Elektroteknik med inriktning mot telekommunikation

180 högskolepoäng (start ht-13)
Vill du bli duktig på 3G, trådlöst LAN, TCP/IP, IT-säkerhet, IP-telefoni och signalbehandling för prestandaförbättring ? Då är detta program, med möjlig fortsättning på magisterprogrammet i elektroteknik, helt rätt för dig.

Översikt

Profil - innehåll

Kommunikationssystem är idag en integrerad del av människors sociala och professionella liv. Självklara delar av kommunikationssystemen är den mobila telefonen och Internet. Behovet av ingenjörer som vidareutvecklar och underhåller kommunikationsteknologi är mycket stort. Den svenska och den internationella industrin har stort rekryteringsbehov av duktiga ingenjörer. Utbildningsprogrammet Elektroteknik med inriktning mot telekommunikation, 180 hp ger studenterna grundläggande kunskaper inom elektronik, datorteknik, linjära system, telekommunikation, reglerteknik och signalbehandling. Programmet förbereder för arbete inom industrin bland annat i telekommunikationsindustrin inom GSM, 3G, 4G, Internet, nätverk, bild- och ljudförbättring.
All undervisning ges på engelska.

Examen

Utbildningen leder fram till en examen på grundnivå med benämningen
Teknologie kandidatexamen.
Huvudområde: Elektroteknik.

Motsvarande benämning på engelska är
Degree of Bachelor of Science.
Main field of study: Electrical Engineering.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programtid

2013 vecka 38 till
2016 vecka 22

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Språk

Undervisningen ges på engelska.

Nivå

Grundnivå

Huvudområde

Elektroteknik

Utbildningsplan

Programansvarig

Antal platser

12

Antagning

Förkunskapskrav

Områdesbehörighet 8: Matematik D, Fysik B och Engelska A (Kemi A krävs ej).
Eller:
Områdesbehörighet A8: Matematik 3c, Fysik 2 och Engelska 1 (Kemi 1 krävs ej).

Läs mer om grundläggande behörighet.

Urval

Vid fler behöriga sökande än antal tillgängliga platser, till aktuell programstart, görs ett urval. Detta går till på följande sätt:
Alla behöriga sökande placeras i en eller flera urvalsgrupper parallellt och deltar då i urvalet inom respektive grupp.

Betygsurval:

BG - jämförelsetal i 20-skalan
Slutbetyg från gymnasieskolans program, avgångsbetyg från gymnasieskolans linje, komvux, utländska betyg och samlat betygsdokument.

BF - omdöme
Folkhögskola, med intyg om allmän/grundläggande behörighet och studieomdöme Fördelningen av platser mellan de två betygsgrupperna görs i proportion till antalet sökande i varje grupp.

SA - sent anmälda
Denna urvalsgrupp är till för sena anmälningar. Sökande som inkommer med en sen anmälan placeras i denna urvalsgrupp och tilldelas meritvärde efter ankomstdag.

Provurval:

HP - högskoleprov
I provurvalet HP deltar alla behöriga sökande med giltigt högskoleprov. Lägsta godkända resultat för att delta i provurvalet är 0,1 poäng.

Övriga sökande:

ÖS Sökande som uppfyller kravet på behörighet, men saknar meritvärde kan bara antas under förutsättning att samtliga i ovanstående grupper har erbjudits plats.

DA Direktantagning kan ske i särskilda fall genom individuell prövning.

Fördelning av platser:

Vid antagningen till ett utbildningsprogram ska 67 % av platserna fördelas i ett betygsurval och 33 % i ett provurval. Sökande som uppfyller kraven för båda urvalsgrupperna ska ingå i båda.

Behöriga sökande med lika meriter:

Om två eller flera sökande till ett sökalternativ på grund- och avancerad nivå har samma meritvärde tillämpas lottning.

För fullständig information om urval se BTH:s antagningsordning.

Antagningsprocedur

Läs mer om antagningsproceduren.

Tillgodoräknande av tidigare studier och utlandsstudier

Student som antagits till programmet och som tidigare läst någon kurs, som motsvarar en kurs inom programmet, kan ansöka om att få kursen tillgodoräknad. Om det är möjligt erbjuds studenten att genomgå en alternativ kurs. Vid studier utomlands under tiden programmet pågår kan en större del (vanligtvis en hel termin) tillgodoräknas. I detta fall ges ett förhandsbesked om tillgodoräknandet via s k Learning agreement.

Läs mer om studier utomlands

Praktisk information

Praktisk information hittas under 'Vill studera'.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programtid

2013 vecka 38 till
2016 vecka 22

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Språk

Undervisningen ges på engelska.

Nivå

Grundnivå

Huvudområde

Elektroteknik

Utbildningsplan

Programansvarig

Antal platser

12

Lärandemål

Profil - innehåll

Kommunikationssystem är idag en integrerad del av människors sociala och professionella liv. Självklara delar av kommunikationssystemen är den mobila telefonen och Internet. Behovet av ingenjörer som vidareutvecklar och underhåller kommunikationsteknologi är mycket stort. Den svenska och den internationella industrin har stort rekryteringsbehov av duktiga ingenjörer. Utbildningsprogrammet Elektroteknik med inriktning mot telekommunikation, 180 hp ger studenterna grundläggande kunskaper inom elektronik, datorteknik, linjära system, telekommunikation, reglerteknik och signalbehandling. Programmet förbereder för arbete inom industrin bland annat i telekommunikationsindustrin inom GSM, 3G, 4G, Internet, nätverk, bild- och ljudförbättring.
All undervisning ges på engelska.

Lärandemål

Utöver de nationellt reglerade målen gäller följande mål för utbildningen.
Efter genomförd utbildning ska studenten
- förstå och kunna tillämpa grunder för elektronik och elektronikkonstruktion.
- förstå grunder för datakommunikation.
- förstå grunder för signalbehandling och för linjära system
- kunna genomföra utveckling från idé till prototyp.
- förstå teorin för modern trådlös eller trådbunden telekommunikation. (Inriktning telekommunikationssystem.)
- kunna tillämpa metoder för konfigurering och underhåll för modern trådlös eller trådbunden telekommunikation. (Inriktning telekommunikationssystem.)
- förstå teorin för signalbehandling vid störningsundertryckning och tal- och bildförbättring. (Inriktning signalbehandling.)
- kunna tillämpa metoder för signalbehandling vid störningsundertryckning och tal- och bildförbättring. (Inriktning signalbehandling.)
- förstå teorin för reglering av linjära system. (Inriktning grundläggande elektroteknik.)
- kunna tillämpa metoder för reglering av elektrotekniska system. (Inriktning grundläggande elektroteknik.)

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programtid

2013 vecka 38 till
2016 vecka 22

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Språk

Undervisningen ges på engelska.

Nivå

Grundnivå

Huvudområde

Elektroteknik

Utbildningsplan

Programansvarig

Antal platser

12

Upplägg

Upplägg av utbildningen

Utbildningsprogrammets två första år är inriktade på att studenterna förvärvar grunder i elektroteknik, matematik, datorteknik, elektronik, linjära system, programmering och hållbar utveckling. Under första året genomgår studenterna CISCOs certifieringsprocess. I slutet av andra året bedrivs ett avancerat utvecklingsprojekt inom elektroteknik.

Det tredje året fokuserar på grunderna för modern elektroteknik. Specialisering kan väljas mot telekommunikationssystem eller mot signalbehandling. Programmet avslutas med ett examensarbete som genomförs vid en industri eller vid BTH.

Programmets start det första läsåret är anpassad för europeiska förhållanden vilket innebär att starten är, ca 20 september. Slutet av det första akademiska året är ca 25 juni. Årskurs 2 och 3 avses följa högskolans ordinarie terminstider.

OBS! Lägg märke till att det är kursens starttermin som anges i tabellen nedan. Se varje kurs för att se kursens faktiska utsträckning i tiden.
 

Kurser höstterminen 2013

Obligatoriska kurser

Linjär algebra, 7,5 hp, grundnivå.
 
I kursen skall studenten inhämta de grundläggande kunskaper inom linjär algebra som fordras inom tekniska utbildningsprogram.

Läs all information om kursen 'Linjär algebra' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Analys 1, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursens syfte är att studenten skall skaffa sig grundläggande förståelse för matematisk analys och dess tillämpningar inom framför allt tekniska ämnesområden.

Läs all information om kursen 'Analys 1' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Datakommunikation och nätverksteknik, 15 hp, grundnivå.
 
Denna kurs sträcker sig över flera terminer, denna termin läser man 7,5 hp

Kursen syftar till grundläggande teoretiska och praktiska kunskaper inom datakommunikation och nätverk. Detta omfattar olika metoder och protokoll som används i både små och större lokala nätverk. Vidare syftar kursen till förståelse för protokoll och teknologier som används i olika typer av WAN (Wide Area Network).

Läs all information om kursen 'Datakommunikation och nätverksteknik' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser vårterminen 2014

Obligatoriska kurser

Analys 2, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursens syfte är att studenten skall skaffa sig
grundläggande förståelse för matematisk analys och dess tillämpningar inom framför allt tekniska ämnesområden.

Läs all information om kursen 'Analys 2' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Digital- och datorteknik, 15 hp, grundnivå.
 
Kursen syftar till att studenten ska förvärva grundläggande kunskaper i digital teknik och uppbyggnaden av ett mikroprocessorsystem.

Läs all information om kursen 'Digital- och datorteknik' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Introduktion till hållbar teknikutveckling, 7,5 hp, grundnivå.
 
Syftet med kursen är att studenten ska få
grundläggande kunskaper i strategisk hållbar utveckling och teknik samt i hur dessa områden kan integreras till stöd ingenjörsarbete för hållbarhet.

Läs all information om kursen 'Introduktion till hållbar teknikutveckling' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser höstterminen 2014

Obligatoriska kurser

Elektricitetslära, 7,5 hp, grundnivå.
 
Syftet med kursen är att studenterna skall erhålla grundläggande kunskaper och färdigheter för att de skall kunna analysera enkla frågeställningar som avser egenskaper för elektromagnetiska fält och elektriska nät.

Läs all information om kursen 'Elektricitetslära' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Matematik, fortsättningskurs, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursens syfte är att ge grundläggande förståelse för matematisk analys i flera variabler. Innehållet har stor användning framför allt inom tekniska och naturvetenskapliga ämnesområden.

Läs all information om kursen 'Matematik, fortsättningskurs' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Signalbehandling I, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursen syftar till att studenten ska erhålla teoretiska grunderna inom modern digital signalbehandling samt att ge kunskap och insikt om tillämpade signalbehandlingsproblem. Den studerande skall vara väl förberedd för så väl signalbehandling inom industrin som för fortsatta studier inom ämnet. Kursen skall huvudsakligen ge grundläggande kunskaper i signal- och systemteori med avsikt att ge de nödvändiga matematiska verktygen för digital signalbehandling.

Läs all information om kursen 'Signalbehandling I' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Strukturerad programmering med C++, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursen syftar till att ge kursdeltagaren en grundläggande kunskap i strukturering av problem och omsätta dessa i program utvecklade med programspråket C++.

Läs all information om kursen 'Strukturerad programmering med C++' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser vårterminen 2015

Obligatoriska kurser

Elektronik, 7,5 hp, grundnivå.
 
Syftet med kursen är att studenterna skall erhålla grundläggande kunskaper och färdigheter för att de skall kunna analysera enkla frågeställningar som avser egenskaper hos elektroniska nät.

Läs all information om kursen 'Elektronik' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Modellering och verifiering, 7,5 hp, grundnivå.
 
Syftet med kursen är att studenten skall förvärva grundläggande kunskaper och färdigheter i experimentellt ingenjörsarbete omfattande matematisk modellering och experimentell verifiering av modeller för enkla tekniska system.

Läs all information om kursen 'Modellering och verifiering' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Objektorienterad programmering med C++, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursen syftar till att ge kursdeltagaren grundläggande kunskaper i objektorienterad programmering med programspråket C++.

Läs all information om kursen 'Objektorienterad programmering med C++' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Projektkurs i elektroteknik, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursen syftar till att den studerande självständigt får tillämpa sina teoretiska och praktiska kunskaper från tidigare studier inom området elektroteknik.

Läs all information om kursen 'Projektkurs i elektroteknik' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser höstterminen 2015

Obligatoriska kurser

Matematisk statistik, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursens syfte är att studenterna skall skaffa sig kunskaper i såväl sannolikhetsteori som statistisk teori och metodik. Tonvikten ligger på sannolikhetsteori och stokastiska processer med tekniska tillämpningar som grund för fortsatta studier i telekommunikation, signalbehandling, maskinteknik med mera.

Läs all information om kursen 'Matematisk statistik' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Signalbehandling II, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursen bygger vidare på grundkursen i signalbehandling, genom att studenterna utvecklar teoretiska kunskaper inom modern digital signalbehandling samt att studenten sak erhålla kunskap och insikt om tillämpade signalbehandlingsproblem.

Läs all information om kursen 'Signalbehandling II' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Valbara kurser

Elkraftteori, 7,5 hp, grundnivå.
 
Syftet med kursen är att kursdeltagaren skall utveckla kunskaper om elkraftteori med avsikt att förstå egenskaper hos elkraftnät, elmaskiner och kraftelektronik. Kunskaperna skall kunna användas för analys, mätning och felsökning i elkraftnät och i system med elmaskiner och kraftelektronik.Studenten ska utveckla kunskap om några aktuella forskningsfrågor inom området elkraft

Läs all information om kursen 'Elkraftteori' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Introduktion till Datorseende för Smarta Mobiler, 7,5 hp, grundnivå.
 
Studenten ska utveckla kunskap om några aktuella forskningsfrågor inom området digital bildbehandling och datorseende till exempel i smarta mobiler. Kursen tillämpar projektiv geometri i praktiska problem som optisk teckenigenkänning, ansiktsigenkänning och erkännande och gest erkännande. De ämnen som behandlas inkluderar bildfilter, kantavkänningen, känneteckensextraktion, objektsdetektering, objekt erkännande, bildtagning och kameramodeller. Kursen innehåller också programmeringsuppgifter i Matlab och C/C++. Studenterna blir också bekanta med OpenCV biblioteket och dess relaterade datorseende funktioner.

Kursen och programmet är under utveckling och ingen mer information är tillgänglig för närvarande.
 
Mobil kommunikation, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursen syftar till grundläggande kunskaper i och förståelse för hur dagens moderna mobila/trådlösa kommunikationssystem fungerar med avseende på tjänster, arkitektur och teknologi.

Läs all information om kursen 'Mobil kommunikation' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser vårterminen 2016

Obligatoriska kurser

Kandidatarbete i Elektroteknik, 15 hp, grundnivå.
 
Syftet med kandidatarbetet är att studenten
integrerar, fördjupar och vidareutvecklar sina kunskaper och färdigheter inom ett begränsat område av det som behandlats inom tidigare genomförda kurser inom programmet. Detta inkluderar att självständigt eller tillsammans med en studiekamrat identifiera ett problem och formulera relevanta forskningsfrågor i elektroteknik. Syftet är vidare att planera, genomföra och presentera ett vetenskapligt arbete på kandidatnivå inom området elektroteknik.
Arbetet kan vara av utredande eller konstruktiv karaktär och ska innefatta litteraturstudier och rapportskrivning.

Läs all information om kursen 'Kandidatarbete i Elektroteknik' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Kandidatarbete i Elektroteknik, 15 hp, grundnivå.
 
Kursen syftar till att låta den studerande tillämpa sina teoretiska och praktiska kunskaper från tidigare studier i ett större projekt inom elektroteknik.

Läs all information om kursen 'Kandidatarbete i Elektroteknik' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Valbara kurser

Datorseende Appar för Android Platform, 7,5 hp, grundnivå.
 
Studenten ska utveckla kunskap om realtidsapplikationer för Androidplattformen. Kursen tillämpar projektiv geometri i praktiska problem som optisk teckenigenkänning, ansiktsigenkänning och erkännande och gest erkännande. Kursen innehåller i huvudsak ett stort projekt där studenterna kommer att programmera i C/C++ och använder OpenCV biblioteket och dess relaterade datorseende funktioner. Kursen är viktigt för ingenjörer som arbetar med computer vision problem där realtid begränsningar finns och prestanda är begränsat.

Kursen och programmet är under utveckling och ingen mer information är tillgänglig för närvarande.
 
Elektromagnetisk fältteori, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
Syftet med kursen är att studenterna skall lära sig och praktisera teorin om elektriska och magnetiska fält, såväl statiska som dynamiska, samt få insikt inom olika applikationsområden.

Läs all information om kursen 'Elektromagnetisk fältteori' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Nätverkssäkerhet, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursens syfte är att studenterna skall förvärva en teoretisk och praktisk kunskap om kända säkerhetsbegrepp, kryptering och säkerhetsapplikationer inom datanätverk.

Läs all information om kursen 'Nätverkssäkerhet' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Radiokommunikationssystem, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursen skall ge studenten en bred kunskap inom radiokommunikationsområdet. Studenten ska även utveckla kunskap om några aktuella forskningsfrågor inom området radiokommunikation.

Läs all information om kursen 'Radiokommunikationssystem' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Skriftliga arbeten

Programmet avslutas med ett skriftligt examensarbete motsvarande 15 hp.

Internationellt innehåll

Utomlandsstudier kan antingen bedrivas vid något av våra partneruniversitet eller vid andra lämpliga universitet.

Läs om utlandsstudier

Jobbprofiler

Kommunikationssystem är idag en integrerad del av människors sociala och professionella liv. Självklara delar av kommunikationssystemen är den mobila telefonen och Internet. Behovet av ingenjörer som vidareutvecklar och underhåller kommunikationsteknologi är mycket stort. Den svenska och den internationella industrin har stort rekryteringsbehov av duktiga ingenjörer. Utbildningsprogrammet Elektroingenjör med inriktning datorteknik 180 hp ger studenterna grundläggande kunskaper inom elektronik, datorteknik, linjära system, telekommunikation och signalbehandling. Programmet förbereder för arbete i telekommunikationsindustrin inom GSM, 3G, Internet, nätverk och bild- och ljudförbättring.

Fortsatta studier

Programmet ger en kandidatexamen i elektroteknik. Studenten kan ansöka till elektroprogram på masternivå. Mycket goda förkunskaper fås inom telekommunikationsområdet.
På BTH kan alla masterprogram inom elektroteknik sökas:
Masterprogram inom elektroteknik med inriktning mot telekommunikation Masterprogram inom elektroteknik med inriktning mot radiokommunikation Masterprogram inom elektroteknik med inriktning mot signalbehandling

Programråd

Programmet har ett programråd som har till uppgift att säkerställa utbildningens användbarhet på och för arbetsmarknaden.

Programrådet består av studenter, alumn, extern representant samt lärare och huvudområdesföreträdare.

Programrådet sammanträder 2 gånger per år.

Kontaktperson för programrådet är: Stefan Sjödahl

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programtid

2013 vecka 38 till
2016 vecka 22

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Språk

Undervisningen ges på engelska.

Nivå

Grundnivå

Huvudområde

Elektroteknik

Utbildningsplan

Programansvarig

Antal platser

12

Examination

Examen

Utbildningen leder fram till en examen på grundnivå med benämningen
Teknologie kandidatexamen.
Huvudområde: Elektroteknik.

Motsvarande benämning på engelska är
Degree of Bachelor of Science.
Main field of study: Electrical Engineering.

Bedömning och examination

Bedömning och examination varierar mellan olika kurser i programmet. Se information för respektive kurs i programmet.

Programutvärderingar

Alumni

Programmet är nytt och har därför inga alumni ännu.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programtid

2013 vecka 38 till
2016 vecka 22

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Språk

Undervisningen ges på engelska.

Nivå

Grundnivå

Huvudområde

Elektroteknik

Utbildningsplan

Programansvarig

Antal platser

12

 

Prata med oss

Kontakta studievägledare

För övergripande frågor om studier på BTH, kontakta våra centrala Studie- och Karriärvägledare.

Share Dela