Civilingenjör i data- och medieteknik

300 högskolepoäng (start ht-13)
IT-, medie- och telekombranschen behöver kompetent personal både för vidareutveckling och uppdatering av dagens och morgondagens teknik. Som civilingenjör i data- och medieteknik kan du arbeta inom ett brett fält, till exempel forskning, utveckling eller underhåll av olika typer av tekniska system. Utbildningen ger dig bra förutsättningar för ett arbete som projektledare eller chef inom IT-området.

Översikt

Profil - innehåll

Utbildningen är uppbyggd av ett basblock på tre år och ett inriktningsblock på två år. Kurserna under de tre första åren ger grundläggande ingenjörskunskaper och kan sammanfattas i följande delar:
- Grundläggande datateknik och medieteknik: 90 högskolepoäng
- Grundläggande matematik och naturvetenskap samt teknisk och icke-teknisk breddning: 90 högskolepoäng
Inför år fyra väljs en inriktning som följs de två sista åren. Det finns två inriktningar att välja mellan: ljud-, bild- och videosystem respektive interaktionsdesign och känselåterkoppling.
I den första inriktningen ligger tonvikten på att hantera sensorer, överföringstekniker, ljud, bild, video och komprimeringsformat, och att göra bra avvägningar mellan komplexitet, resurser och upplevd kvalitet.
Inom inriktningen interaktionsdesign och känselåterkoppling arbetar du med interaktivitet, gränssnitt och sensorer, där fokus ligger på taktila och haptiska system (system för känselåterkoppling).
Båda inriktningarna avslutas med ett examensarbete på 30 högskolepoäng.

Examen

Utbildningen leder fram till en examen på avancerad nivå med benämningen
Civilingenjörsexamen i data- och medieteknik.

Motsvarande benämning på engelska är
Degree of Master of Science in Computer Engineering and Media Technology.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programtid

2013 vecka 36 till
2018 vecka 23

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Huvudområde

Datorteknik

Utbildningsplan

Programansvarig

Antal platser

35

Antagning

Förkunskapskrav

För tillträde till programmet krävs, förutom grundläggande behörighet för högskolestudier, Områdesbehörighet 9: Matematik E, Fysik B och Kemi A med lägst betyget Godkänd.

Läs mer om grundläggande behörighet.

Urval

Urval till utbildning sker där inte samtliga behöriga sökande kan erbjudas plats. Detta görs till utbildningar med hjälp av olika typer av meritvärden/jämförelsetal beroende av vilken typ av utbildning anmälan avser och vilken bakgrund den sökande har. Sökande kan tillhöra flera urvalsgrupper parallellt och deltar då i urvalet inom respektive grupp.

Betygsurval:
BG - jämförelsetal i 20-skalan
Slutbetyg från gymnasieskolans program, avgångsbetyg från gymnasieskolans linje, komvux,
utländska betyg och samlat betygsdokument.

BF - omdöme
Folkhögskola, med intyg om allmän/grundläggande behörighet och studieomdöme Fördelningen av platser mellan de två betygsgrupperna görs i proportion till antalet sökande i varje grupp.

SA - sent anmälda
Denna urvalsgrupp är till för sena anmälningar. Sökande som inkommer med en sen anmälan placeras i denna urvalsgrupp och tilldelas meritvärde efter ankomstdag.

Provurval:

HP - högskoleprov
I provurvalet HP deltar alla behöriga sökande med giltigt högskoleprov. Lägsta godkända resultat för att delta i provurvalet är 0,1 poäng.

Övriga sökande:

ÖS Sökande som uppfyller kravet på behörighet, men saknar meritvärde kan bara antas under
förutsättning att samtliga i ovanstående grupper har erbjudits plats.

DA Direktantagning kan ske i särskilda fall genom individuell prövning.

Fördelning av platser:

Vid antagningen till ett utbildningsprogram ska 67 % av platserna fördelas i ett betygsurval och 33 % i ett provurval. Sökande som uppfyller kraven för båda urvalsgrupperna ska ingå i båda.

Behöriga sökande med lika meriter:

Om två eller flera sökande till ett sökalternativ på grund- och avancerad nivå har samma meritvärde ges förtur till underrepresenterat kön. Därefter tillämpas lottning.

För fullständig information om urval se BTH:s antagningsordning.

Antagningsprocedur

Läs mer om antagningsproceduren.

Tillgodoräknande av tidigare studier och utlandsstudier

Student som antagits till programmet och som tidigare läst någon kurs, som motsvarar en kurs inom programmet, kan ansöka om att få kursen tillgodoräknad. Om det är möjligt erbjuds studenten att genomgå en alternativ kurs. Vid studier utomlands under tiden programmet pågår kan en större del (vanligtvis en hel termin) tillgodoräknas. I detta fall ges ett förhandsbesked om tillgodoräknandet via s k Learning agreement.

Läs mer om studier utomlands

Praktisk information

Praktisk information hittas under 'Vill studera'.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programtid

2013 vecka 36 till
2018 vecka 23

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Huvudområde

Datorteknik

Utbildningsplan

Programansvarig

Antal platser

35

Lärandemål

Profil - innehåll

Utbildningen är uppbyggd av ett basblock på tre år och ett inriktningsblock på två år. Kurserna under de tre första åren ger grundläggande ingenjörskunskaper och kan sammanfattas i följande delar:
- Grundläggande datateknik och medieteknik: 90 högskolepoäng
- Grundläggande matematik och naturvetenskap samt teknisk och icke-teknisk breddning: 90 högskolepoäng
Inför år fyra väljs en inriktning som följs de två sista åren. Det finns två inriktningar att välja mellan: ljud-, bild- och videosystem respektive interaktionsdesign och känselåterkoppling.
I den första inriktningen ligger tonvikten på att hantera sensorer, överföringstekniker, ljud, bild, video och komprimeringsformat, och att göra bra avvägningar mellan komplexitet, resurser och upplevd kvalitet.
Inom inriktningen interaktionsdesign och känselåterkoppling arbetar du med interaktivitet, gränssnitt och sensorer, där fokus ligger på taktila och haptiska system (system för känselåterkoppling).
Båda inriktningarna avslutas med ett examensarbete på 30 högskolepoäng.

Lärandemål

Utöver de nationellt reglerade målen gäller följande mål för utbildningen.
Efter genomförd utbildning skall studenten:
  • ha förvärvat grundliga kunskaper inom datateknikområdet, främst programvarusystem och telekommunikation
  • skaffat sig grundliga kunskaper i matematik, d.v.s. förmåga att genomföra matematiska resonemang och att definiera och analysera matematiska modeller samt god analytisk problemlösningsförmåga
  • ha förvärvat förmågan att självständigt definiera och lösa datatekniska konstruktionsproblem
  • kunna visa kunskap i human- och naturvetenskaper, särskilt sådan kunskap som har konsekvenser för informationsteknologiska systems utformning

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programtid

2013 vecka 36 till
2018 vecka 23

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Huvudområde

Datorteknik

Utbildningsplan

Programansvarig

Antal platser

35

Upplägg

Upplägg av utbildningenOBS! Lägg märke till att det är kursens starttermin som anges i tabellen nedan. Se varje kurs för att se kursens faktiska utsträckning i tiden.
 

Kurser höstterminen 2013

Obligatoriska kurser

Digitalteknik, 6 hp, grundnivå.
 
Syftet med kursen är att studenten skall utveckla grundläggande kunskaper och färdigheter i analys och syntes av digitala kretsar. Sådana kunskaper är nödvändiga för att kunna arbeta professionellt som ingenjör med anknytning till områdena elektroteknik och datateknik.

Läs all information om kursen 'Digitalteknik' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Forskning på BTH inom data- och medieteknik, 2 hp, grundnivå.
 
Kursen riktar sig främst till studenter på civilingenjörsprogrammet i data- och medieteknik och syftar till att studenten ska tillförskaffa sig övergripande kunskap om forskning inom olika forskningsområden relaterade till programmets inriktning. Kursen syftar också till att studenten ska träffa aktiva forskare verksamma inom aktuella forskningsprojekt relaterade till programmets inriktning.

Läs all information om kursen 'Forskning på BTH inom data- och medieteknik' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Matematik grundkurs, 4 hp, grundnivå.
 
Kursens syfte är att ge en introduktion till matematikstudier på universitetsnivå.
I kursen behandlas centrala moment såsom tal, logik, mängdlära och bevis för att förbereda studenten för fortsatta studier i matematik. Studenten övar problemlösning, att kommunicera matematik både muntligt och skriftligt samt tränar ämnesspecifik studieteknik i matematik.

Läs all information om kursen 'Matematik grundkurs' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Visuell form och retorik, 4 hp, grundnivå.
 
Kursen är en introduktionskurs i visuell form och retorik. Studenten ska skaffa sig grundläggande färdigheter inom visuell retorik samt en översiktlig orientering i historiska och kulturella dimensioner av visuell form och design.

Läs all information om kursen 'Visuell form och retorik' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Analys 1, 6 hp, grundnivå.
 
Kursen syftar till att studenten skall skaffa sig grundläggande förståelse för matematisk analys i en variabel med tillämpningar inom framför allt tekniska ämnesområden.

Läs all information om kursen 'Analys 1' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Inledande programmering i C, 8 hp, grundnivå.
 
Programmering ligger till grund för det mesta som hör till tillämpad IT. Syftet med kursen är att ge en student, som inte har någon tidigare erfarenhet av programmering, en introduktion till problemlösning och programmering i programspråket C.

Läs all information om kursen 'Inledande programmering i C' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser vårterminen 2014

Obligatoriska kurser

Analys 2, 6 hp, grundnivå.
 
Kursen syftar till att studenten skall skaffa sig grundläggande förståelse för matematisk analys i en variabel med tillämpningar inom framför allt tekniska ämnesområden.

Läs all information om kursen 'Analys 2' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Programmering i C++, 8 hp, grundnivå.
 
Syftet med kursen är kunskap i objektorienterad programmering, dels för fortsatta studier inom datavetenskap, dels för att kunna lösa generella programmerings-uppgifter i arbetslivet. Som verktyg i kursen används C++.

Läs all information om kursen 'Programmering i C++' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Algoritmer och datastrukturer, 6 hp, grundnivå.
 
Kursens syfte är att ge en introduktion till algoritmer och datastrukturer när det gäller såväl teoretiska aspekter som implementeringsaspekter.

Läs all information om kursen 'Algoritmer och datastrukturer' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Diskret matematik, 6 hp, grundnivå.
 
Kursens syfte är att ge en introduktion till matematiska begrepp, metoder och problemställningar inom diskret matematik. Den diskreta matematiken utgör en viktig bas för studier inom datavetenskap och många digitala tillämpningsområden.

Läs all information om kursen 'Diskret matematik' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Teknisk Kommunikation, 4 hp, grundnivå.
 
Under kursen ska studenten utveckla sin medveten om vikten av effektiv kommunikation. I kursen tränar studenten sin förmåga att söka information samt muntliga och skriftliga kommunikativa färdigheter både för användning i de akademiska studierna och för den framtida professionella yrkesrollen.

Läs all information om kursen 'Teknisk Kommunikation' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser höstterminen 2014

Obligatoriska kurser

Ellära, 6 hp, grundnivå.
 
Kursen syftar till att studenterna skall förvärva grundläggande kunskaper om elektriska begrepp samt att kursdeltagare skall utveckla grundläggande kunskaper och färdigheter i metoder att analysera elektriska nät. Sådana kunskaper och färdigheter är nödvändiga grunder för vidare högskolestudier inom elektroteknikområdet och för professionellt arbete som ingenjör med anknytning till områdena elektroteknik och datateknik.

Läs all information om kursen 'Ellära' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Fysik grundkurs, 4 hp, grundnivå.
 
Kursens syfte är att studenten ska skaffa sig grundläggande kunskaper i mekanik som en bas för fortsatta studier inom ingenjörsvetenskap. Studenten tränar ingenjörsmässigt modelltänkande och förmåga till problemlösning samt utvecklar sin förståelse för matematisk modellering av naturen.

Läs all information om kursen 'Fysik grundkurs' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Linjär algebra 1, 6 hp, grundnivå.
 
Kursen syftar till att deltagarna inhämtar de grundläggande kunskaper inom linjär algebra som fordras inom tekniska utbildningsprogram.

Läs all information om kursen 'Linjär algebra 1' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Flervariabelanalys, 6 hp, grundnivå.
 
Kursen syftar till att studenten skall skaffa sig grundläggande förståelse för matematisk analys i flera variabler med tillämpningar inom framför allt tekniska ämnesområden.

Läs all information om kursen 'Flervariabelanalys' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Miljöstrategi och hållbar utveckling, 6 hp, grundnivå.
 
Syftet med kursen är att studenten ska utveckla kunskap om och förmåga till helhetssyn kring begreppet hållbar utveckling.

Läs all information om kursen 'Miljöstrategi och hållbar utveckling' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Signalanalys med transformer, 6 hp, grundnivå.
 
Denna kurs sträcker sig över flera terminer, denna termin läser man 2 hp

Kursen syftar till att ge studenten grunderna inom modern signalteori för att bli väl förberedd för vidare studier inom modern digital signalbehandling och reglerteknik. Studenter skall erhålla såväl en förståelse för ämnet som de matematiska verktyg som behövs inom området.

Läs all information om kursen 'Signalanalys med transformer' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser vårterminen 2015

Obligatoriska kurser

Ledarskap och projektorganisation, 4 hp, grundnivå.
 
Kursen syftar till att studenten ska förvärva grundläggande kunskaper om ledarskap och ledningens roll i en organisation, särskilt i projektorganisationer

Läs all information om kursen 'Ledarskap och projektorganisation' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Linjär algebra 2, 6 hp, grundnivå.
 
Kursens syfte är att ge fördjupad förståelse för linjär algebra.

Läs all information om kursen 'Linjär algebra 2' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Datorteknik, 6 hp, grundnivå.
 
Kursen syftar till att ge en introduktion till hur ett datorsystem fungerar på maskinspråksnivå. Det är viktigt att ha kännedom om de tekniska förutsättningarna i en dator när man arbetar med programmering. Kursen syftar till att ge en utökad förståelse kring datorns logiska funktion på låg nivå för att lättare kunna förstå och hantera datorn även när man använder högnivåspråk.

Läs all information om kursen 'Datorteknik' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Människa-dator interaktion, 6 hp, grundnivå.
 
Kursen syftar till kunskap om människors interaktion med datorer, men också interaktion med andra människor med hjälp av datorteknik av varierande slag. Kursen ger en orienterande kunskap om forsknings- och utvecklingsområdet Människa-dator interaktion.

Läs all information om kursen 'Människa-dator interaktion' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Tillämpad datorkommunikation, 4 hp, grundnivå.
 
Syftet med kursen är att ge studenten grundläggande kunskaper i ämnet datakommunikation
med inriktning mot Internet och dess tillämpningar.

Läs all information om kursen 'Tillämpad datorkommunikation' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser höstterminen 2015

Obligatoriska kurser

Matematisk statistik, 6 hp, grundnivå.
 
Kursens syfte är att studenterna skall skaffa sig kunskaper i såväl sannoliketsteori som statistisk teori och metodik. Tonvikten ligger på sanno-likhetsteori med tekniska tillämpningar som grund för fortsatta studier i tekniska ämnen, t.ex. till-förlitlighetsteknik, signalbehandling och tele-kommunikation samt även ekonomi.

Läs all information om kursen 'Matematisk statistik' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Signaler och system 1, 6 hp, grundnivå.
 
Kursen syftar till att ge studenten grunderna inom modern signalbehandling för att bli väl förberedd för vidare studier inom området. Studenter skall erhålla såväl en god teoretisk förståelse för ämnet som kännedom om några tillämpningar av teorin.

Läs all information om kursen 'Signaler och system 1' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Systemutvecklingsprojekt, 12 hp, grundnivå.
 
Denna kurs sträcker sig över flera terminer, denna termin läser man 4 hp

Kursen syftar till att inom ramen för ett grupprojekt knyta samman kunskap och förmågor som studenten tillägnat sig i tidigare kurser.

Läs all information om kursen 'Systemutvecklingsprojekt' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Fysik fortsättningskurs, 8 hp, grundnivå.
 
Kursens syfte är att studenten ska skaffa sig grundläggande kunskaper inom vågfysik, termodynamik och ellära som en bas för vidare studier inom ingenjörsvetenskap. Studenten tränar ingenjörsmässigt modelltänkande och förmåga till problemlösning samt utvecklar sin förståelse för matematisk modellering av naturen.

Läs all information om kursen 'Fysik fortsättningskurs' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Industriell ekonomi, översiktskurs, 6 hp, grundnivå.
 
Kursens syfte är att de studerande ska få en introduktion till industriell ekonomi samt en översiktlig bild över hur dess delområden hänger samman.

Läs all information om kursen 'Industriell ekonomi, översiktskurs' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser vårterminen 2016

Obligatoriska kurser

Signaler och system 2, 6 hp, grundnivå.
 
Kursen syftar till att ge studenten grunderna inom modern signalbehandling för att bli väl förberedd för vidare studier inom området. Studenter skall erhålla såväl en god teoretisk förståelse för ämnet som kännedom om några tillämpningar av teorin.

Läs all information om kursen 'Signaler och system 2' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Realtids- och operativsystem, 6 hp, grundnivå.
 
Ett operativsystem utgör gränssnitt mellan mjukvaruapplikationer och hårdvara både i traditionella datorsystem och mobila enheter såsom moderna mobiltelefoner. Operativsystemet hanterar och fördelar datorsystemets resurser och påverkar därför alla mjukvaruapplikationers prestanda och realtidsegenskaper. Det är därför nödvändigt att mjukvaruutvecklare har god förståelse för hur ett operativsystem fungerar.

Läs all information om kursen 'Realtids- och operativsystem' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Reglerteknik, 6 hp, grundnivå.
 
Syftet med kursen är att studenten ska förvärva grundläggande kunskaper och färdigheter i reglerteknik.

Läs all information om kursen 'Reglerteknik' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Teknikhistoria och samhällsutveckling, 4 hp, grundnivå.
 
Kursen syftar till att skapa förståelse för samspelet mellan teknisk/teknologisk utveckling och samhällsutveckling i ett historiskt perspektiv; att bibringa förståelse för interaktionen mellan tekniska, ekonomiska, sociala, ekologiska och politiska förändringar under olika historiska epoker och i olika regioner. Kursen avser också att problematisera teknisk utveckling i ett genusperspektiv samt att skapa förståelse för teknologisk och samhällelig utveckling och förändring i vår tid mot bakgrund av äldre tiders teknologiska och samhälleliga förhållanden.

Läs all information om kursen 'Teknikhistoria och samhällsutveckling' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser höstterminen 2016

Inriktning: Interaktionsdesign och känselåterkoppling (INTE)

Obligatoriska kurser

Stokastiska processer, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
Kursens syfte är att ge kunskaper om stokastiska processer med tekniska tillämpningar.

Läs all information om kursen 'Stokastiska processer' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Valbara kurser

Ljud, bild och perception, 7,5 hp, avancerad nivå.
 


Kursen och programmet är under utveckling och ingen mer information är tillgänglig för närvarande.
 

Inriktning: Ljud-, bild- och videosystem (LJUD)

Obligatoriska kurser

Ljud, bild och perception, 7,5 hp, avancerad nivå.
 


Kursen och programmet är under utveckling och ingen mer information är tillgänglig för närvarande.
 
Flerdimensionell signalbehandling, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
Kursen syftar till att studenten ska utvidga sina kunskaper inom digital signalbehandling till flerdimensionella signaler och system, t.ex. analys och konstruktion av flerdimensionella filter samt spektral analys av flerdimensionella signaler. Tillämpningarna i kursen handlar huvudsakligen om två-dimensionell signalbehandling, d.v.s. bildbehandling.

Läs all information om kursen 'Flerdimensionell signalbehandling' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Stokastiska processer, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
Kursens syfte är att ge kunskaper om stokastiska processer med tekniska tillämpningar.

Läs all information om kursen 'Stokastiska processer' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser vårterminen 2017

Inriktning: Interaktionsdesign och känselåterkoppling (INTE)

Valbara kurser

Adaptiv signalbehandling, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
Studenten ska inhämta bakgrunden till och kunskaper om adaptiva och optimala system. Studenten skall även förvärva insikter om tillämpade signalbehandlingsproblem där dessa system ingår.

Läs all information om kursen 'Adaptiv signalbehandling' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Bild, video och komprimeringstekniker, 7,5 hp, avancerad nivå.
 


Kursen och programmet är under utveckling och ingen mer information är tillgänglig för närvarande.
 

Inriktning: Ljud-, bild- och videosystem (LJUD)

Obligatoriska kurser

Bild, video och komprimeringstekniker, 7,5 hp, avancerad nivå.
 


Kursen och programmet är under utveckling och ingen mer information är tillgänglig för närvarande.
 
Trådlösa nätverk, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
Syftet med kursen är att studenten ska förvärva en god inblick i vilken betydelse trådlöshet och användarnas rörligheten har på uppbyggnad och hantering av ett tele- eller datakommunikationsnätverk, samt få en överblick över aktuella teknologier. Problemställningarna berör såväl transmissionsdelen som nätverksdelen av kommunikationssystemen.

Läs all information om kursen 'Trådlösa nätverk' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Valbara kurser

Kvalitetsmätning, 7,5 hp, avancerad nivå.
 


Kursen och programmet är under utveckling och ingen mer information är tillgänglig för närvarande.
 

Kurser höstterminen 2017

Inriktning: Interaktionsdesign och känselåterkoppling (INTE)

Obligatoriska kurser

Forskningsmetodik med inriktning mot ingenjörsvetenskap, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
Studenten ska skaffa sig en grundläggande introduktion till moderna synsätt om vetenskap, särskilt naturvetenskap och ingenjörsvetenskap. Studenten ska förvärva en inblick i vetenskapens historia och filosofi samt hur vetenskapliga metoder tillämpas inom ingenjörsvetenskap, speciellt i elektro - och maskinteknik. Den studerande skall efter detta tillförskaffat sig kunskaper i hur man bedriver forskningsprojekt samt hur man skriver vetenskapliga texter.

Läs all information om kursen 'Forskningsmetodik med inriktning mot ingenjörsvetenskap' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Valbara kurser

Sensorer och akturatorer, 7,5 hp, avancerad nivå.
 


Kursen och programmet är under utveckling och ingen mer information är tillgänglig för närvarande.
 

Inriktning: Ljud-, bild- och videosystem (LJUD)

Obligatoriska kurser

Numerisk analys, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursens syfte är att studenten skall skaffa sig kunskap i numeriska metoder för att kunna uppskatta de lösningar till matematiska uppgifter som inte kan beräknas analytiskt. Inom telekommunikation, signalbehandling, maskinteknik med mera är tekniska problem formulerade med hjälp av matematiska modeller som innehåller stora mängder av data, ofta givna som närmevärden. För att finna skattade lösningar till sådana problem med största noggrannhet studeras tekniken att bygga algoritmer bestående av regelbundet upprepade steg.

Läs all information om kursen 'Numerisk analys' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Sensorer och akturatorer, 7,5 hp, avancerad nivå.
 


Kursen och programmet är under utveckling och ingen mer information är tillgänglig för närvarande.
 
Forskningsmetodik med inriktning mot ingenjörsvetenskap, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
Studenten ska skaffa sig en grundläggande introduktion till moderna synsätt om vetenskap, särskilt naturvetenskap och ingenjörsvetenskap. Studenten ska förvärva en inblick i vetenskapens historia och filosofi samt hur vetenskapliga metoder tillämpas inom ingenjörsvetenskap, speciellt i elektro - och maskinteknik. Den studerande skall efter detta tillförskaffat sig kunskaper i hur man bedriver forskningsprojekt samt hur man skriver vetenskapliga texter.

Läs all information om kursen 'Forskningsmetodik med inriktning mot ingenjörsvetenskap' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser vårterminen 2018

Inriktning: Interaktionsdesign och känselåterkoppling (INTE)

Obligatoriska kurser

Examensarbete för civilingenjörer, 30 hp, avancerad nivå.
 
Examensarbetet syftar till att studenten ska utveckla fördjupade kunskaper, förståelse, förmågor och förhållningssätt inom den valda utbildningen. Examensarbetet ska ligga i slutet av utbildningen och innebära en tillämpning och syntes av de under utbildningen förvärvade kunskaper som krävs för att arbeta självständigt som civilingenjör.

Läs all information om kursen 'Examensarbete för civilingenjörer' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Inriktning: Ljud-, bild- och videosystem (LJUD)

Obligatoriska kurser

Examensarbete för civilingenjörer, 30 hp, avancerad nivå.
 
Examensarbetet syftar till att studenten ska utveckla fördjupade kunskaper, förståelse, förmågor och förhållningssätt inom den valda utbildningen. Examensarbetet ska ligga i slutet av utbildningen och innebära en tillämpning och syntes av de under utbildningen förvärvade kunskaper som krävs för att arbeta självständigt som civilingenjör.

Läs all information om kursen 'Examensarbete för civilingenjörer' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Skriftliga arbeten

Programmet avslutas med ett skriftligt examensarbete motsvarande 30hp.

Internationellt innehåll

Studenter på programmet uppmuntras att studera en termin utomlands.
Utomlandsstudierna kan antingen bedrivas vid något av våra partneruniversitet eller vid andra lämpliga universitet.

Läs om utlandsstudier

Jobbprofiler

Student med examen från programmet kan arbeta inom olika delar av IT-branschen med såväl hårdvara som mjukvara för tekniska system, exempelvis telekomsystem, datorsystem eller medicinsk-tekniska system. Man kan arbeta med konstruktion, utveckling, produktion, testning, underhåll, inköp, undervisning, projektledning, arbetsledning, m.m.

Fortsatta studier

Student med examen från programmet kan generellt söka vidare utbildning på forskarnivå inom huvudområdet datateknik eller elektroteknik, beroende på vilket av områdena examen är inriktad på.

Programråd

Civilingenjörsprogrammen vid BTH har ett gemensamt programråd som har till uppgift att säkerställa kvaliteten hos och enhetligheten mellan programmen.

Programrådet består av programansvarig, studenter, lärare samt externa representanter.

Programrådet sammanträder 2 gånger per år.

Kontaktperson för programrådet är Benny Lövström.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programtid

2013 vecka 36 till
2018 vecka 23

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Huvudområde

Datorteknik

Utbildningsplan

Programansvarig

Antal platser

35

Examination

Examen

Utbildningen leder fram till en examen på avancerad nivå med benämningen
Civilingenjörsexamen i data- och medieteknik.

Motsvarande benämning på engelska är
Degree of Master of Science in Computer Engineering and Media Technology.

Bedömning och examination

Bedömning och examination varierar mellan olika kurser i programmet. Se information för respektive kurs i programmet.

Programutvärderingar

Programmet kommer fr.o.m. 2011 att årligen utvärderas av studenterna.

Alumni

Programmet är nytt och har därför inga alumni ännu.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programtid

2013 vecka 36 till
2018 vecka 23

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Huvudområde

Datorteknik

Utbildningsplan

Programansvarig

Antal platser

35

 

Prata med oss

Kontakta studievägledare

För övergripande frågor om studier på BTH, kontakta våra centrala Studie- och Karriärvägledare.

Share Dela