Magisterprogram i Datavetenskap

60 högskolepoäng (start ht-12)
Programmet ger en bred grund inom datavetenskapliga ämnen och dess tillämpningar, men även projektstyrning och forskningsmetodik. Programmet avslutas med ett magisterarbete omfattande 15 poäng.

Översikt

Profil - innehåll

Datavetenskap är ett brett område som inkluderar ämnen så som programmeringsspråk, algoritmer och komplexitet, datastrukturer, intelligenta system, distribuerade system och nätverksteknologi. Vetenskapsområdet fortsätter att utvecklas i ett högt tempo. Nya tekniker introduceras ständigt och de redan existerande blir föråldrade.

Magisterprogrammet i Datavetenskap erbjuder ett antal kurser med betoning på informationssystem och intelligenta system. Kurserna fokuserar på aspekter nära relaterade till forskningsfronten inom datavetenskap. Studenten ska skriva ett magisterarbete, vilket skall vara baserad på aktuell forskning och vetenskapliga artiklar. Efter förvärvad magisterexamen är studenten väl förberedd för arbete i industrin.

Undervisningen genomförs i form av föreläsningar, seminarier och laborationer. Beroende på laborationsuppgifternas karaktär utförs dessa antingen självständigt eller i grupp.

Möjlighet att läsa vidare efter magisterexamen och ta masterexamen
Studenter som valt att läsa och blivit klara med magisterprogrammet har möjlighet att läsa andra året på masterprogrammet, om de önskar fortsätta sina studier efter magisterexamen. Magisterprogrammet ger 60 högskolepoäng, medan masterprogrammet ger 120 högskolepoäng.

Vad är det för skillnad mellan magisterprogrammet och masterprogrammet?
Den huvudsakliga skillnaden mellan lärandemålen för magisterprogrammet och lärandemålen för masterutbildningen ligger i att studenten som väljer att läsa till masterexamen under andra året förväntas utveckla ett djupare vetenskapligt förhållningssätt i sitt arbete samt utveckla och visa fördjupad kunskap inom ett specifikt tillämpningsområde

En högskolepoäng motsvarar en poäng i European Credit Transfer System (ECTS).

Examen

Utbildningen leder fram till en examen på avancerad nivå, med benämningen

Teknologie magisterexamen.
Huvudområde: Datavetenskap

Motsvarande benämning på engelska är
Degree of Master of Science (60 credits).
Main field of study: Computer science

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programtid

2012 vecka 36 till
2013 vecka 23

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Språk

Undervisningen ges på engelska.

Nivå

Avancerad nivå

Huvudområde

Datavetenskap

Utbildningsplan

Programansvarig

Antal platser

5

Antagning

Förkunskapskrav

För tillträde till utbildningsprogrammet krävs kandidatexamen (180 högskolepoäng) med nå-got av huvudområdena datavetenskap, programvaruteknik, informationssystem eller datortek-nik. Kandidatexamen ska omfatta minst 15 högskolepoäng i matematik. Engelska B.

Läs mer om grundläggande behörighet på avancerad nivå.

Urval

METOD 12 Masterprogram inom teknikområdet
Allmänt
Denna metod avser att bedöma sökandes lämplighet till masterprogrammen ibland annat Electri-cal Engineering, Computer Science och Software Engineering.

Urvalsgrund
Tidigare högskoleutbildning och engelska.

Precisering av urvalsgrund
Första steget av bedömningsprocessen består av en bedömning av hur relevant område och inriktning den sökandes tidigare examina från högskola eller universitet har för det sökta programmets inriktning. Bedömningen görs i tre kategorier: minimal relevans givet förkunskapskraven = meritvärde 0, medelhög relevans = meritvärde 0,5, hög relevans = meritvärde 1.

Slutligen normeras den sökandes TOEFL - respektive IELTS-nivåer i engelska till ett värde mel-lan 0 och 1, där 0 är minimal nivå för att vara behörig och 1 är maximal nivå på testet. Sökande som är undantagna från att visa sin nivå i engelska med TOEFL/IELTS-nivåer får meritvärdet 1.
Dessa två värden läggs till ett samlat meritvärde som kan variera mellan 0-2.

Högsta meritvärde
Maximalt 2 poäng ges, enligt beskrivningen ovan.

Arbetsmetod
Ansökningar som accepteras för granskning baserad på de grundläggande förkunskapskraven för programmet kommer att rangordnas enligt ovan. Om inte alla sökande med lika lägsta meritvärde kan erbjudas plats tillgrips lottning.

Antagningsprocedur

Läs mer om antagningsproceduren.

Tillgodoräknande av tidigare studier och utlandsstudier

Student som antagits till programmet och som tidigare läst någon kurs, som motsvarar en kurs inom programmet, kan ansöka om att få kursen tillgodoräknad. Om det är möjligt erbjuds studenten att genomgå en alternativ kurs. Vid studier utomlands under tiden programmet pågår kan en större del (vanligtvis en hel termin) tillgodoräknas. I detta fall ges ett förhandsbesked om tillgodoräknandet via s k Learning agreement.

Läs mer om studier utomlands

Praktisk information

Praktisk information hittas under 'Vill studera'.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programtid

2012 vecka 36 till
2013 vecka 23

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Språk

Undervisningen ges på engelska.

Nivå

Avancerad nivå

Huvudområde

Datavetenskap

Utbildningsplan

Programansvarig

Antal platser

5

Lärandemål

Profil - innehåll

Datavetenskap är ett brett område som inkluderar ämnen så som programmeringsspråk, algoritmer och komplexitet, datastrukturer, intelligenta system, distribuerade system och nätverksteknologi. Vetenskapsområdet fortsätter att utvecklas i ett högt tempo. Nya tekniker introduceras ständigt och de redan existerande blir föråldrade.

Magisterprogrammet i Datavetenskap erbjuder ett antal kurser med betoning på informationssystem och intelligenta system. Kurserna fokuserar på aspekter nära relaterade till forskningsfronten inom datavetenskap. Studenten ska skriva ett magisterarbete, vilket skall vara baserad på aktuell forskning och vetenskapliga artiklar. Efter förvärvad magisterexamen är studenten väl förberedd för arbete i industrin.

Undervisningen genomförs i form av föreläsningar, seminarier och laborationer. Beroende på laborationsuppgifternas karaktär utförs dessa antingen självständigt eller i grupp.

Möjlighet att läsa vidare efter magisterexamen och ta masterexamen
Studenter som valt att läsa och blivit klara med magisterprogrammet har möjlighet att läsa andra året på masterprogrammet, om de önskar fortsätta sina studier efter magisterexamen. Magisterprogrammet ger 60 högskolepoäng, medan masterprogrammet ger 120 högskolepoäng.

Vad är det för skillnad mellan magisterprogrammet och masterprogrammet?
Den huvudsakliga skillnaden mellan lärandemålen för magisterprogrammet och lärandemålen för masterutbildningen ligger i att studenten som väljer att läsa till masterexamen under andra året förväntas utveckla ett djupare vetenskapligt förhållningssätt i sitt arbete samt utveckla och visa fördjupad kunskap inom ett specifikt tillämpningsområde

En högskolepoäng motsvarar en poäng i European Credit Transfer System (ECTS).

Lärandemål

Utöver de nationellt reglerade målen, vilka återfinns under avsnitt 8, gäller följande mål för utbildningen.

Efter genomförd utbildning skall studenten:
- kunna förstå avancerade programvarusystem
- behärska avancerade tekniker inom det datavetenskapliga området.
- kunna utföra ett självständigt forskningsrelaterat projekt.
- kunna leda det datavetenskapliga arbetet i ett medelstort eller stort företag

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programtid

2012 vecka 36 till
2013 vecka 23

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Språk

Undervisningen ges på engelska.

Nivå

Avancerad nivå

Huvudområde

Datavetenskap

Utbildningsplan

Programansvarig

Antal platser

5

Upplägg

Upplägg av utbildningen

Detta ettåriga magisterprogram i datavetenskap ges på engelska och är uppbyggt av obligatoriska kurser i datavetenskap. Kurserna tar upp centrala delar inom området datavetenskap och Forskningsmetodik. Magisterarbetet ska skrivas inom datavetenskap och ska baseras på den kunskap som studenten tillgodogjort sig genom utbildningen. Magisterarbetet avslutas med en öppen presentation av arbetet. Magisterarbetet görs företrädesvis i samarbete med företag med verksamhet relaterad till datavetenskap.

Av de 60 högskolepoäng som krävs för examen får högst 15 högskolepoäng komma från grundnivå.

Utbildningsprogrammets mål uppnås genom de kurser som ingår i examen. Bedömning och examination sker på kursnivå och detaljer rörande examination och betygssättning finns i respektive kursplan.

Under utbildningens gång utvärderas varje kurs, och kursutvärderingarna ligger till grund för fortsatt utvecklingsarbete.

OBS! Lägg märke till att det är kursens starttermin som anges i tabellen nedan. Se varje kurs för att se kursens faktiska utsträckning i tiden.
 

Kurser höstterminen 2012

Obligatoriska kurser

Avancerad projektstyrning inom programvarutillverkning, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
Idag utvecklas merparten av programvara i team. Det är därför mycket viktigt att utvecklare har ingående kunskaper och färdigheter i att leda och arbeta effektivt i projektteam.
Denna kurs syftar till att ge deltagarna en solid teoretisk kunskapsbas inom allmän projektledning, beteendevetenskap och organisationsstudier relaterat till frågeställningar som rör projektstyrning inom programvaruutveckling (SPM).
Kursen förutsätter att deltagarna redan har praktiskt erfarenhet av projektarbete.

Läs all information om kursen 'Avancerad projektstyrning inom programvarutillverkning' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Tillämpad artificiell intelligens, 7,5 hp, grundnivå.
 
Artificiell intelligens i olika former finns i en allt större del av de datoriserade system vi använder - optimeringstekniker inom logistik, datorstyrda karaktärer i datorspel, beslutsstödssystem, bildbehandlingsalgoritmer och mobila robotar. Kursen syftar till att introducera studenten till området artificiell intelligens och några av dess tillämpningsområden.

Läs all information om kursen 'Tillämpad artificiell intelligens' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Beslutsstödjande system, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
Vanligtvis är ett beslutsstödjande system ett datoriserat system som tillsammans med andra informationskällor kan användas som stöd vid olika typer av beslutsfattande. Ett beslut kan beskrivas som ett val mellan olika alternativ, och fattas genom uppskattningar av värdet på olika alternativ. Att stödja beslutsfattande innebär att hjälpa människor - enskilda eller i grupp – i processen att samla in relevanta fakta, ta fram alternativ och fatta beslut.

Syftet med kursen är kursdeltagarna skall fördjupa sig inom begrepp, metoder och processer som används när man bygger och använder beslutsstödjande system. Kursdeltagarna kommer i projektform praktiskt tillämpa de teoretiska kunskaper som förvärvas under kursens gång, så att djup förståelse kan uppnås via en kombination av teori och praktik.

Läs all information om kursen 'Beslutsstödjande system' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Lärande system, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
En konsekvens av den tekniska utvecklingen är att vi blivit mer beroende av databaser för lagring och databehandling. Antalet, och speciellt storleken på, databaserna växer snabbt. I takt med denna tillväxt blir det allt svårare att manuellt finna användbar information från den stora mängden data. Vi behöver därför automatiserade metoder för att aggregera, analysera och extrahera användbar information. Metoder och tekniker från lärande system (machine learning) och artificiell intelligens har visat sig användbara för detta syfte.
Det huvudsakliga syftet med kursen är att ge studenten grundläggande kunskaper om artificiell intelligens, en fördjupad teknisk förståelse för forskning och teorier inom ämnet lärande system, samt praktiskt erfarenhet vad gäller både användande och utveckling av informationsutvinningstekniker (data mining technologies).

Forskning inom området Lärande system har tidigare varit väldigt teoretisk i sin natur, alternativt har den baserats på experimentella studier av syntetiska datamängder. Idag används lärande system i allt högre utsträckning i riktiga tillämpningar, exempelvis informationsutvinning (data mining). Kursen är fokuserad kring denna typ av tillämpningar och ligger därför helt i linje med det prioriterade området Tillämpad IT.

Studenten lär sig inte bara hur man kritiskt granskar och jämför olika algoritmer och metoder, utan även att planera, designa och implementera lärande komponenter och applikationer och hur man genomför experiment med lärande system.

Läs all information om kursen 'Lärande system' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser vårterminen 2013

Obligatoriska kurser

Agentsystem, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
Agentbaserade system är ett paradigm för att konceptualisera, designa och implementera programvarusystem. I takt med ökade förväntningar på vad datorer kan åstadkomma växer idag behovet av flexibla och anpassningsbara system som är kapabla att verka i dynamiska miljöer.

En programvaruagent motsvarar en intelligent entitet som, i viss utsträckning, verkar på egen hand i en miljö för att uppnå sina designmål.

Kursens huvudsyfte är att introducera begreppen agent och multi-agentsystem och deras förmågor inom datavetenskapen. Kursen fokuserar på resonemang om, när och hur det är fördelaktigt att applicera agentparadigmet jämfört med andra teknologier för programvaruutveckling. T.ex. vilka är fördelarna (och begränsningarna) med att använda agentsystem är.

Dessutom ger kursen praktisk träning i implementering av agentsystem. Målet är att studenterna ska tillägna sig en förståelse för centrala begrepp relaterade till agentteknologi. Det kan till exempel röra sig om interaktion mellan agenter och decentraliserad kontroll.

Läs all information om kursen 'Agentsystem' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Forskningsmetodik i programvaruteknik och datavetenskap, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
En nyckelfråga i forskningen inom programvaruteknik och datavetenskap är framtagning, utvärdering och jämförelse av metoder, tekniker och verktyg och hur dessa påverkar olika system eller organisationer.
I denna kurs får studenten en förståelse för forskningsmetodik som gör en sådan utvärdering och jämförelse möjligt. Studenten får en introduktion till samhälleliga och etiska aspekter av sådant forskning och får första erfarenheter av att planera, genomföra och rapportera ett forskningsprojekt.

Läs all information om kursen 'Forskningsmetodik i programvaruteknik och datavetenskap' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Magisterarbete i Datavetenskap, 15 hp, avancerad nivå.
 
Magisteruppsatsen utgör höjdpunkten av flera års studier inom ett huvudämne. Den skall visa att studenten har mognat till en nivå så att denne kan bidra med vetenskapligt gångbar kunskap inom ämnet.
Kursens syfte är att deltagarna skall vidareutveckla och visa prov på den kunskap och förståelse samt de färdigheter som behövs för att kunna arbeta självständigt och professionellt inom datavetenskap. Detta inkluderar förmågan att identifiera problem och utmaningar, samt planera, utföra och rapportera om ett forskningsprojekt, vilket bidrar till ”state-of-the-art” och/eller till ”state-of-the-practice”.
Magisterarbetet ska med ett systematiskt sökande av kunskap visa prov på god forskning inom datavetenskap. Avsikten med forskning är att upptäcka, tolka och utveckla metoder/modeller/processer/tekniker och system som ett bidrag till det aktuella området. Den skriftliga magisteruppsatsen som produceras inom kursen ska visa att studenten har omfattande kunskap om forskningsmetoder och kan tillämpa vetenskapliga metoder. Magisteruppsatsen ska på ett tydligt och korrekt sätt rapportera om forskningsprojektet.
Det finns inget särskilt krav på att inkludera en ingenjörs- och konstruktionsinsats i magisterarbetet. En sådan insats kan vara ett bidrag i arbetet men kan inte ersätta ett systematiskt sökande av kunskap.

Läs all information om kursen 'Magisterarbete i Datavetenskap' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Skriftliga arbeten

Programmet avslutas med ett skriftligt masterarbete motsvarande 15 hp.

Internationellt innehåll

Internationellt utbyte inom programmet erbjuds ej.

Läs om utlandsstudier

Jobbprofiler

Efter examen förväntas studenterna kunna utföra arbete inom samtliga delar av området programvaruteknik, då kopplat till teknik och metodik för utveckling av programvarusystem på generell till specialist nivå. Rollerna kan vara specialist på teknik eller domän till olika ledningstjänster så som teknikansvarig, arkitekt, projektledare eller annat.

Fortsatta studier

Student på programmet har möjlighet att under studierna söka 120 poängs varianten av programmet.

Programråd

Det finns idag inget etablerat programråd för programmet. Ett programråd kommer att etableras under 2011 då vi ser att utbildningen och antagningen till utbildningen kommer att förändras. Programrådet kommer att följa de generella riktlinjer som tagits fram av BTHs kvalitetsråd i ”Program och handlingsplan för Kvalitetsarbete”.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programtid

2012 vecka 36 till
2013 vecka 23

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Språk

Undervisningen ges på engelska.

Nivå

Avancerad nivå

Huvudområde

Datavetenskap

Utbildningsplan

Programansvarig

Antal platser

5

Examination

Examen

Utbildningen leder fram till en examen på avancerad nivå, med benämningen

Teknologie magisterexamen.
Huvudområde: Datavetenskap

Motsvarande benämning på engelska är
Degree of Master of Science (60 credits).
Main field of study: Computer science

Bedömning och examination

Bedömning och examination varierar mellan olika kurser i programmet. Se information för respektive kurs i programmet.

Programutvärderingar

Det sker kontinuerlig utvärdering av kurserna inom programmet, detta sker automatiskt då varje kurstillfälle avslutats. Denna information granskas av programansvarig. Det sker i dagsläget ingen utvärdering av programmet som helhet på ett strukturerat sätt. Dock så är kontakten med forskargrupper på BTH tät för att säkerställa att programmets sammansättning är uppdaterad och tillfredställande.
Utvärdering av programmet som helhet är planerat och då kommer studenternas åsikter vara en viktig del, men även ämnesföreträdare och industrikontakter kommer involveras i denna process.

Alumni

På BTH har vi ett nätverk med studenter som pluggat på BTH, våra alumner. Har du frågor om hur det är att plugga på BTH kan du skicka ett e-brev till alumni@bth.se.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programtid

2012 vecka 36 till
2013 vecka 23

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Språk

Undervisningen ges på engelska.

Nivå

Avancerad nivå

Huvudområde

Datavetenskap

Utbildningsplan

Programansvarig

Antal platser

5

 

Prata med oss

Kontakta studievägledare

För övergripande frågor om studier på BTH, kontakta våra centrala Studie- och Karriärvägledare.

Program inom samma utbildningsområde

Share Dela