Civilingenjör i Ecodesign och innovation

300 högskolepoäng (start ht-12)
Detta programtillfälle startar ej höstterminen 2012!
Är du intresserad av teknik, miljö- och hållbarhetsfrågor men vill mer än bara prata om dem? På den här utbildningen lär du dig designa produkter, tjänster och processer som ger maximal nytta och minimal miljöbelastning.

Översikt

Profil - innehåll

Är du intresserad av teknik, miljö och hållbarhetsfrågor men vill mer än bara prata om dem? På den här utbildningen lär du dig designa produkter, tjänster och processer så att de strategiskt bidrar till en hållbar samhällsutveckling.

Civilingenjörsprogrammet i ecodesign och innovation ger dig unik kompetens att föra teknikutvecklingen framåt genom att ta fram lönsamma produkter, tjänster och processer för en strategiskt hållbar samhällsutveckling. Du lär dig väga in såväl ekonomiska, miljömässiga som sociala aspekter. BTH:s utbildningar inom hållbarhet har ett gott rykte både i Sverige och internationellt och våra professorer befinner sig i världstoppen inom hållbarhetsforskning.
Inom ecodesign och innovation arbetar man med att överföra nya forskningsresultat och marknadens behov till produkter. För att kunna göra detta samt att kunna agera i miljö- och hållbarhetsfrågor krävs en bred utbildning. Civilingenjörsprogrammet i ecodesign och innovation erbjuder detta med en intressant kombination av ingenjörsvetenskapliga och naturvetenskapliga ämnen samt hållbarhet, projektledning och ekonomi. Med dessa kunskaper blir du attraktiv för företag och organisationer inom många olika branscher.

Examen

Utbildningen ligger på både grundnivå och avancerad nivå och leder fram till en examen på avancerad nivå med benämningen

Civilingenjörsexamen i Ecodesign och innovation

Motsvarande benämning på engelska är

Master of Science in Engineering: Ecodesign and Innovation

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Programtid

2012 vecka 36 till
2017 vecka 23

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Språk

Undervisningen ges huvudsakligen på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma.

Huvudområde

Maskinteknik

Utbildningsplan

Programansvarig

Antagning

Förkunskapskrav

För tillträde till utbildningsprogrammet gäller Områdesbehörighet 9: Matematik E, Fysik B, samt Kemi A.

Läs mer om grundläggande behörighet.

Urval

Vid fler behöriga sökande än antal tillgängliga platser, till aktuell programstart, görs ett urval. Detta går till på följande sätt:
Alla behöriga sökande placeras i en eller flera urvalsgrupper parallellt och deltar då i urvalet inom respektive grupp.

Betygsurval:

BG - jämförelsetal i 20-skalan
Slutbetyg från gymnasieskolans program, avgångsbetyg från gymnasieskolans linje, komvux, utländska betyg och samlat betygsdokument.

BF - omdöme
Folkhögskola, med intyg om allmän/grundläggande behörighet och studieomdöme Fördelningen av platser mellan de två betygsgrupperna görs i proportion till antalet sökande i varje grupp.

SA - sent anmälda
Denna urvalsgrupp är till för sena anmälningar. Sökande som inkommer med en sen anmälan placeras i denna urvalsgrupp och tilldelas meritvärde efter ankomstdag.

Provurval:

HP - högskoleprov
I provurvalet HP deltar alla behöriga sökande med giltigt högskoleprov. Lägsta godkända resultat för att delta i provurvalet är 0,1 poäng.

Övriga sökande:

ÖS Sökande som uppfyller kravet på behörighet, men saknar meritvärde kan bara antas under förutsättning att samtliga i ovanstående grupper har erbjudits plats.

DA Direktantagning kan ske i särskilda fall genom individuell prövning.

Fördelning av platser:

Vid antagningen till ett utbildningsprogram ska 67 % av platserna fördelas i ett betygsurval och 33 % i ett provurval. Sökande som uppfyller kraven för båda urvalsgrupperna ska ingå i båda.

Behöriga sökande med lika meriter:

Om två eller flera sökande till ett sökalternativ på grund- och avancerad nivå har samma meritvärde tillämpas lottning.

För fullständig information om urval se BTH:s antagningsordning.

Antagningsprocedur

Läs mer om antagningsproceduren.

Tillgodoräknande av tidigare studier och utlandsstudier

Student som antagits till programmet och som tidigare läst någon kurs, som motsvarar en kurs inom programmet, kan ansöka om att få kursen tillgodoräknad. Om det är möjligt erbjuds studenten att genomgå en alternativ kurs. Vid studier utomlands under tiden programmet pågår kan en större del (vanligtvis en hel termin) tillgodoräknas. I detta fall ges ett förhandsbesked om tillgodoräknandet via s k Learning agreement.

Läs mer om studier utomlands

Praktisk information

Praktisk information hittas under 'Vill studera'.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Programtid

2012 vecka 36 till
2017 vecka 23

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Språk

Undervisningen ges huvudsakligen på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma.

Huvudområde

Maskinteknik

Utbildningsplan

Programansvarig

Lärandemål

Profil - innehåll

Är du intresserad av teknik, miljö och hållbarhetsfrågor men vill mer än bara prata om dem? På den här utbildningen lär du dig designa produkter, tjänster och processer så att de strategiskt bidrar till en hållbar samhällsutveckling.

Civilingenjörsprogrammet i ecodesign och innovation ger dig unik kompetens att föra teknikutvecklingen framåt genom att ta fram lönsamma produkter, tjänster och processer för en strategiskt hållbar samhällsutveckling. Du lär dig väga in såväl ekonomiska, miljömässiga som sociala aspekter. BTH:s utbildningar inom hållbarhet har ett gott rykte både i Sverige och internationellt och våra professorer befinner sig i världstoppen inom hållbarhetsforskning.
Inom ecodesign och innovation arbetar man med att överföra nya forskningsresultat och marknadens behov till produkter. För att kunna göra detta samt att kunna agera i miljö- och hållbarhetsfrågor krävs en bred utbildning. Civilingenjörsprogrammet i ecodesign och innovation erbjuder detta med en intressant kombination av ingenjörsvetenskapliga och naturvetenskapliga ämnen samt hållbarhet, projektledning och ekonomi. Med dessa kunskaper blir du attraktiv för företag och organisationer inom många olika branscher.

Lärandemål

Utöver de nationellt reglerade målen ska du efter genomförd utbildning uppfylla följande mål (beroende på inriktning):

Kunskap och förståelse
-Visa en bred och teknisk vetenskaplig grund, inbegripet kunskaper i matematik, och naturvetenskap för att kunna arbeta och bedöma system som är tekniskt, miljö och hälsomässigt hållbara.

-Visa kunskap inom innovation och innovationsprocesser som ska ligga till grund för utvecklingsarbetet.

Färdighet och förmåga
-Självständigt och i grupp kunna använda teoretiska modeller och metoder på traditionellt och innovativt sätt för att designa och ta fram tekniska produkter, tjänster och processer som är hållbara ur ett långsiktigt perspektiv.

-Kunna tillämpa framtagna hållbarhetsprinciper i olika typer av organisationer, företag och industriella sammanhang.

-Kunna muntligt och skriftligt uttrycka och förmedla sina tankar, idéer, arbetsresultat på ett ingenjörs-, miljö- och hälsomässigt sätt till sin professionella omgivning och till samhället.

-Kunna leda innovationsprojekt och strategisk verksamhet i företagsmiljö och organisationer som ingenjör i ledande befattning, som ledare i teknikintensiva företag eller inom forskning i enlighet med ekonomiska, miljö- och hälsomässiga mål och en hållbar samhällsutveckling.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
-På ett vetenskapligt och ingenjörsmässigt sätt kunna bedöma och utvärdera tekniska, miljö- och hälsomässiga konsekvenser orsakade av påverkan av den egna yrkesverksamheten.

-Visa insikter om vikten av innovation och innovationsprocesser för företags och organisationers långsiktiga konkurrensförmåga.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Programtid

2012 vecka 36 till
2017 vecka 23

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Språk

Undervisningen ges huvudsakligen på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma.

Huvudområde

Maskinteknik

Utbildningsplan

Programansvarig

Upplägg

Upplägg av utbildningen

Utbildningen är uppbyggd kring ett basblock på tre år och inriktningsblock som är på två år. I basblocket lär du dig grundläggande ingenjörskunskaper inom teknik, matematik och naturvetenskap, samt att arbeta i projekt inom ecodesign och innovation. De grundläggande kurserna inom respektive ämne byggs efterhand på med mer avancerade kurser.

Under de sista två åren kan studenten fördjupa sig ytterligare inom områdena maskinteknik eller elektroteknik vilket ger möjligheter till att utföra mer avancerade arbetsuppgifter inom det valda området. Du ges också ett visst utrymme till att inom ramen för gällande examensordning oberoende av inriktning utforma en egen profil på utbildningen i form av valbara kurser.

OBS! Lägg märke till att det är kursens starttermin som anges i tabellen nedan. Se varje kurs för att se kursens faktiska utsträckning i tiden.
 

Kurser höstterminen 2012

Obligatoriska kurser

Linjär algebra, 7,5 hp, grundnivå.
 
I kursen skall studenten inhämta de grundläggande kunskaper inom linjär algebra som fordras inom tekniska utbildningsprogram.

Läs all information om kursen 'Linjär algebra' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Analys, 15 hp, grundnivå.
 
Denna kurs sträcker sig över flera terminer, denna termin läser man 7,5 hp

Kursens syfte är att studenten skall skaffa sig grundläggande förståelse för matematisk analys och dess tillämpningar inom framför allt tekniska ämnesområden.

Läs all information om kursen 'Analys' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Miljöstrategi och hållbar utveckling för civilingenjörer i Ecodesign och innovation, 7,5 hp, grundnivå.
 
Denna kurs sträcker sig över flera terminer, denna termin läser man 6 hp

Syftet med kursen är att studenten ska utveckla sin förmåga till helhetssyn utifrån kretsloppsprincipen. Kursen ska ge allmänna baskunskaper om hållbar utveckling.

Läs all information om kursen 'Miljöstrategi och hållbar utveckling för civilingenjörer i Ecodesign och innovation' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser vårterminen 2013

Obligatoriska kurser

Mekanik grundkurs, 7,5 hp, grundnivå.
 
Syftet är att studenterna ska utveckla förståelse för mekanik (statik och partikeldynamik) och dess centrala roll som grundläggande ingenjörsämne, samt uppöva förmågan att utföra beräkningar inom området. Dessa kunskaper behövs sedan i de fortsatta tekniska tillämningskurserna.

Läs all information om kursen 'Mekanik grundkurs' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Elkretsteori, 7,5 hp, grundnivå.
 
Syftet med kursen är att kursdeltagare skall utveckla grundläggande kunskaper och färdigheter i metoder att analysera elektriska nät. Sådana kunskaper och färdigheter är nödvändiga grunder för vidare högskolestudier inom elektroteknikområdet och för professionellt arbete som ingenjör med anknytning till områdena elektroteknik och datateknik.

Läs all information om kursen 'Elkretsteori' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Projektkurs - Ecodesign 1, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursen syftar till att studenten skall erhålla grundläggande kunskaper i hållbarhetsinriktad metodik för tekniska projekt. Kursens tillämpningsprojekt kopplas till miljö och hållbar utveckling inom mekanikområdet.

Läs all information om kursen 'Projektkurs - Ecodesign 1' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser höstterminen 2015

Valbara kurser

Stokastiska processer, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursens syfte är att ge kunskaper om stokastiska processer med tekniska tillämpningar.

Läs all information om kursen 'Stokastiska processer' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser höstterminen 2016

Obligatoriska kurser

Avancerad produkt- och tjänstesystemsinnovation, 15 hp, avancerad nivå.
 
Syftet med kursen är att studenterna ska få en förståelse för hur olika lösningar utvecklas inom industrin i dag genom att tillämpa och integrera kunskap som behövs för framtida produkt- och tjänstesystemsinnovationer (PSS-innovation). Deltagarna kommer att få kunskap inom projektledning, kreativ konceptutveckling, systemtänkande för hållbarhet och tekniska lösningar.

Kursen är inriktad på att genomföra en produkt- tjänsteinnovation med hållbarhet och innovation i fokus. Målet med kursen är att förvärva, tillämpa och integrera kunskap centralt för utvecklingen av hållbara PSS-lösningar, i nära samarbete med näringsliv och samhälle. Genom att utföra verklighetsbaserade projekt kommer studenten att få chansen att reflektera över förvärvad teoretisk bas och tillämpa denna i en verklig miljö. Erfarenheterna kommer att ger de studerande goda förutsättningar att komma in i arbetslivet.

Läs all information om kursen 'Avancerad produkt- och tjänstesystemsinnovation' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Valbara kurser

Stokastiska processer, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursens syfte är att ge kunskaper om stokastiska processer med tekniska tillämpningar.

Läs all information om kursen 'Stokastiska processer' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser vårterminen 2017

Obligatoriska kurser

Examensarbete för civilingenjörsprogrammet i Ecodesign och Innovation, 30 hp, avancerad nivå.
 
Kursens syfte är att deltagarna genom planering, genomförande och avrapportering av ett större sammanhängande samhällsvetenskapligt projektarbete skall erhålla förmåga att tillämpa relevant teoribildning inom området industriell ekonomi. Examensarbetet kan efter godkännande göras i samarbete med något företag eller organisation.

Kursen och programmet är under utveckling och ingen mer information är tillgänglig för närvarande.
 

Skriftliga arbeten

Programmet avslutas med ett skriftligt examensarbete motsvarande 30 hp.

Internationellt innehåll

Studenter på programmet uppmuntras att studera 1 termin utomlands.

Utomlandsstudierna kan antingen bedrivas vid något av våra partneruniversitet eller vid andra lämpliga universitet.

Läs om utlandsstudier

Jobbprofiler

Efterfrågan på personer med både hållbarhetskompetens och teknikkunnande har ökat på grund av att företag och organisationer jobbar allt mer med miljöfrågor, miljöledning och övriga hållbarhetsfrågor. Energiförsörjning, IT-företag, off-shore-industri, fordonsindustrin, konsultbolag, medieföretag och myndigheter är några exempel på verksamheter där civilingenjörer som läst Ecodesign och innovation kan arbeta. Färdiga civilingenjörer inom Ecodesign och innovation skall kunna jobba med produktutveckling på alla nivåer från konstruktör, projektledare till strategisk ledning, antingen som anställd eller egen företagare. Hållbarhetsarbete innebär ofta kontakter utomlands så det finns även möjligheter att få jobb utomlands.

Fortsatta studier

På BTH finns följande program på forskarnivå som är öppna för studenter med examen från detta program: Maskinteknik, elektroteknik och entreprenörskap och innovation.

Programråd

Programmet har ett programråd som har till uppgift att säkerställa utbildningens användbarhet på och för arbetsmarknaden.

Programrådet består av studenter, alumn, extern representant samt lärare och programansvarig.

Programrådet sammanträder 2 gånger per år.

Kontaktperson för programrådet är: Stefan Sjödahl

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Programtid

2012 vecka 36 till
2017 vecka 23

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Språk

Undervisningen ges huvudsakligen på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma.

Huvudområde

Maskinteknik

Utbildningsplan

Programansvarig

Examination

Examen

Utbildningen ligger på både grundnivå och avancerad nivå och leder fram till en examen på avancerad nivå med benämningen

Civilingenjörsexamen i Ecodesign och innovation

Motsvarande benämning på engelska är

Master of Science in Engineering: Ecodesign and Innovation

Bedömning och examination

Bedömning och examination varierar mellan olika kurser i programmet. Se information för respektive kurs i programmet.

Programutvärderingar

Alumni

Programmet är nytt och därför finns inga alumni.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Programtid

2012 vecka 36 till
2017 vecka 23

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Språk

Undervisningen ges huvudsakligen på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma.

Huvudområde

Maskinteknik

Utbildningsplan

Programansvarig

 

Prata med oss

Kontakta studievägledare

För övergripande frågor om studier på BTH, kontakta våra centrala Studie- och Karriärvägledare.

Share Dela