Automationsteknik

120 högskolepoäng (start ht-12)
Har du ett tekniskt intresse men vill inte ge dig på en lång teoretisk utbildning? I så fall är vår utbildning till automationstekniker ett bra alternativ. En modern utbildning som ger dig en kompetens som är efterfrågad på arbetsmarknaden.

Översikt

Profil - innehåll

Programmet ger dig grundkunskaper inom området automationsteknik samt dess tillämpningar. Avsikten med programmet är att erbjuda en kortare vidareutbildning för dig som har gått ett tekniskt inriktat program i gymnasieskolan eller som har arbetat med teknik i någon form och som vill fördjupa sig inom området automationsteknik. Programmet ges helt på distans för att göra studier möjliga även för dig som av olika skäl vill studera från hemorten. Efter genomgånget program erhåller du en högskoleexamen.

En högskolepoäng motsvarar en poäng i European Credit Transfer System (ECTS).

Examen

Utbildningen leder fram till en examen på grundnivå med benämningen Högskoleexamen med inriktning mot elektroteknik.

Motsvarande benämning på engelska är Higher Education Diploma with specialization in Electrical Engineering.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programtid

2012 vecka 36 till
2016 vecka 23

Undervisningsform

Distans, Flexibel, deltid 50 %

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Språk

Undervisningen ges huvudsakligen på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma.

Nivå

Grundnivå

Huvudområde

Elektroteknik

Utbildningsplan

Programansvarig

Antal platser

50

Antagning

Förkunskapskrav

För tillträde till utbildningsprogrammet krävs grundläggande behörighet.

Läs mer om grundläggande behörighet.

Urval

Vid fler behöriga sökande än antal tillgängliga platser, till aktuell programstart, görs ett urval. Detta går till på följande sätt:
Urval till utbildning sker där inte samtliga behöriga sökande kan erbjudas plats. Detta görs till utbildningar med hjälp av olika typer av meritvärden/jämförelsetal beroende av vilken typ av utbildning anmälan avser och vilken bakgrund den sökande har. Sökande kan tillhöra flera urvalsgrupper parallellt och deltar då i urvalet inom respektive grupp.

Betygsurval:
BG - jämförelsetal i 20-skalan:
Slutbetyg från gymnasieskolans program, avgångsbetyg från gymnasieskolans linje, komvux, utländska betyg och samlat betygsdokument.
BF - omdöme:
Folkhögskola, med intyg om allmän/grundläggande behörighet och studieomdöme Fördelningen av platser mellan de två betygsgrupperna görs i proportion till antalet sökande i varje grupp.
SA - sent anmälda:
Denna urvalsgrupp är till för sena anmälningar. Sökande som skickat in en för sen anmälan placeras i denna urvalsgrupp och tilldelas meritvärde efter ankomstdag.

Provurval:
HP - högskoleprov
I provurvalet HP deltar alla behöriga sökande med giltigt högskoleprov. Lägsta godkända resultat för att delta i provurvalet är 0,1 poäng.

Övriga sökande:
ÖS Sökande som uppfyller kravet på behörighet, men saknar meritvärde kan bara antas under förutsättning att samtliga i ovanstående grupper har erbjudits plats.
DA Direktantagning kan ske i särskilda fall genom individuell prövning.

Fördelning av platser:
Vid antagningen till ett utbildningsprogram ska 67 % av platserna fördelas i ett betygsurval och 33 % i ett provurval. Sökande som uppfyller kraven för båda urvalsgrupperna ska ingå i båda.

Behöriga sökande med lika meriter:
Om två eller flera sökande till ett sökalternativ på grund- och avancerad nivå har samma meritvärde tillämpas lottning.

För fullständig information om urval se BTH:s antagningsordning.

Antagningsprocedur

Läs mer om antagningsproceduren.

Tillgodoräknande av tidigare studier och utlandsstudier

Student som antagits till programmet och som tidigare läst någon kurs, som motsvarar en kurs inom programmet, kan ansöka om att få kursen tillgodoräknad. Om det är möjligt erbjuds studenten att genomgå en alternativ kurs. Vid studier utomlands under tiden programmet pågår kan en större del (vanligtvis en hel termin) tillgodoräknas. I detta fall ges ett förhandsbesked om tillgodoräknandet via s k Learning agreement.

Läs mer om studier utomlands

Praktisk information

Praktisk information hittas under 'Vill studera'.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programtid

2012 vecka 36 till
2016 vecka 23

Undervisningsform

Distans, Flexibel, deltid 50 %

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Språk

Undervisningen ges huvudsakligen på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma.

Nivå

Grundnivå

Huvudområde

Elektroteknik

Utbildningsplan

Programansvarig

Antal platser

50

Lärandemål

Profil - innehåll

Programmet ger dig grundkunskaper inom området automationsteknik samt dess tillämpningar. Avsikten med programmet är att erbjuda en kortare vidareutbildning för dig som har gått ett tekniskt inriktat program i gymnasieskolan eller som har arbetat med teknik i någon form och som vill fördjupa sig inom området automationsteknik. Programmet ges helt på distans för att göra studier möjliga även för dig som av olika skäl vill studera från hemorten. Efter genomgånget program erhåller du en högskoleexamen.

En högskolepoäng motsvarar en poäng i European Credit Transfer System (ECTS).

Lärandemål

Utöver de nationellt reglerade målen, vilka återfinns under punkt 8, gäller följande mål för utbildningen:

Efter genomförd utbildning skall du:
- kunna ta ansvar för komplexa automatiska processtekniska system
- i viss mån kunna utveckla automatiska processtekniska system ur ett automationsperspektiv
- ha god förmåga att implementera förbättringar i automatiska processtekniska system.
- ha god såväl teoretisk som praktisk kännedom om bl a regler- och automationsteknik, elektro- och mätteknik samt industriell datorteknik.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programtid

2012 vecka 36 till
2016 vecka 23

Undervisningsform

Distans, Flexibel, deltid 50 %

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Språk

Undervisningen ges huvudsakligen på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma.

Nivå

Grundnivå

Huvudområde

Elektroteknik

Utbildningsplan

Programansvarig

Antal platser

50

Upplägg

Upplägg av utbildningen

Tabellen nedan beskriver en rekommenderad ordningsföljd på obligatoriska kurser ingående i programmet. Vissa av programmets kurser samläses av flera program, vilket kan påverka ordningsföljden och placeringen av kurserna i tid. Därför reserverar vi oss för eventuella förändringar under utbildningens gång.

OBS! Lägg märke till att det är kursens starttermin som anges i tabellen nedan. Se varje kurs för att se kursens faktiska utsträckning i tiden.
 

Kurser höstterminen 2011

Obligatoriska kurser

Kommunikation på distans, 7,5 hp, grundnivå.
 
I kursen skall studenterna skaffa sig grundläggande kunskaper och färdigheter för att framgångsrikt kunna bedriva fortsatta studier på distans inom det maskintekniska området. Kursen introducerar också studenten till de tekniska hjälpmedel och programvaror som används för teknisk ”collaboration on line” med syfte att studenten skall kunna använda sig av tekniken i ett framtida yrkesarbete där kontakt med kunder ofta sker via distansbaserad teknik. Kursen syftar även till att studenten skall få en introduktion till teknisk dokumentation och informationssökning samt muntlig framställning/framförande.

Läs all information om kursen 'Kommunikation på distans' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser höstterminen 2012

Obligatoriska kurser

Kommunikation på distans, 7,5 hp, grundnivå.
 
I kursen skall studenterna skaffa sig grundläggande kunskaper och färdigheter för att framgångsrikt kunna bedriva fortsatta studier på distans inom det maskintekniska området. Kursen introducerar också studenten till de tekniska hjälpmedel och programvaror som används för teknisk ”collaboration on line” med syfte att studenten skall kunna använda sig av tekniken i ett framtida yrkesarbete där kontakt med kunder ofta sker via distansbaserad teknik. Kursen syftar även till att studenten skall få en introduktion till teknisk dokumentation och informationssökning samt muntlig framställning/framförande.

Läs all information om kursen 'Kommunikation på distans' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Matematik 2, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursen ger grundläggande färdigheter som fordras för kursen Matematik 3 vid Blekinge Tekniska Högskola.

Läs all information om kursen 'Matematik 2' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser vårterminen 2013

Obligatoriska kurser

Matematik 3, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursens syfte är att studenten skall inhämta de kunskaper i matematik som krävs för studier inom vissa program vid Blekinge Tekniska Högskola, samt som grundläggande förberedelse inför Matematik 4.

Läs all information om kursen 'Matematik 3' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Industriella datorsystem och datakommunikation, 7,5 hp, grundnivå.
 
Efter genomgången kurs ska studenten ha förvärvat grundläggande kunskaper avseende industriella datorsystem samt olika kommunikationssätt som finns i industrin. Studenten förvärvar grundläggande kunskaper rörande metoder samt tekniker, normer och standarder.

Läs all information om kursen 'Industriella datorsystem och datakommunikation' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser höstterminen 2013

Obligatoriska kurser

Energi och kemiteknik, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursens syfte är att ge förståelse för grundläggande termodynamik och kemi, samt energitekniska och kemiska processer. Dessa kunskaper är viktiga för att kunna förstå energiomvandlingen och processindustrins omvandling av råvaror till slutprodukter. Vidare syftar kursen till förståelse för framtidens energi- och materialbehov, samt energiproduktion och kemiska processer för en hållbar utveckling.

Läs all information om kursen 'Energi och kemiteknik' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Matematik 4, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursens syfte är att studenten ska skaffa sig de kunskaper i matematik som krävs för att inleda ingenjörsstudier på högskolenivå samt att få förståelse för matematikens tillämpningar, främst inom naturvetenskap och teknik.

Läs all information om kursen 'Matematik 4' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser vårterminen 2014

Obligatoriska kurser

Processteknik, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursens syfte är att ge studenten förståelse för enhetsoperationer (processteg inom kemiteknik) och energitekniska system i processindustri, värmeverk och reningsverk, samt hur dessa kan utformas beträffande produktkvalitet och energieffektivitet, men även ur ekonomiskt och miljömässigt perspektiv. Vidare syftar kursen att ge en förståelse för principerna bakom övervakning av de olika processtegen och insikt i utmaningarna som processindustrin ställs inför idag och i framtiden.

Läs all information om kursen 'Processteknik' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Matematik för automation, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursen syftar till att deltagarna inhämtar de grundläggande kunskaper inom matematik som fordras för verksamheter inom området automationsteknik.

Läs all information om kursen 'Matematik för automation' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser höstterminen 2014

Obligatoriska kurser

Analog- och digitalteknik, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursen syftar till att studenterna skall förvärva grundläggande kunskaper om elektriska begrepp samt få en översikt över enkla digitala kretselement och ett urval av analoga kretsar, företrädesvis sådana som ofta förekommer i digital miljö.

Läs all information om kursen 'Analog- och digitalteknik' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Fysik för automation, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursens syfte är att studenten ska skaffa sig grundläggande kunskaper i fysik som en bas för fortsatta studier inom automation.

Läs all information om kursen 'Fysik för automation' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser vårterminen 2015

Obligatoriska kurser

Mätteknik, givare och styrdon, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursen skall ge kännedom om mätteknik samt hantering och analys av mätdata. Vidare kommer principerna för olika typer av givare och styrdon att hanteras samt hur dessa skall användas i industriella sammanhang.

Läs all information om kursen 'Mätteknik, givare och styrdon' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Styrteknik, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursen syftar till att studenten skall förvärva grundläggande kunskaper om elektriska begrepp och digital teknik för att kunna programmera styrteknisk utrustning. Vidare skall studenten kunna välja och dimensionera styrteknisk utrustning såsom givare och motorer som används i produktionstekniska sammanhang.

Läs all information om kursen 'Styrteknik' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser höstterminen 2015

Obligatoriska kurser

Elkraft, 7,5 hp, grundnivå.
 
Syftet med kursen är att kursdeltagaren skall utveckla kunskaper om elkraftteknik med avsikt att förstå egenskaper hos elkraftnät, elmaskiner och kraftelektronik. Kunskaperna skall kunna användas för analys, mätning och felsökning i elkraftnät och i system med elmaskiner och kraftelektronik.

Läs all information om kursen 'Elkraft' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Introduktion till Reglerteknik, 7,5 hp, grundnivå.
 
Studenten tillägnar sig kunskaper inom praktisk reglerteknik, inkluderande egenskaper hos återkopplade system, processdynamik, stabilitet, regulatorinställning och regulatorkonfigureringar.

Läs all information om kursen 'Introduktion till Reglerteknik' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser vårterminen 2016

Obligatoriska kurser

Automationsteknik, 7,5 hp, grundnivå.
 
Syftet med kursen är att studenten skall förvärva erfarenheter av att tillämpa sina teoretiska och
praktiska kunskaper från tidigare studier i styrteknik, reglerteknik och processteknik i ett automationsprojekt.

Läs all information om kursen 'Automationsteknik' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Självständigt arbete i Elektroteknik med inriktning mot automationsteknik, 7,5 hp, grundnivå.
 
Syftet med kursen är att studenten skall förvärva erfarenheter av att tillämpa sina teoretiska och praktiska kunskaper från tidigare studier i styrteknik, reglerteknik och processteknik i ett självständigt arbete inom automationsteknik.

Läs all information om kursen 'Självständigt arbete i Elektroteknik med inriktning mot automationsteknik' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Skriftliga arbeten

Programmet avslutas med ett projektarbete.

Internationellt innehåll

Programmet innehåller inte några särskilda arrangemang för att studera utomlands. Distansstudier innebär dock möjligheter för studenten att själv välja varifrån studierna ska bedrivas, t ex från utlandet.

Läs om utlandsstudier

Jobbprofiler

När du har en examen från programmet kan du arbeta inom såväl privat som offentlig verksamhet som t ex tekniker eller driftchef. Exempel på arbetsuppgifter kan vara automatisering av processindustrier eller av kommunala vatten- eller avloppsanläggningar.

Utbildningen har ingen särskild förberedelse för internationellt arbete.

Fortsatta studier

Student med examen på 120 högskolepoäng från programmet kan generellt inte söka vidare utbildning på avancerad nivå.

Programråd

Programmet har ett programråd som har till uppgift att säkerställa utbildningens användbarhet på och för arbetsmarknaden.

Programrådet består av studenter, extern representant samt lärare och huvudområdesföreträdare

Programrådet sammanträder 2 gånger per år.

Kontaktperson för programrådet är: Stefan Sjödahl

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programtid

2012 vecka 36 till
2016 vecka 23

Undervisningsform

Distans, Flexibel, deltid 50 %

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Språk

Undervisningen ges huvudsakligen på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma.

Nivå

Grundnivå

Huvudområde

Elektroteknik

Utbildningsplan

Programansvarig

Antal platser

50

Examination

Examen

Utbildningen leder fram till en examen på grundnivå med benämningen Högskoleexamen med inriktning mot elektroteknik.

Motsvarande benämning på engelska är Higher Education Diploma with specialization in Electrical Engineering.

Bedömning och examination

Bedömning och examination varierar mellan olika kurser i programmet. Se information för respektive kurs i programmet.

Programutvärderingar

Alumni

Programmet är nytt och har därför inga alumni ännu.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programtid

2012 vecka 36 till
2016 vecka 23

Undervisningsform

Distans, Flexibel, deltid 50 %

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Språk

Undervisningen ges huvudsakligen på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma.

Nivå

Grundnivå

Huvudområde

Elektroteknik

Utbildningsplan

Programansvarig

Antal platser

50

 

Prata med oss

Kontakta studievägledare

För övergripande frågor om studier på BTH, kontakta våra centrala Studie- och Karriärvägledare.

Share Dela