Civilingenjör i data- och medieteknik

300 högskolepoäng (start ht-13)
IT-, medie- och telekombranschen behöver kompetent personal både för vidareutveckling och uppdatering av dagens och morgondagens teknik. Som civilingenjör i data- och medieteknik kan du arbeta inom ett brett fält, till exempel forskning, utveckling eller underhåll av olika typer av tekniska system. Utbildningen ger dig bra förutsättningar för ett arbete som projektledare eller chef inom IT-området.

Översikt

Profil - innehåll

Utbildningen är uppbyggd av ett basblock på tre år och ett inriktningsblock på två år. Kurserna under de tre första åren ger grundläggande ingenjörskunskaper och kan sammanfattas i följande delar:
- Grundläggande datateknik och medieteknik: 90 högskolepoäng
- Grundläggande matematik och naturvetenskap samt teknisk och icke-teknisk breddning: 90 högskolepoäng
Inför år fyra väljs en inriktning som följs de två sista åren. Det finns två inriktningar att välja mellan: ljud-, bild- och videosystem respektive interaktionsdesign och känselåterkoppling.
I den första inriktningen ligger tonvikten på att hantera sensorer, överföringstekniker, ljud, bild, video och komprimeringsformat, och att göra bra avvägningar mellan komplexitet, resurser och upplevd kvalitet.
Inom inriktningen interaktionsdesign och känselåterkoppling arbetar du med interaktivitet, gränssnitt och sensorer, där fokus ligger på taktila och haptiska system (system för känselåterkoppling).
Båda inriktningarna avslutas med ett examensarbete på 30 högskolepoäng.

Examen

Utbildningen leder fram till en examen på avancerad nivå med benämningen
Civilingenjörsexamen i data- och medieteknik.

Motsvarande benämning på engelska är
Degree of Master of Science in Computer Engineering and Media Technology.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Välkomstbrev

Programtid

2013 vecka 36 till
2018 vecka 23

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Huvudområde

Datorteknik

Utbildningsplan

Programansvarig

Antal platser

35

Antagning

Förkunskapskrav

För tillträde till programmet krävs, förutom grundläggande behörighet för högskolestudier, Områdesbehörighet 9: Matematik E, Fysik B och Kemi A med lägst betyget Godkänd.

Läs mer om grundläggande behörighet.

Urval

Urval till utbildning sker där inte samtliga behöriga sökande kan erbjudas plats. Detta görs till utbildningar med hjälp av olika typer av meritvärden/jämförelsetal beroende av vilken typ av utbildning anmälan avser och vilken bakgrund den sökande har. Sökande kan tillhöra flera urvalsgrupper parallellt och deltar då i urvalet inom respektive grupp.

Betygsurval:
BG - jämförelsetal i 20-skalan
Slutbetyg från gymnasieskolans program, avgångsbetyg från gymnasieskolans linje, komvux,
utländska betyg och samlat betygsdokument.

BF - omdöme
Folkhögskola, med intyg om allmän/grundläggande behörighet och studieomdöme Fördelningen av platser mellan de två betygsgrupperna görs i proportion till antalet sökande i varje grupp.

SA - sent anmälda
Denna urvalsgrupp är till för sena anmälningar. Sökande som inkommer med en sen anmälan placeras i denna urvalsgrupp och tilldelas meritvärde efter ankomstdag.

Provurval:

HP - högskoleprov
I provurvalet HP deltar alla behöriga sökande med giltigt högskoleprov. Lägsta godkända resultat för att delta i provurvalet är 0,1 poäng.

Övriga sökande:

ÖS Sökande som uppfyller kravet på behörighet, men saknar meritvärde kan bara antas under
förutsättning att samtliga i ovanstående grupper har erbjudits plats.

DA Direktantagning kan ske i särskilda fall genom individuell prövning.

Fördelning av platser:

Vid antagningen till ett utbildningsprogram ska 67 % av platserna fördelas i ett betygsurval och 33 % i ett provurval. Sökande som uppfyller kraven för båda urvalsgrupperna ska ingå i båda.

Behöriga sökande med lika meriter:

Om två eller flera sökande till ett sökalternativ på grund- och avancerad nivå har samma meritvärde ges förtur till underrepresenterat kön. Därefter tillämpas lottning.

För fullständig information om urval se BTH:s antagningsordning.

Antagningsprocedur

Läs mer om antagningsproceduren.

Tillgodoräknande av tidigare studier och utlandsstudier

Student som antagits till programmet och som tidigare läst någon kurs, som motsvarar en kurs inom programmet, kan ansöka om att få kursen tillgodoräknad. Om det är möjligt erbjuds studenten att genomgå en alternativ kurs. Vid studier utomlands under tiden programmet pågår kan en större del (vanligtvis en hel termin) tillgodoräknas. I detta fall ges ett förhandsbesked om tillgodoräknandet via s k Learning agreement.

Läs mer om studier utomlands

Praktisk information

Praktisk information hittas under 'Vill studera'.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Välkomstbrev

Programtid

2013 vecka 36 till
2018 vecka 23

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Huvudområde

Datorteknik

Utbildningsplan

Programansvarig

Antal platser

35

Lärandemål

Profil - innehåll

Utbildningen är uppbyggd av ett basblock på tre år och ett inriktningsblock på två år. Kurserna under de tre första åren ger grundläggande ingenjörskunskaper och kan sammanfattas i följande delar:
- Grundläggande datateknik och medieteknik: 90 högskolepoäng
- Grundläggande matematik och naturvetenskap samt teknisk och icke-teknisk breddning: 90 högskolepoäng
Inför år fyra väljs en inriktning som följs de två sista åren. Det finns två inriktningar att välja mellan: ljud-, bild- och videosystem respektive interaktionsdesign och känselåterkoppling.
I den första inriktningen ligger tonvikten på att hantera sensorer, överföringstekniker, ljud, bild, video och komprimeringsformat, och att göra bra avvägningar mellan komplexitet, resurser och upplevd kvalitet.
Inom inriktningen interaktionsdesign och känselåterkoppling arbetar du med interaktivitet, gränssnitt och sensorer, där fokus ligger på taktila och haptiska system (system för känselåterkoppling).
Båda inriktningarna avslutas med ett examensarbete på 30 högskolepoäng.

Lärandemål

Utöver de nationellt reglerade målen gäller följande mål för utbildningen.
Efter genomförd utbildning skall studenten:
  • ha förvärvat grundliga kunskaper inom datateknikområdet, främst programvarusystem och telekommunikation
  • skaffat sig grundliga kunskaper i matematik, d.v.s. förmåga att genomföra matematiska resonemang och att definiera och analysera matematiska modeller samt god analytisk problemlösningsförmåga
  • ha förvärvat förmågan att självständigt definiera och lösa datatekniska konstruktionsproblem
  • kunna visa kunskap i human- och naturvetenskaper, särskilt sådan kunskap som har konsekvenser för informationsteknologiska systems utformning

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Välkomstbrev

Programtid

2013 vecka 36 till
2018 vecka 23

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Huvudområde

Datorteknik

Utbildningsplan

Programansvarig

Antal platser

35

Upplägg

Upplägg av utbildningenOBS! Lägg märke till att det är kursens starttermin som anges i tabellen nedan. Se varje kurs för att se kursens faktiska utsträckning i tiden.
 

Kurser höstterminen 2013

Obligatoriska kurser

Digitalteknik, 6 hp, grundnivå.
 
Syftet med kursen är att studenten skall utveckla grundläggande kunskaper och färdigheter i analys och syntes av digitala kretsar. Sådana kunskaper är nödvändiga för att kunna arbeta professionellt som ingenjör med anknytning till områdena elektroteknik och datateknik.

Läs all information om kursen 'Digitalteknik' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Forskning på BTH inom data- och medieteknik, 2 hp, grundnivå.
 
Kursen riktar sig främst till studenter på civilingenjörsprogrammet i data- och medieteknik och syftar till att studenten ska tillförskaffa sig övergripande kunskap om forskning inom olika forskningsområden relaterade till programmets inriktning. Kursen syftar också till att studenten ska träffa aktiva forskare verksamma inom aktuella forskningsprojekt relaterade till programmets inriktning.

Läs all information om kursen 'Forskning på BTH inom data- och medieteknik' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Matematik grundkurs, 4 hp, grundnivå.
 
Kursens syfte är att ge en introduktion till matematikstudier på universitetsnivå.
I kursen behandlas centrala moment såsom tal, logik, mängdlära och bevis för att förbereda studenten för fortsatta studier i matematik. Studenten övar problemlösning, att kommunicera matematik både muntligt och skriftligt samt tränar ämnesspecifik studieteknik i matematik.

Läs all information om kursen 'Matematik grundkurs' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Visuell form och retorik, 4 hp, grundnivå.
 
Kursen är en introduktionskurs i visuell form och retorik. Studenten ska skaffa sig grundläggande färdigheter inom visuell retorik samt en översiktlig orientering i historiska och kulturella dimensioner av visuell form och design.

Läs all information om kursen 'Visuell form och retorik' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Analys 1, 6 hp, grundnivå.
 
Kursen syftar till att studenten skall skaffa sig grundläggande förståelse för matematisk analys i en variabel med tillämpningar inom framför allt tekniska ämnesområden.

Läs all information om kursen 'Analys 1' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Inledande programmering i C, 8 hp, grundnivå.
 
Programmering ligger till grund för det mesta som hör till tillämpad IT. Syftet med kursen är att ge en student, som inte har någon tidigare erfarenhet av programmering, en introduktion till problemlösning och programmering i programspråket C.

Läs all information om kursen 'Inledande programmering i C' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser vårterminen 2014

Obligatoriska kurser

Analys 2, 6 hp, grundnivå.
 
Kursen syftar till att studenten skall skaffa sig grundläggande förståelse för matematisk analys i en variabel med tillämpningar inom framför allt tekniska ämnesområden.

Läs all information om kursen 'Analys 2' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Programmering i C++, 8 hp, grundnivå.
 
Syftet med kursen är kunskap i objektorienterad programmering, dels för fortsatta studier inom datavetenskap, dels för att kunna lösa generella programmerings-uppgifter i arbetslivet. Som verktyg i kursen används C++.

Läs all information om kursen 'Programmering i C++' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Algoritmer och datastrukturer, 6 hp, grundnivå.
 
Kursens syfte är att ge en introduktion till algoritmer och datastrukturer när det gäller såväl teoretiska aspekter som implementeringsaspekter.

Läs all information om kursen 'Algoritmer och datastrukturer' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Diskret matematik, 6 hp, grundnivå.
 
Kursens syfte är att ge en introduktion till matematiska begrepp, metoder och problemställningar inom diskret matematik. Den diskreta matematiken utgör en viktig bas för studier inom datavetenskap och många digitala tillämpningsområden.

Läs all information om kursen 'Diskret matematik' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Teknisk Kommunikation, 4 hp, grundnivå.
 
Under kursen ska studenten utveckla sin medveten om vikten av effektiv kommunikation. I kursen tränar studenten sin förmåga att söka information samt muntliga och skriftliga kommunikativa färdigheter både för användning i de akademiska studierna och för den framtida professionella yrkesrollen.

Läs all information om kursen 'Teknisk Kommunikation' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser höstterminen 2014

Obligatoriska kurser

Linjär algebra 1, 6 hp, grundnivå.
 
Kursen syftar till att deltagarna inhämtar de grundläggande kunskaper inom linjär algebra som fordras inom tekniska utbildningsprogram.

Läs all information om kursen 'Linjär algebra 1' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Människa-dator interaktion, 6 hp, grundnivå.
 
Denna kurs sträcker sig över flera terminer, denna termin läser man 7,5 hp

Kursen syftar till kunskap om människors interaktion med datorer, men också interaktion med andra människor med hjälp av datorteknik av varierande slag. Etnografiskt inspirerade studier är ett sätt att förstå människors interaktion och användning av datorer. Problem kan underlättas eller avhjälpas genom förbättrad utveckling och design av gränssnittet till datorenheterna. I interaktionsdesign utgör designprinciper och designmönster en vägledning för god anpassning av datortekniken till människors behov. Kursen syftar vidare till en orienterande kunskap om forsknings- och utvecklingsområdet Human Computer Interaction.

Läs all information om kursen 'Människa-dator interaktion' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Flervariabelanalys, 6 hp, grundnivå.
 


Kursen och programmet är under utveckling och ingen mer information är tillgänglig för närvarande.
 
Miljöstrategi och hållbar utveckling, 6 hp, grundnivå.
 
Syftet med kursen är att ge allmänna baskunskaper och utveckla studentens förmåga till helhetssyn kring begreppet hållbar utveckling.

Läs all information om kursen 'Miljöstrategi och hållbar utveckling' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Signalanalys med transformer, 6 hp, grundnivå.
 
Denna kurs sträcker sig över flera terminer, denna termin läser man 2 hpKursen och programmet är under utveckling och ingen mer information är tillgänglig för närvarande.
 

Kurser vårterminen 2015

Obligatoriska kurser

Ledarskap och projektorganisation, 4 hp, grundnivå.
 
Kursen syftar till att studenten ska förvärva grundläggande kunskaper om ledarskap och ledningens roll i en organisation, särskilt i projektorganisationer.

Läs all information om kursen 'Ledarskap och projektorganisation' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Linjär algebra 2, 6 hp, grundnivå.
 


Kursen och programmet är under utveckling och ingen mer information är tillgänglig för närvarande.
 
Datorteknik, 6 hp, grundnivå.
 
Inom alla datavetenskapens områden arbetar man med datorer och det är då viktigt att känna till de tekniska förutsättningarna. Kännedom om datorns logiska funktion på låg nivå behövs för att man ska förstå och kunna hantera datorn även om man använder högnivåspråk. Man behöver dock inte fördjupa sig i de fysiska förutsättningarna. Särskilt inom realtid- och operativsystem, är detaljerade kunskaper om datorns funktion behövliga. Inom realtid- och operativsystem måste man förstå hur datorn fungerar på avbrottsnivå och hur man hanterar minne och kontakt med yttre enheter
I denna kurs ska studenten lära sig de underliggande förutsättningarna för ett operativsystems konstruktion och funktion.

Kursen och programmet är under utveckling och ingen mer information är tillgänglig för närvarande.
 
Ellära, 6 hp, grundnivå.
 


Kursen och programmet är under utveckling och ingen mer information är tillgänglig för närvarande.
 

Kurser höstterminen 2015

Obligatoriska kurser

Matematisk statistik, 6 hp, grundnivå.
 


Kursen och programmet är under utveckling och ingen mer information är tillgänglig för närvarande.
 
Signaler och system 1, 6 hp, grundnivå.
 


Kursen och programmet är under utveckling och ingen mer information är tillgänglig för närvarande.
 
Systemutvecklingsprojekt, 12 hp, grundnivå.
 
Denna kurs sträcker sig över flera terminer, denna termin läser man 4 hpKursen och programmet är under utveckling och ingen mer information är tillgänglig för närvarande.
 
Fysik fortsättningskurs, 8 hp, grundnivå.
 


Kursen och programmet är under utveckling och ingen mer information är tillgänglig för närvarande.
 
Industriell ekonomi, översiktskurs, 6 hp, grundnivå.
 


Kursen och programmet är under utveckling och ingen mer information är tillgänglig för närvarande.
 

Kurser vårterminen 2016

Obligatoriska kurser

Signaler och system 2, 6 hp, grundnivå.
 


Kursen och programmet är under utveckling och ingen mer information är tillgänglig för närvarande.
 
Reglerteknik, 6 hp, grundnivå.
 


Kursen och programmet är under utveckling och ingen mer information är tillgänglig för närvarande.
 

Skriftliga arbeten

Programmet avslutas med ett skriftligt examensarbete motsvarande 30hp.

Internationellt innehåll

Studenter på programmet uppmuntras att studera en termin utomlands.
Utomlandsstudierna kan antingen bedrivas vid något av våra partneruniversitet eller vid andra lämpliga universitet.

Läs om utlandsstudier

Jobbprofiler

Student med examen från programmet kan arbeta inom olika delar av IT-branschen med såväl hårdvara som mjukvara för tekniska system, exempelvis telekomsystem, datorsystem eller medicinsk-tekniska system. Man kan arbeta med konstruktion, utveckling, produktion, testning, underhåll, inköp, undervisning, projektledning, arbetsledning, m.m.

Fortsatta studier

Student med examen från programmet kan generellt söka vidare utbildning på forskarnivå inom huvudområdet datateknik eller elektroteknik, beroende på vilket av områdena examen är inriktad på.

Programråd

Civilingenjörsprogrammen vid BTH har ett gemensamt programråd som har till uppgift att säkerställa kvaliteten hos och enhetligheten mellan programmen.

Programrådet består av programansvarig, studenter, lärare samt externa representanter.

Programrådet sammanträder 2 gånger per år.

Kontaktperson för programrådet är Benny Lövström.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Välkomstbrev

Programtid

2013 vecka 36 till
2018 vecka 23

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Huvudområde

Datorteknik

Utbildningsplan

Programansvarig

Antal platser

35

Examination

Examen

Utbildningen leder fram till en examen på avancerad nivå med benämningen
Civilingenjörsexamen i data- och medieteknik.

Motsvarande benämning på engelska är
Degree of Master of Science in Computer Engineering and Media Technology.

Bedömning och examination

Bedömning och examination varierar mellan olika kurser i programmet. Se information för respektive kurs i programmet.

Programutvärderingar

Programmet kommer fr.o.m. 2011 att årligen utvärderas av studenterna.

Alumni

Programmet är nytt och har därför inga alumni ännu.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Välkomstbrev

Programtid

2013 vecka 36 till
2018 vecka 23

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Huvudområde

Datorteknik

Utbildningsplan

Programansvarig

Antal platser

35

 

Prata med oss

Kontakta studievägledare

För övergripande frågor om studier på BTH, kontakta våra centrala Studie- och Karriärvägledare.

Share Dela