

Läs om utlandsstudier

Jobbprofiler


Student med examen från programmet kan arbeta inom olika delar av IT-branschen med såväl hårdvara som mjukvara för tekniska system, exempelvis telekomsystem, datorsystem eller medicinsk-tekniska system. Man kan arbeta med konstruktion, utveckling, produktion, testning, underhåll, inköp, undervisning, projektledning, arbetsledning, m.m.

Fortsatta studier


Student med examen från programmet kan generellt söka vidare utbildning på forskarnivå inom huvudområdet datateknik eller elektroteknik, beroende på vilket av områdena examen är inriktad på.

Programråd


Civilingenjörsprogrammen vid BTH har ett gemensamt programråd som har till uppgift att säkerställa kvaliteten hos och enhetligheten mellan programmen.

Programrådet består av ordförande, programansvariga samt biträdande programansvariga för civilingenjörsprogrammen.

Programrådet sammanträder 4 gånger per år.

Kontaktperson för programrådet är Gunnar Råhlén.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programtid

2012 vecka 36 till
2017 vecka 22

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Språk

Undervisningen ges huvudsakligen på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma.

Nivå

Avancerad nivå

Huvudområde

Datavetenskap Elektroteknik

Utbildningsplan

Programansvarig

Antal platser

30

Examination

Examen


Utbildningen leder fram till, beroende av vald kompetensprofil, en examen på avancerad nivå med antingen benämningen

Civilingenjörsexamen i datateknik

eller benämningen

Civilingenjörsexamen i elektroteknik.

Motsvarande benämning på engelska är

Degree of Master of Science in Engineering: Computer Science and Engineering

eller

Degree of Master of Science in Engineering: Electrical Engineering.

Bedömning och examination


Bedömning och examination varierar mellan olika kurser i programmet. Se information för respektive kurs i programmet.

Programutvärderingar


Programmet kommer fr.o.m. 2011 att årligen utvärderas av studenterna.

Alumni


Programmet är nytt och har därför inga alumni ännu.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programtid

2012 vecka 36 till
2017 vecka 22

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Språk

Undervisningen ges huvudsakligen på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma.

Nivå

Avancerad nivå

Huvudområde

Datavetenskap Elektroteknik

Utbildningsplan

Programansvarig

Antal platser

30

 

Prata med oss

Kontakta studievägledare

För övergripande frågor om studier på BTH, kontakta våra centrala Studie- och Karriärvägledare.

Share Dela