Magisterprogram i Elektroteknik med inriktning signalbehandling

60 högskolepoäng (start ht-13)
Detta programtillfälle startar ej höstterminen 2013!
Syftet med programmet är att förbereda studenten för en krävande position i branschen samt ge en grund för forskarstudier. Efter examen ska studenten kunna agera i en rad situationer både när det gäller att analysera problem och tillhandahålla lösningar.

Översikt

Profil - innehåll

Syftet med utbildningen är att förbereda för kvalificerat utvecklingsarbete inom industrin och att ge en grund för forskarstudier. Du kommer att möta och arbeta tätt tillsammans med forskare inom signalbehandlingsområdet och utvecklar en god förståelse för ämnesområdet.

Efter avslutade studier kommer du att kunna tillämpa din kunskap i en rad situationer både när det gäller att analysera problem och att åstadkomma lösningar. Du kommer att kunna välja ut, designa och tillämpa en rad kompletterande och sammanhängande hjälpmedel och begrepp inom området

Studierna kommer i huvudsak att bedrivas på campus för att göra det möjligt för dig att arbeta nära forskarna. Undervisningen omfattar både teori och praktiska tillämpningar och du kommer att arbeta både självständigt och integrerat i team. Utbildningen avslutas med ett examensarbete (15 högskolepoäng) som normalt utförs inom industrin eller i nära samarbete med industrin.

För att erhålla masterexamen behöver du slutföra kurser i en omfattning av 45 högskolepoäng plus ett examensarbete om 15 högskolepoäng.

Utbildningen bygger på att du har en kandidatexamen inom området för antingen elektroteknik eller datateknik.

Examen

Utbildningen leder fram till en examen på avancerad nivå, med benämningen
Teknologie magisterexamen.
Huvudområde: Elektroteknik
Inriktning: signalbehandling

Motsvarande benämning på engelska är Degree of Master of Science.
Main field of study: Electrical Engineering
Specialization: Signal Processing

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Programtid

2013 vecka 36 till
2014 vecka 23

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Språk

Undervisningen ges på engelska.

Nivå

Avancerad nivå

Huvudområde

Elektroteknik

Programansvarig

Antagning

Förkunskapskrav

För tillträde till utbildningsprogrammet krävs kandidatexamen (180 högskolepoäng) med något av huvudområdena elektroteknik eller datateknik. Kandidatexamen ska omfatta minst 15 högskolepoäng matematik, där flerdimensionell analys, transformteori samt matematisk statistik ingår. Vidare ska examen innefatta signalbehandling, programmering, datornätverk och telekommunikation. Engelska B.

Läs mer om grundläggande behörighet på avancerad nivå.

Urval

ALLMÄNT
Denna metod avser att bedöma sökandes lämplighet till masterprogrammen ibland annat Electrical Engineering, Computer Science och Software Engineering.

URVALSGRUND
Tidigare högskoleutbildning och engelska.

PRECISERING AV URVALSGRUND
Första steget av bedömningsprocessen består av en bedömning av hur relevant område och inriktning den sökandes tidigare examina från högskola eller universitet har för det sökta pro-grammets inriktning. Bedömningen görs i tre kategorier: minimal relevans givet förkunskapskraven = meritvärde 0, medelhög relevans = meritvärde 0,5, hög relevans = meritvärde 1.
Slutligen normeras den sökandes TOEFL - respektive IELTS-nivåer i engelska till ett värde mellan 0 och 1, där 0 är minimal nivå för att vara behörig och 1 är maximal nivå på testet. Sökande som är undantagna från att visa sin nivå i engelska med TOEFL/IELTS-nivåer får meritvärdet 1.
Dessa två värden läggs till ett samlat meritvärde som kan variera mellan 0-2.

HÖGSTA MERITVÄRDE
Maximalt 2 poäng ges, enligt beskrivningen ovan.

ARBETSMETOD
Ansökningar som accepteras för granskning baserad på de grundläggande förkunskapskraven för programmet kommer att rangordnas enligt ovan. Om inte alla sökande med lika lägsta meritvärde kan erbjudas plats tillgrips lottning.

Antagningsprocedur

Läs mer om antagningsproceduren.

Tillgodoräknande av tidigare studier och utlandsstudier

Student som antagits till programmet och som tidigare läst någon kurs, som motsvarar en kurs inom programmet, kan ansöka om att få kursen tillgodoräknad. Om det är möjligt erbjuds studenten att genomgå en alternativ kurs. Vid studier utomlands under tiden programmet pågår kan en större del (vanligtvis en hel termin) tillgodoräknas. I detta fall ges ett förhandsbesked om tillgodoräknandet via s k Learning agreement.

Läs mer om studier utomlands

Praktisk information

Praktisk information hittas under 'Vill studera'.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Programtid

2013 vecka 36 till
2014 vecka 23

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Språk

Undervisningen ges på engelska.

Nivå

Avancerad nivå

Huvudområde

Elektroteknik

Programansvarig

Lärandemål

Profil - innehåll

Syftet med utbildningen är att förbereda för kvalificerat utvecklingsarbete inom industrin och att ge en grund för forskarstudier. Du kommer att möta och arbeta tätt tillsammans med forskare inom signalbehandlingsområdet och utvecklar en god förståelse för ämnesområdet.

Efter avslutade studier kommer du att kunna tillämpa din kunskap i en rad situationer både när det gäller att analysera problem och att åstadkomma lösningar. Du kommer att kunna välja ut, designa och tillämpa en rad kompletterande och sammanhängande hjälpmedel och begrepp inom området

Studierna kommer i huvudsak att bedrivas på campus för att göra det möjligt för dig att arbeta nära forskarna. Undervisningen omfattar både teori och praktiska tillämpningar och du kommer att arbeta både självständigt och integrerat i team. Utbildningen avslutas med ett examensarbete (15 högskolepoäng) som normalt utförs inom industrin eller i nära samarbete med industrin.

För att erhålla masterexamen behöver du slutföra kurser i en omfattning av 45 högskolepoäng plus ett examensarbete om 15 högskolepoäng.

Utbildningen bygger på att du har en kandidatexamen inom området för antingen elektroteknik eller datateknik.

Lärandemål

Utöver de nationellt reglerade målen har följande mål fastställts för utbildningen.

Efter genomförd utbildning kommer studenten att kunna:
- tillämpa förvärvad kunskap inom området för elektroteknik, huvudsakligen inom området för signalbehandling.
- visa kännedom om och förståelse av aktuella trender och problem inom området för signalbehandling.
- ha förmåga att söka, utvärdera och använda information på vetenskaplig nivå på ett självständigt sätt för att kunna lära både vid framtida studier och i arbetslivet.
- bredda förvärvad kunskap på ett självständigt sätt mot nya områden inom fältet av signalbehandling.
- analysera problem och utveckla nya metoder inom området för signalbehandling.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Programtid

2013 vecka 36 till
2014 vecka 23

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Språk

Undervisningen ges på engelska.

Nivå

Avancerad nivå

Huvudområde

Elektroteknik

Programansvarig

Upplägg

Upplägg av utbildningen

Utbildningen omfattar 45 högskolepoäng i kurser och ett examensarbete om 15 högskolepoäng. Utbildningens totala längd är 1 år.

Inga kurser ännu kopplade till detta tillfälle.

Skriftliga arbeten

Programmet avslutas med ett skriftligt examensarbete motsvarande 15 hp.

Internationellt innehåll

Programmet erbjuder inga studier utomlands.

Läs om utlandsstudier

Jobbprofiler

Med en examen från programmet kan du bland annat arbeta som konstruktör, innovatör, beräkningsingenjör eller projektledare inom signalbehandlings-, ljud - och vibrations- eller radio- och telekommunikationsbranschen.

Utbildningen är särskilt intressant för dig som vill arbeta i utlandet.

Fortsatta studier

Med en examen från programmet kan du generellt söka vidare utbildning på forskarnivå inom huvudområdet elektroteknik.
På BTH finns följande program på forskarnivå som är öppna för studenter med examen från detta program: signalbehandling.

Programråd

Programmet har ett programråd som har till uppgift att säkerställa utbildningens användbarhet på och för arbetsmarknaden.
Programrådet består av studenter, alumn, extern representant samt lärare och huvudområdesföreträdare.
Programrådet sammanträder 2 gånger per år.
Kontaktperson för programrådet är: Stefan Sjödahl

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Programtid

2013 vecka 36 till
2014 vecka 23

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Språk

Undervisningen ges på engelska.

Nivå

Avancerad nivå

Huvudområde

Elektroteknik

Programansvarig

Examination

Examen

Utbildningen leder fram till en examen på avancerad nivå, med benämningen
Teknologie magisterexamen.
Huvudområde: Elektroteknik
Inriktning: signalbehandling

Motsvarande benämning på engelska är Degree of Master of Science.
Main field of study: Electrical Engineering
Specialization: Signal Processing

Bedömning och examination

Bedömning och examination varierar mellan olika kurser i programmet. Se information för respektive kurs i programmet.

Programutvärderingar

Alumni

Programmet är nytt och har därför inga alumni ännu.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Programtid

2013 vecka 36 till
2014 vecka 23

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Språk

Undervisningen ges på engelska.

Nivå

Avancerad nivå

Huvudområde

Elektroteknik

Programansvarig

 

Prata med oss

Kontakta studievägledare

För övergripande frågor om studier på BTH, kontakta våra centrala Studie- och Karriärvägledare.

Share Dela