Magisterprogram i Europeisk planering och regional utveckling

60 högskolepoäng (start ht-11)
Planering handlar om att balansera samhällets ekonomiska, sociala och miljömässiga behov så att en hållbar utveckling uppstår. Det är ett spännande och omväxlande yrkesområde där nya teorier och arbetssätt tillämpas och utvecklas hela tiden!

Översikt

Profil - innehåll

Programmet Europeisk planering och regional utveckling är en bred utbildning som sträcker sig från fysisk planering, transportplanering och näringslivs- och innovationsfrågor till samhällsplanering, socioekonomiska frågor och miljöfrågor. Programmets fokus ligger på europeisk nivå och på färdigheter som tydligt tillämpbara och till nytta i yrkeslivet: på programmet kommer du att lära dig praktiska redskap samt policy och regelverk, du kommer att bekanta dig med flera europeiska planerings- och utvecklingsprojekt och du kommer att få analysera och skapa konkreta förslag vars syfte är att skapa förändring i samhället.
Programmet ges på engelska för studenter från Sverige, Europa och resten av världen. Undervisning och handledning prioriteras och studenter och personal har nära kontakt i en informell atmosfär under utbildningstiden. Förutom kvalificerade lärare och professorer möter du som student många internationella gästföreläsare och personer som är yrkesverksamma inom planering och regional utveckling. Detta betyder att kopplingarna är goda både till praktisk verksamhet och till den senaste forskningen.

Examen

Utbildningen leder fram till en examen på avancerad nivå, med benämningen
Filosofie magisterexamen.
Huvudområde: Europeisk planering och regional utveckling.
Motsvarande benämning på engelska är
Master of Science (60 credits).
Main field of study: European Spatial Planning and Regional Development.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programtid

2011 vecka 35 till
2012 vecka 22

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Språk

Undervisningen ges på engelska.

Nivå

Avancerad nivå

Huvudområde

Europeisk planering och regional utveckling

Utbildningsplan

Programansvarig

Länkar

Antal platser

23

Antagning

Förkunskapskrav

För tillträde till utbildningsprogrammet krävs:
- Antingen kandidatexamen inom tekniskt, samhällsvetenskapligt eller naturvetenskapligt område som är av relevans för europeisk planering och regional utveckling, samt Engelska B, eller
- Kandidatexamen, två års dokumenterad yrkeserfarenhet på minst halvtid av relevans för utbildningen, samt Engelska B. Med relevant yrkeserfarenhet menas yrke eller tjänst där utredning, analys, forskning eller utbildning inom övergripande planerings-, utvecklings- eller regionala frågor, alternativt europafrågor, utgjort en betydande del av tjänsten.

Läs mer om grundläggande behörighet på avancerad nivå.

Urval

Vid fler behöriga sökande än antal tillgängliga platser, till aktuell programstart, görs ett urval. Detta går till på följande sätt:
Särskilt urval metod 12 (fastställt 2007-12-20 genom beslut DG020/07) tillämpas. Detta innebär att ansökningar som accepterats för granskning baserat på de grundläggande förkunskapskraven för programmet kommer att rangordnas enligt nedan. Om inte alla sökande med lika lägsta meritvärde kan erbjudas plats ges företräde till underrepresenterat kön, därefter sker lottning.
Första steget av bedömningsprocessen består av en bedömning av hur relevant område och inriktning den sökandes tidigare examina från högskola eller universitet har för programmets inriktning. Bedömningen görs i tre kategorier: minimal relevans givet förkunskapskraven = meritvärde 0, medelhög relevans = meritvärde 0,5, hög relevans = meritvärde 1. Sedan normeras den sökandes GPA (Grade Point Average, betyg från tidigare högskoleutbildning) till ett värde mellan 0 och 1, där 0 är minimala betygsnivåer på alla kurser och 1 är maximala betygsnivåer på alla kurser. Slutligen normeras den sökandes TOEFL- respektive IELTS-nivåer i engelska till ett värde mellan 0 och 1, där 0 är minimal nivå för att vara behörig och 1 är maximal nivå på testet. Sökande som är undantagna från att visa sin nivå i engelska med TOEFL-/IELTS-nivåer får meritvärdet 1.
Dessa tre värden läggs samman till ett samlat meritvärde som kan variera mellan 0 och 3.

Antagningsprocedur

Läs mer om antagningsproceduren.

Tillgodoräknande av tidigare studier och utlandsstudier

Student som antagits till programmet och som tidigare läst någon kurs, som motsvarar en kurs inom programmet, kan ansöka om att få kursen tillgodoräknad. Om det är möjligt erbjuds studenten att genomgå en alternativ kurs. Vid studier utomlands under tiden programmet pågår kan en större del (vanligtvis en hel termin) tillgodoräknas. I detta fall ges ett förhandsbesked om tillgodoräknandet via s k Learning agreement.

Läs mer om studier utomlands

Praktisk information

Praktisk information hittas under 'Vill studera'.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programtid

2011 vecka 35 till
2012 vecka 22

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Språk

Undervisningen ges på engelska.

Nivå

Avancerad nivå

Huvudområde

Europeisk planering och regional utveckling

Utbildningsplan

Programansvarig

Länkar

Antal platser

23

Lärandemål

Profil - innehåll

Programmet Europeisk planering och regional utveckling är en bred utbildning som sträcker sig från fysisk planering, transportplanering och näringslivs- och innovationsfrågor till samhällsplanering, socioekonomiska frågor och miljöfrågor. Programmets fokus ligger på europeisk nivå och på färdigheter som tydligt tillämpbara och till nytta i yrkeslivet: på programmet kommer du att lära dig praktiska redskap samt policy och regelverk, du kommer att bekanta dig med flera europeiska planerings- och utvecklingsprojekt och du kommer att få analysera och skapa konkreta förslag vars syfte är att skapa förändring i samhället.
Programmet ges på engelska för studenter från Sverige, Europa och resten av världen. Undervisning och handledning prioriteras och studenter och personal har nära kontakt i en informell atmosfär under utbildningstiden. Förutom kvalificerade lärare och professorer möter du som student många internationella gästföreläsare och personer som är yrkesverksamma inom planering och regional utveckling. Detta betyder att kopplingarna är goda både till praktisk verksamhet och till den senaste forskningen.

Lärandemål

Utöver de nationellt reglerade målen, vilka återfinns i Appendix B, gäller följande mål för utbildningen.
Efter genomförd utbildning skall studenten

kunna visa fördjupad kunskap om planering och regional utveckling på övergripande europeisk nivå samt i enskilda europeiska länder och regioner.

kunna integrera kunskap och analysera hur nationell och europeisk policy påverkar planering och regional utveckling på olika nivåer.

kunna genomföra självständiga utredningsarbeten med mottagarfokus inom ämnesområdet.

kunna visa insikt om planeringens möjligheter och begränsningar inom ämnesområdet och i fortsatt yrkesverksamhet.

behärska förmåga till kritisk analys av planeringsdokument.

ha förvärvat färdigheter i att använda IKT-baserade redskap för analys, planering och beslutsstöd.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programtid

2011 vecka 35 till
2012 vecka 22

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Språk

Undervisningen ges på engelska.

Nivå

Avancerad nivå

Huvudområde

Europeisk planering och regional utveckling

Utbildningsplan

Programansvarig

Länkar

Antal platser

23

Upplägg

Upplägg av utbildningenOBS! Lägg märke till att det är kursens starttermin som anges i tabellen nedan. Se varje kurs för att se kursens faktiska utsträckning i tiden.
 

Kurser höstterminen 2011

Obligatoriska kurser

Europeisk planering, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
Kursens syfte är att analysera europeisk planering, rumslig utveckling och territoriell sammanhållning (eng. ’territorial cohesion’) samt policyinitiativ. Dess syfte är även att analysera hur EU:s olika policyområden relaterar till varandra och till det övergripande begreppet ’European Spatial Planning’ (europeisk planering).

Läs all information om kursen 'Europeisk planering' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Planering: Perspektiv på Europeiska Unionen, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
Kursens syfte är att ge en insikt i europeisk integration, europeiska institutioner, samt i EUs historia, struktur och maktområden. En särskild fokus ligger på områden och processer som har rumsliga/territoriella följder eller som på andra sätt påverkar planering och regional utveckling i Europa.

Läs all information om kursen 'Planering: Perspektiv på Europeiska Unionen' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Planering: Ekonomisk och social balans, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
Fördjupat studium av ekonomisk och social sammanhållning inom EU och inom de enskilda medlemsländerna. Syftet är att studenten ska inhämta nödvändiga kunskaper och färdigheter, såväl som tekniska och analytiska verktyg för att kunna undersöka och diskutera det nuvarande Europa och EU utifrån sociala och ekonomiska sammanhållningsfrågor.

Läs all information om kursen 'Planering: Ekonomisk och social balans' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Planering: Hållbar utveckling, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
Fördjupat studium av hållbar utveckling, särskilt miljömässig/ekologisk hållbarhet med speciell tonvikt på problemens spatiala dimension.

Läs all information om kursen 'Planering: Hållbar utveckling' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser vårterminen 2012

Obligatoriska kurser

Magisterarbete i europeisk planering och regional utveckling, 30 hp, avancerad nivå.
 
Kursens syfte är att studenterna skall visa sin förmåga till att tillämpa de kunskaper och färdigheter som förvärvats under studietiden genom att självständigt behandla en komplex planerings-, utrednings- eller analysuppgift.

Läs all information om kursen 'Magisterarbete i europeisk planering och regional utveckling' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Skriftliga arbeten

Programmet avslutas med ett skriftligt examensarbete motsvarande 30 hp.

Internationellt innehåll

Läs om utlandsstudier

Jobbprofiler

Student med examen från programmet kan bl.a. arbeta inom följande branscher: regional utveckling och -planering, samhällsplanering, fysisk planering, hållbar utveckling, internationalisering, med följande typer av arbetsuppgifter: kvalificerat utredningsarbete, ledarskap och management, projekt- och utvecklingsarbete.

Utbildningen är särskilt intressant för studenter som vill arbeta i utlandet.

Fortsatta studier

Student med examen från programmet kan generellt söka vidare utbildning på forskarnivå inom huvudområdet fysisk planering.

På BTH finns följande program på forskarnivå som är öppna för studenter med examen från detta program: fysisk planering.

Programråd

Programmet har ett programråd som har till uppgift att säkerställa utbildningens användbarhet på och för arbetsmarknaden.

Programrådet består av studenter, alumn, extern representant samt lärare och huvudområdesföreträdare.

Programrådet sammanträder 2 gånger per år.

Kontaktperson för programrådet är: Abdellah Abarkan

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programtid

2011 vecka 35 till
2012 vecka 22

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Språk

Undervisningen ges på engelska.

Nivå

Avancerad nivå

Huvudområde

Europeisk planering och regional utveckling

Utbildningsplan

Programansvarig

Länkar

Antal platser

23

Examination

Examen

Utbildningen leder fram till en examen på avancerad nivå, med benämningen
Filosofie magisterexamen.
Huvudområde: Europeisk planering och regional utveckling.
Motsvarande benämning på engelska är
Master of Science (60 credits).
Main field of study: European Spatial Planning and Regional Development.

Bedömning och examination

Bedömning och examination varierar mellan olika kurser i programmet. Se information för respektive kurs i programmet.

Programutvärderingar

Programmet utvärderas årligen och terminsvis av studenterna. Kurserna på programmet utvärderas dessutom separat efter respektive kursavslut.

Studenternas synpunkter på utbildningen används för att förbättra moment i programmet.

Senaste programutvärderingen visar sammanfattningsvis att studenterna är nöjda med programmet. Särskilt framhålls som positivt den personliga och nära kontakten med personal och lärare samt med den lilla studentgruppens sammanhållning och gemenskap. Ytterligare akademiska och sociala kontakter med övriga studenter på sektionen efterfrågas.

Alumni

Tidigare studenter arbetar nu bl.a. som: samhällsplanerare, nationella experter, internationella projektledare och -samordnare, experter inom regional utveckling, doktorander, utbildare och forskare.

Programmet har ett eget alumninätverk.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programtid

2011 vecka 35 till
2012 vecka 22

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Språk

Undervisningen ges på engelska.

Nivå

Avancerad nivå

Huvudområde

Europeisk planering och regional utveckling

Utbildningsplan

Programansvarig

Länkar

Antal platser

23

 

Prata med oss

Kontakta studievägledare

För övergripande frågor om studier på BTH, kontakta våra centrala Studie- och Karriärvägledare.

Share Dela