Masterprogram i Elektroteknik med inriktning mot telekommunikationssystem

120 högskolepoäng (start ht-13)

Översikt

Profil - innehåll

Målet med programmet är att förbereda för kvalificerat utvecklingsarbete inom industrin samt skapa en grund för forskarstudier. Studenterna träffar och samarbetar nära forskare inom området telekommunikation samt kommer att få en fördjupad förståelse inom detta område.

Efter avslutade studier ska studenten kunna tillämpa kunskaperna i en rad situationer för att analysera problem och skapa lösningar. Studenten kommer att kunna välja, designa och tillämpa olika kostnadsfria och sammanhållande verktyg och begrepp inom området.

Under programmets gång skall den studerande förvärva en förståelse för grundläggande definitioner och begrepp, konstruktionsprinciper och metoder samt den praktiska tillämpningen av dessa inom området telekommunikation och datornätverk. Studenten ska också få kunskap om viktiga protokoll, metoder för systemutvärdering, aktuella trender och problem i samband med mobil kommunikation och bredbandskommunikation inklusive säkerhetsfrågor.

Studierna kommer i huvudsak att utföras på campus för att möjliggöra för eleverna att arbeta nära forskarna. Utbildningen kommer att omfatta både teori och praktiska tillämpningar och studenten kommer att arbeta både självständigt och i team. Programmet kommer att avslutas med ett examensarbete arbete (30 poäng) som normalt kommer att ske i nära samarbete med industrin och/eller forskningsprojekt.

För att få magisterexamen måste studenten tillskansa sig 90 poäng (1,5 år) i kurser samt 30 högskolepoäng (0,5 år) i examensarbete, totalt 2 år. En poäng (högskolepoäng) i det svenska systemet motsvarar en poäng i European Credit Transfer System (ECTS)

Programmet bygger på att studenten har en kandidatexamen antingen inom området elektroteknik eller datateknik. För ytterligare information, se programmets utbildningsplan.

Examen

Utbildningen leder fram till en examen på avancerad nivå, med benämningen

Teknologie masterexamen
Huvudområde: Elektroteknik
Inriktning: Telekommunikationssystem

Motsvarande benämning på engelska är

Degree of Master of Science (120 credits)
Main field of study: Electrical Engineering
Specialization: Telecommunication Systems

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programtid

2013 vecka 36 till
2015 vecka 23

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Språk

Undervisningen ges på engelska.

Nivå

Avancerad nivå

Huvudområde

Elektroteknik

Utbildningsplan

Programansvarig

Länkar

Antagning

Förkunskapskrav

För tillträde till utbildningsprogrammet krävs kandidatexamen (180 högskolepoäng) med något av huvudområdena elektroteknik eller datateknik. Kandidatexamen skall omfatta minst 30 högskolepoäng matematik, där flerdimensionell analys, transformteori samt matematisk statistik ingår. Vidare skall examen innefatta datakommunikation, telekommunikation, objektorienterad programmering. Engelska B.

Läs mer om grundläggande behörighet på avancerad nivå.

Urval

(Utdrag ur “Antagningsordning för Blekinge Tekniska Högskola, 2010-12-03”)

Till utbildning på avancerad nivå tillämpas särskilt urval. Det särskilda urvalet innebär att en eller flera urvalsgrunder vägs samman enligt en metod som resulterar i ett meritvärde.

Metodbeskrivning
Det särskilda urvalet innebär att ett eller flera av urvalsgrunderna
1. Betyg
2. Högskoleprov
3. Andra särskilda test
4. Tidigare utbildningar
5. Arbetslivserfarenhet
6. Särskilda skäl

vägs samman enligt någon metod som resulterar i ett meritvärde.

Metod 12: Särskilt urval för masterprogram inom teknikområdet

ALLMÄNT
Denna metod avser att bedöma sökandes lämplighet till masterprogrammen ibland annat Electrical Engineering, Computer Science och Software Engineering.

URVALSGRUND
Tidigare högskoleutbildning och engelska.


PRECISERING AV URVALSGRUND
Första steget av bedömningsprocessen består av en bedömning av hur relevant område och inriktning den sökandes tidigare examina från högskola eller universitet har för det sökta programmets inriktning. Bedömningen görs i tre kategorier: minimal relevans givet förkunskapskraven = meritvärde 0, medelhög relevans = meritvärde 0,5, hög relevans = meritvärde 1.
Slutligen normeras den sökandes TOEFL- respektive IELTS-nivåer i engelska till ett värde mellan 0 och 1, där 0 är minimal nivå för att vara behörig och 1 är maximal nivå på testet. Sökande som är undantagna från att visa sin nivå i engelska med TOEFL/IELTS-nivåer får meritvärdet 1.

Dessa två värden lags till ett samlat meritvärde som kan varieras mellan 0-2.

HÖGSTA MERITVÄRDE
Maximalt 2 poäng ges, enligt beskrivningarna ovan.

ARBETSMETOD
Ansökningar som accepteras för granskning baserad på de grundläggande förkunskapskraven för programmet kommer att rangordnas enligt ovan. Om inte alla sökande med lika lägsta meritvärde kan erbjudas plats tillgrips lottning.

Antagningsprocedur

Läs mer om antagningsproceduren.

Tillgodoräknande av tidigare studier och utlandsstudier

Student som antagits till programmet och som tidigare läst någon kurs, som motsvarar en kurs inom programmet, kan ansöka om att få kursen tillgodoräknad. Om det är möjligt erbjuds studenten att genomgå en alternativ kurs. Vid studier utomlands under tiden programmet pågår kan en större del (vanligtvis en hel termin) tillgodoräknas. I detta fall ges ett förhandsbesked om tillgodoräknandet via s k Learning agreement.

Läs mer om studier utomlands

Praktisk information

Praktisk information hittas under 'Vill studera'.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programtid

2013 vecka 36 till
2015 vecka 23

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Språk

Undervisningen ges på engelska.

Nivå

Avancerad nivå

Huvudområde

Elektroteknik

Utbildningsplan

Programansvarig

Länkar

Lärandemål

Profil - innehåll

Målet med programmet är att förbereda för kvalificerat utvecklingsarbete inom industrin samt skapa en grund för forskarstudier. Studenterna träffar och samarbetar nära forskare inom området telekommunikation samt kommer att få en fördjupad förståelse inom detta område.

Efter avslutade studier ska studenten kunna tillämpa kunskaperna i en rad situationer för att analysera problem och skapa lösningar. Studenten kommer att kunna välja, designa och tillämpa olika kostnadsfria och sammanhållande verktyg och begrepp inom området.

Under programmets gång skall den studerande förvärva en förståelse för grundläggande definitioner och begrepp, konstruktionsprinciper och metoder samt den praktiska tillämpningen av dessa inom området telekommunikation och datornätverk. Studenten ska också få kunskap om viktiga protokoll, metoder för systemutvärdering, aktuella trender och problem i samband med mobil kommunikation och bredbandskommunikation inklusive säkerhetsfrågor.

Studierna kommer i huvudsak att utföras på campus för att möjliggöra för eleverna att arbeta nära forskarna. Utbildningen kommer att omfatta både teori och praktiska tillämpningar och studenten kommer att arbeta både självständigt och i team. Programmet kommer att avslutas med ett examensarbete arbete (30 poäng) som normalt kommer att ske i nära samarbete med industrin och/eller forskningsprojekt.

För att få magisterexamen måste studenten tillskansa sig 90 poäng (1,5 år) i kurser samt 30 högskolepoäng (0,5 år) i examensarbete, totalt 2 år. En poäng (högskolepoäng) i det svenska systemet motsvarar en poäng i European Credit Transfer System (ECTS)

Programmet bygger på att studenten har en kandidatexamen antingen inom området elektroteknik eller datateknik. För ytterligare information, se programmets utbildningsplan.

Lärandemål

Utöver de nationellt reglerade målen, som återfinns under punkt 8, har följande mål satts upp för programmet.

Efter avslutad utbildning skall studenten:
  • visa kunskap och förståelse inom området elektroteknik.
  • visa fördjupad kunskap och förståelse inom området telekommunikationssystem.
  • visa kunskap och förståelse för aktuella trender och problem inom telekommunikationssystem.
  • visa förmåga att söka, värdera och använda information på ett oberoende sätt för att kunna lära sig under både framtida studier och i yrkeslivet.
  • visa förmåga att på ett oberoende sätt, bredda sina kunskaper till nya områden inom området telekommunikation samt även ha förmåga att analysera problem och utveckla nya metoder och tekniker.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programtid

2013 vecka 36 till
2015 vecka 23

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Språk

Undervisningen ges på engelska.

Nivå

Avancerad nivå

Huvudområde

Elektroteknik

Utbildningsplan

Programansvarig

Länkar

Upplägg

Upplägg av utbildningen

Programmet omfattar 90 högskolepoäng i kurser och 30 högskolepoäng examensarbete. Total tid för programmet är 2 år.

Målen för programmet uppnås med hjälp av de kurser som ingår i programmet. Bedömning och examination sker på kursnivå och detaljer om examination och betygssättning finns i motsvarande kursplan.

Under programmet utvärderas varje kurs och kursvärderingarna ligger till grund för ytterligare utveckling och förbättring.

Allmän information
Mål och lärandemål för programmet uppnås genom olika kurser som ingår i examen. Bedömning och examination sker på kursnivå och detaljer rörande examination och betygsättning finns i respektive kursplan.

Programmet utvärderas och utvecklas ständigt vilket kan orsaka att kursutbudet och placering av kurserna ändras.

OBS! Lägg märke till att det är kursens starttermin som anges i tabellen nedan. Se varje kurs för att se kursens faktiska utsträckning i tiden.
 

Kurser höstterminen 2013

Obligatoriska kurser

Komplex analys och transformer, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursen avser att ge kunskaper i analytiska funktioner och residukalkyl, som sedan används på Fourier-, Laplace- och z-transformer. Transformerna utgör bakgrunden till tillämpningar inom telekommunikation, signalbehandling, maskinteknik med mera.

Läs all information om kursen 'Komplex analys och transformer' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
TCP/IP Internetteknik, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
Syftet med denna kurs är att studenten i första hand skall förvärva en översikt över området Internetteknik, samt specifika protokollen, framförallt IP, IP-routing, TCP, UDP och DNS.
Vidare studeras hur olika nätverk integreras inom Internet samt även andra viktiga delar såsom IP Multicast och Mobile IP.
Syftet är också att studenten förvärvar förståelse för grundläggande definitioner och begrepp, konstruktionsprinciper och konstruktionsmetoder samt praktiskt tillämpar dessa inom området Internetteknik.

Läs all information om kursen 'TCP/IP Internetteknik' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Stokastiska processer, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
Kursens syfte är att ge kunskaper om stokastiska processer med tekniska tillämpningar.

Läs all information om kursen 'Stokastiska processer' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Verktyg för analys av nätverk och tjänster, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
Syftet med kursen är att ge studenterna översikt av, insikt i, färdighet inom och erfarenhet av vanliga verktyg för analys av nätverk och tjänster. Dessa används vid prestandaanalys av telekommunikationssystem, såsom datornätverk, tjänstenätverk och nätverksbaserade tjänster. Kursen syftar även till att ge en förberedelse för yrkesverksamhet inom området, både översiktligt och detaljerat. Dessutom får studenterna praktiska kunskaper att kunna välja, använda och anpassa verktyg för ändamålet.

Läs all information om kursen 'Verktyg för analys av nätverk och tjänster' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser vårterminen 2014

Obligatoriska kurser

Network Management, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
Kursen syftar till kunskaper i installation, drift och underhåll av moderna kommunikationsnät, framförallt IP-baserade nätverk. Network Management-grunder och standarder beskrivs med fokus på Internet management med hjälp av SNMP, samt tillämpningar av dessa. Studenten utvecklar också praktiska kunskaper i nätverksadministration och övervakning.

Läs all information om kursen 'Network Management' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Simulering, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
Kursen syftar till kunskap om användning av datorbaserade verktyg och händelsestyrd simulering för att modellera komplexa system inom datorsystem och inom datorsystem och telekommunikation.

Läs all information om kursen 'Simulering' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Programvaruutveckling för telekommunikationssystem, 7,5 hp, grundnivå.
 
Syftet med kursen är att studenten skall förstå de processer och metoder som man som leverantör och konstruktör av mjukvara kan använda. Studenten skall utveckla kunskap i hur man arbetar för att
leverera rätt produkt till kunden, säkerställa att produkten görs på rätt sätt och levereras i tid. Studenten skall också kunna skapa förutsättningar för att genomföra arbetet i större grupper. Kursen skall också stimulera studenternas problemlösningsförmåga och belysa vikten av kvalitetstänkande.

Läs all information om kursen 'Programvaruutveckling för telekommunikationssystem' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Tillämpad Network Management, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
Kursen syftar till färdigheter i övervakning av moderna datornät/tjänster, erfarenhet av mjukvaruutveckling, informationssökning samt erfarenhet av hur ett projekt skall drivas och fullföljas. Studenten ska också förvärva en insikt i hur storleken på dessa nätverk påverkar valet av management-verktyg.

Läs all information om kursen 'Tillämpad Network Management' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser höstterminen 2014

Obligatoriska kurser

Forskningsmetodik med inriktning mot ingenjörsvetenskap, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
Studenten ska skaffa sig en grundläggande introduktion till moderna synsätt om vetenskap, särskilt naturvetenskap och ingenjörsvetenskap. Studenten ska förvärva en inblick i vetenskapens historia och filosofi samt hur vetenskapliga metoder tillämpas inom ingenjörsvetenskap, speciellt i elektro - och maskinteknik. Den studerande skall efter detta tillförskaffat sig kunskaper i hur man bedriver forskningsprojekt samt hur man skriver vetenskapliga texter.

Läs all information om kursen 'Forskningsmetodik med inriktning mot ingenjörsvetenskap' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Fördjupningskurs i telekommunikationssystem, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
Kursens syfte är att studenterna skaffar sig fördjupad kunskap och förståelse inom ett specifikt område inom elektroteknik med inriktning mot telekommunikationssystem. Studenterna fördjupar sin kunskap om aktuell forskning och aktuellt forskningsläge inom det specifika området som en förberedelse för ett magisterarbete eller som en fördjupning i ett ämne.

Läs all information om kursen 'Fördjupningskurs i telekommunikationssystem' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Valbara kurser

Kapacitetsanalys, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
Kursen syftar till att studenten ska förvärva kunskaper i köteori för att lösa dimensionerings- och optimeringsproblem som uppstår i tele- och datakommunikationssystem. Studenten skaffar sig förmågan att med matematiska verktyg bestämma mängden av resurser (länkar, samtals-kanaler, buffertar, processorkraft etc). Dessa resurser krävs för att ett system ska uppnå en viss tjänstekvalitet till en minimal kostnad för operatören och därmed kunden.

Läs all information om kursen 'Kapacitetsanalys' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Mobila tjänster, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
Kursens syfte är att studenten skall förvärva en orientering om dagens och morgondagens mobila tjänster samt erfarenheter kring utveckling av dessa mobila tjänster. Studenten skaffar sig även kunskaper om samspelet mellan teknik, ekonomi och samhälle under de förutsättningar och begränsningar som gäller för mobila system.

Läs all information om kursen 'Mobila tjänster' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Green Networking, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
Kursen syfta till en översikt över områderna Green Networking och Cloud Computing, samt de specifika system och funktioner som ingår i dessa. Framförallt studeras analytiska mätsystem och parametrar, energiförbrukning, energisparande samt hur olika system och funktioner designas.

Läs all information om kursen 'Green Networking' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Nätverkssäkerhet, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
Kursens syfte är att studenterna skall förvärva en teoretisk och praktisk kunskap om kända säkerhetsbegrepp, kryptering och säkerhetsapplikationer.

Läs all information om kursen 'Nätverkssäkerhet' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser vårterminen 2015

Obligatoriska kurser

Masterarbete i elektroteknik med inriktning mot telekommunikationssystem, 30 hp, avancerad nivå.
 
Syftet med kursen är att studenten ska träna sin förmåga att definiera, planera, genomföra och redovisa ett självständigt vetenskapligt forskningsarbete. Studenten förväntas tillämpa de under utbildningen förvärvade kunskaperna för att självständigt fördjupa sig inom ett eller flera specifika delområden inom huvudområdet elektroteknik. Målet för studenten är att muntligen och skriftligen redovisa resultatet av forskningsarbetet samt att kritiskt granska och opponera på ett annat examensarbete. Redovisningen ska uppfylla de krav och kriterier som gäller för vetenskaplig text.

Läs all information om kursen 'Masterarbete i elektroteknik med inriktning mot telekommunikationssystem' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Skriftliga arbeten

Programmet avslutas med ett skriftligt examensarbete motsvarande 30 hp.

Internationellt innehåll

Studenter har möjlighet att studera en termin utomlands vid något av BTHs partneruniversitet.

Läs om utlandsstudier

Jobbprofiler

''Student med examen från programmet kan bl.a. arbeta med följande typer av arbetsuppgifter: Kvalificerat utvecklingsarbete och/eller forskningsstudier.
Utbildningen är särskilt intressant för studenter som vill arbeta i utlandet.''

Fortsatta studier

''Student med examen från programmet kan generellt söka vidare utbildning på forskarnivå inom huvudområdet telekommunikationssystem
På BTH finns följande program på forskarnivå som är öppna för studenter med examen från detta program: Telekommunikationssystem''

Programråd

Programmet kommer att inrätta ett programråd som har till uppgift att säkerställa utbildningens användbarhet på och för arbetsmarknaden. Programrådets sammanträden planeras vara 2 ggr/år

Kontaktperson för programrådet är: David Erman

Programrådet kommer att bestå av studenter, alumn, extern representant samt lärare och huvudområdesföreträdare.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programtid

2013 vecka 36 till
2015 vecka 23

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Språk

Undervisningen ges på engelska.

Nivå

Avancerad nivå

Huvudområde

Elektroteknik

Utbildningsplan

Programansvarig

Länkar

Examination

Examen

Utbildningen leder fram till en examen på avancerad nivå, med benämningen

Teknologie masterexamen
Huvudområde: Elektroteknik
Inriktning: Telekommunikationssystem

Motsvarande benämning på engelska är

Degree of Master of Science (120 credits)
Main field of study: Electrical Engineering
Specialization: Telecommunication Systems

Bedömning och examination

Bedömning och examination varierar mellan olika kurser i programmet. Se information för respektive kurs i programmet.

Programutvärderingar

''Programmet kommer fr.o.m. 2011 att årligen utvärderas av studenterna.
Studenternas synpunkter på utbildningen används för att förbättra moment i programmet.
Framtida programutvärderingen kommer att genomföras''

Alumni

Utbildningen har ingen speciell alumni plats utan det hanteras genom den vanliga ALUMNI fuktionen vid BTH.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programtid

2013 vecka 36 till
2015 vecka 23

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Språk

Undervisningen ges på engelska.

Nivå

Avancerad nivå

Huvudområde

Elektroteknik

Utbildningsplan

Programansvarig

Länkar

 

Prata med oss

Kontakta studievägledare

För övergripande frågor om studier på BTH, kontakta våra centrala Studie- och Karriärvägledare.

Share Dela