Automationsteknik

120 högskolepoäng (start ht-13)
Detta programtillfälle startar ej höstterminen 2013!
Har du ett tekniskt intresse men vill inte påbörja en lång teoretisk utbildning? I så fall är vår tvååriga utbildning till automationstekniker ett bra alternativ. En modern utbildning som ger den kompetens som arbetsmarknaden efterfrågar.

Översikt

Profil - innehåll

Programmet ger dig grundkunskaper inom området automationsteknik samt dess tillämpningar. Avsikten med programmet är att erbjuda en kortare vidareutbildning för dig som har gått ett tekniskt inriktat program i gymnasieskolan eller som har arbetat med teknik i någon form och som vill fördjupa sig inom området automationsteknik. Programmet ges helt på distans för att göra studier möjliga även för dig som av olika skäl vill studera från hemorten. Efter genomgånget program erhåller du en högskoleexamen.

En högskolepoäng motsvarar en poäng i European Credit Transfer System (ECTS).

Examen

Utbildningen leder fram till en examen på grundnivå med benämningen Högskoleexamen med inriktning mot elektroteknik.

Motsvarande benämning på engelska är Higher Education Diploma with specialization in Electrical Engineering.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Programtid

2013 vecka 36 till
2017 vecka 23

Undervisningsform

Distans, Flexibel, deltid 50 %

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Språk

Undervisningen ges huvudsakligen på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma.

Nivå

Grundnivå

Huvudområde

Elektroteknik

Programansvarig

Antagning

Förkunskapskrav

För tillträde till utbildningsprogrammet krävs grundläggande behörighet.

Läs mer om grundläggande behörighet.

Urval

Vid fler behöriga sökande än antal tillgängliga platser, till aktuell programstart, görs ett urval. Detta går till på följande sätt:
Urval till utbildning sker där inte samtliga behöriga sökande kan erbjudas plats. Detta görs till utbildningar med hjälp av olika typer av meritvärden/jämförelsetal beroende av vilken typ av utbildning anmälan avser och vilken bakgrund den sökande har. Sökande kan tillhöra flera urvalsgrupper parallellt och deltar då i urvalet inom respektive grupp.

Betygsurval:
BG - jämförelsetal i 20-skalan:
Slutbetyg från gymnasieskolans program, avgångsbetyg från gymnasieskolans linje, komvux, utländska betyg och samlat betygsdokument.
BF - omdöme:
Folkhögskola, med intyg om allmän/grundläggande behörighet och studieomdöme Fördelningen av platser mellan de två betygsgrupperna görs i proportion till antalet sökande i varje grupp.
SA - sent anmälda:
Denna urvalsgrupp är till för sena anmälningar. Sökande som skickat in en för sen anmälan placeras i denna urvalsgrupp och tilldelas meritvärde efter ankomstdag.

Provurval:
HP - högskoleprov
I provurvalet HP deltar alla behöriga sökande med giltigt högskoleprov. Lägsta godkända resultat för att delta i provurvalet är 0,1 poäng.

Övriga sökande:
ÖS Sökande som uppfyller kravet på behörighet, men saknar meritvärde kan bara antas under förutsättning att samtliga i ovanstående grupper har erbjudits plats.
DA Direktantagning kan ske i särskilda fall genom individuell prövning.

Fördelning av platser:
Vid antagningen till ett utbildningsprogram ska 67 % av platserna fördelas i ett betygsurval och 33 % i ett provurval. Sökande som uppfyller kraven för båda urvalsgrupperna ska ingå i båda.

Behöriga sökande med lika meriter:
Om två eller flera sökande till ett sökalternativ på grund- och avancerad nivå har samma meritvärde tillämpas lottning.

För fullständig information om urval se BTH:s antagningsordning.

Antagningsprocedur

Läs mer om antagningsproceduren.

Tillgodoräknande av tidigare studier och utlandsstudier

Student som antagits till programmet och som tidigare läst någon kurs, som motsvarar en kurs inom programmet, kan ansöka om att få kursen tillgodoräknad. Om det är möjligt erbjuds studenten att genomgå en alternativ kurs. Vid studier utomlands under tiden programmet pågår kan en större del (vanligtvis en hel termin) tillgodoräknas. I detta fall ges ett förhandsbesked om tillgodoräknandet via s k Learning agreement.

Läs mer om studier utomlands

Praktisk information

Praktisk information hittas under 'Vill studera'.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Programtid

2013 vecka 36 till
2017 vecka 23

Undervisningsform

Distans, Flexibel, deltid 50 %

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Språk

Undervisningen ges huvudsakligen på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma.

Nivå

Grundnivå

Huvudområde

Elektroteknik

Programansvarig

Lärandemål

Profil - innehåll

Programmet ger dig grundkunskaper inom området automationsteknik samt dess tillämpningar. Avsikten med programmet är att erbjuda en kortare vidareutbildning för dig som har gått ett tekniskt inriktat program i gymnasieskolan eller som har arbetat med teknik i någon form och som vill fördjupa sig inom området automationsteknik. Programmet ges helt på distans för att göra studier möjliga även för dig som av olika skäl vill studera från hemorten. Efter genomgånget program erhåller du en högskoleexamen.

En högskolepoäng motsvarar en poäng i European Credit Transfer System (ECTS).

Lärandemål

Utöver de nationellt reglerade målen, vilka återfinns under punkt 8, gäller följande mål för utbildningen:

Efter genomförd utbildning skall du:
- kunna ta ansvar för komplexa automatiska processtekniska system
- i viss mån kunna utveckla automatiska processtekniska system ur ett automationsperspektiv
- ha god förmåga att implementera förbättringar i automatiska processtekniska system.
- ha god såväl teoretisk som praktisk kännedom om bl a regler- och automationsteknik, elektro- och mätteknik samt industriell datorteknik.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Programtid

2013 vecka 36 till
2017 vecka 23

Undervisningsform

Distans, Flexibel, deltid 50 %

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Språk

Undervisningen ges huvudsakligen på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma.

Nivå

Grundnivå

Huvudområde

Elektroteknik

Programansvarig

Upplägg

Upplägg av utbildningen

Tabellen nedan beskriver en rekommenderad ordningsföljd på obligatoriska kurser ingående i programmet. Vissa av programmets kurser samläses av flera program, vilket kan påverka ordningsföljden och placeringen av kurserna i tid. Därför reserverar vi oss för eventuella förändringar under utbildningens gång.

Inga kurser ännu kopplade till detta tillfälle.

Skriftliga arbeten

Programmet avslutas med ett projektarbete.

Internationellt innehåll

Programmet innehåller inte några särskilda arrangemang för att studera utomlands. Distansstudier innebär dock möjligheter för studenten att själv välja varifrån studierna ska bedrivas, t ex från utlandet.

Läs om utlandsstudier

Jobbprofiler

När du har en examen från programmet kan du arbeta inom såväl privat som offentlig verksamhet som t ex tekniker eller driftchef. Exempel på arbetsuppgifter kan vara automatisering av processindustrier eller av kommunala vatten- eller avloppsanläggningar.

Utbildningen har ingen särskild förberedelse för internationellt arbete.

Fortsatta studier

Student med examen på 120 högskolepoäng från programmet kan generellt inte söka vidare utbildning på avancerad nivå.

Programråd

Programmet har ett programråd som har till uppgift att säkerställa utbildningens användbarhet på och för arbetsmarknaden.

Programrådet består av studenter, extern representant samt lärare och huvudområdesföreträdare

Programrådet sammanträder 2 gånger per år.

Kontaktperson för programrådet är: Stefan Sjödahl

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Programtid

2013 vecka 36 till
2017 vecka 23

Undervisningsform

Distans, Flexibel, deltid 50 %

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Språk

Undervisningen ges huvudsakligen på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma.

Nivå

Grundnivå

Huvudområde

Elektroteknik

Programansvarig

Examination

Examen

Utbildningen leder fram till en examen på grundnivå med benämningen Högskoleexamen med inriktning mot elektroteknik.

Motsvarande benämning på engelska är Higher Education Diploma with specialization in Electrical Engineering.

Bedömning och examination

Bedömning och examination varierar mellan olika kurser i programmet. Se information för respektive kurs i programmet.

Programutvärderingar

Alumni

Programmet är nytt och har därför inga alumni ännu.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Programtid

2013 vecka 36 till
2017 vecka 23

Undervisningsform

Distans, Flexibel, deltid 50 %

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Språk

Undervisningen ges huvudsakligen på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma.

Nivå

Grundnivå

Huvudområde

Elektroteknik

Programansvarig

 

Prata med oss

Kontakta studievägledare

För övergripande frågor om studier på BTH, kontakta våra centrala Studie- och Karriärvägledare.

Program inom samma utbildningsområde

Share Dela