Ekonom online Helfart

180 högskolepoäng (start ht-12)
Ekonom Online vänder sig till dig som vill ha en bred företagsekonomisk utbildning och som vill ha friheten att studera på den plats som passar dig.

Översikt

Profil - innehåll

Programmet vänder sig till studenter med behov av den flexibilitet som nätbaserad distansutbildning erbjuder. Utbildningen innebär en möjlighet att fullfölja ett sammanhållet ekonomie kandidatprogram med företagsekonomisk inriktning på distans.

Programmets huvudområde är företagsekonomi och dessutom ingår kurser i de för en ekonom viktiga ämnena nationalekonomi, juridik/rättsvetenskap och statistik.

Examen

Utbildningen leder fram till en examen på grundnivå, med benämningen
Ekonomie kandidatexamen.
Huvudområde: Företagsekonomi

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programtid

2012 vecka 36 till
2015 vecka 23

Undervisningsform

Distans, Dagtid, heltid

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Språk

Undervisningen ges huvudsakligen på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma.

Nivå

Grundnivå

Huvudområde

Företagsekonomi

Utbildningsplan

Programansvarig

Länkar

Antal platser

120

Antagning

Förkunskapskrav

För tillträde till utbildningsprogrammet krävs områdesbehörighet 4: Matematik C, Samhällskunskap A. (Engelska B krävs ej)

Läs mer om grundläggande behörighet.

Urval

Vid fler behöriga sökande än antal tillgängliga platser, till aktuell programstart, görs ett urval. Detta går till på följande sätt:
Alla behöriga sökande placeras i en eller flera urvalsgrupper parallellt och deltar då i urvalet inom respektive grupp.

Betygsurval:
BG - jämförelsetal i 20-skalan
Slutbetyg från gymnasieskolans program, avgångsbetyg från gymnasieskolans linje, komvux, utländska betyg och samlat betygsdokument.

BF - omdöme
Folkhögskola, med intyg om allmän/grundläggande behörighet och studieomdöme Fördelningen av platser mellan de två betygsgrupperna görs i proportion till antalet sökande i varje grupp.

SA - sent anmälda
Denna urvalsgrupp är till för sena anmälningar. Sökande som inkommer med en sen anmälan placeras i denna urvalsgrupp och tilldelas meritvärde efter ankomstdag.

Provurval:
HP - högskoleprov
I provurvalet HP deltar alla behöriga sökande med giltigt högskoleprov. Lägsta godkända resultat för att delta i provurvalet är 0,1 poäng.

Övriga sökande:
ÖS Sökande som uppfyller kravet på behörighet, men saknar meritvärde kan bara antas under förutsättning att samtliga i ovanstående grupper har erbjudits plats.
DA Direktantagning kan ske i särskilda fall genom individuell prövning.
Fördelning av platser:
Vid antagningen till ett utbildningsprogram ska 67 % av platserna fördelas i ett betygsurval och 33 % i ett provurval. Sökande som uppfyller kraven för båda urvalsgrupperna ska ingå i båda.

Behöriga sökande med lika meriter:
Om två eller flera sökande till ett sökalternativ på grund- och avancerad nivå har samma meritvärde tillämpas lottning.

Antagningsprocedur

Läs mer om antagningsproceduren.

Tillgodoräknande av tidigare studier och utlandsstudier

Student som antagits till programmet och som tidigare läst någon kurs, som motsvarar en kurs inom programmet, kan ansöka om att få kursen tillgodoräknad. Om det är möjligt erbjuds studenten att genomgå en alternativ kurs. Vid studier utomlands under tiden programmet pågår kan en större del (vanligtvis en hel termin) tillgodoräknas. I detta fall ges ett förhandsbesked om tillgodoräknandet via s k Learning agreement.

Läs mer om studier utomlands

Praktisk information

Praktisk information hittas under 'Vill studera'.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programtid

2012 vecka 36 till
2015 vecka 23

Undervisningsform

Distans, Dagtid, heltid

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Språk

Undervisningen ges huvudsakligen på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma.

Nivå

Grundnivå

Huvudområde

Företagsekonomi

Utbildningsplan

Programansvarig

Länkar

Antal platser

120

Lärandemål

Profil - innehåll

Programmet vänder sig till studenter med behov av den flexibilitet som nätbaserad distansutbildning erbjuder. Utbildningen innebär en möjlighet att fullfölja ett sammanhållet ekonomie kandidatprogram med företagsekonomisk inriktning på distans.

Programmets huvudområde är företagsekonomi och dessutom ingår kurser i de för en ekonom viktiga ämnena nationalekonomi, juridik/rättsvetenskap och statistik.

Lärandemål

Utöver de nationellt reglerade målen, gäller följande mål för utbildningen.
Efter genomförd utbildning skall studenten
  • kunna beskriva - på ett företagsekonomiskt relevant sätt - ett företags grundläggande idé och funktioner,
  • kunna redovisa centrala ekonomiska modeller samt tillämpa dessa,
  • kunna identifiera och värdera ekonomiska problem och möjligheter som företag och andra organisationer ställs inför,
  • kunna söka och identifiera relevant beslutsinformation samt värdera denna,
  • kunna värdera, analysera och lösa verkliga problem inom valt fördjupningsområde,
  • kunna kritiskt analysera och värdera olika teorier och deras användbarhet samt uppvisa förmåga att skapa egna synteser och vetenskapliga resultat grundat på användningen av relevanta metoder,
  • kunna kommunicera sina kunskaper och färdigheter inom företagsekonomi på ett professionellt sätt, samt kunna argumentera för sina idéer och förslag,
  • visa förståelse för hur de ingående ämnena, främst inom valt fördjupningsområde, förhåller sig till en bredare ekonomisk och samhällsvetenskaplig kontext samt till aktuell forskning.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programtid

2012 vecka 36 till
2015 vecka 23

Undervisningsform

Distans, Dagtid, heltid

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Språk

Undervisningen ges huvudsakligen på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma.

Nivå

Grundnivå

Huvudområde

Företagsekonomi

Utbildningsplan

Programansvarig

Länkar

Antal platser

120

Upplägg

Upplägg av utbildningen

Inledningsvis läses grundläggande kurser inom företagsekonomi, vilket bland annat innebär studier inom marknadsföring, ekonomistyrning och organisation. Därefter läser studenterna kurser inom de ekonomiska stödämnena rättsvetenskap och statistik. Detta följs av ytterligare kurser i företagsekonomi och 30 hp nationalekonomi.

Efter dessa inledande 120 hp påbörjas fördjupningsstudierna som innefattar företagsekonomi (30 hp) samt 30 hp där studenten har stor valfrihet. Studenter på programmet har platsgaranti på ett årligen fastställt utbud av kurser. Studenten kan även inkludera kurser som söks i konkurrens vid valfritt svenskt lärosäte. Möjlighet ges här också att bedriva studier vid något utländskt lärosäte.

Vad gäller studierna i företagsekonomi under tredje året väljer studenten själv inriktning. Programmet erbjuder då kurser inom ekonomistyrning, marknadsföring och organisation. Inom ramen för var och en av dessa fördjupningsinriktningar ingår också ett självständigt arbete omfattande 15 hp.

Programmets kurser är obligatoriska förutom termin 5, hösten 2014, som endast innehåller valfria kurser.

OBS! Lägg märke till att det är kursens starttermin som anges i tabellen nedan. Se varje kurs för att se kursens faktiska utsträckning i tiden.
 

Kurser höstterminen 2012

Obligatoriska kurser

Grundläggande företagsekonomi, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursens syfte är att de studerande ska få en introduktion till ämnet företagsekonomin samt en uppfattning om hur delområdena inom ämnet hänger samman.

Läs all information om kursen 'Grundläggande företagsekonomi' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Introduktion till marknadsföring, 7,5 hp, grundnivå.
 
Syftet med kursen är att utveckla studenternas teoretiska och praktiska baskunskaper, så att de ska kunna arbeta professionellt inom marknadsföringsområdet. Detta innebär att studenten ska kunna förstå teorierna inom ämnesområdet, kunna göra en marknadsundersökning och att kunna göra en övertygande presentation.

Läs all information om kursen 'Introduktion till marknadsföring' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Affärsredovisning och räkenskapsanalys, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursens syfte är att göra studenten förtrogen med företags affärsredovisning.

Läs all information om kursen 'Affärsredovisning och räkenskapsanalys' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Organisation och organisering, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursens syfte är att de studerande ska utveckla sina kunskaper om och insikter i:
  • Olika organisationsteoretiska perspektiv, dess förutsättningar, innehåll och historiska framväxt
  • Organisationsteorins praktiska tillämpning


Läs all information om kursen 'Organisation och organisering' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser vårterminen 2013

Obligatoriska kurser

Nationalekonomi, grundkurs, 30 hp, grundnivå.
 
Kursens syfte är att de studerande skall förvärva kunskaper om centrala begrepp inom makro- och mikroekonomi, kunskaper om samhällsekonomisk kalkylering samt om teorier för internationell handel och om det internationella betalningssystemet. Kursen skall ge förmåga att tillämpa ekonomisk teori på aktuella problem. De studerande skall förvärva förmåga att kritiskt granska och analysera ekonomiska förhållanden och trender samt finna olika lösningar vid olika typer av marknadsimperfektioner. Kursen avser att ge förmåga att förstå konflikterna mellan olika ekonomiska mål.

Läs all information om kursen 'Nationalekonomi, grundkurs' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser höstterminen 2013

Obligatoriska kurser

Juridisk Översiktskurs, 15 hp, grundnivå.
 
Kursens syfte är att ge deltagarna grundläggande
kunskaper om det svenska rättssystemet med
särskild tonvikt på civilrättsliga frågeställningar
som är speciellt relevanta för företag resp. andra
associationer och dess anställda samt att härvid
även ge deltagarna en förtrogenhet med
grundläggande juridisk terminologi. Kursen skall
härutöver ge deltagarna en allmän orientering vad
gäller europarätt.

Läs all information om kursen 'Juridisk Översiktskurs' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Statistik 1-15 hp, 15 hp, grundnivå.
 
Kursens syfte är att ge grundläggande förståelse för sannolikhetsteori och statistiska metoder samt att kunna tillämpa dem på enkla problem. Särskilt betonas förståelse för grundläggande regressions- och tidsserieanalys och förmåga att använda dessa metoder för att göra prognoser, särskilt i ekonomiska tillämpningar.

Läs all information om kursen 'Statistik 1-15 hp' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser vårterminen 2014

Obligatoriska kurser

Ekonomistyrning, 15 hp, grundnivå.
 
Kursens syfte är att ge en god förståelse för ekonomistyrningens roll i olika typer av organisationer och kunskap om de viktigaste verktygen som står tillbuds för en effektiv och hållbar ekonomisk styrning.

Läs all information om kursen 'Ekonomistyrning' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Metod och uppsatsarbete i företagsekonomi, 15 hp, grundnivå.
 
Kursen syftar till att studenterna skall utveckla sin förmåga att på vetenskaplig grund, planera, genomföra och avrapportera ett projektarbete.

Läs all information om kursen 'Metod och uppsatsarbete i företagsekonomi' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser vårterminen 2015

Obligatoriska kurser

Kandidatarbete i företagsekonomi, 15 hp, grundnivå.
 
Kursens syfte är att den studerande, genom planering, genomförande och avrapportering av ett större sammanhängande projektarbete, ska nå en förtrogenhet med och insikt i såväl samhällsvetenskapligt utredningsarbete som tillämpningen av företagsekonomisk teori.

Läs all information om kursen 'Kandidatarbete i företagsekonomi' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Valbara kurser

Fördjupningskurs ekonomistyrning, 15 hp, grundnivå.
 
Kursens syfte är att de studerande skall tillägna sig kunskaper om ekonomistyrningens problem, strukturer och processer. Studenten skall kunna diskutera och analysera olika perspektiv på ekonomistyrning, utifrån aktuell forskning.

Läs all information om kursen 'Fördjupningskurs ekonomistyrning' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Fördjupningskurs, marknadsföring, 15 hp, grundnivå.
 
Syftet med kursen är att studenterna ska öka sin förståelse och förmåga att skapa en strategisk och heltäckande marknadsplan som inkluderar integrerad PR och reklam, och att använda traditionella och / eller mer aktuell digital teknik.

Läs all information om kursen 'Fördjupningskurs, marknadsföring' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Fördjupningskurs, organisation och ledning, 15 hp, grundnivå.
 
Kursen syftar till att fördjupa studenternas
förståelse av teorier om organisationer och
ledarskap. I kursen behandlas flera perspektiv på
hur organisationer och ledarskap kan förstås och
studeras. Vi kommer särskilt att inrikta oss på hur man startar och leder förändringsarbete.

Läs all information om kursen 'Fördjupningskurs, organisation och ledning' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Skriftliga arbeten

Programmet avslutas med ett skriftligt examensarbete motsvarande 15 hp.

Internationellt innehåll

Programmet innehåller inte något specifikt internationellt innehåll.

Läs om utlandsstudier

Jobbprofiler

Ekonom online är en bred ekonomutbildning. Som ekonom kan du arbeta i de flesta företag och organisationer eftersom medarbetare med företagsekonomisk kompetens efterfrågas i allt från privata företag till statliga myndigheter och ideella organisationer. Gemensamt för merparten av alla ekonomer är att de arbetar med analys och granskning. Det kan handla om att analysera ekonomiska resultat, att bearbeta data och statistik för att utforska konsumentattityder eller att förbereda beslut om strategisk inriktning.

Typiska arbetsområden för ekonomer är bankverksamhet, handel, redovisning, finansväsende, management och marknadsföring.

Med en ekonomutbildning står du väl rustad för framtiden och du har stora möjligheter att arbeta globalt. Den nätbaserade utbildningsformen ger dig dessutom god datorvana.

Fortsatta studier

Student med examen från programmet kan generellt söka vidare utbildning på avancerad nivå inom huvudområdet företagsekonomi.

Programråd

Programmet har ett programråd som har till uppgift att säkerställa utbildningens användbarhet på och för arbetsmarknaden.

Programrådet består av programansvariga, programassistent, studenter, extern representant samt lärare och huvudområdesföreträdare.

Programrådet sammanträder 2 gånger per år.

Kontaktperson för programrådet är: Anders Wrenne

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programtid

2012 vecka 36 till
2015 vecka 23

Undervisningsform

Distans, Dagtid, heltid

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Språk

Undervisningen ges huvudsakligen på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma.

Nivå

Grundnivå

Huvudområde

Företagsekonomi

Utbildningsplan

Programansvarig

Länkar

Antal platser

120

Examination

Examen

Utbildningen leder fram till en examen på grundnivå, med benämningen
Ekonomie kandidatexamen.
Huvudområde: Företagsekonomi

Bedömning och examination

Bedömning och examination varierar mellan olika kurser i programmet. Se information för respektive kurs i programmet.

Programutvärderingar

Programmet kommer fr.o.m. 2011 att årligen utvärderas av studenterna.

Studenternas synpunkter på utbildningen används för att förbättra moment i programmet.

Alumni

Ekonom Online startade 2006 men då enbart för deltidsstuderande. Det finns därför inga Alumnistudenter ännu.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programtid

2012 vecka 36 till
2015 vecka 23

Undervisningsform

Distans, Dagtid, heltid

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Språk

Undervisningen ges huvudsakligen på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma.

Nivå

Grundnivå

Huvudområde

Företagsekonomi

Utbildningsplan

Programansvarig

Länkar

Antal platser

120

 

Prata med oss

Kontakta studievägledare

För övergripande frågor om studier på BTH, kontakta våra centrala Studie- och Karriärvägledare.

Share Dela