Masterprogram i datavetenskap

120 högskolepoäng (start ht-13)

Översikt

Profil - innehåll

Datavetenskap är ett brett område som inkluderar ämnen så som programmeringsspråk, algoritmer och komplexitet, datastrukturer, intelligenta system, distribuerade system och nätverksteknologi. Nya tekniker introduceras ständigt och de redan existerande blir föråldrade.

Masterprogramet i Datavetenskap erbjuder ett antal valbara kurser med betoning på informationssäkerhet, informationssystem och intelligenta system. Kurserna fokuserar på aspekter nära relaterade till forskningsfronten inom datavetenskap. Studenten ska skriva ett masterarbete, vilket skall vara baserad på aktuell forskning och vetenskapliga artiklar och/eller egenutformade studier. Efter det att studenten förvärvat sin masterexamen är denne väl förberedd för arbete i näringslivet liksom fortsatta forskarstudier.

Undervisningen genomförs i form av föreläsningar, seminarier och laborationer. Beroende på laborationsuppgifternas karaktär utförs dessa antingen självständigt eller i grupp.

Masterprogram i Datavetenskap är en tvåårig teknikvetenskaplig utbildning.

Examen


Utbildningen leder fram till följande examen på avancerad nivå:
Teknologie magisterexamen
Huvudområde: Datavetenskap

Engelsk översättning av examen:
Degree of Master of Science (120 credits)
Main field of study: Computer Science

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programtid

2013 vecka 36 till
2015 vecka 23

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Språk

Undervisningen ges på engelska.

Nivå

Avancerad nivå

Huvudområde

Datavetenskap

Utbildningsplan

Programansvarig

Länkar

Antagning

Förkunskapskrav

För tillträde till utbildningen krävs: kandidatexamen (180 högskolepoäng) med något av huvudområdena datavetenskap, programvaruteknik, informationssystem eller datorteknik. Kandidatexamen ska omfatta minst 15 högskolepoäng i matematik. Engelska B.

Läs mer om grundläggande behörighet på avancerad nivå.

Urval

Vid fler behöriga sökande än antal tillgängliga platser görs ett urval. Detta går till på följande sätt.

METOD 12 Masterprogram inom teknikområdet

Allmänt
Denna metod avser att bedöma sökandes lämplighet till masterprogrammen bland annat Electrical Engineering, Computer Science och Software Engineering.

Urvalsgrund
Tidigare högskoleutbildning och engelska.

Precisering av urvalsgrund
Första steget av bedömningsprocessen består av en bedömning av hur relevant område och inriktning den sökandes tidigare examina från högskola eller universitet har för det sökta programmets inriktning. Bedömningen görs i tre kategorier: minimal relevans givet förkunskapskraven = meritvärde 0, medelhög relevans = meritvärde 0,5, hög relevans = meritvärde 1.
Slutligen normeras den sökandes TOEFL - respektive IELTS-nivåer i engelska till ett värde mellan 0 och 1, där 0 är minimal nivå för att vara behörig och 1 är maximal nivå på testet. Sökande som är undantagna från att visa sin nivå i engelska med TOEFL/IELTS-nivåer får meritvärdet 1.
Dessa två värden läggs till ett samlat meritvärde som kan variera mellan 0-2.

Högsta meritvärde
Maximalt 2 poäng ges, enligt beskrivningen ovan.

Arbetsmetod
Ansökningar som accepteras för granskning baserad på de grundläggande förkunskapskraven för programmet kommer att rangordnas enligt ovan. Om inte alla sökande med lika lägsta meritvärde kan erbjudas plats tillgrips lottning.

Antagningsprocedur

Läs mer om antagningsproceduren.

Tillgodoräknande av tidigare studier och utlandsstudier

Student som antagits till programmet och som tidigare läst någon kurs, som motsvarar en kurs inom programmet, kan ansöka om att få kursen tillgodoräknad. Om det är möjligt erbjuds studenten att genomgå en alternativ kurs. Vid studier utomlands under tiden programmet pågår kan en större del (vanligtvis en hel termin) tillgodoräknas. I detta fall ges ett förhandsbesked om tillgodoräknandet via s k Learning agreement.

Läs mer om studier utomlands

Praktisk information

Praktisk information hittas under 'Vill studera'.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programtid

2013 vecka 36 till
2015 vecka 23

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Språk

Undervisningen ges på engelska.

Nivå

Avancerad nivå

Huvudområde

Datavetenskap

Utbildningsplan

Programansvarig

Länkar

Lärandemål

Profil - innehåll

Datavetenskap är ett brett område som inkluderar ämnen så som programmeringsspråk, algoritmer och komplexitet, datastrukturer, intelligenta system, distribuerade system och nätverksteknologi. Nya tekniker introduceras ständigt och de redan existerande blir föråldrade.

Masterprogramet i Datavetenskap erbjuder ett antal valbara kurser med betoning på informationssäkerhet, informationssystem och intelligenta system. Kurserna fokuserar på aspekter nära relaterade till forskningsfronten inom datavetenskap. Studenten ska skriva ett masterarbete, vilket skall vara baserad på aktuell forskning och vetenskapliga artiklar och/eller egenutformade studier. Efter det att studenten förvärvat sin masterexamen är denne väl förberedd för arbete i näringslivet liksom fortsatta forskarstudier.

Undervisningen genomförs i form av föreläsningar, seminarier och laborationer. Beroende på laborationsuppgifternas karaktär utförs dessa antingen självständigt eller i grupp.

Masterprogram i Datavetenskap är en tvåårig teknikvetenskaplig utbildning.

Lärandemål

Utöver de nationellt reglerade målen
gäller följande mål för utbildningen.

Efter fullgjorda studier på utbildningsprogrammet ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse
  • Ha förståelse för problemställningar, teorier och utmaningar inom datorsystem.
  • Ha bred förståelse för metoder och tekniker inom datavetenskapsområdet.
  • Ha fördjupad metodkunskap inom delar området datavetenskap.
Färdighet och förmåga
  • Behärska avancerade tekniker inom det datavetenskapliga området
  • Ha förmågan att välja och anpassa metoder givet problemställning.
  • Ha färdighet för att utföra forskning inom det datavetenskapliga området enligt vetenskapliga principer.
  • Självständigt kunna bidra till ett forskningsprojekt.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
  • Kunna hantera problemställningar med ett vetenskapligt förhållningssätt
  • Ha förmågan att kritiskt utvärdera problemställning och föreslagna lösningar inom ett datavetenskapligt projekt.
  • Kunna reflektera, värdera och beskriva etiska och samhälleliga aspekter kopplat till området.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programtid

2013 vecka 36 till
2015 vecka 23

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Språk

Undervisningen ges på engelska.

Nivå

Avancerad nivå

Huvudområde

Datavetenskap

Utbildningsplan

Programansvarig

Länkar

Upplägg

Upplägg av utbildningen

Utbildningen erbjuder kurser huvudsakligen på avancerad nivå inom datavetenskap och närrelaterade område. Målet med utbildningen är att studenten lär sig nödvändig kunskap och grund för en fortsatt forskarutbildning, eller inom näringslivet inom datavetenskapsområdet. Kurserna som erbjuds inom utbildningen inkluderar både praktisk programvaruutveckling samt mer undersökande arbete, ofta med stort eget ansvar för studenterna med inslag av grupparbete i olika former.

Studenten ansvarar för att genom valbara kurser totalt sett inte överstiga 30 högskolepoäng på grundnivå (inkluderat både obligatoriska - och valbara kurser). Studenterna informeras kontinuerligt om detta, men det är den enskilde studentens ansvar att inte genom val överstiga denna gräns.

Programmet ges på Engelska.

OBS! Lägg märke till att det är kursens starttermin som anges i tabellen nedan. Se varje kurs för att se kursens faktiska utsträckning i tiden.
 

Kurser höstterminen 2013

Obligatoriska kurser

Avancerad projektstyrning inom programvarutillverkning, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
Merparten av programvaran utvecklas i team så därför är det mycket viktigt att utvecklare har ingående kunskaper och färdigheter i att leda och arbeta effektivt i projektteam.
Denna kurs syftar till att ge studenterna en solid teoretisk kunskapsbas inom allmän projektledning, beteendevetenskap och organisationsstudier relaterat till frågeställningar som rör projektstyrning inom programvaruutveckling (SPM).

Läs all information om kursen 'Avancerad projektstyrning inom programvarutillverkning' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Tillämpad artificiell intelligens, 7,5 hp, grundnivå.
 
Artificiell intelligens i olika former finns i en allt större del av de datoriserade system vi använder - optimeringstekniker inom logistik, datorstyrda karaktärer i datorspel, beslutsstödssystem, bildbehandlingsalgoritmer och mobila robotar. Kursen syftar till att introducera studenten till området artificiell intelligens och några av dess tillämpningsområden.

Läs all information om kursen 'Tillämpad artificiell intelligens' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Beslutsstödjande system, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
Vanligtvis är ett beslutsstödjande system ett datoriserat system som tillsammans med andra informationskällor kan användas som stöd vid olika typer av beslutsfattande. Ett beslut kan beskrivas som ett val mellan olika alternativ, och fattas genom uppskattningar av värdet på olika alternativ. Att stödja beslutsfattande innebär att hjälpa människor - enskilda eller i grupp – i processen att samla in relevanta fakta, ta fram alternativ och fatta beslut.

Syftet med kursen är kursdeltagarna skall fördjupa sig inom begrepp, metoder och processer som används när man bygger och använder beslutsstödjande system. Kursdeltagarna kommer i projektform praktiskt tillämpa de teoretiska kunskaper som förvärvas under kursens gång, så att djup förståelse kan uppnås via en kombination av teori och praktik.

Läs all information om kursen 'Beslutsstödjande system' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Valbara kurser

Maskininlärning, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
Det huvudsakliga syftet med kursen är att introducera teori och metod från maskininlärning (machine learning) samt praktiska tillämpningar inom informationsutvinning (data mining).
Den teknologiska utvecklingen har bidragit till att vi blivit mer beroende av databaser för lagring och databehandling. Antalet databaser och mängden innehåll i dessa växer snabbt. I takt med denna tillväxt blir det svårare att manuellt finna användbar information från den stora mängden data. Vi behöver därför semiautomatiska och automatiska metoder för att använda, aggregera, analysera och extrahera sådan information. Metoder och tekniker från maskininlärning, informationsutvinning, och artificiell intelligens har visat sig användbara för detta syfte.

Läs all information om kursen 'Maskininlärning' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser vårterminen 2014

Obligatoriska kurser

Forskningsmetodik i programvaruteknik och datavetenskap, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
En nyckelfråga i forskningen inom programvaruteknik och datavetenskap är framtagning, utvärdering och jämförelse av metoder, tekniker och verktyg och hur dessa påverkar olika system eller organisationer.
Kursen syftar till en förståelse för forskningsmetodik som gör en sådan utvärdering och jämförelse möjlig. Vidare syftar kursen till en introduktion till samhälleliga och etiska aspekter av sådan forskning samt erfarenheter av att planera, genomföra och rapportera ett forskningsprojekt.

Läs all information om kursen 'Forskningsmetodik i programvaruteknik och datavetenskap' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Fördjupningskurs i Datavetenskap och kommunikation, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
Kursens syfte är att ge studenterna möjligheter till att fördjupa sina kunskaper och sin förståelse inom ett specifikt område inom datavetenskap eller programvaruteknik. Kursen utgör en direkt förberedelse för ett kommande magisterarbete.

Läs all information om kursen 'Fördjupningskurs i Datavetenskap och kommunikation' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Valbara kurser

Agentsystem, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
I takt med ökade förväntningar på vad datorer kan åstadkomma växer idag behovet av flexibla och anpassningsbara system som är kapabla att verka i dynamiska miljöer. En programvaruagent motsvarar en intelligent entitet som, i viss utsträckning, verkar på egen hand i en miljö för att uppnå sina mål. Kursens huvudsyfte är att introducera begreppen agent och multi-agentsystem. Kursen fokuserar på resonemang om, när och hur det är fördelaktigt att applicera agentparadigmet jämfört med andra teknologier för programvaruutveckling. T.ex. vilka är fördelarna (och begränsningarna) med att använda agentsystem. Dessutom ger kursen praktisk träning i implementation av agentsystem. Målet är att studenterna ska tillägna sig en förståelse för centrala begrepp relaterade till agentteknologi. Det kan till exempel röra sig om interaktion mellan agenter och decentraliserad kontroll.

Läs all information om kursen 'Agentsystem' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Datorsystemssäkerhet, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
För att säkert bearbeta data, så måste den underliggande infrastrukturens säkerhet tydliggöras, så att rimliga avvägningar angående systemsäkerheten kan göras.
Datorsystemsäkerhet behandlar de mest tekniska detaljerna av säkerhet hos underliggande hårdvara, operativsystem, verifieringssystem, system för behörighetskontroll, middleware såsom autenticeringssystem (Secure Socket Layer), och applikationsservrar såsom webbservrar.
Kursen syftar till en djupare förståelse för datorsäkerhetsområden såsom brister i hårdvara, operativsystem och applikationstjänster på högre nivå. Vidare syftar kursen till kunskap om vilka metoder för skydd och skadelindring som kan tillämpas, liksom vilka lösningar och problem som kan förväntas.

Läs all information om kursen 'Datorsystemssäkerhet' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Multiprocessorsystem, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
Parallellism har under många år varit ett sätt att uppnå hög prestanda i datorsystem. Att skriva parallella program är svårt och tidskrävande, och har därför tidigare oftast bara använts i storskaliga
serversystem. Bilden har dock ändrats med introduktionen av sk multicoreprocessorer. Idag är i princip varje dator försedd med en liten multiprocessor. För att kunna utnyttja denna till fullo, behöver man skriva parallella program. Mao, multiprocessorsystem och parallell programmering är fundamentala grundstenar för dagens och framtidens datorer.

För att kunna utveckla bra parallella program för framtidens datorer är det väsentligt att studenten utvecklar en god förståelse för olika konstruktionsprinciper för multiprocessorsystem, samt en god förståelse för olika metoder och tekniker för att utveckla parallella program.

Läs all information om kursen 'Multiprocessorsystem' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Serverarkitekturer, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
Vid utveckling av ett större distribuerat datorsystem, så måste ett antal ibland motstridiga krav hanteras. När stora datorsystem designas väljs och integreras därför ett antal hård- och mjukvarukomponenter så att en acceptabel balans mellan motstridiga krav kan uppnås. Detta kräver djup teknisk kunskap om komponenterna och avsedda icke-funktionella egenskaper. Ett typiskt användningsfall för både tillförlitlig och skalbar infrastruktur är realiseringen av ett serversystem.
Moderna serversystem implementeras inte längre med enbart en maskin, utan använder klustertekniker. Klustersystem realiserar jämförelsevis billiga och skalbara plattformar, som uppfyller krav på både tillgänglighet och prestanda för distribuerade applikationer.
Huvudämnet för kursen är klustersystem, och kursen tar bland annat upp kompromisser och konflikter rörande kvalitetsaspekter mellan utvecklingsattribut (till exempel underhåll, återanvändning) och driftattribut(till exempel prestanda, pålitlighet).

Kursen och programmet är under utveckling och ingen mer information är tillgänglig för närvarande.
 

Kurser höstterminen 2014

Valbara kurser

Introduktion till datasäkerhet, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursens syfte är en introduktion till datasäkerhet i både teori och praktik. För att ge en bred förståelse av området, så täcker kursen dels teoretiska fält såsom säkerhetsmodeller och deras tillämpbarhet, dels mer praktiska moment, såsom den korrekta användningen av kryptografi för att hantera osäkerhet i datornätverk och exempel på vanliga säkerhetsbrister i mjukvara.

Läs all information om kursen 'Introduktion till datasäkerhet' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Programmering i UNIX-miljö, 7,5 hp, grundnivå.
 
Syftet med kursen är att studenten ska tillägna sig en fördjupad förståelse för UNIX-baserade system och för operativsystemnära programmering. Detta innebär bl a att kunna programmera på operativsystemets mest abstrakta nivå, närmast användaren, och nedåt genom abstraktionsnivåerna till den lägsta nivån, systemanropen.
Kursen lär ut hur man designar mjukvara som interagerar med datorn via operativsystemet UNIX (och UNIX-baserade/liknande operativsystem såsom Linux och MacOS). Den lägger grunden för vidare studier inom andra områden (till exempel datasäkerhet) som kräver konkret förståelse för den underliggande teknologin. Syftet uppnås genom att studenten via en serie laborationer får praktisk erfarenhet av att utveckla program i en UNIX-miljö.

Läs all information om kursen 'Programmering i UNIX-miljö' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Programvaruarkitektur och kvalitet, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursen har som syfte att:
studenten skall skaffa sig grundläggande teoretiska kunskaper om design, dokumentation, analys, värdering, implementation och transformation av programvaruarkitektur så att studenten kan förstå sammanhang, förväntningar, och instruktioner rörande programvaruarkitektur;

studenten skall skaffa sig grundläggande färdighet i att designa, dokumentera, värdera, transformera och kommunicera en specifik programvaruarkitektur så att studenten självständigt kan utveckla sin förmåga vidare och på sikt möta de krav som ställs på en programvaruarkitekt i arbetslivet;

att studenten på ett sakligt och faktabaserat sätt, kan resonera kring en programvaruarkitekturs lämplighet för sitt ändamål och därmed skapa det beslutsunderlag som förväntas för att besluta om tex. implementation, inköp, verksamhetsprocesser, organisation, resurs- och kompetensbehov;

studenten skall skaffa sig kännedom om relevant forskning på området programvaruarkitektur.

Läs all information om kursen 'Programvaruarkitektur och kvalitet' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Datorsystemssäkerhet, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
För att säkert bearbeta data, så måste den underliggande infrastrukturens säkerhet tydliggöras, så att rimliga avvägningar angående systemsäkerheten kan göras.
Datorsystemsäkerhet behandlar de mest tekniska detaljerna av säkerhet hos underliggande hårdvara, operativsystem, verifieringssystem, system för behörighetskontroll, middleware såsom autenticeringssystem (Secure Socket Layer), och applikationsservrar såsom webbservrar.
Kursen syftar till en djupare förståelse för datorsäkerhetsområden såsom brister i hårdvara, operativsystem och applikationstjänster på högre nivå. Vidare syftar kursen till kunskap om vilka metoder för skydd och skadelindring som kan tillämpas, liksom vilka lösningar och problem som kan förväntas.

Läs all information om kursen 'Datorsystemssäkerhet' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Prestandaoptimering, 7,5 hp, grundnivå.
 
Prestanda är en viktig aspekt i alla programvaror. För att kunna utveckla bra program med hög prestanda är det väsentligt att studenten har en god förståelse för olika metoder och tekniker för att analysera och optimera prestandan för ett datorprogram,
samt kan tillämpa och använda dessa metoder och tekniker.

Läs all information om kursen 'Prestandaoptimering' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Programvarusäkerhet, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
Kursens huvudsakliga syfte är att förstå samt hantera olika programvarusäkerhetsproblem i en säker och kontrollerad miljö. Under kursen kommer studenten att tillägna sig teoretiska och praktiska kunskaper om olika typer av säkerhetsproblem hos programvara, och tekniker som kan användas för att skydda programvaran. Studenten kommer också att lära sig förstå motståndarnas arbetssätt, vilket kan användas för att öka programvarans pålitlighet.

Läs all information om kursen 'Programvarusäkerhet' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser vårterminen 2015

Obligatoriska kurser

Masterarbete i datavetenskap, 30 hp, avancerad nivå.
 
Syftet med kursen är att studenten ska träna sin förmåga att definiera, planera, genomföra och redovisa ett självständigt vetenskapligt forskningsarbete. Studenten förväntas tillämpa de under utbildningen förvärvade kunskaperna för att självständigt fördjupa sig inom ett eller flera specifika delområden inom huvudområdet datavetenskap. Målet för studenten är att muntligen och skriftligen redovisa resultatet av forskningsarbetet samt att kritiskt granska och opponera på ett annat examensarbete. Redovisningen ska uppfylla de krav och kriterier som gäller för vetenskaplig text.

Läs all information om kursen 'Masterarbete i datavetenskap' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Skriftliga arbeten

Programmet avslutas med ett skriftligt masterarbete motsvarande 30 hp.

Internationellt innehåll

Utbildningsprogrammet arbetar i enlighet med BTH:s internationaliseringpolicy.

Studenter på programmet uppmuntras att studera en termin utomlands.
Utlandsstudierna kan antingen bedrivas vid något av våra partneruniversitet eller vid andra lämpliga universitet. Programmets struktur, där en termin endast består av valbara kurser, underlättar för studenter att åka på internationellt utbyte.

Då programmet attraherar en stor andel internationella studenter, så är studiemiljön inom programmet internationell där flera kulturer och traditioner blandas. Programansvarig arbetar aktivt med sektionen för att behålla en bra mix av internationella studenter.

Läs om utlandsstudier

Jobbprofiler

Efter examen förväntas studenterna kunna utföra arbete inom samtliga delar av området datavetenskap, då kopplat till program- och systemutveckling på generell till specialist nivå. Rollerna kan vara specialist på teknik eller domän till olika ledningstjänster så som teknikansvarig eller projektledare.
Inom utbildningsprogrammet erbjuds möjligheter att studera utomlands i upp till en termin då detta helt kan ske inom det valbara blocket av kurser. BTH har flera olika kontakter och möjliga samarbetspartners för studentutbyte.

Fortsatta studier

Student med examen från programmet kan söka sig vidare inom forskarutbildning, vid BTH, nationellt och internationellt. Nivån på utbildningen och magisterarbeten som genomförs har hög klass, och har i flera fall lett till publicering internationellt, vilket är ett bra avstamp till forskarutbildning.

Programråd

Det finns idag inget etablerat programråd för programmet. Ett programråd kommer att etableras under 2011 då vi ser att utbildningen och antagningen till utbildningen kommer att förändras. Programrådet kommer att följa de generella riktlinjer som tagits fram av BTHs kvalitetsråd i ”Program och handlingsplan för Kvalitetsarbete”.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programtid

2013 vecka 36 till
2015 vecka 23

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Språk

Undervisningen ges på engelska.

Nivå

Avancerad nivå

Huvudområde

Datavetenskap

Utbildningsplan

Programansvarig

Länkar

Examination

Examen


Utbildningen leder fram till följande examen på avancerad nivå:
Teknologie magisterexamen
Huvudområde: Datavetenskap

Engelsk översättning av examen:
Degree of Master of Science (120 credits)
Main field of study: Computer Science

Bedömning och examination

Bedömning och examination varierar mellan olika kurser i programmet. Se information för respektive kurs i programmet.

Programutvärderingar

Det sker kontinuerlig utvärdering av kurserna inom programmet, detta sker automatiskt då varje kurstillfälle avslutats. Denna information granskas av programansvarig. Det sker i dagsläget ingen utvärdering av programmet som helhet på ett strukturerat sätt. Dock så är kontakten med forskargrupper på BTH tät för att säkerställa att programmets sammansättning är uppdaterad och tillfredställande.
Utvärdering av programmet som helhet är planerat och då kommer studenternas åsikter vara en viktig del, men även ämnesföreträdare och industrikontakter kommer involveras i denna process.

Alumni

Utbildningen har ingen speciell alumni plats utan det hanteras genom den vanliga ALUMNI fuktionen vid BTH.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programtid

2013 vecka 36 till
2015 vecka 23

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Språk

Undervisningen ges på engelska.

Nivå

Avancerad nivå

Huvudområde

Datavetenskap

Utbildningsplan

Programansvarig

Länkar

 

Prata med oss

Kontakta studievägledare

För övergripande frågor om studier på BTH, kontakta våra centrala Studie- och Karriärvägledare.

Share Dela