Datateknik/Elektroteknik

120 högskolepoäng (start ht-12)
Detta programtillfälle startar ej höstterminen 2012!
Läs en distansutbildning som erbjuder dig kompetens inom datateknik, elektronik och kommunikation. Du väljer själv om du vill läsa tre år på heltid eller fyra år på halvtid.

Översikt

Profil - innehåll

I Sverige arbetar många yrkesmänniskor med tele- och datakommunikation, datateknik, elektronik och programvara, och utbildningar inom dessa teknikområden har av tradition varit placerade på högskoleorter. Denna utbildning vänder sig främst till den som har en situation där högskolestudier på campus inte passar. Utbildningen bedrivs utifrån en nät-baserad flexibel pedagogisk form, där studenten via hemdator eller via lokala lärcentra kan delta i utbildningen. Utbildningen är ett samarbete mellan flera högskolor i Sverige och studenten blir antagen till en högskola men samläser kurser vid de olika högskolorna. De samverkande högskolorna bakom utbildningen är Blekinge Tekniska Högskola, Hög¬skolan i Gävle, Luleå tekniska universitet, Mittuniversitetet, Umeå universitet. 120 hp - ut-bildningen har det informella namnet Högskoleexamen Online (HexOnline).
Information kring utbildningen finns på webbadress www.ingonline.nu

Genom programmet förvärvar studenten goda baskunskaper inom datateknik och elektro-nik samt god insikt i tillämpningar inom dessa områden. Studenten förvärvar även kun¬skap om teknikermässiga metoder och arbetssätt för att analysera, bearbeta, utveckla och presentera tekniska system samt information från tekniska system.

Högskoleexamensutbildningen (120 hp) är en teknikerutbildning som ges i nätbaserad form på halvfart under 4 år (30 hp/läsår). Valbarhet finns under senare delen av programmet, så att det kan bli påbyggbart med ett år (60 hp, helfart) till en högskoleingenjörsexa-men (180 hp). Utbildningen samläser helt med ingenjörsutbildningen förutom enstaka kurser såsom examensarbete.

En högskolepoäng (hp) motsvarar en poäng i European Credit Transfer System (ECTS).

Examen

Utbildningen leder fram till en examen på grundnivå, med benämningen:

Högskoleexamen med inriktning mot Datateknik 120 hp
alternativt
Högskoleexamen med inriktning mot Elektroteknik 120 hp
beroende på vald inriktning.

Motsvarande beteckningar på engelska är
Higher Education Diploma with specialisation in Computer Engineering
alternativt
Higher Education Diploma with specialisation in Electrical Engineering
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Programtid

2012 vecka 36 till
2016 vecka 22

Undervisningsform

Distans, Obligatoriska träffar förekommer inte, deltid 50 %

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Nivå

Grundnivå

Huvudområde

Datorteknik Elektroteknik

Programansvarig

Länkar

Antagning

Förkunskapskrav

För tillträde till utbildningsprogrammet gäller Områdesbehörighet 8: Fysik B och Matematik D. (Kemi A krävs ej.)

Läs mer om grundläggande behörighet.

Urval

Vid fler behöriga sökande än antal tillgängliga platser, till aktuell programstart, görs ett urval. Detta går till på följande sätt:
Alla behöriga sökande placeras i en eller flera urvalsgrupper parallellt och deltar då i urvalet inom respektive grupp.

Betygsurval:

BG - jämförelsetal i 20-skalan
Slutbetyg från gymnasieskolans program, avgångsbetyg från gymnasieskolans linje, komvux, utländska betyg och samlat betygsdokument.

BF - omdöme
Folkhögskola, med intyg om allmän/grundläggande behörighet och studieomdöme Fördelningen av platser mellan de två betygsgrupperna görs i proportion till antalet sökande i varje grupp.

SA - sent anmälda
Denna urvalsgrupp är till för sena anmälningar. Sökande som inkommer med en sen anmälan placeras i denna urvalsgrupp och tilldelas meritvärde efter ankomstdag.

Provurval:

HP - högskoleprov
I provurvalet HP deltar alla behöriga sökande med giltigt högskoleprov. Lägsta godkända resultat för att delta i provurvalet är 0,1 poäng.

Övriga sökande:

ÖS Sökande som uppfyller kravet på behörighet, men saknar meritvärde kan bara antas under förutsättning att samtliga i ovanstående grupper har erbjudits plats.

DA Direktantagning kan ske i särskilda fall genom individuell prövning.

Fördelning av platser:

Vid antagningen till ett utbildningsprogram ska 67 % av platserna fördelas i ett betygsurval och 33 % i ett provurval. Sökande som uppfyller kraven för båda urvalsgrupperna ska ingå i båda.

Behöriga sökande med lika meriter:

Om två eller flera sökande till ett sökalternativ på grund- och avancerad nivå har samma meritvärde ges förtur till underrepresenterat kön. Därefter tillämpas lottning.

För fullständig information om urval se BTH:s antagningsordning.

Antagningsprocedur

Läs mer om antagningsproceduren.

Tillgodoräknande av tidigare studier och utlandsstudier

Student som antagits till programmet och som tidigare läst någon kurs, som motsvarar en kurs inom programmet, kan ansöka om att få kursen tillgodoräknad. Om det är möjligt erbjuds studenten att genomgå en alternativ kurs. Vid studier utomlands under tiden programmet pågår kan en större del (vanligtvis en hel termin) tillgodoräknas. I detta fall ges ett förhandsbesked om tillgodoräknandet via s k Learning agreement.

Läs mer om studier utomlands

Praktisk information

Praktisk information hittas under 'Vill studera'.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Programtid

2012 vecka 36 till
2016 vecka 22

Undervisningsform

Distans, Obligatoriska träffar förekommer inte, deltid 50 %

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Nivå

Grundnivå

Huvudområde

Datorteknik Elektroteknik

Programansvarig

Länkar

Lärandemål

Profil - innehåll

I Sverige arbetar många yrkesmänniskor med tele- och datakommunikation, datateknik, elektronik och programvara, och utbildningar inom dessa teknikområden har av tradition varit placerade på högskoleorter. Denna utbildning vänder sig främst till den som har en situation där högskolestudier på campus inte passar. Utbildningen bedrivs utifrån en nät-baserad flexibel pedagogisk form, där studenten via hemdator eller via lokala lärcentra kan delta i utbildningen. Utbildningen är ett samarbete mellan flera högskolor i Sverige och studenten blir antagen till en högskola men samläser kurser vid de olika högskolorna. De samverkande högskolorna bakom utbildningen är Blekinge Tekniska Högskola, Hög¬skolan i Gävle, Luleå tekniska universitet, Mittuniversitetet, Umeå universitet. 120 hp - ut-bildningen har det informella namnet Högskoleexamen Online (HexOnline).
Information kring utbildningen finns på webbadress www.ingonline.nu

Genom programmet förvärvar studenten goda baskunskaper inom datateknik och elektro-nik samt god insikt i tillämpningar inom dessa områden. Studenten förvärvar även kun¬skap om teknikermässiga metoder och arbetssätt för att analysera, bearbeta, utveckla och presentera tekniska system samt information från tekniska system.

Högskoleexamensutbildningen (120 hp) är en teknikerutbildning som ges i nätbaserad form på halvfart under 4 år (30 hp/läsår). Valbarhet finns under senare delen av programmet, så att det kan bli påbyggbart med ett år (60 hp, helfart) till en högskoleingenjörsexa-men (180 hp). Utbildningen samläser helt med ingenjörsutbildningen förutom enstaka kurser såsom examensarbete.

En högskolepoäng (hp) motsvarar en poäng i European Credit Transfer System (ECTS).

Lärandemål

Utöver de nationellt reglerade målen gäller följande mål för utbildningen.

Efter genomförd utbildning skall studenten
  • kunna definiera, förklara och använda centrala begrepp inom teknikområdet datateknik/elektroteknik på ett sätt som visar allmänt kunnande inom dessa områden
  • kunna utföra enklare analyser, värdera, underhålla samt bistå vid utveckling av olika typer av datatekniska och elektroniska system
  • kunna hantera främst befintlig utrustning, datorer, programvara inom områdena datateknik/elektroteknik
  • kunna arbeta i projekt och därmed tillämpa teori och praktik i tekniskt arbete i samverkan med andra
  • kunna använda distansöverbryggande teknik vid arbete i nätverk i samband med utveckling, produktion och utbildning
  • visa enklare förmåga att väga in humanvetenskapliga och miljömässiga krav vid problemlösning och produktutveckling
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Programtid

2012 vecka 36 till
2016 vecka 22

Undervisningsform

Distans, Obligatoriska träffar förekommer inte, deltid 50 %

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Nivå

Grundnivå

Huvudområde

Datorteknik Elektroteknik

Programansvarig

Länkar

Upplägg

Upplägg av utbildningen

Basdel 60 poäng (läsår 1 och 2)
Grunderna inom det tekniska huvudområdet datateknik och elektronik studeras huvudsakligen under utbildningens första två läsår. Detta basblock motsvarar i stort sett den mot-svarande ingenjörsutbildningens första läsår.

Teknikområdet Datateknik (läsår 3 och 4)
Under tredje och fjärde läsåret genomförs datateknikinriktningen inom programmet med kurser inom programmering, databaser, algoritmer, webbprogrammering, projektkurs samt examensarbete. Studenten erbjuds även en möjlighet att via en ingenjörs¬förberedande pro-fil gå kurser så att studenten kan börja läsår 3 på ingenjörsutbildningen.

Teknikområdet Elektroteknik (läsår 3 och 4)
Under tredje och fjärde läsåret genomförs elektroteknikinriktningen inom programmet med kurser inom analog elektronik, mätteknik, signaler och system, projektkurs samt ex-amensarbete. Studenten erbjuds även en möjlighet att via en ingenjörsförberedande profil gå kurser så att studenten kan börja läsår 3 på ingenjörsutbildningen.

Projektkurser
Under läsår två ges en kurs i projekt och projektmetodik, med inriktning mot konstruktion av en mikrodator. Under det avslutande läsåret ges även en projektkurs.

Teknikerstödjande och projektstödjande kurser
Under utbildningens första läsår ges en kurs i datoranvändning och lärande i internetmiljö samt grundkurs i matematisk analys. Under läsår två ges en kurs i linjär algebra. Det finns även möjlighet att ytterligare välja matematiska kurser samt icke-teknisk kurs.

Examensarbete
Utbildningen avslutas med ett examensarbete som genomförs under läsår 4. Genom exa-mensarbetet ska kunskaperna från tidigare kurser tillämpas, breddas och fördjupas.

Utbildningsprogrammets mål uppnås genom de kurser som ingår i examen. Bedömning och examination sker på kursnivå och detaljer rörande examination och betygssättning finns i respektive kursplan.

Under utbildningens gång utvärderas varje kurs, och kursutvärderingarna ligger till grund för fortsatt utvecklingsarbete.

Inga kurser ännu kopplade till detta tillfälle.

Skriftliga arbeten

Programmet avslutas med ett skriftligt examensarbete motsvarande 7,5 hp

Internationellt innehåll

Möjlighet till studier utomlands finns och uppmuntras.

Läs om utlandsstudier

Jobbprofiler

Efter utbildningen väntar arbetsuppgifter som exempelvis konstruktion, design, uppbyggnad och underhåll av tele- och datanät, design och vidareutveckling av mobila tjänster, , styrning av industriella processer, signal- och bildbehandling, programutveckling etc. Arbetsfältet är brett, uppgifterna kan variera från att arbeta direkt med tekniken till att leda projekt, sälja och marknadsföra.

Du kan läsa mer om programmet på www.ingonline.nu

Fortsatta studier

Student med examen från programmet kan inte generellt söka vidare utbildning på avancerad nivå inom huvudområdet datateknik/elektroteknik. Student med examen från programmet kan inte generellt söka vidare utbildning på forskarnivå.

Programråd

Programmet kommer att inrätta ett programråd som har till uppgift att säkerställa utbildningens användbarhet på och för arbetsmarknaden.

Programrådet kommer att bestå av studenter, alumn, extern representant samt lärare och huvudområdesföreträdare.

Programrådet sammanträden planeras vara 2 ggr/ år

Kontaktperson för programrådet är: Anders Nelsson
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Programtid

2012 vecka 36 till
2016 vecka 22

Undervisningsform

Distans, Obligatoriska träffar förekommer inte, deltid 50 %

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Nivå

Grundnivå

Huvudområde

Datorteknik Elektroteknik

Programansvarig

Länkar

Examination

Examen

Utbildningen leder fram till en examen på grundnivå, med benämningen:

Högskoleexamen med inriktning mot Datateknik 120 hp
alternativt
Högskoleexamen med inriktning mot Elektroteknik 120 hp
beroende på vald inriktning.

Motsvarande beteckningar på engelska är
Higher Education Diploma with specialisation in Computer Engineering
alternativt
Higher Education Diploma with specialisation in Electrical Engineering

Bedömning och examination

Bedömning och examination varierar mellan olika kurser i programmet. Se information för respektive kurs i programmet.

Programutvärderingar

Programmet kommer fr.o.m. 2011 att årligen utvärderas av studenterna.

Studenternas synpunkter på utbildningen används för att förbättra moment i programmet.

Framtida programutvärderingen kommer att genomföras

Alumni

Programmet är nytt och har därför ingen Alumni ännu.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Programtid

2012 vecka 36 till
2016 vecka 22

Undervisningsform

Distans, Obligatoriska träffar förekommer inte, deltid 50 %

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Nivå

Grundnivå

Huvudområde

Datorteknik Elektroteknik

Programansvarig

Länkar

 

Prata med oss

Kontakta studievägledare

För övergripande frågor om studier på BTH, kontakta våra centrala Studie- och Karriärvägledare.

Share Dela