Spelprogrammering

180 högskolepoäng (start ht-13)
I spelutveckling är tekniken en mycket viktig del men det är även den som sätter gränser. En duktig spelprogrammerare är problemlösaren som har kunskapen att tänja på dessa gränser. Välkommen att söka till Spelprogrammering på BTH!

Översikt

Profil - innehåll

En spelprogrammerare arbetar med att ta fram tekniken som driver datorspelet. Tekniken är således en mycket viktig del i spelutveckling, men det är även den som sätter gränser.
En duktig spelprogrammerare har kunskap att tänja dessa gränser.

Utbildningen är datavetenskaplig med inriktning mot spelprogrammering. Utbildningen består dels av kurser som är specifika för spelområdet (t.ex. 3D-programmering), dels av traditionella kurser i datavetenskap och matematik. I samtliga dessa kurser är tillämpningarna inriktade mot spel. Vidare ingår projektkurser med spelinriktning. Fokus på utbildningen är riktat mot realtidsgrafik och avancerad grafikprogrammering. Utbildningen avslutas med ett examensarbete samt ett projekt som syftar till att utveckla ett 3D-spel.

Examen

Utbildningen leder fram till en examen på grundnivå med benämningen
Teknologie kandidatexamen.
Huvudområde: datavetenskap
Inriktning: spelprogrammering

Motsvarande benämning på engelska är
Degree of Bachelor of Science.
Main field of study: Computer Science
Specialization: Game Programming

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programtid

2013 vecka 36 till
2016 vecka 22

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Språk

Undervisningen ges huvudsakligen på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma.

Nivå

Grundnivå

Huvudområde

Datavetenskap

Utbildningsplan

Programansvarig

Antal platser

50

Antagning

Förkunskapskrav

Områdesbehörighet 8: Matematik C. (Fysik B, Kemi A och Matematik D krävs ej).
Eller:
Områdesbehörighet A8: Matematik 3b alt 3c (Fysik 2, Kemi 1 krävs ej).

Läs mer om grundläggande behörighet.

Urval

Urval till utbildning sker där inte samtliga behöriga sökande kan erbjudas plats. Detta görs till utbildningar med hjälp av olika typer av meritvärden/jämförelsetal beroende av vilken typ av utbildning anmälan avser och vilken bakgrund den sökande har. Sökande kan till¬höra flera urvalsgrupper parallellt och deltar då i urvalet inom respektive grupp.

Betygsurval:

BG - jämförelsetal i 20-skalan
Slutbetyg från gymnasieskolans program, avgångsbetyg från gymnasieskolans linje, kom¬vux, utländska betyg och samlat betygsdokument.

BF - omdöme
Folkhögskola, med intyg om allmän/grundläggande behörighet och studieomdöme För¬delningen av platser mellan de två betygsgrupperna görs i proportion till antalet sökande i varje grupp.

SA - sent anmälda
Denna urvalsgrupp är till för sena anmälningar. Sökande som inkommer med en sen an¬mälan placeras i denna urvalsgrupp och tilldelas meritvärde efter ankomstdag.

Provurval:

HP - högskoleprov
I provurvalet HP deltar alla behöriga sökande med giltigt högskoleprov. Lägsta godkända resultat för att delta i provurvalet är 0,1 poäng.

Övriga sökande:

ÖS Sökande som uppfyller kravet på behörighet, men saknar meritvärde kan bara antas under förutsättning att samtliga i ovanstående grupper har erbjudits plats.

DA Direktantagning kan ske i särskilda fall genom individuell prövning.

Fördelning av platser:
Vid antagningen till ett utbildningsprogram ska 67 % av platserna fördelas i ett betygsurval och 33 % i ett provurval. Sökande som uppfyller kraven för båda urvalsgrupperna ska ingå i båda.

Behöriga sökande med lika meriter:

Om två eller flera sökande till ett sökalternativ på grund- och avancerad nivå har samma meritvärde ges förtur till underrepresenterat kön. Därefter tillämpas lottning.

Antagningsprocedur

Läs mer om antagningsproceduren.

Tillgodoräknande av tidigare studier och utlandsstudier

Student som antagits till programmet och som tidigare läst någon kurs, som motsvarar en kurs inom programmet, kan ansöka om att få kursen tillgodoräknad. Om det är möjligt erbjuds studenten att genomgå en alternativ kurs. Vid studier utomlands under tiden programmet pågår kan en större del (vanligtvis en hel termin) tillgodoräknas. I detta fall ges ett förhandsbesked om tillgodoräknandet via s k Learning agreement.

Läs mer om studier utomlands

Praktisk information

Praktisk information hittas under 'Vill studera'.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programtid

2013 vecka 36 till
2016 vecka 22

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Språk

Undervisningen ges huvudsakligen på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma.

Nivå

Grundnivå

Huvudområde

Datavetenskap

Utbildningsplan

Programansvarig

Antal platser

50

Lärandemål

Profil - innehåll

En spelprogrammerare arbetar med att ta fram tekniken som driver datorspelet. Tekniken är således en mycket viktig del i spelutveckling, men det är även den som sätter gränser.
En duktig spelprogrammerare har kunskap att tänja dessa gränser.

Utbildningen är datavetenskaplig med inriktning mot spelprogrammering. Utbildningen består dels av kurser som är specifika för spelområdet (t.ex. 3D-programmering), dels av traditionella kurser i datavetenskap och matematik. I samtliga dessa kurser är tillämpningarna inriktade mot spel. Vidare ingår projektkurser med spelinriktning. Fokus på utbildningen är riktat mot realtidsgrafik och avancerad grafikprogrammering. Utbildningen avslutas med ett examensarbete samt ett projekt som syftar till att utveckla ett 3D-spel.

Lärandemål

Utöver de nationellt reglerade målen ska följande mål uppfyllas.

Efter genomförd utbildning skall studenten
  • behärska spelprogrammering, speciellt avancerad grafikprogrammering, inom flera områden för flera plattformar
  • kunna den teoretiska basen i datavetenskap och matematik för spelprogrammering
  • självständigt kunna söka kunskap och på egen hand tillägna sig färdigheter inom det snabbt föränderliga område som spelprogrammering är
  • förstå och självständigt kunna analysera och tillämpa den vetenskapliga utvecklingen inom datavetenskap i allmänhet och spelprogrammering i synnerhet
  • förstå hela processen för spelutveckling och alla moment som finns i denna
  • förstå vilka andra roller som finns i ett spelutvecklingsprojekt och hur kunskapsutbytet med dem sker
  • ha producerat flera arbetsprov på spel, allt från spel på mobila enheter till större spel för PC

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programtid

2013 vecka 36 till
2016 vecka 22

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Språk

Undervisningen ges huvudsakligen på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma.

Nivå

Grundnivå

Huvudområde

Datavetenskap

Utbildningsplan

Programansvarig

Antal platser

50

Upplägg

Upplägg av utbildningen

Utbildningsprogrammets mål uppnås genom de kurser som ingår i examen. Bedömning och examination sker på kursnivå och detaljer rörande examination och betygssättning finns i respektive kursplan.

Under utbildningens gång utvärderas varje kurs, och kursutvärderingarna ligger till grund för fortsatt utvecklingsarbete.


OBS! Lägg märke till att det är kursens starttermin som anges i tabellen nedan. Se varje kurs för att se kursens faktiska utsträckning i tiden.
 

Kurser höstterminen 2013

Obligatoriska kurser

Analys med problemlösning, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursens syfte är att introducera matematiska begrepp och metoder inom analys samt träna olika strategier för problemlösning, för att ge en god grund till fortsatta studier inom matematik och datavetenskap.

Läs all information om kursen 'Analys med problemlösning' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Programmering, datastrukturer och algoritmer, 22,5 hp, grundnivå.
 
Denna kurs sträcker sig över flera terminer, denna termin läser man 15 hp

Programmering ligger till grund för det mesta som hör till tillämpad IT. En stor del av dagens system är uppbyggda enligt objektorienterade principer med olika varianter av datastrukturer och algoritmer. Syftet är att studenten efter fullföljd kurs ska ha de kunskaper i objektorienterad programmering, datastrukturer och algoritmer som krävs för fortsatta studier i datavetenskap eller programvaruteknik.

Läs all information om kursen 'Programmering, datastrukturer och algoritmer' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Diskret matematik, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursens syfte är att introducera matematiska begrepp, metoder och problemställningar inom diskret matematik och att ge en grund för fortsatta studier inom matematik och datavetenskap.

Läs all information om kursen 'Diskret matematik' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser vårterminen 2014

Obligatoriska kurser

Grunder i spelutveckling, 7,5 hp, grundnivå.
 
Syftet med kursen är att teoretiskt och praktiskt förvärva kunskap om hur en spelidé konceptualiseras i ett spelutvecklingsprojekt.

Läs all information om kursen 'Grunder i spelutveckling' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Inledande kurs i objektorienterad design, 4 hp, grundnivå.
 
Syftet med kursen är att ge en introduktion till området objektorienterad design baserad på Unified Modeling Language (UML). Tillämpningsområdet är digitala spel.

Läs all information om kursen 'Inledande kurs i objektorienterad design' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Introduktion till databaser, 3,5 hp, grundnivå.
 
Databaser är en naturlig komponent vid programutveckling. Applikationsområdena är många, tex personalhantering, administration, lager, fakturering, bokföring, online-spel, telekom-system, webbapplikationer, etc. Oavsett applikationsområde, så är lagringen av data en viktig och central del. Kraven på tillförlitlighet, säkerhet och prestanda är ofta höga. Det är viktigt att utvecklare har förståelse för hur databaser fungerar och vilka problemställningar de kan lösa.

I denna kurs ges en översiktlig introduktion i ämnet databaser, lite teori, men framförallt praktik. Syftet är att studenten skall förstå och lära sig använda tillvägagångssättet att modellera och implementera en databasapplikation med en tillhörande klientapplikation. På detta sätt skapas förståelse för databasens plats i programutveckling.

Läs all information om kursen 'Introduktion till databaser' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Datakommunikation, 4 hp, grundnivå.
 
Syftet med kursen är att studenten ska förvärva grundläggande kunskaper i ämnet datakommunikation med inriktning mot Internet och dess tillämpningar.

Läs all information om kursen 'Datakommunikation' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Plugin-konstruktion, 3,5 hp, grundnivå.
 
Spelutveckling innebär många parallella arbetsflöden där speldata skickas mellan flera utvecklarroller. För att underlätta processen bör egenutvecklade import- och exportinsticksprogram, så kallade plugins, nyttjas. Kursens syfte är att introducera studenten till att skapa egna plugin, för grafikprogramvara.

Läs all information om kursen 'Plugin-konstruktion' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser höstterminen 2014

Obligatoriska kurser

Realtids- och operativsystem, 7,5 hp, grundnivå.
 
Ett operativsystem utgör gränssnitt mellan mjukvaruapplikationer och hårdvara. Operativsystemet hanterar och fördelar datorsystemets resurser och påverkar därför alla mjukvaruapplikationers prestanda och realtidsegenskaper. Det är därför nödvändigt att mjukvaruutvecklare har god förståelse för hur ett operativsystem fungerar.

Läs all information om kursen 'Realtids- och operativsystem' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Forskningsorientering inom spel- och programvaruteknik, 2 hp, grundnivå.
 
Syftet med kursen är att studenten skaffar sig en överblick över forskningsområden relaterade till spel- och programvaruteknik. Studenten får tillfällen att träffa forskare verksamma inom programmets inriktning.

Läs all information om kursen 'Forskningsorientering inom spel- och programvaruteknik' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Linjär algebra, 7,5 hp, grundnivå.
 
I kursen skall studenten inhämta de grundläggande kunskaper inom linjär algebra som fordras inom tekniska utbildningsprogram.

Läs all information om kursen 'Linjär algebra' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
3D-Programmering, 15 hp, grundnivå.
 
Denna kurs sträcker sig över flera terminer, denna termin läser man 7,5 hp

3D-programmering är en av huvudbyggstenarna inom spelproduktion och utgör en brygga mellan 3D-modellering och spelberättelse. Syftet med kursen är att studenterna ska skaffa sig en ökad förståelse för 3D-grafik och 3D-programmering samt kunskap om de viktigaste begreppen i ämnet. Aktuella tekniker som bland annat används inom spelbranschen, introduceras i kursen. Teknikerna utgör en bas för studenternas vidare kunskapsutveckling.

Läs all information om kursen '3D-Programmering' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Artificiell intelligens för spel, 7,5 hp, grundnivå.
 
I datorspel är det viktigt att datorstyrda karaktärer beter sig på ett trovärdigt och till synes intelligent sätt för att öka upplevelsen för spelaren. En ökad spelupplevelse gör att spelaren återvänder till spelet utan att tröttna, vilket är viktigt då produktion av moderna spel till PC och konsoler är kostsamt. Det är också av högsta vikt att använda resurssnåla algoritmer då det oftast ges begränsad minnes- och processorkraft till den del som styr karaktärer.

Kursen syftar till att introducera studenten till området artificiell intelligens och dess tillämpning i digitala spel.

Läs all information om kursen 'Artificiell intelligens för spel' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser vårterminen 2015

Obligatoriska kurser

Forskningsorientering inom spel- och programvaruteknik, 2 hp, grundnivå.
 
Syftet med kursen är att studenten skaffar sig en överblick över forskningsområden relaterade till spel- och programvaruteknik. Studenten får tillfällen att träffa forskare verksamma inom programmets inriktning.

Läs all information om kursen 'Forskningsorientering inom spel- och programvaruteknik' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Litet spelprojekt, 7,5 hp, grundnivå.
 
Som spelutvecklare krävs god samarbetsförmåga samt förståelse för vad god kvalitet innebär. Kursen syftar till att, i mindre grupp om ca 5 studenter, designa, implementera och dokumentera en småskalig spelidé. För att uppnå detta behöver studenterna förstå betydelsen av motiverad design samt kunna analysera konsekvenserna av olika designbeslut.

Läs all information om kursen 'Litet spelprojekt' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Skripting och andra språk, 5,5 hp, grundnivå.
 
För att implementera ett modernt datorspel krävs en process där ett flertal olika skript- och programmeringsspråk samverkar. Kunskaper om hur, när och varför olika språk bör nyttjas påverkar till hög grad i samtliga spel-utvecklingsstadier. I kursen får studenten designa och implementera egna lösningar där olika datorspråk nyttjas för olika ändamål.

Läs all information om kursen 'Skripting och andra språk' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Valbara kurser

Användbarhet och interaktion, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursen syftar till kunskap om datoranvändares behov och om användbarheten av befintliga datorer samt design för att förbättra gränssnitten till dessa. Kursen lyfter fram tillvägagångssätt och begrepp som är centrala för bedömning av användbarhet i praktiken. Vidare introducerar kursen till områdena människa-datorinteraktion och interaktionsdesign.

Läs all information om kursen 'Användbarhet och interaktion' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Fortsättningskurs i algoritmer, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursens syfte är att bredda och fördjupa kunskapen om algoritmer och datastrukturer samt att ge en förståelse för problem som är svåra, eller omöjliga, att lösa effektivt på en dator.

Läs all information om kursen 'Fortsättningskurs i algoritmer' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Linjär algebra, fortsättningskurs, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursens syfte är att ge fördjupad förståelse för linjär algebra.

Läs all information om kursen 'Linjär algebra, fortsättningskurs' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Spelteori, introduktionskurs, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursen skall möjliggöra för studenten att skaffa sig grundkunskap och förtrogenhet med begrepp och metoder inom spelteori, som är av betydelse inom natur- och samhällsvetenskap. Dessutom skall kursen illustrera spelteorins användning inom bland annat spelutveckling, ekonomi och biologi. Ett annat viktigt syfte är att studenten själv skall kunna följa och genomföra spelteoretiska resonemang.

Läs all information om kursen 'Spelteori, introduktionskurs' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Visualisering, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursen introducerar tekniker för visualiserg av data. Stora mängder data som genereras är svåra att överblicka. Visualiseringen av data ger oss en förenkling av en annars alldeles för komplex information. Exempel på områden där visualisering används är inom spel, teknik, miljö och hälsa.

Läs all information om kursen 'Visualisering' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser höstterminen 2015

Obligatoriska kurser

Forskningsmetodik i datavetenskaper, 7,5 hp, grundnivå.
 
Syftet med kursen är att introducera, diskutera och träna ett vetenskapligt förhållningssätt, att bekanta sig med aktuell forskning inom ett valt område och att träna vetenskapligt skrivande. En nyckelfråga i forskningen inom programvaruteknik och datavetenskap är framtagning, utvärdering och jämförelse av metoder, verktyg, språk, design och algoritmer och hur dessa påverkar olika system, organisationer och människor. I denna kurs får studenten en förståelse för forskningsmetodik som gör en sådan utvärdering och jämförelse möjlig. Studenten får också en introduktion till samhälleliga och etiska aspekter av sådan forskning och utvärdering och får först erfarenheter av att planera, genomföra och rapportera ett forskningsprojekt.

Läs all information om kursen 'Forskningsmetodik i datavetenskaper' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Tillämpad realtidsfysik, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursens syfte är att studenten ska skaffa sig kunskaper i de fysikaliska fenomen och lagar som hanterar kroppar i vila och rörelse samt kunna visa hur de kan modelleras och simuleras i realtid.

Läs all information om kursen 'Tillämpad realtidsfysik' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Prestandaoptimering, 7,5 hp, grundnivå.
 
Prestanda är en viktig aspekt i alla programvaror. För att kunna utveckla bra program med hög prestanda är det väsentligt att studenten har en god förståelse för olika metoder och tekniker för att analysera och optimera prestandan för ett datorprogram,
samt kan tillämpa och använda dessa metoder och tekniker.

Läs all information om kursen 'Prestandaoptimering' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Stort spelutvecklingsprojekt i grupp med agil metodik, 22,5 hp, grundnivå.
 
Syftet med kursen är att förbereda för yrkesverksamhet inom spelindustrin. Att utveckla en omfattande spelprogramvara ställer stora krav på tekniskt kunnande. Utvecklaren måste vara skicklig i att programmera samt kunna designa och dokumentera arkitekturen för större programvaror. Utvecklaren måste även ha kunskap om tredjepartsprogramvaror samt ha förmågan att integrera dessa med sin egen programvara. Metoder och utvecklingsprocesser inom kursen är inriktade på iterativa, agila och informella arbetssätt som är vanligt i spelbranschen. Kursen är upplagd för att förmedla en branschlik projektlivscykel om hur man planerar, utför och slutför ett projekt. Detta innebär projektstyrning och administration från början till slut samt tillämpning av metoder och tekniker för att säkerställa att projektet avslutas på ett framgångsrikt sätt. Kursen syftar vidare till förståelse för hur olika intressenters roller och behov i ett typiskt projekt ska uppnås.

Läs all information om kursen 'Stort spelutvecklingsprojekt i grupp med agil metodik' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser vårterminen 2016

Obligatoriska kurser

Kandidatarbete i datavetenskap, 15 hp, grundnivå.
 
Syftet med kandidatarbetet är att studenten
integrerar, fördjupar och vidareutvecklar sina kunskaper och färdigheter inom ett begränsat område av det som behandlats inom tidigare genomförda kurser inom programmet. Detta inkluderar att självständigt identifiera ett problem och formulera relevanta forskningsfrågor i datavetenskap. Syftet är vidare att planera, genomföra och presentera ett vetenskapligt arbete på kandidatnivå inom området datavetenskap. Arbetet kan vara av utredande eller konstruktiv karaktär och ska innefatta litteraturstudier och rapportskrivning. Målet för studenten är att muntligen och skriftligen redovisa resultatet av arbetet samt kritiskt granska och opponera på ett annat examensarbete. Redovisningen ska uppfylla de krav och kriterier som gäller för vetenskaplig text.

Läs all information om kursen 'Kandidatarbete i datavetenskap' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Skriftliga arbeten

Programmet avslutas med ett skriftligt examensarbete (kandidatarbete) motsvarande 15 hp.

Internationellt innehåll

I princip all kurslitteratur är på engelska.

Läs om utlandsstudier

Jobbprofiler

En student med examen från programmet kan arbeta som spelprogrammerare i spelindustrin men även som mjukvaruutvecklare i företag utanför spelbranschen.

Utbildningen ger kunskaper som inte är knutna endast till Sverige utan ger bra möjligheter för studenter som vill arbeta i utlandet. Flera tidigare studenter på utbildningen arbetar utomlands, både i och utanför spelindustrin.

Fortsatta studier

Student med examen från programmet kan generellt söka vidare utbildning på avancerad nivå inom huvudområdet datavetenskap.

På BTH finns följande program på avancerad nivå som är öppna för studenter med examen från detta program: Magisterprogram i datavetenskap.

Programråd

För närvarande finns inget programråd inrättat.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programtid

2013 vecka 36 till
2016 vecka 22

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Språk

Undervisningen ges huvudsakligen på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma.

Nivå

Grundnivå

Huvudområde

Datavetenskap

Utbildningsplan

Programansvarig

Antal platser

50

Examination

Examen

Utbildningen leder fram till en examen på grundnivå med benämningen
Teknologie kandidatexamen.
Huvudområde: datavetenskap
Inriktning: spelprogrammering

Motsvarande benämning på engelska är
Degree of Bachelor of Science.
Main field of study: Computer Science
Specialization: Game Programming

Bedömning och examination

Bedömning och examination varierar mellan olika kurser i programmet. Se information för respektive kurs i programmet

Programutvärderingar

Programmet utvärderas årligen av studenterna.

Studenternas synpunkter på utbildningen används för att förbättra moment i programmet. Justeringar av utbildningsplanen görs i princip varje år. Nya kurser läggs till och gamla kurser modifieras eller byts ut.

Alumni

Tidigare studenter arbetar nu bl.a. som mjukvaruutvecklare både inom och utanför spelföretag.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programtid

2013 vecka 36 till
2016 vecka 22

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Språk

Undervisningen ges huvudsakligen på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma.

Nivå

Grundnivå

Huvudområde

Datavetenskap

Utbildningsplan

Programansvarig

Antal platser

50

 

Prata med oss

Kontakta studievägledare

För övergripande frågor om studier på BTH, kontakta våra centrala Studie- och Karriärvägledare.

Share Dela