Data- och systemvetenskap

180 högskolepoäng (start ht-12)
Om du vill jobba med människor och samtidigt utforska möjligheterna i ”datorvärlden”, då är Data och Systemvetenskapsprogrammet för dig! Du lär dig metoder och verktyg för att kunna vara delaktig i hela systemprocessen från idé via utveckling till driftsättning hos kund, liksom det framtida systemunderhållet.

Översikt

Profil - innehåll

Data- och systemvetenskapsprogrammet vid BTH är en utbildning för blivande systemvetare. Målgruppen för programmet är personer som har ett intresse av de olika delarna i systemutveckling. Kurserna ger kunskaper inom datavetenskap och tränar studentens logiska tänkande. Särskilt betonas användar-, användbarhets- och testbarhets-aspekter.

En systemvetare har möjlighet att efter intresse arbeta med de flesta roller i utvecklingsprocessen. Exempel på detta är att: sköta kontakter med användare/beställare, delta i att fastställa kraven på ett nytt system, dokumentera (technical writer), skriva och köra testfall, ta rollen som projektledare, delta i utvecklingen av systemets arkitektur och struktur, skriva programkoden, designa användargränssnitt och övriga interaktionselement, samt att driftsätta och underhålla det nya systemet hos användare/kund.

Att arbeta med utveckling av specialbyggda system är en trolig uppgift i en framtida yrkesroll. Det kan även röra sig om att vidareutveckla ett existerande system, exempelvis att göra information i ett befintligt system tillgängligt på Internet, eller att anpassa systemet mot mobila tjänster. Arbetet kan också innebära utveckling av system för testning. Utveckling av ändamålsenliga specialbyggda system kräver ofta en lyhördhet inför användaren i kombination med en förmåga att se systemet som en helhet, egenskaper som studenten har möjlighet att träna under hela utbildningen.

En stor del av utbildningen är projektorienterad, då har studenten möjlighet att använda alternativa arbetsmetoder och ytterligare fokusera mot de delar i en kommande yrkesroll som är av intresse.
Utbildningsområdet för programmet är teknik med det huvudsakliga området datavetenskap.
Data- och Systemvetenskapsprogrammet är även en grund för fortsatta studier.
En högskolepoäng motsvarar en poäng i European Credit Transfer System (ECTS).

Examen

Utbildningen leder fram till en examen på grundnivå med benämningen
Filosofie kandidatexamen
Huvudområde: datavetenskap.
Motsvarande benämning på engelska är:
Bachelor of Science.
Main field of study: Computer Science.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programtid

2012 vecka 36 till
2015 vecka 23

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Språk

Undervisningen ges huvudsakligen på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma.

Nivå

Grundnivå

Huvudområde

Datavetenskap

Utbildningsplan

Programansvarig

Antal platser

30

Antagning

Förkunskapskrav

För tillträde till utbildningsprogrammet krävs grundläggande behörighet samt områdesbehörighet 4: Engelska B, Matematik C och Samhällskunskap A.

Läs mer om grundläggande behörighet.

Urval

Vid fler behöriga sökande än antal tillgängliga platser, till aktuell programstart, görs ett urval. Alla behöriga sökande placeras i en eller flera urvalsgrupper parallellt och deltar då i urvalet inom respektive grupp.

Urvalet går till på följande sätt:

Betygsurval:
BG - jämförelsetal i 20-skalan
Slutbetyg från gymnasieskolans program, avgångsbetyg från gymnasieskolans linje, komvux, utländska betyg och samlat betygsdokument.
BF - omdöme
Folkhögskola, med intyg om allmän/grundläggande behörighet och studieomdöme Fördelningen av platser mellan de två betygsgrupperna görs i proportion till antalet sökande i varje grupp.
SA - sent anmälda
Denna urvalsgrupp är till för sena anmälningar. Sökande som inkommer med en sen anmälan placeras i denna urvalsgrupp och tilldelas meritvärde efter ankomstdag.
Provurval:
HP - högskoleprov
I provurvalet HP deltar alla behöriga sökande med giltigt högskoleprov. Lägsta godkända resultat för att delta i provurvalet är 0,1 poäng.
Övriga sökande:
ÖS Sökande som uppfyller kravet på behörighet, men saknar meritvärde kan bara antas under förutsättning att samtliga i ovanstående grupper har erbjudits plats.
DA Direktantagning kan ske i särskilda fall genom individuell prövning.
Fördelning av platser:
Vid antagningen till ett utbildningsprogram ska 67 % av platserna fördelas i ett betygsurval och 33 % i ett provurval. Sökande som uppfyller kraven för båda urvalsgrupperna ska ingå i båda.
Behöriga sökande med lika meriter:
Om två eller flera sökande till ett sökalternativ på grund- och avancerad nivå har samma meritvärde ges förtur till underrepresenterat kön. Därefter tillämpas lottning.
För fullständig information om urval se BTH:s antagningsordning.

Antagningsprocedur

Läs mer om antagningsproceduren.

Tillgodoräknande av tidigare studier och utlandsstudier

Student som antagits till programmet och som tidigare läst någon kurs, som motsvarar en kurs inom programmet, kan ansöka om att få kursen tillgodoräknad. Om det är möjligt erbjuds studenten att genomgå en alternativ kurs. Vid studier utomlands under tiden programmet pågår kan en större del (vanligtvis en hel termin) tillgodoräknas. I detta fall ges ett förhandsbesked om tillgodoräknandet via s k Learning agreement.

Läs mer om studier utomlands

Praktisk information

Praktisk information hittas under 'Vill studera'.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programtid

2012 vecka 36 till
2015 vecka 23

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Språk

Undervisningen ges huvudsakligen på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma.

Nivå

Grundnivå

Huvudområde

Datavetenskap

Utbildningsplan

Programansvarig

Antal platser

30

Lärandemål

Profil - innehåll

Data- och systemvetenskapsprogrammet vid BTH är en utbildning för blivande systemvetare. Målgruppen för programmet är personer som har ett intresse av de olika delarna i systemutveckling. Kurserna ger kunskaper inom datavetenskap och tränar studentens logiska tänkande. Särskilt betonas användar-, användbarhets- och testbarhets-aspekter.

En systemvetare har möjlighet att efter intresse arbeta med de flesta roller i utvecklingsprocessen. Exempel på detta är att: sköta kontakter med användare/beställare, delta i att fastställa kraven på ett nytt system, dokumentera (technical writer), skriva och köra testfall, ta rollen som projektledare, delta i utvecklingen av systemets arkitektur och struktur, skriva programkoden, designa användargränssnitt och övriga interaktionselement, samt att driftsätta och underhålla det nya systemet hos användare/kund.

Att arbeta med utveckling av specialbyggda system är en trolig uppgift i en framtida yrkesroll. Det kan även röra sig om att vidareutveckla ett existerande system, exempelvis att göra information i ett befintligt system tillgängligt på Internet, eller att anpassa systemet mot mobila tjänster. Arbetet kan också innebära utveckling av system för testning. Utveckling av ändamålsenliga specialbyggda system kräver ofta en lyhördhet inför användaren i kombination med en förmåga att se systemet som en helhet, egenskaper som studenten har möjlighet att träna under hela utbildningen.

En stor del av utbildningen är projektorienterad, då har studenten möjlighet att använda alternativa arbetsmetoder och ytterligare fokusera mot de delar i en kommande yrkesroll som är av intresse.
Utbildningsområdet för programmet är teknik med det huvudsakliga området datavetenskap.
Data- och Systemvetenskapsprogrammet är även en grund för fortsatta studier.
En högskolepoäng motsvarar en poäng i European Credit Transfer System (ECTS).

Lärandemål

Utöver de nationellt reglerade målen gäller följande mål för utbildningen.

Efter genomförd utbildning ska studenten
  • Kunna framställa programkod som är stabil, återanvändbar och har ett stöd för framtida underhåll. Detta gäller både webbapplikationer och applikationer för persondatorer.
  • Kunna utforma och dokumentera arkitektur för mindre system enligt vanligt förekom-mande notationsformer.
  • Kunna utforma en skriftlig akademiskt riktig avrapportering med korrekt referenshantering.
  • Förstå komplexiteten som är förknippat med systemutveckling, exempelvis beställarens och olika användares krav och behov samt tekniska aspekter.
  • Ha förvärvat förmågan att omforma resultatet av iakttagelser av olika användare och samtal med beställare till ändamålsenliga system.
  • Ha förvärvat en teoretisk och till viss del praktisk kunskap inom området testning av programvara.
  • Ha förvärvat fördjupade teoretiska kunskaper inom datavetenskapsområdet.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programtid

2012 vecka 36 till
2015 vecka 23

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Språk

Undervisningen ges huvudsakligen på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma.

Nivå

Grundnivå

Huvudområde

Datavetenskap

Utbildningsplan

Programansvarig

Antal platser

30

Upplägg

Upplägg av utbildningen

Utbildningen är delvis uppbyggd av relativt stora kurser och projektkurser, som var och en belyser flera aspekter av de olika kursernas teman. Olika aspekter integreras i kurserna för att utgöra en helhet och sätta delarna i ett sammanhang. Ändamålsenlig utveckling med användbar¬het och kvalitetsutvärdering är exempel på aspekter som återkommer i flera kurser, men i olika tappning beroende på temat för kursen.

Utbildningsprogrammets mål uppnås genom de kurser som ingår i examen. Bedömning och examination sker på kursnivå och detaljer rörande examination och betygssättning finns i respektive kursplan.

Under utbildningens gång utvärderas varje kurs, och kursutvärderingarna ligger till grund för fortsatt utvecklingsarbete.

OBS! Lägg märke till att det är kursens starttermin som anges i tabellen nedan. Se varje kurs för att se kursens faktiska utsträckning i tiden.
 

Kurser höstterminen 2012

Obligatoriska kurser

Databaser, HTML, CSS och skriptbaserad PHP-programmering, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursen lär ut webbutveckling där teknikerna HTML, CSS, PHP och SQL används för att tillsammans bygga en databasdriven webbplats.

HTML och CSS ger grundförutsättningarna för hur en webbapplikation kan byggas. Genom att använda server-side skriptprogrammering med PHP så kan webbapplikationen bli mer dynamisk och lagra information i databaser. Dessutom kan webbapplikationen byggas upp med en programmerings-mässig struktur, en struktur som underlättar utveckling och underhåll av webbplatsen.

Detta är en introduktions-kurs för den som vill lära sig teknikerna från grunden. Kursen kräver inga förkunskaper och hanterar helheten kring en webbapplikation. Till att börja med fokuseras på HTML och CSS. Vi använder HTML5 och tittar på vilka möjligheter som CSS3 kommer att erbjuda. Därefter introduceras PHP som ett skriptspråk och med enkla programmeringskonstruktioner får vi möjlighet att bygga ut vår webbplats på ett strukturerat sätt. Vi fortsätter med att lagra information i en filbaserad databas (SQLite) via PHP's gränssnitt PHP Data Objekt. Vi använder på frågespråket SQL och lär oss de grundläggande konstruktionerna.

Sammantaget blir kursen en grundlig introduktion och orientering i de tekniker som ofta används för att skapa webbplatser. Kursen kan med fördel tas av de som inte har kunskaper i vare sig programmering eller HTML-kunskaper.

Läs all information om kursen 'Databaser, HTML, CSS och skriptbaserad PHP-programmering' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Programmering, datastrukturer och algoritmer, 22,5 hp, grundnivå.
 
Denna kurs sträcker sig över flera terminer, denna termin läser man 15 hp

Programmering ligger till grund för det mesta som hör till tillämpad IT. En stor del av dagens system är uppbyggda enligt objektorienterade principer med olika varianter av datastrukturer och algoritmer. Syftet är att studenten efter fullföljd kurs ska ha de kunskaper i objektorienterad programmering, datastrukturer och algoritmer som krävs för fortsatta studier i datavetenskap.

Läs all information om kursen 'Programmering, datastrukturer och algoritmer' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Databaser och objektorienterad programmering i PHP, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursen går igenom programspråket PHP med fokus på dess objektorienterade delar och att tillsammans med SQL skapas databasdrivna webbapplikationer.

Skriptspråket PHP och databaser med SQL är grundtekniker för att tillsammans med HTML och CSS bygga databasdrivna webbapplikationer. Kursen fokuserar på de objektorienterade delarna av skriptspråket PHP. Grundläggande programmering i PHP gås igenom och därefter är det fokus på de objektorienterade konstruktionerna. Som databas används MySQL och PHP Data Objekts används för att koppla PHP mot databasen.


Kursen är praktiskt upplagd och via övningar byggs enklare webbapplikationer med objektorienterad PHP. Mot slutet genomförs ett projekt där de olika övningarna formar en mer avancerad helhet i form av en webbapplikation. All programmering sker i en webbaserad miljö med en Unix-baserad webbserver (Apache), webbprogrammering med HTML5 och CSS3 samt en databasserver (SQL och MySQL).

Vill man utveckla professionella webbapplikationer så krävs bättre skriptprogrammering, denna kurs ger dig en bra start via förståelse för användning av objektorienterad PHP tillsammans med SQL (och HTML och CSS).

Läs all information om kursen 'Databaser och objektorienterad programmering i PHP' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser vårterminen 2013

Obligatoriska kurser

Data- och telekommunikation, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursens syfte är att studenten skall få grundl äggande kunskaper i ämnet datakommunikation med inriktning mot Internet samt en översikt på systemnivå över GSM-nätet och framtida mobiltelefonnät.

Läs all information om kursen 'Data- och telekommunikation' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Databasdrivna webbapplikationer med PHP och Model View Controller (MVC), 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursens syfte är att visa hur avancerad PHP-programmering och ramverkstänkande baserat på Module View Controller (MVC) kan leda till välbyggda webbapplikationer.

MVC är en ofta använd arkitektur av ramverk för att utveckla webbplatser och databasdrivna webbapplikationer. MVC-baserade ramverk ger en stabilitet och möjlighet för ordning och reda i utvecklingsprojekten.

Kursen visar hur du bygger grundstrukturen för ditt egna PHP-baserade MVC-inspirerade ramverk. Du kommer använda befintliga MVC-ramverk och testa dem för att se hur de är uppbyggda. Genom att delvis skapa egen kod och delvis återanvända klasser och komponenter så skapar du ett eget ramverk för att snabbt kunna bygga databasdrivna webbapplikationer.

Via litteraturstudier, praktiska övningar och ett större avslutningsprojekt får du möjlighet att skapa dig en egen bild av vad MVC kan innebära för dina webbutvecklingsprojekt.

Läs all information om kursen 'Databasdrivna webbapplikationer med PHP och Model View Controller (MVC)' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Programvarudesign, 7,5 hp, grundnivå.
 
För att kunna producera programvara som uppfyller rätt krav för rätt kostnad, inom rätt tidram och med rätt kvalitet så krävs det att man följer en kontrollerad process och att man lägger tid på tidig planering av programvaruproduktionen (modellering och design).
I den här kursen förväntas studenten införskaffa förståelse för en utvecklingsprocess för mjukvara och för de grundläggande aktiviteter och artefakter som tas fram under utvecklingsprocessen. Vidare förväntas studenten införskaffa förståelse för objektorienterad modellering och design. Detta binds sedan samman i och med att studenten förväntas visa sina förvärvade kunskaper genom att utveckla ett mindre system.

Läs all information om kursen 'Programvarudesign' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser höstterminen 2013

Obligatoriska kurser

Databasteknik, 7,5 hp, grundnivå.
 
Inom tillämpad informationsteknologi är utveckling av applikationer baserade på databaser ett stort område. En viktig komponent i dessa applikationer är utvecklingen av själva databasen där aspekter såsom modellering och design, prestanda och svarstider, samt strukturerad programmering och utbyggbarhet är viktiga komponenter.
Studenten får här en grundlig genomgång i ämnet, både teoretisk och praktisk, som syftar till att studenten självständigt skall förstå och lära sig använda processen att modellera och implementera en databasapplikation.

Läs all information om kursen 'Databasteknik' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Individuellt programvaruprojekt, 7,5 hp, grundnivå.
 
Att lyckas med programutveckling är en utmaning som ställer krav på ett brett tekniskt kunnande, en förmåga att se fördelar och nackdelar med olika tekniska lösningar, en lyhördhet i kommunikation med beställaren samt ett välorganiserat och strukturerat arbetssätt. Kursen syftar till förmåga att enligt en bestämd tidplan och budget konstruera och leverera mjukvara med tillhörande dokumentation enligt beställarens specifikation. Genom att genomföra ett programutvecklingsprojekt med en extern beställare förvärvar studenten de förmågor, insikter och praktiska erfarenheter som är nödvändiga för att lyckas med projektbaserad småskalig programutveckling.

Läs all information om kursen 'Individuellt programvaruprojekt' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Realtids- och operativsystem, 7,5 hp, grundnivå.
 
Ett operativsystem utgör gränssnitt mellan mjukvaruapplikationer och hårdvara. Operativsystemet hanterar och fördelar datorsystemets resurser och påverkar därför alla mjukvaruapplikationers prestanda och realtidsegenskaper. Det är därför nödvändigt att mjukvaruutvecklare har god förståelse för hur ett operativsystem fungerar.

Läs all information om kursen 'Realtids- och operativsystem' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
UNIX och Linux, en översikt och introduktion, 7,5 hp, grundnivå.
 
Ett operativsystem implementerar någon form av interaktionsfilosofi mellan användare och maskin. UNIX-liknande system betonar programmässiga gränssnitt för enkel automatisering av repetitiva uppgifter. Denna design gör UNIX till det dominerande operativsystemet för storskaliga servrar och småskaliga mobila enheter.

Syftet med denna kurs är att introducera till kommandotolken, grundläggande standardverktyg och kommandon, deras användningsområden och metoder för att kombinera dem till större arbetsflöden. Kursen tar också upp inkrementella metoder för problemlösning genom nedbrytning av problem i delproblem samt hur lösningar av dessa kan integreras till större lösningar.

Kurser ger en introduktion till ämnet och dess teknikmetoder är en tillräcklig utgångspunkt för ytterligare självstudier. Kursen ger även en förtrogenhet med UNIX för daglig användning och de kunskaper som utvecklas i problemlösning kommer i huvudsak till användning i annan utbildning inom mjukvaruutveckling.

Läs all information om kursen 'UNIX och Linux, en översikt och introduktion' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser vårterminen 2014

Obligatoriska kurser

Användbarhet och interaktion, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursen syftar till kunskap om datoranvändares behov och om användbarheten av befintliga datorer samt design för att förbättra gränssnitten till dessa. Kursen lyfter fram tillvägagångssätt och begrepp som är centrala för bedömning av användbarhet i praktiken. Vidare introducerar kursen till områdena människa-datorinteraktion och interaktionsdesign.

Läs all information om kursen 'Användbarhet och interaktion' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Programvaruprojekt i grupp, 15 hp, grundnivå.
 
Kursen syftar till att, så nära det är möjligt, efterlikna ett projekt som det normalt kan bedrivas ute i industrin.

I denna kurs praktiserar studenten metoder som understödjer detta ingenjörsmässiga arbetssätt. Programvaruutveckling i grupp ställer dessutom krav på organisation, ledning, samarbetsförmåga och muntlig såsom skriftlig kommunikation med medarbetare, kunder och andra intressenter. Inom ramen för denna kurs ges studenten möjlighet att vidare utveckla sina kunskaper inom dessa mjukare bitar av konsten att lyckas med programutveckling.

Sammantaget utvecklar studenten sina förmågor inom programutveckling för att ytterligare förbereda sig inför sin yrkesverksamhet inom programutvecklingsindustrin.

Läs all information om kursen 'Programvaruprojekt i grupp' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Grundläggande systemverifiering, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursens syfte är att introducera systemverifiering och testning. Kursen tar upp testmetoder, strategier och testmiljö. Det tas även upp hur gruppen kring testningen kan organiseras och hur testgruppen fungerar tillsammans med övriga delar av systemutvecklingsgruppen. Test av mjukvarusystem är en komplex och viktig del i att få ett fungerande system levererat till användarna. Kompetens inom systemverifiering och test är och kommer vara efterfrågat.

Läs all information om kursen 'Grundläggande systemverifiering' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser höstterminen 2014

Obligatoriska kurser

Introduktion till säkerhet, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursens huvudsakliga syfte är att studenter utan grundläggande kunskaper i datavetenskap ska förvärva en introduktion till datasäkerhet i synnerhet och säkerhet i allmänhet i både teori och praktik som den ser ut i samhället idag.

Säkerhet handlar om att skydda tillgångar, tillgångar som alltmer förlitar sig på datorbaserade system. Detta gör att organisationer blir mer beroende av dessa system. Allt eftersom användandet av Internet ökar, så exponeras fler av dessa system för allmänheten. På så sätt ställs individen regelbundet inför säkerhetslösningar som erbjuder olika nivå av skydd. Idag måste individer och organisationer förlita sig på att skyddsnivån på de olika datorsystem de använder är tillräcklig, medan designers och utvecklare av dessa system måste säkerställa att deras lösningar är pålitliga.

Läs all information om kursen 'Introduktion till säkerhet' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Utveckling av mobila applikationer, 7,5 hp, grundnivå.
 
Syftet med kursen är att kursdeltageren ska inhämta färdigheter i att utveckla applikationer (appar) med god användbarhet för handhållna enheter.

Läs all information om kursen 'Utveckling av mobila applikationer' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Valbara kurser

Grunder i spelutveckling, 7,5 hp, grundnivå.
 
Syftet med kursen är att teoretiskt och praktiskt förvärva kunskap om hur en spelidé konceptualiseras i ett spelutvecklingsprojekt.

Läs all information om kursen 'Grunder i spelutveckling' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
JavaScript, jQuery och AJAX med HTML5 och PHP, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursen ger en praktisk insyn i JavaScript och närliggande tekniker, hur de är uppbyggda, hur de används och vad de kan göra för en webbplats.

De flesta av dagens professionella webbplatser innehåller kod och lösningar som i grunden baseras på, eller kräver, JavaScript. JavaScript är ett programmeringsspråk som är nödvändigt i en allsidig webbprogrammerares verktygslåda.

JavaScript, jQuery och AJAX är kända begrepp för de som utvecklar webbplatser och webbapplikationer. Dessa teknologier, som framförallt exekverar på klientsidan av webbapplikationen, dvs i själva webbläsaren, låter utvecklare skapa mer dynamiska användargränssnitt för webbapplikationerna.

Kursen hanterar grunderna i programmeringsspråket JavaScript och går sedan vidare till hur jQuery, ett JavaScript baserat bibliotek, är uppbyggt och kan användas för att bygga in dynamik i en webbplats. Befintliga moduler används för att bygga ut en webbplats och en hel del egen kod skapas.

Via litteraturstudier och framförallt praktiska övningar ges möjlighet att pröva de tekniker som kursen omfattar och via ett större avslutningsprojekt skapar studenten en egen webbplats där resultatet integreras.

Läs all information om kursen 'JavaScript, jQuery och AJAX med HTML5 och PHP' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Linjär algebra, 7,5 hp, grundnivå.
 
I kursen skall studenten inhämta de grundläggande kunskaper inom linjär algebra som fordras inom tekniska utbildningsprogram.

Läs all information om kursen 'Linjär algebra' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Programvaruarkitektur och kvalitet, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursen har som syfte att:
studenten skall skaffa sig grundläggande teoretiska kunskaper om design, dokumentation, analys, värdering, implementation och transformation av programvaruarkitektur så att studenten kan förstå sammanhang, förväntningar, och instruktioner rörande programvaruarkitektur;

studenten skall skaffa sig grundläggande färdighet i att designa, dokumentera, värdera, transformera och kommunicera en specifik programvaruarkitektur så att studenten självständigt kan utveckla sin förmåga vidare och på sikt möta de krav som ställs på en programvaruarkitekt i arbetslivet;

att studenten på ett sakligt och faktabaserat sätt, kan resonera kring en programvaruarkitekturs lämplighet för sitt ändamål och därmed skapa det beslutsunderlag som förväntas för att besluta om tex. implementation, inköp, verksamhetsprocesser, organisation, resurs- och kompetensbehov;

studenten skall skaffa sig kännedom om relevant forskning på området programvaruarkitektur.

Läs all information om kursen 'Programvaruarkitektur och kvalitet' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Tillämpad artificiell intelligens, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
Artificiell intelligens i olika former finns i en allt större del av de datoriserade system vi använder - optimeringstekniker inom logistik, datorstyrda karaktärer i datorspel, beslutsstödsystem, bildbehandlingsalgoritmer och mobila robotar. Kursen syftar till att introducera området artificiell intelligens och några av dess tillämpningsområden.

Läs all information om kursen 'Tillämpad artificiell intelligens' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Diskret matematik, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursens syfte är att introducera matematiska begrepp, metoder och problemställningar inom diskret matematik och att ge en grund för fortsatta studier inom matematik och datavetenskap.

Läs all information om kursen 'Diskret matematik' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Lokala nätverk, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursen syftar till kunskap och förståelse för lokala nätverk. Kursen behandlar både nätverkens uppbyggnad samt överföringsmedia, utrustning och protokoll. Vidare är syftet att behärska vanliga tekniska lösningar, från design och konfigurering av nätverksenheter, till de olika tjänster som behöver tillhandahållas för att nätverket skall fungera.

Läs all information om kursen 'Lokala nätverk' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Prestandaoptimering, 7,5 hp, grundnivå.
 
Prestanda är en viktig aspekt i alla programvaror. För att kunna utveckla bra program med hög prestanda är det väsentligt att studenten har en god förståelse för olika metoder och tekniker för att analysera och optimera prestandan för ett datorprogram,
samt kan tillämpa och använda dessa metoder och tekniker.

Läs all information om kursen 'Prestandaoptimering' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser vårterminen 2015

Obligatoriska kurser

Kandidatarbete i datavetenskap, 15 hp, grundnivå.
 
Syftet med kandidatarbetet är att studenten
integrerar, fördjupar och vidareutvecklar sina kunskaper och färdigheter inom ett begränsat område av det som behandlats inom tidigare genomförda kurser inom programmet. Detta inkluderar att självständigt identifiera ett problem och formulera relevanta forskningsfrågor i datavetenskap. Syftet är vidare att planera, genomföra och presentera ett vetenskapligt arbete på kandidatnivå inom området datavetenskap. Arbetet kan vara av utredande eller konstruktiv karaktär och ska innefatta litteraturstudier och rapportskrivning. Målet för studenten är att muntligen och skriftligen redovisa resultatet av arbetet samt kritiskt granska och opponera på ett annat examensarbete. Redovisningen ska uppfylla de krav och kriterier som gäller för vetenskaplig text.

Läs all information om kursen 'Kandidatarbete i datavetenskap' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Valbara kurser

Fortsättningskurs i algoritmer, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursens syfte är att bredda och fördjupa kunskapen om algoritmer och datastrukturer samt att ge en förståelse för problem som är svåra, eller omöjliga, att lösa effektivt på en dator.

Läs all information om kursen 'Fortsättningskurs i algoritmer' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Grunder i spelutveckling, 7,5 hp, grundnivå.
 
Syftet med kursen är att teoretiskt och praktiskt förvärva kunskap om hur en spelidé konceptualiseras i ett spelutvecklingsprojekt.

Läs all information om kursen 'Grunder i spelutveckling' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Datorteknik, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursen syftar till att ge en introduktion till hur ett datorsystem fungerar på maskinspråksnivå.
Inom alla datavetenskapens områden arbetar man med datorer. Det är då viktigt att ha kännedom om de tekniska förutsättningarna i en dator. Kännedom om datorns logiska funktion på låg nivå behövs för att man ska förstå och kunna hantera datorn även om man använder högnivåspråk.

Läs all information om kursen 'Datorteknik' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Skriftliga arbeten

Programmet avslutas med ett skriftligt examensarbete motsvarande 15 hp.

Internationellt innehåll

Det är möjligt att utnyttja höstterminen i årskurs tre för studier utomlands, exempelvis inom Erasmus- samarbetet.

Läs om utlandsstudier

Jobbprofiler

Under inledningen av utbildningen ges grundläggande IT-kunskaper. Redan i de första kur-serna kommer studenten att tränas i ett akademiskt skrivsätt.
Efter det första året ska studenten ha tillräckliga kunskaper för att kunna söka ett enklare ar-bete inom webbområdet. I utbildningen kommer studenten att få kunskaper i hur arkitekturen för ändamålsenliga system bör vara utformad. Studenten kommer även att få kunskaper i pro-grammering, exempelvis i programspråket C++ och scriptspråket PHP.
Under tredje året kommer det teoretiska inslaget och forskningsanknytningen att få mer ut-rymme än tidigare och dessutom ökar kravet på ett akademiskt förhållningssätt. Det innebär bland annat att studenten kommer att tränas i att relatera de egna erfarenheter som har erhållits genom projekten till akademiska forskningstexter. De valbara kurserna i årskurs tre gör det möjligt att välja fördjupning inom valfritt område.
Student med examen från Data- och Systemvetenskapsprogrammet kan arbeta med olika kreativa arbetsuppgifter inom IT- branschen, till exempel design och utveckling av webb- och datasystem.

Fortsatta studier

Student med examen från programmet kan generellt söka vidare utbildning på avancerad nivå inom huvudområdet Datavetenskap.

Programråd

Programmet har ännu inget officiellt programråd. Avsikten är att ett programråd ska finnas innan höstterminen 2011 är till ända.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programtid

2012 vecka 36 till
2015 vecka 23

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Språk

Undervisningen ges huvudsakligen på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma.

Nivå

Grundnivå

Huvudområde

Datavetenskap

Utbildningsplan

Programansvarig

Antal platser

30

Examination

Examen

Utbildningen leder fram till en examen på grundnivå med benämningen
Filosofie kandidatexamen
Huvudområde: datavetenskap.
Motsvarande benämning på engelska är:
Bachelor of Science.
Main field of study: Computer Science.

Bedömning och examination

Bedömning och examination varierar mellan olika kurser i programmet. Se information för respektive kurs i programmet.

Programutvärderingar

Utbildningsprogrammet genomgår kontinuerlig utvärdering genom de enskilda kursernas utvärderingar och genom samtal med enskilda studenterna i samband med terminsavslutningar.

Alumni

Tidigare studenter arbetar nu bl.a. som programmerare, webbdesigner, projektledare och konsulter inom mjukvarutveckling.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programtid

2012 vecka 36 till
2015 vecka 23

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Språk

Undervisningen ges huvudsakligen på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma.

Nivå

Grundnivå

Huvudområde

Datavetenskap

Utbildningsplan

Programansvarig

Antal platser

30

 

Prata med oss

Kontakta studievägledare

För övergripande frågor om studier på BTH, kontakta våra centrala Studie- och Karriärvägledare.

Share Dela