Civilingenjör i Ecodesign och innovation

300 högskolepoäng (start ht-11)
Detta programtillfälle startar ej höstterminen 2011!

Översikt

Profil - innehåll

I dagens samhälle ser vi redan ett överutnyttjande av naturens resurser. Dessa problem blir större i framtiden om vi inte lär oss att bättre hushålla med resurser och anpassa vår teknikutveckling till ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart samhälle. En ingenjör kan genom att vara innovativ och nytänkande bidra till samhällets utveckling av nya metoder och produkter och samtidigt ta hänsyn till miljö och sociala faktorer.

På civilingenjörsprogrammet i Ecodesign och Innovation lär sig studenterna hur de kan föra teknikutvecklingen framåt genom att ta fram innovationer som är strategiskt hållbara. Detta är en viktig länk mellan teknikutveckling och industriellt miljöarbete och studenter från programmet fyller de gap som idag existerar mellan traditionella ingenjörer och miljöarbetare. Programmet är därför utformat så att den studerade skall förvärva en bred bas av naturvetenskapliga och tekniska baskunskaper. Under de sista två åren kan studenten fördjupa sig ytterligare inom områdena: ”maskinteknik”, ”elektroteknik” eller ”entreprenörskap och innovation” vilket ger möjligheter till att utföra mer avancerade arbetsuppgifter inom det valda området.

Den studerande ges också ett visst utrymme till att inom ramen för gällande examensordning oberoende av inriktning utforma en egen profil på utbildningen i form av valbara kurser.

En högskolepoäng motsvarar en poäng i European Credit Transfer System (ECTS).

Examen

Utbildningen ligger på både grundnivå och avancerad nivå och leder fram till en examen på avancerad nivå med benämningen

Civilingenjörsexamen i Ecodesign och innovation med inriktning mot maskinteknik
eller
Civilingenjörsexamen i Ecodesign och innovation med inriktning mot elektroteknik
eller
Civilingenjörsexamen i Ecodesign och innovation med inriktning mot entreprenörskap och innovation

Motsvarande benämning på engelska är

Master of Science in Engineering: Ecodesign and Innovation with emphasis on Mechanical Engineering
eller
Master of Science in Engineering: Ecodesign and Innovation with emphasis on Electrical Engineering.
eller
Master of Science in Engineering: Ecodesign and Innovation with emphasis on Entrepreneurship and Innovation.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Programtid

2011 vecka 35 till
2016 vecka 22

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Språk

Undervisningen ges huvudsakligen på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma.

Huvudområde

Maskinteknik

Utbildningsplan

Programansvarig

Antal platser

25

Antagning

Förkunskapskrav

För tillträde till utbildningsprogrammet gäller Områdesbehörighet 9: Matematik E, Fysik B, samt Kemi A.

Läs mer om grundläggande behörighet.

Urval

Vid fler behöriga sökande än antal tillgängliga platser, till aktuell programstart, görs ett urval. Detta går till på följande sätt:
Alla behöriga sökande placeras i en eller flera urvalsgrupper parallellt och deltar då i urvalet inom respektive grupp.

Betygsurval:

BG - jämförelsetal i 20-skalan
Slutbetyg från gymnasieskolans program, avgångsbetyg från gymnasieskolans linje, komvux, utländska betyg och samlat betygsdokument.

BF - omdöme
Folkhögskola, med intyg om allmän/grundläggande behörighet och studieomdöme Fördelningen av platser mellan de två betygsgrupperna görs i proportion till antalet sökande i varje grupp.

SA - sent anmälda
Denna urvalsgrupp är till för sena anmälningar. Sökande som inkommer med en sen anmälan placeras i denna urvalsgrupp och tilldelas meritvärde efter ankomstdag.

Provurval:

HP - högskoleprov
I provurvalet HP deltar alla behöriga sökande med giltigt högskoleprov. Lägsta godkända resultat för att delta i provurvalet är 0,1 poäng.

Övriga sökande:

ÖS Sökande som uppfyller kravet på behörighet, men saknar meritvärde kan bara antas under förutsättning att samtliga i ovanstående grupper har erbjudits plats.

DA Direktantagning kan ske i särskilda fall genom individuell prövning.

Fördelning av platser:

Vid antagningen till ett utbildningsprogram ska 67 % av platserna fördelas i ett betygsurval och 33 % i ett provurval. Sökande som uppfyller kraven för båda urvalsgrupperna ska ingå i båda.

Behöriga sökande med lika meriter:

Om två eller flera sökande till ett sökalternativ på grund- och avancerad nivå har samma meritvärde tillämpas lottning.

För fullständig information om urval se BTH:s antagningsordning.

Antagningsprocedur

Läs mer om antagningsproceduren.

Tillgodoräknande av tidigare studier och utlandsstudier

Student som antagits till programmet och som tidigare läst någon kurs, som motsvarar en kurs inom programmet, kan ansöka om att få kursen tillgodoräknad. Om det är möjligt erbjuds studenten att genomgå en alternativ kurs. Vid studier utomlands under tiden programmet pågår kan en större del (vanligtvis en hel termin) tillgodoräknas. I detta fall ges ett förhandsbesked om tillgodoräknandet via s k Learning agreement.

Läs mer om studier utomlands

Praktisk information

Praktisk information hittas under 'Vill studera'.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Programtid

2011 vecka 35 till
2016 vecka 22

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Språk

Undervisningen ges huvudsakligen på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma.

Huvudområde

Maskinteknik

Utbildningsplan

Programansvarig

Antal platser

25

Lärandemål

Profil - innehåll

I dagens samhälle ser vi redan ett överutnyttjande av naturens resurser. Dessa problem blir större i framtiden om vi inte lär oss att bättre hushålla med resurser och anpassa vår teknikutveckling till ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart samhälle. En ingenjör kan genom att vara innovativ och nytänkande bidra till samhällets utveckling av nya metoder och produkter och samtidigt ta hänsyn till miljö och sociala faktorer.

På civilingenjörsprogrammet i Ecodesign och Innovation lär sig studenterna hur de kan föra teknikutvecklingen framåt genom att ta fram innovationer som är strategiskt hållbara. Detta är en viktig länk mellan teknikutveckling och industriellt miljöarbete och studenter från programmet fyller de gap som idag existerar mellan traditionella ingenjörer och miljöarbetare. Programmet är därför utformat så att den studerade skall förvärva en bred bas av naturvetenskapliga och tekniska baskunskaper. Under de sista två åren kan studenten fördjupa sig ytterligare inom områdena: ”maskinteknik”, ”elektroteknik” eller ”entreprenörskap och innovation” vilket ger möjligheter till att utföra mer avancerade arbetsuppgifter inom det valda området.

Den studerande ges också ett visst utrymme till att inom ramen för gällande examensordning oberoende av inriktning utforma en egen profil på utbildningen i form av valbara kurser.

En högskolepoäng motsvarar en poäng i European Credit Transfer System (ECTS).

Lärandemål

Utöver de nationellt reglerade målen, vilka återfinns under punkt 8, gäller följande mål för utbildningen på inriktning

Efter genomförd utbildning ska studenten beroende på inriktning uppfylla följande mål:

Kunskap och förståelse
- Visa en bred och teknisk vetenskaplig grund, inbegripet kunskaper i matematik, och naturvetenskap för att kunna arbeta och bedöma system som är tekniskt, miljö och hälsomässigt hållbara.

- Visa kunskap inom innovation och innovationsprocesser som skall ligga till grund för utvecklingsarbetet.

Färdighet och förmåga
- Självständigt och i grupp kunna använda teoretiska modeller och metoder på traditionellt och innovativt sätt för att designa och ta fram tekniska produkter, tjänster och processer som är hållbara ur ett långsiktigt perspektiv.

- Kunna tillämpa framtagna hållbarhetsprinciper i olika typer av organisationer, företag och industriella sammanhang.

- Kunna muntligt och skriftligt uttrycka och förmedla till sin professionella omgivning och till samhället sina tankar, idéer arbetsresultat på ett ingenjörs-, miljö- och hälsomässigt sätt.

- Kunna leda innovationsprojekt och strategisk verksamhet i företagsmiljö och organisationer som ingenjör i ledande befattning, som ledare i teknikintensiva företag eller inom forskning i enlighet med ekonomiska, miljö- och hälsomässiga mål och en hållbar samhällsutveckling.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- På ett vetenskapligt och ingenjörsmässigt sätt kunna bedöma och utvärdera tekniska, miljö- och hälsomässiga konsekvenser orsakade av påverkan av den egna yrkesverksamheten.

- Visa insikter om vikten av innovation och innovationsprocesser för företags och organisationers långsiktiga konkurrensförmåga.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Programtid

2011 vecka 35 till
2016 vecka 22

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Språk

Undervisningen ges huvudsakligen på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma.

Huvudområde

Maskinteknik

Utbildningsplan

Programansvarig

Antal platser

25

Upplägg

Upplägg av utbildningen

Utbildningen är uppbyggd kring ett basblock på tre år och inriktningsblock som är på två år. I basblocket lär sig studenten grundläggande ingenjörskunskaper inom teknik, matematik och naturvetenskap, samt att arbeta i projekt inom Ecodesign och innovation. De grundläggande kurserna inom respektive ämne byggs efterhand på med mer avancerade kurser.

OBS! Lägg märke till att det är kursens starttermin som anges i tabellen nedan. Se varje kurs för att se kursens faktiska utsträckning i tiden.
 

Kurser höstterminen 2011

Obligatoriska kurser

Energisystem och materialtillgångar, 4,5 hp, grundnivå.
 
Kursen syftar till att studenten skall utveckla förståelse för termodynamiken och dess ingenjörsmässiga tillämpningar, uppöva förmågan att utföra energitekniska beräkningar, samt tydliggöra ämnets centrala roll för hållbar utveckling.

Läs all information om kursen 'Energisystem och materialtillgångar' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Grundläggande kemi, 3 hp, grundnivå.
 
Kursen syftar till att studenten skall:
  • bredda sina teoretiska kunskaper om gaser, elektrokemiska processer, metaller och deras föreningar samt dynamiken hos kemiska förlopp (kinetik och kemisk jämvikt)
  • tillägna sig förmåga att kritiskt granska och analytiskt behandla kemiska förlopp och mätresultat
  • kunna tillämpa sina kemikunskaper inom några tekniska problem.


Läs all information om kursen 'Grundläggande kemi' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Linjär algebra, 7,5 hp, grundnivå.
 
I kursen skall studenten inhämta de grundläggande kunskaper inom linjär algebra som fordras inom tekniska utbildningsprogram.

Läs all information om kursen 'Linjär algebra' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Analys, 15 hp, grundnivå.
 
Denna kurs sträcker sig över flera terminer, denna termin läser man 7,5 hp

Kursens syfte är att studenten skall skaffa sig grundläggande förståelse för matematisk analys och dess tillämpningar inom framför allt tekniska ämnesområden.

Läs all information om kursen 'Analys' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Miljöstrategi och hållbar utveckling för civilingenjörer i Ecodesign och innovation, 7,5 hp, grundnivå.
 
Denna kurs sträcker sig över flera terminer, denna termin läser man 6 hp

Syftet med kursen är att studenten ska utveckla sin förmåga till helhetssyn utifrån kretsloppsprincipen. Kursen ska ge allmänna baskunskaper om hållbar utveckling.

Läs all information om kursen 'Miljöstrategi och hållbar utveckling för civilingenjörer i Ecodesign och innovation' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Projektkurs - Ecodesign 1, 7,5 hp, grundnivå.
 
Denna kurs sträcker sig över flera terminer, denna termin läser man 3 hp

Kursen syftar till att studenten skall erhålla grundläggande kunskaper i hållbarhetsinriktad metodik för tekniska projekt. Kursens tillämpningsprojekt kopplas till miljö och hållbar utveckling inom mekanikområdet.

Läs all information om kursen 'Projektkurs - Ecodesign 1' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser vårterminen 2012

Obligatoriska kurser

Ekologi och biomolekyler, 6 hp, grundnivå.
 
Huvudsakligt innehåll: Ekologiska begrepp, cellens och biomolekylernas uppbyggnad. Dessa kunskaper är viktiga för att få en insikt om grunderna och villkoren för livet på jorden samt hur organismer har löst naturens egna designproblem.

Kursen och programmet är under utveckling och ingen mer information är tillgänglig för närvarande.
 
Mekanik grundkurs för civilingenjörer i Ecodesign och innovation, 4,5 hp, grundnivå.
 
Syftet är att studenterna ska utveckla förståelse för mekanik (statik och partikeldynamik) och dess centrala roll som grundläggande ingenjörsämne, samt uppöva förmågan att utföra beräkningar inom området.

Läs all information om kursen 'Mekanik grundkurs för civilingenjörer i Ecodesign och innovation' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Elkretsteori, 7,5 hp, grundnivå.
 
Syftet med kursen är att kursdeltagare skall utveckla grundläggande kunskaper och färdigheter i metoder att analysera elektriska nät. Sådana kunskaper och färdigheter är nödvändiga grunder för vidare högskolestudier inom elektroteknikområdet och för professionellt arbete som ingenjör med anknytning till områdena elektroteknik och datateknik.

Läs all information om kursen 'Elkretsteori' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser höstterminen 2012

Obligatoriska kurser

Matematik, fortsättningskurs, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursens syfte är att ge grundläggande förståelse för matematisk analys i flera variabler och transformteori. Innehållet har stor användning framför allt inom tekniska och naturvetenskapliga ämnesområden.

Läs all information om kursen 'Matematik, fortsättningskurs' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Miljökemi och riskanalys, 6 hp, grundnivå.
 
Kursen syftar till att studenten skall utveckla sina kunskaper om hur miljö- och hälsofarliga substanser cirkulerar i vår miljö samt vilka negativa effekter dessa ämnen har i biologiska processer. Vidare skall de studerande utveckla en förmåga att göra en riskanalys och utveckla en förståelse för vilka åtgärder som krävs och som är möjliga för att begränsa spridning av miljöfarliga substanser.

Kursen och programmet är under utveckling och ingen mer information är tillgänglig för närvarande.
 
Analog och digital elektronik, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursen syftar till att studenterna skall få en översikt över enkla digitala kretselement och sådana analoga kretsar som ofta förekommer i digital miljö.

Läs all information om kursen 'Analog och digital elektronik' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Industriell ekonomi, grundkurs, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursens syfte är att de studerande ska få en introduktion till industriell ekonomi samt en uppfattning om hur dess delområden hänger samman.

Läs all information om kursen 'Industriell ekonomi, grundkurs' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser vårterminen 2013

Obligatoriska kurser

Energiteknik, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursens syfte är att studenten skall utveckla förståelse för termodynamiken och dess ingenjörsmässiga tillämpningar, uppöva förmågan att utföra energitekniska beräkningar, samt tydliggöra ämnets centrala roll som belysande av hållbar utveckling.

Läs all information om kursen 'Energiteknik' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Hållfasthetslära grundkurs, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursens syfte är att studenten skall lära sig att använda metoder för att bestämma begränsande krafter, moment, samt bestämma spänningar och deformationer i vanligt förekommande fall av mekaniskt belastade konstruktioner samt få förståelse för hållfasthetslärans teoretiska bas.

Läs all information om kursen 'Hållfasthetslära grundkurs' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Inledande programmering i Java, 7,5 hp, grundnivå.
 
Syftet med kursen är att ge en student, som inte har någon tidigare erfarenhet av programmering, en introduktion till problemlösning och programmering i programspråket Java.

Läs all information om kursen 'Inledande programmering i Java' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Materiallära, 6 hp, grundnivå.
 
Studenten inhämtar grundläggande kunskap om ingenjörsmässiga material som används för konstruktion och produktion av produkter i maskintekniska sammanhang. Denna kunskap ska bygga en grund för att kunna förutse troliga hållbarhetseffekter av materialval i produktutveckling.

Kursen och programmet är under utveckling och ingen mer information är tillgänglig för närvarande.
 

Kurser höstterminen 2013

Obligatoriska kurser

Mätteknik, 6 hp, grundnivå.
 
Mätteknik går ut på att mäta olika fysiska storheter i vår omgivning. Det innebär att det kan vara allt från luftföroreningar till effektåtgång i våra hus. Bättre mätningar ger t.ex. bättre miljö eller lägre kostnader. Idag överförs allt oftare mätstorheter till elektroniska signaler. I denna kurs ges grunderna till den moderna elektriska mättekniken.

Kursen och programmet är under utveckling och ingen mer information är tillgänglig för närvarande.
 

Kurser höstterminen 2015

Inriktning: Elektroteknik (ETE1)

Obligatoriska kurser

Datorkommunikation och mikrodatorteknik, 7,5 hp, grundnivå.
 
Planerat huvudsakligt innehåll:
Tillsammans med digital datorteknik ger denna kurs kunskaper för att designa och bygga unika datorsystem. Dessa datorsystem kan sedan programmeras med program vilka utför en eller flera signalbehandlings- eller regleringsuppgifter. I nästan alla produkter idag finns en mikroprocessor och dessa kurser ger dig färdighet att designa och programmera dessa. Exempel på produkter med processorer: Datorer, kamera, kylskåp, motorstyrning, mobiltelefoner, leksaker, pacemaker, värmepumpar, o.s.v.

Kursen och programmet är under utveckling och ingen mer information är tillgänglig för närvarande.
 
Elfältteori, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursen ger studenten förståelse om elektriska och magnetiska fält, samt generering och utbredning av elektromagnetisk strålning. Kursen ger grunderna för design av allt från elmotorer och radiokommunikationssystem till fjärranalysinstrument och induktionsspisar. Den ger även t.ex. grunden till att förstå gränsvärden för elektromagnetisk strålning och den ger tillsammans med signalbehandling och den valfria kursen i antennteori möjlighet att avsevärt begränsa strålningen från t.ex. våra mobiler.

Kursen och programmet är under utveckling och ingen mer information är tillgänglig för närvarande.
 

Inriktning: Entreprenörskap (ENT1)

Obligatoriska kurser

Tillämpad mikroteori och affärsstrategi, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
Att ge studenterna grundläggande förståelse för och förmåga att tillämpa ekonomisk teori och ekonomiska verktyg för beslutsfattande i olika typer av organisationer under säkerhet i en global omvärld.

Läs all information om kursen 'Tillämpad mikroteori och affärsstrategi' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser vårterminen 2016

Inriktning: Elektroteknik (ETE1)

Obligatoriska kurser

Examensarbete för civilingenjörsprogrammet i Ecodesign och Innovation, 30 hp, avancerad nivå.
 
Kursens syfte är att deltagarna genom planering, genomförande och avrapportering av ett större sammanhängande samhällsvetenskapligt projektarbete skall erhålla förmåga att tillämpa relevant teoribildning inom området industriell ekonomi. Examensarbetet kan efter godkännande göras i samarbete med något företag eller organisation.

Kursen och programmet är under utveckling och ingen mer information är tillgänglig för närvarande.
 

Inriktning: Entreprenörskap (ENT1)

Obligatoriska kurser

Examensarbete för civilingenjörsprogrammet i Ecodesign och Innovation, 30 hp, avancerad nivå.
 
Kursens syfte är att deltagarna genom planering, genomförande och avrapportering av ett större sammanhängande samhällsvetenskapligt projektarbete skall erhålla förmåga att tillämpa relevant teoribildning inom området industriell ekonomi. Examensarbetet kan efter godkännande göras i samarbete med något företag eller organisation.

Kursen och programmet är under utveckling och ingen mer information är tillgänglig för närvarande.
 

Inriktning: Maskinteknik (MTE1)

Obligatoriska kurser

Examensarbete för civilingenjörsprogrammet i Ecodesign och Innovation, 30 hp, avancerad nivå.
 
Kursens syfte är att deltagarna genom planering, genomförande och avrapportering av ett större sammanhängande samhällsvetenskapligt projektarbete skall erhålla förmåga att tillämpa relevant teoribildning inom området industriell ekonomi. Examensarbetet kan efter godkännande göras i samarbete med något företag eller organisation.

Kursen och programmet är under utveckling och ingen mer information är tillgänglig för närvarande.
 

Skriftliga arbeten

Programmet avslutas med ett skriftligt examensarbete motsvarande 30 hp.

Internationellt innehåll

Studenter på programmet uppmuntras att studera 1 termin utomlands.

Utomlandsstudierna kan antingen bedrivas vid något av våra partneruniversitet eller vid andra lämpliga universitet.

Läs om utlandsstudier

Jobbprofiler

Efterfrågan på personer med både hållbarhetskompetens och teknikkunnande har ökat pga företag och organisationer jobbar allt mer med miljöfrågor, miljöledning och övriga hållbarhetsfrågor. Energiförsörjning, IT-företag, off-shore-industri, fordonsindustrin, konsultbolag, medieföretag och myndigheter är några exempel på verksamheter där civilingenjörer som läst Ecodesign och innovation kan arbeta. Färdiga civilingenjörer inom Ecodesign och innovation skall kunna jobba med produktutveckling på alla nivåer från konstruktör, projektledare till strategisk ledning, antingen som anställd eller egen företagare. Hållbarhetsarbete innebär ofta kontakter utomlands så det finns även möjligheter att få jobb utomlands.

Fortsatta studier

På BTH finns följande program på forskarnivå som är öppna för studenter med examen från detta program: Maskinteknik, elektroteknik och entreprenörskap och innovation.

Programråd

Programmet har ett programråd som har till uppgift att säkerställa utbildningens användbarhet på och för arbetsmarknaden.

Programrådet består av studenter, alumn, extern representant samt lärare och programansvarig.

Programrådet sammanträder 2 gånger per år.

Kontaktperson för programrådet är: Stefan Sjödahl

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Programtid

2011 vecka 35 till
2016 vecka 22

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Språk

Undervisningen ges huvudsakligen på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma.

Huvudområde

Maskinteknik

Utbildningsplan

Programansvarig

Antal platser

25

Examination

Examen

Utbildningen ligger på både grundnivå och avancerad nivå och leder fram till en examen på avancerad nivå med benämningen

Civilingenjörsexamen i Ecodesign och innovation med inriktning mot maskinteknik
eller
Civilingenjörsexamen i Ecodesign och innovation med inriktning mot elektroteknik
eller
Civilingenjörsexamen i Ecodesign och innovation med inriktning mot entreprenörskap och innovation

Motsvarande benämning på engelska är

Master of Science in Engineering: Ecodesign and Innovation with emphasis on Mechanical Engineering
eller
Master of Science in Engineering: Ecodesign and Innovation with emphasis on Electrical Engineering.
eller
Master of Science in Engineering: Ecodesign and Innovation with emphasis on Entrepreneurship and Innovation.

Bedömning och examination

Bedömning och examination varierar mellan olika kurser i programmet. Se information för respektive kurs i programmet.

Programutvärderingar

Alumni

Programmet är nytt och därför finns inga alumni.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Programtid

2011 vecka 35 till
2016 vecka 22

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Språk

Undervisningen ges huvudsakligen på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma.

Huvudområde

Maskinteknik

Utbildningsplan

Programansvarig

Antal platser

25

 

Prata med oss

Kontakta studievägledare

För övergripande frågor om studier på BTH, kontakta våra centrala Studie- och Karriärvägledare.

Share Dela