Masterprogram i datavetenskap

120 högskolepoäng (start ht-12)

Översikt

Profil - innehåll

Idag är datavetenskap ett enormt brett område som inkluderar ämnen så som programmeringsspråk, algoritmer och komplexitet, datastrukturer, intelligenta system, distribuerade system och nätverksteknologi. Under de femtio år som datavetenskapen har existerat så har den kommit att definieras som en teknologi av vår tid. Datorer är integrerade i många delar av vårt samhälle och vetenskapsområdet fortsätter att utvecklas i ett häpnadsväckande tempo. Nya tekniker introduceras ständigt och de redan existerande blir föråldrade.

Vårt masterprogram i Datavetenskap erbjuder ett antal valbara kurser med betoning på informationssäkerhet, informationssystem och intelligenta system. Kurserna fokuserar på aspekter nära relaterade till forskningsfronten inom datavetenskap. Det ingår i masterprogrammet att skriva en masteruppsats, vilken skall vara baserad på aktuell forskning och vetenskapliga artiklar. Efter det att studenten förvärvat sin masterexamen är denne väl förberedd för arbete i industrin liksom för att göra en forskningskarriär på universitetet.

Undervisningen genomförs i form av föreläsningar, seminarier och laborationer. Beroende på laborationsuppgifternas karaktär utförs dessa antingen självständigt eller i grupp.

En högskolepoäng motsvarar en poäng i European Credit Transfer System (ECTS).

Examen


Utbildningen leder fram till en examen på avancerad nivå, med benämningen

Teknologie masterexamen.
Huvudområde: Datavetenskap

Motsvarande benämning på engelska är
Degree of Master of Science (120 credits).
Main field of study: Computer science

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programtid

2012 vecka 36 till
2014 vecka 23

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Språk

Undervisningen ges på engelska.

Nivå

Avancerad nivå

Huvudområde

Datavetenskap

Utbildningsplan

Programansvarig

Länkar

Antal platser

5

Antagning

Förkunskapskrav

För tillträde till utbildningsprogrammet krävs kandidatexamen (180 högskolepoäng) med något av huvudområdena datavetenskap, programvaruteknik, informationssystem eller datorteknik. Kandidatexamen ska omfatta minst 15 högskolepoäng i matematik. Engelska B.

Läs mer om grundläggande behörighet på avancerad nivå.

Urval

METOD 12 Masterprogram inom teknikområdet
Allmänt
Denna metod avser att bedöma sökandes lämplighet till masterprogrammen ibland annat Electri-cal Engineering, Computer Science och Software Engineering.

Urvalsgrund
Tidigare högskoleutbildning och engelska.

Precisering av urvalsgrund
Första steget av bedömningsprocessen består av en bedömning av hur relevant område och inriktning den sökandes tidigare examina från högskola eller universitet har för det sökta programmets inriktning. Bedömningen görs i tre kategorier: minimal relevans givet förkunskapskraven = meritvärde 0, medelhög relevans = meritvärde 0,5, hög relevans = meritvärde 1.

Slutligen normeras den sökandes TOEFL - respektive IELTS-nivåer i engelska till ett värde mel-lan 0 och 1, där 0 är minimal nivå för att vara behörig och 1 är maximal nivå på testet. Sökande som är undantagna från att visa sin nivå i engelska med TOEFL/IELTS-nivåer får meritvärdet 1.
Dessa två värden läggs till ett samlat meritvärde som kan variera mellan 0-2.

Högsta meritvärde
Maximalt 2 poäng ges, enligt beskrivningen ovan.

Arbetsmetod
Ansökningar som accepteras för granskning baserad på de grundläggande förkunskapskraven för programmet kommer att rangordnas enligt ovan. Om inte alla sökande med lika lägsta meritvärde kan erbjudas plats tillgrips lottning.

Antagningsprocedur

Läs mer om antagningsproceduren.

Tillgodoräknande av tidigare studier och utlandsstudier

Student som antagits till programmet och som tidigare läst någon kurs, som motsvarar en kurs inom programmet, kan ansöka om att få kursen tillgodoräknad. Om det är möjligt erbjuds studenten att genomgå en alternativ kurs. Vid studier utomlands under tiden programmet pågår kan en större del (vanligtvis en hel termin) tillgodoräknas. I detta fall ges ett förhandsbesked om tillgodoräknandet via s k Learning agreement.

Läs mer om studier utomlands

Praktisk information

Praktisk information hittas under 'Vill studera'.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programtid

2012 vecka 36 till
2014 vecka 23

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Språk

Undervisningen ges på engelska.

Nivå

Avancerad nivå

Huvudområde

Datavetenskap

Utbildningsplan

Programansvarig

Länkar

Antal platser

5

Lärandemål

Profil - innehåll

Idag är datavetenskap ett enormt brett område som inkluderar ämnen så som programmeringsspråk, algoritmer och komplexitet, datastrukturer, intelligenta system, distribuerade system och nätverksteknologi. Under de femtio år som datavetenskapen har existerat så har den kommit att definieras som en teknologi av vår tid. Datorer är integrerade i många delar av vårt samhälle och vetenskapsområdet fortsätter att utvecklas i ett häpnadsväckande tempo. Nya tekniker introduceras ständigt och de redan existerande blir föråldrade.

Vårt masterprogram i Datavetenskap erbjuder ett antal valbara kurser med betoning på informationssäkerhet, informationssystem och intelligenta system. Kurserna fokuserar på aspekter nära relaterade till forskningsfronten inom datavetenskap. Det ingår i masterprogrammet att skriva en masteruppsats, vilken skall vara baserad på aktuell forskning och vetenskapliga artiklar. Efter det att studenten förvärvat sin masterexamen är denne väl förberedd för arbete i industrin liksom för att göra en forskningskarriär på universitetet.

Undervisningen genomförs i form av föreläsningar, seminarier och laborationer. Beroende på laborationsuppgifternas karaktär utförs dessa antingen självständigt eller i grupp.

En högskolepoäng motsvarar en poäng i European Credit Transfer System (ECTS).

Lärandemål

Utöver de nationellt reglerade målen, vilka återfinns under punkt 8, gäller följande mål för utbildningen.

Utöver de nationellt reglerade målen, vilka återfinns under punkt 8, gäller följande mål för utbildningen.

Efter genomförd utbildning skall studenten:
  • kunna förstå avancerade programvarusystem
  • behärska avancerade tekniker inom det datavetenskapliga området.
  • kunna identifiera den rådande praxis inom forskning i datavetenskap.
  • kunna utföra ett självständigt forskningsrelaterat projekt.
  • kunna utföra forskning inom det datavetenskapliga området.
  • kunna leda det datavetenskapliga arbetet i ett medelstort eller stort företag.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programtid

2012 vecka 36 till
2014 vecka 23

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Språk

Undervisningen ges på engelska.

Nivå

Avancerad nivå

Huvudområde

Datavetenskap

Utbildningsplan

Programansvarig

Länkar

Antal platser

5

Upplägg

Upplägg av utbildningen

Detta tvååriga masterprogram i datavetenskap ges på engelska och är sammansatt av valbara kurser i datavetenskap och två obligatoriska kurser som betonar de metodiska aspekterna av undersökning genom kurserna Forskningsmetodik och det individuella Magisterarbetet. Magisterarbetet ska skrivas inom datavetenskapens område och ska baseras på den kunskap som studenten tillgodogjort sig genom utbildningens tidigare kurser. Magisterarbetet avslutas med en öppen presentation av arbetet. Magisterarbetet görs företrädesvis i samarbete med företag relaterade till datavetenskap.

Förkunskapskraven för de valbara kurserna kan skilja sig för dem som krävs för masterprogrammet.

Av de 120 högskolepoäng som krävs för examen får högst 30 högskolepoäng komma från grundnivå.

För teknologie masterexamen krävs minst 15 högskolepoäng i matematik eller tillämpad matematik på högskolenivå. I de fall studenten inte har detta med sig från sin kandidatexamen måste programmets två valbara matematikkurser ingå.

Utbildningsprogrammets mål uppnås genom de kurser som ingår i examen. Bedömning och examination sker på kursnivå och detaljer rörande examination och betygssättning finns i respektive kursplan.

Under utbildningens gång utvärderas varje kurs, och kursutvärderingarna ligger till grund för fortsatt utvecklingsarbete.

OBS! Lägg märke till att det är kursens starttermin som anges i tabellen nedan. Se varje kurs för att se kursens faktiska utsträckning i tiden.
 

Kurser höstterminen 2012

Obligatoriska kurser

Avancerad projektstyrning inom programvarutillverkning, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
Idag utvecklas merparten av programvara i team. Det är därför mycket viktigt att utvecklare har ingående kunskaper och färdigheter i att leda och arbeta effektivt i projektteam.
Denna kurs syftar till att ge deltagarna en solid teoretisk kunskapsbas inom allmän projektledning, beteendevetenskap och organisationsstudier relaterat till frågeställningar som rör projektstyrning inom programvaruutveckling (SPM).
Kursen förutsätter att deltagarna redan har praktiskt erfarenhet av projektarbete.

Läs all information om kursen 'Avancerad projektstyrning inom programvarutillverkning' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Tillämpad artificiell intelligens, 7,5 hp, grundnivå.
 
Artificiell intelligens i olika former finns i en allt större del av de datoriserade system vi använder - optimeringstekniker inom logistik, datorstyrda karaktärer i datorspel, beslutsstödssystem, bildbehandlingsalgoritmer och mobila robotar. Kursen syftar till att introducera studenten till området artificiell intelligens och några av dess tillämpningsområden.

Läs all information om kursen 'Tillämpad artificiell intelligens' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Beslutsstödjande system, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
Vanligtvis är ett beslutsstödjande system ett datoriserat system som tillsammans med andra informationskällor kan användas som stöd vid olika typer av beslutsfattande. Ett beslut kan beskrivas som ett val mellan olika alternativ, och fattas genom uppskattningar av värdet på olika alternativ. Att stödja beslutsfattande innebär att hjälpa människor - enskilda eller i grupp – i processen att samla in relevanta fakta, ta fram alternativ och fatta beslut.

Syftet med kursen är kursdeltagarna skall fördjupa sig inom begrepp, metoder och processer som används när man bygger och använder beslutsstödjande system. Kursdeltagarna kommer i projektform praktiskt tillämpa de teoretiska kunskaper som förvärvas under kursens gång, så att djup förståelse kan uppnås via en kombination av teori och praktik.

Läs all information om kursen 'Beslutsstödjande system' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Valbara kurser

Lärande system, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
En konsekvens av den tekniska utvecklingen är att vi blivit mer beroende av databaser för lagring och databehandling. Antalet, och speciellt storleken på, databaserna växer snabbt. I takt med denna tillväxt blir det allt svårare att manuellt finna användbar information från den stora mängden data. Vi behöver därför automatiserade metoder för att aggregera, analysera och extrahera användbar information. Metoder och tekniker från lärande system (machine learning) och artificiell intelligens har visat sig användbara för detta syfte.
Det huvudsakliga syftet med kursen är att ge studenten grundläggande kunskaper om artificiell intelligens, en fördjupad teknisk förståelse för forskning och teorier inom ämnet lärande system, samt praktiskt erfarenhet vad gäller både användande och utveckling av informationsutvinningstekniker (data mining technologies).

Forskning inom området Lärande system har tidigare varit väldigt teoretisk i sin natur, alternativt har den baserats på experimentella studier av syntetiska datamängder. Idag används lärande system i allt högre utsträckning i riktiga tillämpningar, exempelvis informationsutvinning (data mining). Kursen är fokuserad kring denna typ av tillämpningar och ligger därför helt i linje med det prioriterade området Tillämpad IT.

Studenten lär sig inte bara hur man kritiskt granskar och jämför olika algoritmer och metoder, utan även att planera, designa och implementera lärande komponenter och applikationer och hur man genomför experiment med lärande system.

Läs all information om kursen 'Lärande system' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser vårterminen 2013

Obligatoriska kurser

Forskningsmetodik i programvaruteknik och datavetenskap, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
En nyckelfråga i forskningen inom programvaruteknik och datavetenskap är framtagning, utvärdering och jämförelse av metoder, tekniker och verktyg och hur dessa påverkar olika system eller organisationer.
I denna kurs får studenten en förståelse för forskningsmetodik som gör en sådan utvärdering och jämförelse möjligt. Studenten får en introduktion till samhälleliga och etiska aspekter av sådant forskning och får första erfarenheter av att planera, genomföra och rapportera ett forskningsprojekt.

Läs all information om kursen 'Forskningsmetodik i programvaruteknik och datavetenskap' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Fördjupningskurs i Datavetenskap och kommunikation, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
Kursens syfte är att ge studenterna möjligheter till att fördjupa sina kunskaper och sin förståelse inom ett specifikt område inom datavetenskap eller programvaruteknik. Kursen utgör en direkt förberedelse för ett kommande magisterarbete.

Läs all information om kursen 'Fördjupningskurs i Datavetenskap och kommunikation' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Valbara kurser

Agentsystem, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
Agentbaserade system är ett paradigm för att konceptualisera, designa och implementera programvarusystem. I takt med ökade förväntningar på vad datorer kan åstadkomma växer idag behovet av flexibla och anpassningsbara system som är kapabla att verka i dynamiska miljöer.

En programvaruagent motsvarar en intelligent entitet som, i viss utsträckning, verkar på egen hand i en miljö för att uppnå sina designmål.

Kursens huvudsyfte är att introducera begreppen agent och multi-agentsystem och deras förmågor inom datavetenskapen. Kursen fokuserar på resonemang om, när och hur det är fördelaktigt att applicera agentparadigmet jämfört med andra teknologier för programvaruutveckling. T.ex. vilka är fördelarna (och begränsningarna) med att använda agentsystem är.

Dessutom ger kursen praktisk träning i implementering av agentsystem. Målet är att studenterna ska tillägna sig en förståelse för centrala begrepp relaterade till agentteknologi. Det kan till exempel röra sig om interaktion mellan agenter och decentraliserad kontroll.

Läs all information om kursen 'Agentsystem' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Multiprocessorsystem, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
Parallellism har under många år varit ett sätt att uppnå hög prestanda i datorsystem. Att skriva parallella program är svårt och tidskrävande, och har därför oftast bara använts i storskaliga serversystem. Bilden har dock ändrats med introduktionen av så kallade multi-coreprocessorer. Idag är i princip varje dator försedd med en liten multiprocessor. För att kunna utnyttja denna till fullo, behöver man skriva parallella program. Med andra ord, multiprocessorsystem och parallell programmering kommer att vara fundamentala grundstenar för dagens och framtidens datorer.

För att kunna utveckla bra program för framtidens datorer är det väsentligt att studenten utvecklar en god förståelse för olika konstruktionsprinciper för multiprocessorsystem, samt en god förståelse för olika metoder och tekniker för att utveckla parallella datorprogram.

Läs all information om kursen 'Multiprocessorsystem' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Serverarkitekturer, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
Vid utveckling av ett större distribuerat datorsystem, så måste ett antal ibland motstridiga krav hanteras. När stora datorsystem designas väljs och integreras därför ett antal hård- och mjukvarukomponenter så att en acceptabel balans mellan motstridiga krav kan uppnås. Detta kräver djup teknisk kunskap om komponenterna och avsedda icke-funktionella egenskaper. Ett typiskt användningsfall för både tillförlitlig och skalbar infrastruktur är realiseringen av ett serversystem.
Moderna serversystem implementeras inte längre med enbart en maskin, utan använder klustertekniker. Klustersystem realiserar jämförelsevis billiga och skalbara plattformar, som uppfyller krav på både tillgänglighet och prestanda för distribuerade applikationer.
Huvudämnet för kursen är klustersystem, och kursen tar bland annat upp kompromisser och konflikter rörande kvalitetsaspekter mellan utvecklingsattribut (till exempel underhåll, återanvändning) och driftattribut(till exempel prestanda, pålitlighet).

Läs all information om kursen 'Serverarkitekturer' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser höstterminen 2013

Valbara kurser

Introduktion till datasäkerhet, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursens syfte är en introduktion till datasäkerhet i både teori och praktik. För att ge en bred förståelse av området, så täcker kursen dels teoretiska fält såsom säkerhetsmodeller och deras tillämpbarhet, dels mer praktiska moment, såsom den korrekta användningen av kryptografi för att hantera osäkerhet i datornätverk och exempel på vanliga säkerhetsbrister i mjukvara.

Läs all information om kursen 'Introduktion till datasäkerhet' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Programmering i UNIX-miljö, 7,5 hp, grundnivå.
 
Syftet med kursen är att studenten ska tillägna sig en fördjupad förståelse för UNIX-baserade system och för operativsystemnära programmering. Detta innebär bl a att kunna programmera på operativsystemets mest abstrakta nivå, närmast användaren, och nedåt genom abstraktionsnivåerna till den lägsta nivån, systemanropen.
Kursen lär ut hur man designar mjukvara som interagerar med datorn via operativsystemet UNIX (och UNIX-baserade/liknande operativsystem såsom Linux och MacOS). Den lägger grunden för vidare studier inom andra områden (till exempel datasäkerhet) som kräver konkret förståelse för den underliggande teknologin. Syftet uppnås genom att studenten via en serie laborationer får praktisk erfarenhet av att utveckla program i en UNIX-miljö.

Läs all information om kursen 'Programmering i UNIX-miljö' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Programvaruarkitektur och kvalitet, 7,5 hp, grundnivå.
 
Programvaruarkitekturer är ett viktigt tekniskt koncept i modern storskalig programvaruutveckling som tjänar flera syften; man planerar utvecklingsresurser baserat på arkitekturen, man analyserar problemdomänen ur ett flertal perspektiv med hjälp av arkitekturen, och man abstraherar stora mängder information för att kunna få en användbar överblick med hjälp av arkitekturen. Dessutom är arkitekturen, och hur man väljer att konstruera arkitekturen, en nyckelkomponent för att planera och åstadkomma en viss kvalitetsnivå i ett system, vilket därmed bestämmer hur framgångsrikt systemet kommer vara.

I den här kursen förväntas studenten införskaffa detaljerade kunskaper om programvaruarkitekturer och programvarukvalitet och, i synnerhet, hur det senare påverkas av det förra.

Vidare förväntas studenten införskaffa en förståelse av hur man konstrurerar en programvaruarkitektur baserat på moderna metoder och idéer såsom designmönster, objektorienterade ramverk och komponentbaserad programvaruteknik som tar hänsyn till den planerade produkten, den omgivande teknologin och den utvecklande organisationen på ett sätt som skapar långlivade och hållbara system med en planerad och predikterbar kvalitetsnivå.

Läs all information om kursen 'Programvaruarkitektur och kvalitet' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Prestandaoptimering, 7,5 hp, grundnivå.
 
Prestanda är en viktig aspekt i alla programvaror. För att kunna utveckla bra program med hög prestanda är det väsentligt att studenten har en god förståelse för olika metoder och tekniker för att analysera och optimera prestandan för ett datorprogram samt kan tillämpa och använda dessa metoder och tekniker.

Läs all information om kursen 'Prestandaoptimering' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Programvarusäkerhet, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
Kursens huvudsakliga syfte är att förstå samt hantera olika programvarusäkerhetsproblem i en säker och kontrollerad miljö. Under kursen kommer studenten att tillägna sig teoretiska och praktiska kunskaper om olika typer av säkerhetsproblem hos programvara, och tekniker som kan användas för att skydda programvaran. Studenten kommer också att lära sig förstå motståndarnas arbetssätt, vilket kan användas för att öka programvarans pålitlighet.

Läs all information om kursen 'Programvarusäkerhet' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser vårterminen 2014

Obligatoriska kurser

Masterarbete i datavetenskap, 30 hp, avancerad nivå.
 
Examensarbetet utförs i slutet av en masterutbildning med datavetenskap som huvudområde. Syftet med kursen är att studenten ska träna sin förmåga att definiera, planera, genomföra och redovisa ett självständigt vetenskapligt forskningsarbete. Studenten förväntas tillämpa de under utbildningen förvärvade kunskaperna för att självständigt fördjupa sig inom ett eller flera specifika delområden inom huvudområdet datavetenskap. Målet för studenten är att muntligen och skriftligen redovisa resultatet av forskningsarbetet samt att kritiskt granska och opponera på ett annat examensarbete. Redovisningen ska uppfylla de krav och kriterier som gäller för vetenskaplig text.

Läs all information om kursen 'Masterarbete i datavetenskap' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Skriftliga arbeten

Programmet avslutas med ett skriftligt masterarbete motsvarande 30 hp.

Internationellt innehåll

Studenter har möjlighet att studera en termin utomlands vid något av BTHs partneruniversitet. Detta underlättas genom att det finns en termin med helt valbara kurser som då öppnar för utlandsvistelse. Det finns möjlighet att studera flera terminer utomlands också, men detta kräver då mer förberedelser och ett mera styrt val av kurser på det utländska universitetet.

Läs om utlandsstudier

Jobbprofiler

Efter examen förväntas studenterna kunna utföra arbete inom samtliga delar av området datavetenskap, då kopplat till program- och systemutveckling på generell till specialist nivå. Rollerna kan vara specialist på teknik eller domän till olika ledningstjänster så som teknikansvarig eller projektledare.
Inom utbildningsprogrammet erbjuds möjligheter att studera utomlands i upp till en termin då detta helt kan ske inom det valbara blocket av kurser. BTH har flera olika kontakter och möjliga samarbetspartners för studentutbyte.

Fortsatta studier

Student med examen från programmet kan söka sig vidare inom forskarutbildning, vid BTH, nationellt och internationellt. Nivån på utbildningen och magisterarbeten som genomförs har hög klass, och har i flera fall lett till publicering internationellt, vilket är ett bra avstamp till forskarutbildning.

Programråd

Det finns idag inget etablerat programråd för programmet. Ett programråd kommer att etableras under 2011 då vi ser att utbildningen och antagningen till utbildningen kommer att förändras. Programrådet kommer att följa de generella riktlinjer som tagits fram av BTHs kvalitetsråd i ”Program och handlingsplan för Kvalitetsarbete”.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programtid

2012 vecka 36 till
2014 vecka 23

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Språk

Undervisningen ges på engelska.

Nivå

Avancerad nivå

Huvudområde

Datavetenskap

Utbildningsplan

Programansvarig

Länkar

Antal platser

5

Examination

Examen


Utbildningen leder fram till en examen på avancerad nivå, med benämningen

Teknologie masterexamen.
Huvudområde: Datavetenskap

Motsvarande benämning på engelska är
Degree of Master of Science (120 credits).
Main field of study: Computer science

Bedömning och examination

Bedömning och examination varierar mellan olika kurser i programmet. Se information för respektive kurs i programmet.

Programutvärderingar

Det sker kontinuerlig utvärdering av kurserna inom programmet, detta sker automatiskt då varje kurstillfälle avslutats. Denna information granskas av programansvarig. Det sker i dagsläget ingen utvärdering av programmet som helhet på ett strukturerat sätt. Dock så är kontakten med forskargrupper på BTH tät för att säkerställa att programmets sammansättning är uppdaterad och tillfredställande.
Utvärdering av programmet som helhet är planerat och då kommer studenternas åsikter vara en viktig del, men även ämnesföreträdare och industrikontakter kommer involveras i denna process.

Alumni

Utbildningen har ingen speciell alumni plats utan det hanteras genom den vanliga ALUMNI fuktionen vid BTH.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programtid

2012 vecka 36 till
2014 vecka 23

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Språk

Undervisningen ges på engelska.

Nivå

Avancerad nivå

Huvudområde

Datavetenskap

Utbildningsplan

Programansvarig

Länkar

Antal platser

5

 

Prata med oss

Kontakta studievägledare

För övergripande frågor om studier på BTH, kontakta våra centrala Studie- och Karriärvägledare.

Program inom samma utbildningsområde

Share Dela