Masterprogram i Elektroteknik med inriktning mot signalbehandling

120 högskolepoäng (start ht-12)
Detta programtillfälle startar ej höstterminen 2012!
Syftet med programmet är att förbereda studenten för en krävande position i branschen samt ge en grund för forskarstudier. Efter examen ska studenten kunna agera i en rad situationer både när det gäller att analysera problem och tillhandahålla lösningar.

Översikt

Profil - innehåll

Syftet med utbildningen är att förbereda för kvalificerat utvecklingsarbete inom industrin och att ge en grund för forskarstudier. Du kommer att möta och arbeta tätt tillsammans med forskare inom signalbehandlingsområdet och utveckla en god förståelse för ämnesområdet.

Efter avslutade studier kommer du att kunna tillämpa din kunskap i en rad situationer både när det gäller att analysera problem och att åstadkomma lösningar. Du kommer att kunna välja ut, designa och tillämpa en rad kompletterande och sammanhängande hjälpmedel och begrepp inom området

Utbildningen är huvudsakligen inriktad på adaptiv och akustisk signalbehandling och också på bildbehandling. Du lär dig implementera metoder inom industriområdena buller- och vibrationskontroll, talkodning (speech coding), talförbättring (speech enhancement), bildbehandling, etc. Exempel på viktiga kurser är Flerdimensionell signalbehandling, Ljud- och vibrationsanalys, Adaptiv signalbehandling, Optimal signalbehandling, Neurala nätverk, Datorseende och Digital bildbehandling och analys.

Studierna kommer i huvudsak att bedrivas på campus för att göra det möjligt för dig att arbeta nära forskarna. Undervisningen omfattar både teori och praktiska tillämpningar och du kommer att arbeta både självständigt och integrerat i team. Utbildningen avslutas med ett examensarbete (30 högskolepoäng) som normalt utförs inom industrin eller i nära samarbete med industrin.

För att erhålla masterexamen behöver du slutföra kurser i en omfattning av 90 högskolepoäng plus ett examensarbete om 30 högskolepoäng.

Utbildningen bygger på att du har en kandidatexamen inom området för antingen elektroteknik eller datateknik. Se programinformationen för mer information.

Examen

Utbildningen leder fram till en examen på avancerad nivå, med benämningen
Teknologie masterexamen.
Huvudområde: Elektroteknik
Inriktning: signalbehandling

Motsvarande benämning på engelska är Degree of Master of Science.
Main field of study: Electrical Engineering
Specialization: Signal Processing

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Programtid

2012 vecka 36 till
2014 vecka 23

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Språk

Undervisningen ges på engelska.

Nivå

Avancerad nivå

Huvudområde

Elektroteknik

Utbildningsplan

Programansvarig

Antagning

Förkunskapskrav

För tillträde till utbildningsprogrammet krävs kandidatexamen (180 högskolepoäng) med något av huvudområdena elektroteknik eller datateknik. Kandidatexamen ska omfatta minst 30 högskolepoäng matematik, där flerdimensionell analys, transformteori samt matematisk statistik ingår. Vidare ska examen innefatta signalbehandling, programmering, datornätverk och telekommunikation. Engelska B.

Läs mer om grundläggande behörighet på avancerad nivå.

Urval

ALLMÄNT
Denna metod avser att bedöma sökandes lämplighet till masterprogrammen ibland annat Electrical Engineering, Computer Science och Software Engineering.

URVALSGRUND
Tidigare högskoleutbildning och engelska.

PRECISERING AV URVALSGRUND
Första steget av bedömningsprocessen består av en bedömning av hur relevant område och inriktning den sökandes tidigare examina från högskola eller universitet har för det sökta pro-grammets inriktning. Bedömningen görs i tre kategorier: minimal relevans givet förkunskapskraven = meritvärde 0, medelhög relevans = meritvärde 0,5, hög relevans = meritvärde 1.
Slutligen normeras den sökandes TOEFL - respektive IELTS-nivåer i engelska till ett värde mellan 0 och 1, där 0 är minimal nivå för att vara behörig och 1 är maximal nivå på testet. Sökande som är undantagna från att visa sin nivå i engelska med TOEFL/IELTS-nivåer får meritvärdet 1.
Dessa två värden läggs till ett samlat meritvärde som kan variera mellan 0-2.

HÖGSTA MERITVÄRDE
Maximalt 2 poäng ges, enligt beskrivningen ovan.

ARBETSMETOD
Ansökningar som accepteras för granskning baserad på de grundläggande förkunskapskraven för programmet kommer att rangordnas enligt ovan. Om inte alla sökande med lika lägsta meritvärde kan erbjudas plats tillgrips lottning.

Antagningsprocedur

Läs mer om antagningsproceduren.

Tillgodoräknande av tidigare studier och utlandsstudier

Student som antagits till programmet och som tidigare läst någon kurs, som motsvarar en kurs inom programmet, kan ansöka om att få kursen tillgodoräknad. Om det är möjligt erbjuds studenten att genomgå en alternativ kurs. Vid studier utomlands under tiden programmet pågår kan en större del (vanligtvis en hel termin) tillgodoräknas. I detta fall ges ett förhandsbesked om tillgodoräknandet via s k Learning agreement.

Läs mer om studier utomlands

Praktisk information

Praktisk information hittas under 'Vill studera'.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Programtid

2012 vecka 36 till
2014 vecka 23

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Språk

Undervisningen ges på engelska.

Nivå

Avancerad nivå

Huvudområde

Elektroteknik

Utbildningsplan

Programansvarig

Lärandemål

Profil - innehåll

Syftet med utbildningen är att förbereda för kvalificerat utvecklingsarbete inom industrin och att ge en grund för forskarstudier. Du kommer att möta och arbeta tätt tillsammans med forskare inom signalbehandlingsområdet och utveckla en god förståelse för ämnesområdet.

Efter avslutade studier kommer du att kunna tillämpa din kunskap i en rad situationer både när det gäller att analysera problem och att åstadkomma lösningar. Du kommer att kunna välja ut, designa och tillämpa en rad kompletterande och sammanhängande hjälpmedel och begrepp inom området

Utbildningen är huvudsakligen inriktad på adaptiv och akustisk signalbehandling och också på bildbehandling. Du lär dig implementera metoder inom industriområdena buller- och vibrationskontroll, talkodning (speech coding), talförbättring (speech enhancement), bildbehandling, etc. Exempel på viktiga kurser är Flerdimensionell signalbehandling, Ljud- och vibrationsanalys, Adaptiv signalbehandling, Optimal signalbehandling, Neurala nätverk, Datorseende och Digital bildbehandling och analys.

Studierna kommer i huvudsak att bedrivas på campus för att göra det möjligt för dig att arbeta nära forskarna. Undervisningen omfattar både teori och praktiska tillämpningar och du kommer att arbeta både självständigt och integrerat i team. Utbildningen avslutas med ett examensarbete (30 högskolepoäng) som normalt utförs inom industrin eller i nära samarbete med industrin.

För att erhålla masterexamen behöver du slutföra kurser i en omfattning av 90 högskolepoäng plus ett examensarbete om 30 högskolepoäng.

Utbildningen bygger på att du har en kandidatexamen inom området för antingen elektroteknik eller datateknik. Se programinformationen för mer information.

Lärandemål

Utöver de nationellt reglerade målen har följande mål fastställts för utbildningen.

Efter genomförd utbildning ska du kunna:
- tillämpa förvärvad kunskap inom området elektroteknik, huvudsakligen inom området signalbehandling.
- visa kännedom om och förståelse av aktuella trender och problem inom området signalbehandling.
- ha förmåga att söka, utvärdera och använda information på vetenskaplig nivå på ett självständigt sätt för att kunna lära både vid framtida studier och i arbetslivet.
- bredda förvärvad kunskap mot nya områden inom signalbehandling på ett självständigt sätt.
- analysera problem och utveckla nya metoder inom signalbehandlingsområdet.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Programtid

2012 vecka 36 till
2014 vecka 23

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Språk

Undervisningen ges på engelska.

Nivå

Avancerad nivå

Huvudområde

Elektroteknik

Utbildningsplan

Programansvarig

Upplägg

Upplägg av utbildningen

Utbildningen omfattar 90 högskolepoäng i kurser och ett examensarbete om 30 högskolepoäng. Utbildningens totala längd är 2 år, sammanlagt fyra terminer. Varje år är indelat i fyra läsperioder (Lp1, Lp2, Lp3 and Lp4). Utbildningen består av tolv kurser och varje kurs ger 7,5 högskolepoäng.

Under det första året, Lp1, kommer de första två kurserna Komplex analys och transformer och Signalbehandling II att utgöra grunden för nästan alla övriga kurser inom utbildningen. Under nästa läsperiod, Lp2, kommer kursen Stokastiska processer att användas under fyra kurser. Kursen Flerdimensionell signalbehandling är huvudsakligen en generalisering mot högre dimensioner av kursen Signalbehandling II och ger en bättre förståelse av denna kurs. Flerdimensionell signalbehandling är inte ett formellt krav för framtida kurser men ger en fördel vid kommande kurser inom utbildningen, särskilt för bildbehandlingskurserna. Under Lp3, första året, kommer de två kurserna Adaptiv signalbehandling och Digital transmission och radiokommunikation att fullborda den grundläggande kunskapen inom signalbehandlingsområdet. Du har nu en stor mängd avancerade redskap för att fortsätta utbildningen.

Utbildningen består av tre huvudområden (där några kurser räknas till den grundläggande kunskap som redan studerats enligt ovan).
Området adaptiv signalbehandling:
Adaptiv signalbehandling, Lp3, första året (obligatorisk)
Tillämpad adaptiv signalbehandling, Lp4, första året (obligatorisk)
Optimal signalbehandling, Lp1, andra året (valbar)
Neurala nätverk, Lp2, andra året (obligatorisk)

Området bildbehandling:
Flerdimensionell bildbehandling, Lp2, första året (obligatorisk)
Digital bildbehandling och analys, Lp4, första året (valbar)
Datorseende, Lp1, andra året (optional)

Området ljud och vibrationer:
Ljud- och vibrationsanalys, Lp4, första året (valbar)
Experimentell modalanalys, Lp1, andra året (valbar)

Under följande läsperioder (första året, Lp4, andra året Lp1 och andra året Lp2) kommer du att välja från dessa huvudområden.

Under Lp1, andra året, inriktar sig kursen Forskningsmetodik med inriktning mot elektroteknik på att förbereda examensarbetet.

Under nästa läsperiod, Lp2, andra året, kommer du att välja mellan tre valbara kurser som är användbara för alla områden ovan:
- Avancerad filterdesign (valbar)
- Digitala signalprocessorer (valbar)
- Tillämpad signalbehandling (valbar)

Under utbildningens sista termin (Lp3 and Lp4, andra året) kommer examensarbetet att ge dig tillfälle att tillämpa teoretisk och praktisk kunskap från tidigare kurser från utbildningen i ett större projekt inom signalbehandling.

OBS! Lägg märke till att det är kursens starttermin som anges i tabellen nedan. Se varje kurs för att se kursens faktiska utsträckning i tiden.
 

Kurser höstterminen 2012

Obligatoriska kurser

Komplex analys och transformer, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursen avser att ge kunskaper i analytiska funktioner och residukalkyl, som sedan används på Fourier-, Laplace- och z-transformer. Transformerna utgör bakgrunden till tillämpningar inom telekommunikation, signalbehandling, maskinteknik med mera.

Läs all information om kursen 'Komplex analys och transformer' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Signalbehandling II, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursen bygger vidare på grundkursen i signalbehandling, genom att studenterna utvecklar teoretiska kunskaper inom modern digital signalbehandling samt att studenten sak erhålla kunskap och insikt om tillämpade signalbehandlingsproblem.

Läs all information om kursen 'Signalbehandling II' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Flerdimensionell signalbehandling, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
Kursen syftar till att studenten ska utvidga sina kunskaper inom digital signalbehandling till flerdimensionella signaler och system, t.ex. analys och konstruktion av flerdimensionella filter samt spektralanalys av flerdimensionella signaler. Tillämpningarna i kursen handlar huvudsakligen om två-dimensionell signalbehandling, d.v.s. bildbehandling.

Läs all information om kursen 'Flerdimensionell signalbehandling' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Stokastiska processer, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursens syfte är att ge kunskaper om stokastiska processer med tekniska tillämpningar.

Läs all information om kursen 'Stokastiska processer' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser vårterminen 2013

Obligatoriska kurser

Adaptiv signalbehandling, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
Studenten ska inhämta bakgrunden till och kunskaper om adaptiva och optimala system. Studenten skall även förvärva insikter om tillämpade signalbehandlingsproblem där dessa system ingår.

Läs all information om kursen 'Adaptiv signalbehandling' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Digital transmission och radiosystem, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
Studenten ska förvärva kunskaper om de olika delsystemen som ingår i Digitala kommunikationssystem. Studenten skall även inhämta kunskaper om olika modulations- metoder samt hur de påverkas av olika typer av störningar. Studenten kommer även att förvärva kunskaper om de fundamentala prestandabegränsningarna som existerar i digital kommunikation.

Läs all information om kursen 'Digital transmission och radiosystem' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Tillämpad adaptiv signalbehandling, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
Denna kurs bygger vidare på de teoretiska kunskaper som studenterna erhöll i kursen Adaptiv signalbehandling (ET2432). Studenten ska under kursens gång fördjupa sina kunskaper, insikter och erfarenheter inom adaptiv signalbehandling genom att tillämpa kunskaperna i ett större projekt.

Läs all information om kursen 'Tillämpad adaptiv signalbehandling' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Valbara kurser

Digital Bildbehandling och Bildanalys, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
Kursen syftar till att studenten ska utvidga sina kunskaper (dvs. terminologi, teorier, modeller och metoder) inom digital bildtagning, bildbehandling och bildanalys t.ex. analys och konstruktion av två dimensionella filter. Tillämpningarna i kursen behandlar huvudsakligen digital bildbehandling och bildanalys.

Läs all information om kursen 'Digital Bildbehandling och Bildanalys' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Ljud- och vibrationsanalys, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
Kursen syftar till att studenterna ska erhålla grundläggande kunskaper inom ljud- och vibrationsmätningar. Kursen speglar också hur modern signalanalys tillämpas för mätning av ljud och vibrationer. Den studerande skall vara väl förberedd för ljud- och vibrationsmätningar inom industrin som för fortsatta studier inom ämnet.

Läs all information om kursen 'Ljud- och vibrationsanalys' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser vårterminen 2014

Obligatoriska kurser

Masterarbete i Elektroteknik med inriktning mot Signalbehandling, 30 hp, avancerad nivå.
 
Masterarbetet är kulmen av flera års studier inom ett huvudämne och skall visa att författaren har mognat till en sådan nivå att denne kan bidra med ett vetenskapligt gångbart bidrag till området.
Kursens syfte är att deltagarna skall vidareutveckla och visa prov på den kunskap och förståelse samt de färdigheter som behövs för att kunna arbeta självständigt och professionellt inom huvudområdet.

Läs all information om kursen 'Masterarbete i Elektroteknik med inriktning mot Signalbehandling' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Skriftliga arbeten

Programmet avslutas med ett skriftligt examensarbete motsvarande 30 hp.

Internationellt innehåll

Programmet erbjuder inga studier utomlands.

Läs om utlandsstudier

Jobbprofiler

Med en examen från programmet kan du bland annat arbeta som konstruktör, innovatör, beräkningsingenjör eller projektledare inom signalbehandlings-, ljud - och vibrations- eller radio- och telekommunikationsbranschen.

Utbildningen är särskilt intressant för dig som vill arbeta i utlandet.

Fortsatta studier

Med en examen från programmet kan du generellt söka vidare utbildning på forskarnivå inom huvudområdet elektroteknik.
På BTH finns följande program på forskarnivå som är öppna för studenter med examen från detta program: signalbehandling.

Programråd

Programmet har ett programråd som har till uppgift att säkerställa utbildningens användbarhet på och för arbetsmarknaden.
Programrådet består av studenter, alumn, extern representant samt lärare och huvudområdesföreträdare.
Programrådet sammanträder 2 gånger per år.
Kontaktperson för programrådet är: Stefan Sjödahl

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Programtid

2012 vecka 36 till
2014 vecka 23

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Språk

Undervisningen ges på engelska.

Nivå

Avancerad nivå

Huvudområde

Elektroteknik

Utbildningsplan

Programansvarig

Examination

Examen

Utbildningen leder fram till en examen på avancerad nivå, med benämningen
Teknologie masterexamen.
Huvudområde: Elektroteknik
Inriktning: signalbehandling

Motsvarande benämning på engelska är Degree of Master of Science.
Main field of study: Electrical Engineering
Specialization: Signal Processing

Bedömning och examination

Bedömning och examination varierar mellan olika kurser i programmet. Se information för respektive kurs i programmet.

Programutvärderingar

Alumni

Programmet är nytt och har därför inga alumni ännu.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Programtid

2012 vecka 36 till
2014 vecka 23

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Språk

Undervisningen ges på engelska.

Nivå

Avancerad nivå

Huvudområde

Elektroteknik

Utbildningsplan

Programansvarig

 

Prata med oss

Kontakta studievägledare

För övergripande frågor om studier på BTH, kontakta våra centrala Studie- och Karriärvägledare.

Share Dela