Informationsteknologi Halvfart

120 högskolepoäng (start ht-12)
Låt högskolan flytta till dig i stället för tvärtom! Detta distansprogram vänder sig till dig som är intresserad av IT och samspel mellan människor med hjälp av ny teknik. Du väljer själv om du vill läsa på hel- eller halvfart, och i och med att du läser hemifrån är du fri att styra dina tider själv.

Översikt

Profil - innehåll

Informationsteknologiprogrammet vänder sig till den som är intresserad av IT och samspel mellan människor med hjälp av ny teknik. Datavetenskap och Pedagogik är byggstenarna i IT- programmet.

Datavetenskapsdelen innehåller kurser i systemutveckling programmering och datakommuni-kation. Pedagogikdelen betonar samspel, interaktion, lärande och kunskapsutveckling med fokus på informationsteknik i olika sammanhang.

Programmet avslutas med ett examensarbete där studenten fördjupar sig inom datavetenskap med en pedagogisk ansats.

Efter utbildningen kan studenten arbeta inom många olika områden, till exempel med design av appar eller webbsystem för mindre företag. Tänkbara arbetsroller för en student från in-formationsteknologiprogrammet kan till exempel vara IT- pedagog, Språkrör och vägledare mellan olika kunskapsområden, Kommunikatör, Mjukvaruutvecklare, Behovsanalytiker inom IT/Pedagogik, Användbarhetsexpert, IT-samordnare, IT-inspiratör, IT-coach eller Kompe-tensutvecklare.

En högskolepoäng motsvarar en poäng i European Credit Transfer System (ECTS).

Examen

Utbildningen leder fram till en examen på grundnivå, med benämningen
Högskoleexamen med inriktning mot datavetenskap

Motsvarande benämning på engelska är
Higher Education Diploma with specialization in Computer Science

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programtid

2012 vecka 36 till
2016 vecka 22

Undervisningsform

Distans, Dagtid, deltid 50 %

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Språk

Undervisningen ges huvudsakligen på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma.

Nivå

Grundnivå

Huvudområde

Datavetenskap

Utbildningsplan

Programansvarig

Antal platser

40

Antagning

Förkunskapskrav

För tillträde till utbildningsprogrammet gäller Områdesbehörighet 5: Matematik B, Samhällskunskap A.

Läs mer om grundläggande behörighet.

Urval

Vid fler behöriga sökande än antal tillgängliga platser, till aktuell programstart, görs ett urval. Detta går till på följande sätt:

Alla behöriga sökande placeras i en eller flera urvalsgrupper parallellt och deltar då i urvalet inom respektive grupp.

Betygsurval:

BG - jämförelsetal i 20-skalan
Slutbetyg från gymnasieskolans program, avgångsbetyg från gymnasieskolans linje, komvux, utländska betyg och samlat betygsdokument.

BF - omdöme
Folkhögskola, med intyg om allmän/grundläggande behörighet och studieomdöme Fördelningen av platser mellan de två betygsgrupperna görs i proportion till antalet sökande i varje grupp.

SA - sent anmälda
Denna urvalsgrupp är till för sena anmälningar. Sökande som inkommer med en sen anmälan placeras i denna urvalsgrupp och tilldelas meritvärde efter ankomstdag.

Provurval:

HP - högskoleprov
I provurvalet HP deltar alla behöriga sökande med giltigt högskoleprov. Lägsta godkända resultat för att delta i provurvalet är 0,1 poäng.

Övriga sökande:

ÖS Sökande som uppfyller kravet på behörighet, men saknar meritvärde kan bara antas under förutsättning att samtliga i ovanstående grupper har erbjudits plats.

DA Direktantagning kan ske i särskilda fall genom individuell prövning.

Fördelning av platser:

Vid antagningen till ett utbildningsprogram ska 67 % av platserna fördelas i ett betygsurval och 33 % i ett provurval. Sökande som uppfyller kraven för båda urvalsgrupperna ska ingå i båda.

Behöriga sökande med lika meriter:

Om två eller flera sökande till ett sökalternativ på grund- och avancerad nivå har samma meritvärde tillämpas lottning.

Antagningsprocedur

Läs mer om antagningsproceduren.

Tillgodoräknande av tidigare studier och utlandsstudier

Student som antagits till programmet och som tidigare läst någon kurs, som motsvarar en kurs inom programmet, kan ansöka om att få kursen tillgodoräknad. Om det är möjligt erbjuds studenten att genomgå en alternativ kurs. Vid studier utomlands under tiden programmet pågår kan en större del (vanligtvis en hel termin) tillgodoräknas. I detta fall ges ett förhandsbesked om tillgodoräknandet via s k Learning agreement.

Läs mer om studier utomlands

Praktisk information

Praktisk information hittas under 'Vill studera'.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programtid

2012 vecka 36 till
2016 vecka 22

Undervisningsform

Distans, Dagtid, deltid 50 %

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Språk

Undervisningen ges huvudsakligen på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma.

Nivå

Grundnivå

Huvudområde

Datavetenskap

Utbildningsplan

Programansvarig

Antal platser

40

Lärandemål

Profil - innehåll

Informationsteknologiprogrammet vänder sig till den som är intresserad av IT och samspel mellan människor med hjälp av ny teknik. Datavetenskap och Pedagogik är byggstenarna i IT- programmet.

Datavetenskapsdelen innehåller kurser i systemutveckling programmering och datakommuni-kation. Pedagogikdelen betonar samspel, interaktion, lärande och kunskapsutveckling med fokus på informationsteknik i olika sammanhang.

Programmet avslutas med ett examensarbete där studenten fördjupar sig inom datavetenskap med en pedagogisk ansats.

Efter utbildningen kan studenten arbeta inom många olika områden, till exempel med design av appar eller webbsystem för mindre företag. Tänkbara arbetsroller för en student från in-formationsteknologiprogrammet kan till exempel vara IT- pedagog, Språkrör och vägledare mellan olika kunskapsområden, Kommunikatör, Mjukvaruutvecklare, Behovsanalytiker inom IT/Pedagogik, Användbarhetsexpert, IT-samordnare, IT-inspiratör, IT-coach eller Kompe-tensutvecklare.

En högskolepoäng motsvarar en poäng i European Credit Transfer System (ECTS).

Lärandemål

Utöver de nationellt reglerade målen gäller följande mål för utbildningen.

Efter genomförd utbildning skall studenten:
  • ha insikt om de möjligheter och begränsningar människan har i ett samhälle präglat av informations- och kommunikationsteknik ur datavetenskapliga och pedagogiska perspek-tiv
  • ha kunskap om och förståelse för människans lärande och utveckling under olika villkor ur pedagogiska perspektiv
  • kunna designa och utveckla webbplatser och mindre program till olika enheter såsom mobiltelefon, läsplatta eller skrivbordsdator
  • kunna reflektera över, problematisera och kommunicera olika perspektiv inom pedagogik och datavetenskap
  • ha utvecklat sin förmåga att söka, värdera och använda information för ett effektivt själv-ständigt lärande i såväl studier som arbetsliv
  • kunna redogöra för grundläggande principer för datakommunikation
  • kunna kommunicera ny programvara och ny teknik till användare och beställare

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programtid

2012 vecka 36 till
2016 vecka 22

Undervisningsform

Distans, Dagtid, deltid 50 %

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Språk

Undervisningen ges huvudsakligen på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma.

Nivå

Grundnivå

Huvudområde

Datavetenskap

Utbildningsplan

Programansvarig

Antal platser

40

Upplägg

Upplägg av utbildningen

Informationsteknologiprogrammet är helt nätbaserat, där studierna bedrivs på heltid. Den nät-baserade undervisningen på programmet sker i form av egna studier, gruppuppgifter, labora-tioner och övningar. Även nätbaserade seminarier och föreläsningar är viktiga inslag i utbild-ningen. En bärande idé för undervisningen är forskande lärande.

Undervisningen bedrivs huvudsakligen på svenska, men undervisning på engelska kan dock förekomma. Kurslitteraturen är såväl på svenska som engelska.


Utbildningsprogrammets mål uppnås genom de kurser som ingår i examen. Bedömning och examination sker på kursnivå och detaljer rörande examination och betygssättning finns i respektive kursplan.

Under utbildningens gång utvärderas varje kurs, och kursutvärderingarna ligger till grund för fortsatt utvecklingsarbete.

OBS! Lägg märke till att det är kursens starttermin som anges i tabellen nedan. Se varje kurs för att se kursens faktiska utsträckning i tiden.
 

Kurser höstterminen 2012

Obligatoriska kurser

Grundkurs IT, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kurs syftar till utveckla grundläggande kunskaper om datorteknikens tillämpningar och om begrepp som är vanligt förekommande inom data- och informationsteknologi. Studenten ska också skaffa sig grundläggande kunskaper om datorsystems uppbyggnad och funktion, och om konstruktionen av webbsidor. Studenten ska dessutom utveckla viss insikt i aspekter rörande datasäkerhet.

Läs all information om kursen 'Grundkurs IT' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Webbdesign och användbarhet, 7,5 hp, grundnivå.
 
I takt med att den så kallade 24-timmarsmyndigheten genomförs, ökar kraven på att öka tillgängligheten för webbplatser. Behovet av webbplatser med webbsidor som uppfyller W3C´s kodstandard ökar som en följd av att användningen av alternativa webbläsare ökar. Exempel på sådana är uppläsare för synskadade och webbläsaren i handdatorn eller mobiltelefonen.

Syftet med kursen är att studenten skaffar sig kunskaper i konstruktion av väl strukturerade och tillgänglighetsanpassade webbplatser enligt XHTML- standard med Cascading Style Sheets, med hänsyn tagen till användbarhet och tillgänglighet för skilda webbläsare och målgrupper.

Läs all information om kursen 'Webbdesign och användbarhet' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser vårterminen 2013

Obligatoriska kurser

Inledande programmering i Java, 7,5 hp, grundnivå.
 
Syftet med kursen är att ge en student, som inte har någon tidigare erfarenhet av programmering, en introduktion till problemlösning och programmering i programspråket Java.

Läs all information om kursen 'Inledande programmering i Java' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Objektorienterad programmering i Java, 7,5 hp, grundnivå.
 
Programmering ligger till grund för det mesta som hör till tillämpad IT.
Syftet med kursen är att ge studenten, som har grundläggande kunskaper i programmering, en introduktion till objektorienterad programmering i programspråket Java.

Läs all information om kursen 'Objektorienterad programmering i Java' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser höstterminen 2013

Obligatoriska kurser

Teknik, förändring och lärande, 30 hp, grundnivå.
 
Denna kurs sträcker sig över flera terminer, denna termin läser man 15 hp

Syftet med kursen är att studerande skall utveckla grundläggande kunskap om lärande, kompetens och utvecklingsbarhet vid samspel människa och teknik med fokus på förändring i arbetsliv, organisation och samhälle.

Läs all information om kursen 'Teknik, förändring och lärande' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser höstterminen 2014

Obligatoriska kurser

Databasteknik, 7,5 hp, grundnivå.
 
Inom tillämpad informationsteknologi är utveckling av applikationer baserade på databaser ett stort område. En viktig komponent i dessa applikationer är utvecklingen av själva databasen där aspekter såsom modellering och design, prestanda och svarstider, samt strukturerad programmering och utbyggbarhet är viktiga komponenter.
Studenten får här en grundlig genomgång i ämnet, både teoretisk och praktisk, som syftar till att studenten självständigt skall förstå och lära sig använda processen att modellera och implementera en databasapplikation.

Läs all information om kursen 'Databasteknik' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Säkerhet i digitala ekosystem, 7,5 hp, grundnivå.
 
Ett syfte med kursen är att undersöka de krav som ställs på IT-samhället att skydda information från obehöriga. Dessutom diskuteras hur denna information kan förmedlas i oförvanskad form och vara tillgänglig när den behövs. I kursen betonas människans roll utifrån en biologisk och ekonomisk utgångspunkt. Detta benämns ett digitalt ekosystem, alltså alla de processer och aktörer som ryms inom ett informationsekosystem. Under kursens gång skaffar sig studenten både teoretiska kunskaper och praktiska erfarenheter av hur hot från illasinnade programvaror kan hanteras eller alternativt avstyras.

Läs all information om kursen 'Säkerhet i digitala ekosystem' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser vårterminen 2015

Obligatoriska kurser

Databaser och objektorienterad programmering i PHP, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursen syftar till kunskap om objektorienterade programmeringstekniker i PHP med fokus på webbprogrammering och webbutveckling av webbapplikationer och webbplatser.

Vid utveckling av professionella webbapplikationer kraävs en god förståelse för programmering och databaskopplingar på server-sidan. Denna kurs ger en bra förståelse för användning av objektorienterad PHP tillsammans med SQL (och HTML och CSS).

Läs all information om kursen 'Databaser och objektorienterad programmering i PHP' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Databasdrivna webbapplikationer med PHP och MVC-ramverk, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursen syftar till väl strukturerade webbplatser och webbapplikationer genom avancerad PHP-programmering och täkande baserat på MVC-ramverk (Model View Controller).

MVC är ett ramverk för att utveckla webbplatser och databasdrivna webbapplikationer. MVC-ramverk ger en stabilitet, ett vokabulär och möjlighet för ordning och reda i utvecklingsprojekten.

Kursen visar på grundstrukturen i ett PHP-baserade MVC-inspirerade ramverk. Du kommer använda befintliga MVC-ramverk och testa dem för att se hur de är uppbyggda. Genom att delvis skapa egen kod och delvis återanvända klasser och komponenter så skapar du ett eget ramverk för att snabbt kunna bygga databasdrivna webbapplikationer.

Via litteraturstudier, praktiska övningar och ett större avslutningsprojekt ges möjlighet att skapa sig en egen bild av vad MVC kan innebära för ett webbutvecklingsprojekt.

Läs all information om kursen 'Databasdrivna webbapplikationer med PHP och MVC-ramverk' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser höstterminen 2015

Obligatoriska kurser

Ekonomistyrning, grundkurs, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursen syftar till att ge en god förståelse för ekonomistyrningens roll i olika typer av organisationer samt viktiga verktyg för ekonomistyrning.

Läs all information om kursen 'Ekonomistyrning, grundkurs' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Valbara kurser

JavaScript, jQuery och AJAX med HTML5 och PHP, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursen ger en praktisk insyn i JavaScript och närliggande tekniker, hur de är uppbyggda, hur de används och vad de kan göra för en webbplats.

De flesta av dagens professionella webbplatser innehåller kod och lösningar som i grunden baseras på, eller kräver, JavaScript. JavaScript är ett programmeringsspråk som är nödvändigt i en allsidig webbprogrammerares verktygslåda.

JavaScript, jQuery och AJAX är kända begrepp för de som utvecklar webbplatser och webbapplikationer. Dessa teknologier, som framförallt exekverar på klientsidan av webbapplikationen, dvs i själva webbläsaren, låter utvecklare skapa mer dynamiska användargränssnitt för webbapplikationerna.

Kursen hanterar grunderna i programmeringsspråket JavaScript och går sedan vidare till hur jQuery, ett JavaScript baserat bibliotek, är uppbyggt och kan användas för att bygga in dynamik i en webbplats. Befintliga moduler används för att bygga ut en webbplats och en hel del egen kod skapas.

Via litteraturstudier och framförallt praktiska övningar ges möjlighet att pröva de tekniker som kursen omfattar och via ett större avslutningsprojekt skapar studenten en egen webbplats där resultatet integreras.

Läs all information om kursen 'JavaScript, jQuery och AJAX med HTML5 och PHP' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser vårterminen 2016

Obligatoriska kurser

Data- och telekommunikation, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursens syfte är grundläggande kunskaper i ämnet datakommunikation med inriktning mot Internet samt en översikt på systemnivå över GSM-nätet och framtida mobiltelefonnät.

Läs all information om kursen 'Data- och telekommunikation' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Självständigt arbete i datavetenskap, 7,5 hp, grundnivå.
 
Studenten skall fördjupa sig inom någon eller några problemställningar i datavetenskap relaterade till sin utbildning. Studenten skall självständigt planera, genomföra, presentera och försvara sitt utredningsarbete inför sina studiekamrater.

Läs all information om kursen 'Självständigt arbete i datavetenskap' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Skriftliga arbeten

Programmet avslutas med ett skriftligt sjävständigtsarbete motsvarande 7,5 hp

Internationellt innehåll

Möjlighet till studier utomlands finns och uppmuntras.

Läs om utlandsstudier

Jobbprofiler

När du är klar med din utbildning kan du arbeta inom många olika områden, till exempel med design av webbsystem för mindre tjänsteföretag, med programvaruutveckling, med säkerhetsfrågor eller starta eget företag. Du har även en god grund för fortsatta studier inom området. Din arbetsroll kan till exempel vara systemutvecklare, webbutvecklare eller säkerhetskunnig.

Fortsatta studier

Efter programmet finns det stora möjligheter att på campus fortsätta läsa med en filosofie kandidatexamen eller magisterexamen som mål.

Programråd

Programmet har ännu inte etablerat ett programråd.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programtid

2012 vecka 36 till
2016 vecka 22

Undervisningsform

Distans, Dagtid, deltid 50 %

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Språk

Undervisningen ges huvudsakligen på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma.

Nivå

Grundnivå

Huvudområde

Datavetenskap

Utbildningsplan

Programansvarig

Antal platser

40

Examination

Examen

Utbildningen leder fram till en examen på grundnivå, med benämningen
Högskoleexamen med inriktning mot datavetenskap

Motsvarande benämning på engelska är
Higher Education Diploma with specialization in Computer Science

Bedömning och examination

Programutvärderingar

Centralt på BTH utvecklas ett utvärderingssystem, Studentspegeln, som kommer att tjäna som utvärdering. Systemet är nyligen driftsatt, och därför finns inga konkreta resultat ännu.

Tidigare har studenterna kunnat göra inlägg i ett forum på programmets yta på lärportalen. Ganska snart har det på så sätt visat sig vilka kurser som har orsakat problem, och programansvarig har kunnat diskutera möjliga lösningar med studierektorer och kursansvariga.

Dessutom är utvärdering av samtliga ingående kurser obligatoriskt. Även det ger en bild av vad som kan vara problematiskt.

Alumni

Programmet är nytt och har därför inga alumni ännu.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programtid

2012 vecka 36 till
2016 vecka 22

Undervisningsform

Distans, Dagtid, deltid 50 %

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Språk

Undervisningen ges huvudsakligen på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma.

Nivå

Grundnivå

Huvudområde

Datavetenskap

Utbildningsplan

Programansvarig

Antal platser

40

 

Prata med oss

Kontakta studievägledare

För övergripande frågor om studier på BTH, kontakta våra centrala Studie- och Karriärvägledare.

Share Dela