Högskoleingenjör i datateknik/elektroteknik

180 högskolepoäng (start ht-11)
Högskoleingenjör i Datateknik/Elektroteknik är en distansutbildning som erbjuder dig kompetens inom datateknik, elektronik och kommunikation. Du väljer själv om du vill läsa tre år på heltid eller fyra år på halvtid.

Översikt

Profil - innehåll

I Sverige arbetar flertalet yrkesmänniskor med tele- och datakommunikation, datateknik, elektronik och programvara, och utbildningar inom dessa teknikområden har av tradition varit placerade på högskoleorter. Denna utbildning vänder sig främst till den som har en situation där högskolestudier på campus inte passar. Utbildningen bedrivs utifrån en nätbaserad flexibel pedagogisk form, där studenten via hemdator eller via lokala lärcentra kan delta i utbildningen. Utbildningen är ett samarbete mellan flera högskolor i Sverige och studenten blir antagen till en högskola men samläser kurser vid de olika högskolorna. De samverkande högskolorna bakom utbildningen är Blekinge Tekniska Högskola, Högskolan i Gävle, Luleå tekniska universitet, Mittuniversitetet, Umeå universitet. 180 hp-utbildningen har det informella namnet Ingenjörsutbildning Online (IngOnline). Information kring utbildningen finns på webbadress www.ingonline.nu

Genom programmet förvärvar studenten goda baskunskaper inom datateknik och elektronik samt god insikt i tillämpningar inom dessa områden. Studenten förvärvar även kunskap om ingenjörsmässiga metoder och arbetssätt för att analysera, bearbeta, utveckla och presentera tekniska system samt information från tekniska system.

Ingenjörsutbildningen (180 hp) ges i nätbaserad form på helfart under tre år och har två inriktningar, datateknik respektive elektroteknik.

En högskolepoäng (hp) motsvarar en poäng i European Credit Transfer System (ECTS).

Examen

Utbildningen leder fram till en examen på grundnivå, med benämningen:

Högskoleingenjörsexamen med inriktning mot Datateknik
Motsvarande beteckning på engelska är Bachelor of Science in Computer Engineering

eller

Högskoleingenjörsexamen med inriktning mot Elektroteknik
Motsvarande beteckning på engelska är Bachelor of Science in Electrical Engineering

Följande minimikrav gäller:
- minst 75 högskolepoäng kurser inom huvudområdet Elektroteknik för att erhålla
inriktningsexamen mot Elektroteknik
- minst 75 högskolepoäng kurser inom huvudområdet Datavetenskap/Datateknik för att erhålla inriktningsexamen mot Datateknik

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programtid

2011 vecka 35 till
2014 vecka 23

Undervisningsform

Distans, Obligatoriska träffar förekommer inte, heltid

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Nivå

Grundnivå

Huvudområde

Datorteknik Elektroteknik

Utbildningsplan

Programansvarig

Länkar

Antal platser

25

Antagning

Förkunskapskrav

För tillträde till utbildningsprogrammet gäller Områdesbehörighet 8: Fysik B och Matematik D. (Kemi A krävs ej.)

Läs mer om grundläggande behörighet.

Urval

Vid fler behöriga sökande än antal tillgängliga platser, till aktuell programstart, görs ett urval. Detta går till på följande sätt:
Alla behöriga sökande placeras i en eller flera urvalsgrupper parallellt och deltar då i urvalet inom respektive grupp.

Betygsurval:

BG - jämförelsetal i 20-skalan
Slutbetyg från gymnasieskolans program, avgångsbetyg från gymnasieskolans linje, komvux, utländska betyg och samlat betygsdokument.

BF - omdöme
Folkhögskola, med intyg om allmän/grundläggande behörighet och studieomdöme Fördelningen av platser mellan de två betygsgrupperna görs i proportion till antalet sökande i varje grupp.

SA - sent anmälda
Denna urvalsgrupp är till för sena anmälningar. Sökande som inkommer med en sen anmälan placeras i denna urvalsgrupp och tilldelas meritvärde efter ankomstdag.

Provurval:

HP - högskoleprov
I provurvalet HP deltar alla behöriga sökande med giltigt högskoleprov. Lägsta godkända resultat för att delta i provurvalet är 0,1 poäng.

Övriga sökande:

ÖS Sökande som uppfyller kravet på behörighet, men saknar meritvärde kan bara antas under förutsättning att samtliga i ovanstående grupper har erbjudits plats.

DA Direktantagning kan ske i särskilda fall genom individuell prövning.

Fördelning av platser:

Vid antagningen till ett utbildningsprogram ska 67 % av platserna fördelas i ett betygsurval och 33 % i ett provurval. Sökande som uppfyller kraven för båda urvalsgrupperna ska ingå i båda.

Behöriga sökande med lika meriter:

Om två eller flera sökande till ett sökalternativ på grund- och avancerad nivå har samma meritvärde tillämpas lottning.

För fullständig information om urval se BTH:s antagningsordning.

Antagningsprocedur

Läs mer om antagningsproceduren.

Tillgodoräknande av tidigare studier och utlandsstudier

Student som antagits till programmet och som tidigare läst någon kurs, som motsvarar en kurs inom programmet, kan ansöka om att få kursen tillgodoräknad. Om det är möjligt erbjuds studenten att genomgå en alternativ kurs. Vid studier utomlands under tiden programmet pågår kan en större del (vanligtvis en hel termin) tillgodoräknas. I detta fall ges ett förhandsbesked om tillgodoräknandet via s k Learning agreement.

Läs mer om studier utomlands

Praktisk information

Praktisk information hittas under 'Vill studera'.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programtid

2011 vecka 35 till
2014 vecka 23

Undervisningsform

Distans, Obligatoriska träffar förekommer inte, heltid

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Nivå

Grundnivå

Huvudområde

Datorteknik Elektroteknik

Utbildningsplan

Programansvarig

Länkar

Antal platser

25

Lärandemål

Profil - innehåll

I Sverige arbetar flertalet yrkesmänniskor med tele- och datakommunikation, datateknik, elektronik och programvara, och utbildningar inom dessa teknikområden har av tradition varit placerade på högskoleorter. Denna utbildning vänder sig främst till den som har en situation där högskolestudier på campus inte passar. Utbildningen bedrivs utifrån en nätbaserad flexibel pedagogisk form, där studenten via hemdator eller via lokala lärcentra kan delta i utbildningen. Utbildningen är ett samarbete mellan flera högskolor i Sverige och studenten blir antagen till en högskola men samläser kurser vid de olika högskolorna. De samverkande högskolorna bakom utbildningen är Blekinge Tekniska Högskola, Högskolan i Gävle, Luleå tekniska universitet, Mittuniversitetet, Umeå universitet. 180 hp-utbildningen har det informella namnet Ingenjörsutbildning Online (IngOnline). Information kring utbildningen finns på webbadress www.ingonline.nu

Genom programmet förvärvar studenten goda baskunskaper inom datateknik och elektronik samt god insikt i tillämpningar inom dessa områden. Studenten förvärvar även kunskap om ingenjörsmässiga metoder och arbetssätt för att analysera, bearbeta, utveckla och presentera tekniska system samt information från tekniska system.

Ingenjörsutbildningen (180 hp) ges i nätbaserad form på helfart under tre år och har två inriktningar, datateknik respektive elektroteknik.

En högskolepoäng (hp) motsvarar en poäng i European Credit Transfer System (ECTS).

Lärandemål

Utöver de nationellt reglerade målen gäller följande mål för utbildningen.

Efter genomförd utbildning skall studenten
  • kunna definiera, förklara och använda centrala begrepp inom teknikområdet datateknik/elektroteknik på ett sätt som visar brett och fördjupat kunnande inom dessa områden
  • kunna definiera, förklara och använda centrala begrepp inom tillämpad matematik/statistik och därigenom demonstrera relevanta kunskaper inom det
  • kunna analysera, värdera, underhålla och utveckla olika typer av datatekniska och elektroniska system
  • kunna hantera utrustning, datorer, programvara i ingenjörsarbete inom områdena datateknik/elektroteknik
  • kunna arbeta i projekt och därmed tillämpa teori och praktik i ingenjörsmässigt arbete i samverkan med andra
  • kunna använda distansöverbryggande teknik vid arbete i nätverk i samband med utveckling, produktion och utbildning
  • visa förmåga att väga in humanvetenskapliga och miljömässiga krav vid problemlösning och produktutveckling

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programtid

2011 vecka 35 till
2014 vecka 23

Undervisningsform

Distans, Obligatoriska träffar förekommer inte, heltid

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Nivå

Grundnivå

Huvudområde

Datorteknik Elektroteknik

Utbildningsplan

Programansvarig

Länkar

Antal platser

25

Upplägg

Upplägg av utbildningen

Basdel
Grunderna inom de tekniska huvudområdena datateknik och elektroteknik studeras huvudsakligen under utbildningens första år. Under höstterminen ges grundkurser i programmeringsmetodik och digitalteknik, och under vårterminen studeras datakommunikation och elkretsteori.

Breddning
Under tredje året finns möjlighet till breddning inom det tekniska huvudområdet
genom att läsa påbyggnadskurser inom elektroteknik (för studenter som läser datateknikinriktningen) respektive datateknik (för studenter som läser elektroteknikinriktningen).

Teknikområdet Datateknik
Under höstterminen i läsår två startar datateknikinriktningen inom programmet med en fortsättningskurs i programmeringsmetodik med betoning på objektorienterad programmering. Under vårterminen i läsår två studeras fler påbyggnadskurser inom datateknik: algoritmer och datastrukturer, databaser samt operativsystem. Läsår tre innehåller fördjupningskurser inom datasäkerhet, webbprogrammering och nätverksprogrammering samt valbara kurser.

Teknikområdet Elektroteknik
Under höstterminen i läsår två startar elektroteknikinriktningen inom programmet med en kurs i analog elektronik, och under vårterminen ges kurser i mätteknik, signaler och system samt reglerteknik. Under tredje året studeras telekommunikationssystem, en fördjupning i signaler och system, digital kommunikation samt valbara kurser.

Projektkurser
Under läsår två ges en kurs i projekt och projektmetodik, med inriktning mot konstruktion av en mikrodator. Under den avslutande terminen ges även möjlighet till en eller flera projektkurser.

Ingenjörsstödjande och projektstödjande kurser
Under utbildningens första termin ges en kurs i datoranvändning och lärande i internetmiljö samt grundkurser i matematik: linjär algebra och analys. Under höstterminen i läsår två ges en fortsättningskurs i analys och en valbar icke-teknisk kurs, och på vårterminen ges kurser i diskret matematik (datateknikinriktningen) respektive matematisk statistik (elektroteknikinriktningen).

Examensarbete
Utbildningen avslutas med ett examensarbete som genomförs på helfart under andra halvan av vårterminen i läsår tre. Genom examensarbetet ska kunskaperna från
tidigare kurser tillämpas, breddas och fördjupas.


Utbildningsprogrammets mål uppnås genom de kurser som ingår i examen. Bedömning och examination sker på kursnivå och detaljer rörande examination och betygssättning finns i respektive kursplan.

Under utbildningens gång utvärderas varje kurs, och kursutvärderingarna ligger till grund för fortsatt utvecklingsarbete.

OBS! Lägg märke till att det är kursens starttermin som anges i tabellen nedan. Se varje kurs för att se kursens faktiska utsträckning i tiden.
 

Kurser vårterminen 2012

Obligatoriska kurser

Grundläggande analys, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursens syfte är att studenten skall skaffa sig grundläggande förståelse för matematisk analys i en variabel. Innehållet har stor användning framför allt inom tekniska och naturvetenskapliga ämnesområden.

Läs all information om kursen 'Grundläggande analys' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Elkretsteori, 7,5 hp, grundnivå.
 
Syftet med kursen är att kursdeltagare skall utveckla grundläggande kunskaper och färdigheter i metoder att analysera elektriska nät. Sådana kunskaper och färdigheter är nödvändiga grunder för vidare högskolestudier inom elektroteknikområdet och för professionellt arbete som ingenjör med anknytning till områdena elektroteknik och datateknik.

Läs all information om kursen 'Elkretsteori' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser höstterminen 2012

Obligatoriska kurser

Matematisk analys, fortsättningskurs, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursen avser att ge grundläggande förståelse för matematisk analys av serier och transformer. Innehållet har stor användning framför allt inom tekniska och naturvetenskapliga ämnesområden.

Läs all information om kursen 'Matematisk analys, fortsättningskurs' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser vårterminen 2013

Valbara kurser

Reglerteknik, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursen syftar till att studenten skall förvärva kunskaper om grundläggande principer inom reglerteori samt behandling av grundläggande reglersystem. Studenten skall även förvärva insikt om vad man kan åstadkomma med reglering, dess möjligheter och begränsningar.

Läs all information om kursen 'Reglerteknik' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser höstterminen 2013

Valbara kurser

Introduktion till Nätverkssäkerhet, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursens syfte är att studenten ska få en introduktion till nätverkssäkerhet, med betoning på säkerhet i och mellan datorer som är kopplade i ett nätverk samt uppkopplade mot internet.

Läs all information om kursen 'Introduktion till Nätverkssäkerhet' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Digital kommunikation, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursen behandlar teorier och metoder för överföring av information. Särskilt beskrivs och analyseras olika metoder för kodning och modulering som används i moderna kommunikationssystem. Ett viktigt syfte med kursen är att ge förståelse för de begränsningar och möjligheter som finns beträffande prestanda såsom kvalitet och hastighet vid informationsöverföring.

Läs all information om kursen 'Digital kommunikation' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser vårterminen 2014

Valbara kurser

Examensarbete i Datateknik, 15 hp, grundnivå.
 
Examensarbetet syftar till att studenten skall visa på breda kunskaper, förståelse, förmågor och förhållningssätt inom utbildningens sammanhang. Examensarbetet skall ligga i slutet av utbildningen och innebära en syntes av tidigare förvärvade kunskaper. Det övergripande syftet med examensarbetet är att studenten skall få sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som högskoleingenjör. Betoningen i examensarbetet skall ligga på det tekniska innehållet.

Läs all information om kursen 'Examensarbete i Datateknik' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Examensarbete i Elektroteknik, 15 hp, grundnivå.
 
Examensarbetet syftar till att studenten skall visa på breda kunskaper, förståelse, förmågor och förhållningssätt inom utbildningens sammanhang. Examensarbetet skall ligga i slutet av utbildningen och innebära en syntes av tidigare förvärvade kunskaper. Det övergripande syftet med examensarbetet är att studenten skall få sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som högskoleingenjör. Betoningen i examensarbetet skall ligga på det tekniska innehållet.

Läs all information om kursen 'Examensarbete i Elektroteknik' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Skriftliga arbeten

Programmet avslutas med ett skriftligt examensarbete motsvarande 15 hp

Internationellt innehåll

Möjlighet till studier utomlands finns och uppmuntras.

Läs om utlandsstudier

Jobbprofiler

Utbildningen är till för dig som vill studera och arbeta med både mjukvara och/eller hårdvara inom bl.a. tele- och datakommunikation, datateknik och elektronik. Efter utbildningen väntar arbetsuppgifter som konstruktion, design, uppbyggnad, underhåll av tele- och datanät, design och vidareutveckling av mobila tjänster, elektronikkonstruktion, styrning av industriella processer, signal- och bildbehandling, programutveckling etc. Arbetsfältet är brett, uppgifterna kan variera från att arbeta direkt med tekniken till att leda projekt,sälja och marknadsföra.

Fortsatta studier

Student med examen från programmet kan generellt söka vidare utbildning på avancerad nivå inom huvudområdet datateknik/elektroteknik

På BTH finns följande program på avancerad nivå som är öppna för studenter med examen från detta program:
Masterprogram i Elektroteknik med inriktning mot telekommunikationssystem eller signalbehandling eller radiokommunikation

Programråd

Programmet kommer att inrätta ett programråd som har till uppgift att säkerställa utbildningens användbarhet på och för arbetsmarknaden.

Programrådet kommer att bestå av studenter, alumn, extern representant samt lärare och huvudområdesföreträdare.

Programrådet sammanträden planeras vara 2 ggr/år

Kontaktperson för programrådet är: Anders Nelsson

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programtid

2011 vecka 35 till
2014 vecka 23

Undervisningsform

Distans, Obligatoriska träffar förekommer inte, heltid

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Nivå

Grundnivå

Huvudområde

Datorteknik Elektroteknik

Utbildningsplan

Programansvarig

Länkar

Antal platser

25

Examination

Examen

Utbildningen leder fram till en examen på grundnivå, med benämningen:

Högskoleingenjörsexamen med inriktning mot Datateknik
Motsvarande beteckning på engelska är Bachelor of Science in Computer Engineering

eller

Högskoleingenjörsexamen med inriktning mot Elektroteknik
Motsvarande beteckning på engelska är Bachelor of Science in Electrical Engineering

Följande minimikrav gäller:
- minst 75 högskolepoäng kurser inom huvudområdet Elektroteknik för att erhålla
inriktningsexamen mot Elektroteknik
- minst 75 högskolepoäng kurser inom huvudområdet Datavetenskap/Datateknik för att erhålla inriktningsexamen mot Datateknik

Bedömning och examination

Bedömning och examination varierar mellan olika kurser i programmet. Se information för respektive kurs i programmet.

Programutvärderingar

Programmet kommer fr.o.m. 2011 att årligen utvärderas av studenterna.

Studenternas synpunkter på utbildningen används för att förbättra moment i programmet.

Alumni

Programmet är nytt och har därför inga alumni ännu.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programtid

2011 vecka 35 till
2014 vecka 23

Undervisningsform

Distans, Obligatoriska träffar förekommer inte, heltid

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Nivå

Grundnivå

Huvudområde

Datorteknik Elektroteknik

Utbildningsplan

Programansvarig

Länkar

Antal platser

25

 

Prata med oss

Kontakta studievägledare

För övergripande frågor om studier på BTH, kontakta våra centrala Studie- och Karriärvägledare.

Share Dela