Ekonomprogrammet för innovation och affärsutveckling

180 högskolepoäng (start ht-13)
Ekonomprogrammet för innovation och affärsutveckling vänder sig till dig som vill ha en gedigen och grundläggande ekonomisk utbildning och en unik profil. Programmet vänder sig vidare till dig som efterfrågar näringslivskontakter och ständiga utmaningar under studietiden

Översikt

Profil - innehåll

Ekonomprogrammet för innovation och affärsutveckling vid BTH är en treårig utbildning som drivs på campus. Den vänder sig till de studenter som vill skaffa sig en bred och grundläggande ekonomisk kunskapsbas och samtidigt utveckla sin förmåga till att driva innovations- och affärsutvecklingsprocesser. Utbildningens huvudområde är företagsekonomi, vilket inkluderar bl a marknadsföring,
organisation,redovisning,ekonomistyrning och strategi. På programmet ingår även andra ekonomirelaterade ämnen, såsom nationalekonomi, rättsvetenskap och statistik.Speciell vikt under utbildningen läggs vid innovations- och affärsutvecklingsprocesser. Det märks framförallt på det tredje och sista året, då studenterna läser kurser som ämnesmässigt behandlar profilområdet. En grundtanke under det tredje året är att studenterna genom att studera, analysera och engagera sig i verklighetsbaserade utvecklingsprojekt a) ska använda sina ekonomiska kunskaper, b) ska träna sig i att göra affärsmässiga bedömningar och beslut samt c) ska utveckla sin förmåga till att initiera och driva effektiva utvecklingsprojekt.

En högskolepoäng motsvarar en poäng i European Credit Transfer System (ECTS).

Examen

Utbildningen leder fram till en examen på grundnivå med benämningen
Ekonomie kandidatexamen
Huvudområde: företagsekonomi

Motsvarande benämning på engelska är
Bachelor of Sience in Business and Economics
Main field of study: Business Administration

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programtid

2013 vecka 36 till
2016 vecka 22

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Språk

Undervisningen ges huvudsakligen på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma.

Nivå

Grundnivå

Huvudområde

Företagsekonomi

Utbildningsplan

Programansvarig

Länkar

Antal platser

30

Antagning

Förkunskapskrav

Områdesbehörighet 4: Matematik C, Samhällskunskap A. (Engelska B krävs ej).
Eller:
Områdesbehörighet A4: Matematik 3b alt 3c, Samhällskunskap 1b alt 1a1+1a2.

Läs mer om grundläggande behörighet.

Urval

Vid fler behöriga sökande än antal tillgängliga platser, till aktuell programstart, görs ett urval. Detta går till på följande sätt:
Alla behöriga sökande placeras i en eller flera urvalsgrupper parallellt och deltar då i urvalet inom respektive grupp.

Betygsurval:
BG - jämförelsetal i 20-skalan
Slutbetyg från gymnasieskolans program, avgångsbetyg från gymnasieskolans linje, komvux, utländska betyg och samlat betygsdokument.

BF - omdöme
Folkhögskola, med intyg om allmän/grundläggande behörighet och studieomdöme Fördelningen av platser mellan de två betygsgrupperna görs i proportion till antalet sökande i varje grupp.

SA - sent anmälda
Denna urvalsgrupp är till för sena anmälningar. Sökande som inkommer med en sen anmälan placeras i denna urvalsgrupp och tilldelas meritvärde efter ankomstdag.

Provurval:
HP - högskoleprov
I provurvalet HP deltar alla behöriga sökande med giltigt högskoleprov. Lägsta godkända resultat för att delta i provurvalet är 0,1 poäng.

Övriga sökande:
ÖS Sökande som uppfyller kravet på behörighet, men saknar meritvärde kan bara antas under förutsättning att samtliga i ovanstående grupper har erbjudits plats.

DA Direktantagning kan ske i särskilda fall genom individuell prövning.

Antagningsprocedur

Läs mer om antagningsproceduren.

Tillgodoräknande av tidigare studier och utlandsstudier

Student som antagits till programmet och som tidigare läst någon kurs, som motsvarar en kurs inom programmet, kan ansöka om att få kursen tillgodoräknad. Om det är möjligt erbjuds studenten att genomgå en alternativ kurs. Vid studier utomlands under tiden programmet pågår kan en större del (vanligtvis en hel termin) tillgodoräknas. I detta fall ges ett förhandsbesked om tillgodoräknandet via s k Learning agreement.

Läs mer om studier utomlands

Praktisk information

Praktisk information hittas under 'Vill studera'.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programtid

2013 vecka 36 till
2016 vecka 22

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Språk

Undervisningen ges huvudsakligen på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma.

Nivå

Grundnivå

Huvudområde

Företagsekonomi

Utbildningsplan

Programansvarig

Länkar

Antal platser

30

Lärandemål

Profil - innehåll

Ekonomprogrammet för innovation och affärsutveckling vid BTH är en treårig utbildning som drivs på campus. Den vänder sig till de studenter som vill skaffa sig en bred och grundläggande ekonomisk kunskapsbas och samtidigt utveckla sin förmåga till att driva innovations- och affärsutvecklingsprocesser. Utbildningens huvudområde är företagsekonomi, vilket inkluderar bl a marknadsföring,
organisation,redovisning,ekonomistyrning och strategi. På programmet ingår även andra ekonomirelaterade ämnen, såsom nationalekonomi, rättsvetenskap och statistik.Speciell vikt under utbildningen läggs vid innovations- och affärsutvecklingsprocesser. Det märks framförallt på det tredje och sista året, då studenterna läser kurser som ämnesmässigt behandlar profilområdet. En grundtanke under det tredje året är att studenterna genom att studera, analysera och engagera sig i verklighetsbaserade utvecklingsprojekt a) ska använda sina ekonomiska kunskaper, b) ska träna sig i att göra affärsmässiga bedömningar och beslut samt c) ska utveckla sin förmåga till att initiera och driva effektiva utvecklingsprojekt.

En högskolepoäng motsvarar en poäng i European Credit Transfer System (ECTS).

Lärandemål

Utöver de nationellt reglerade målen, vilka återfinns i Appendix B, gäller följande mål för utbildningen.

Efter genomförd utbildning ska studenten:
 • kunna beskriva och analysera ett företags/en organisations grundläggande idé, dess funktioner och dess omvärld.
 • kunna tillämpa grundläggande företags- och nationalekonomiska modeller.
 • kunna identifiera och värdera sådana problem och utvecklingsmöjligheter som ett företag/en organisation ställs inför.
 • kunna söka, sammanställa och bedöma relevant beslutsinformation, speciellt i utvecklingssammanhang.
 • kunna initiera, driva och presentera affärsutvecklingsprojekt.
 • kunna kommunicera sina kunskaper i företagsekonomi på ett professionellt sätt, samt kunna argumentera för sina idéer och förslag.
 • i samband med utredningsarbeten kunna analysera och värdera företagsekonomiska teorier och deras användbarhet samt kunna skapa egna synteser och trovärdiga resultat med relevanta metoder.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programtid

2013 vecka 36 till
2016 vecka 22

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Språk

Undervisningen ges huvudsakligen på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma.

Nivå

Grundnivå

Huvudområde

Företagsekonomi

Utbildningsplan

Programansvarig

Länkar

Antal platser

30

Upplägg

Upplägg av utbildningen

Inledningsvis läses grundläggande kurser inom företagsekonomi, vilket bland annat innebär studier inom marknadsföring, ekonomistyrning och organisation. Därefter läser studenterna kurser inom de ekonomiska stödämnena rättsvetenskap och statistik. Detta följs av ytterligare kurser i företagsekonomi och 30 hp nationalekonomi.

Efter dessa inledande 120 hp påbörjas fördjupningsstudierna som innefattar företagsekonomi (60 hp) med inriktning mot innovation och affärsutveckling vilket avslutas med ett självständigt arbete . Studenter på programmet har platsgaranti på ett årligen fastställt utbud av kurser.

OBS! Lägg märke till att det är kursens starttermin som anges i tabellen nedan. Se varje kurs för att se kursens faktiska utsträckning i tiden.
 

Kurser höstterminen 2013

Obligatoriska kurser

Företaget och omvärlden, 15 hp, grundnivå.
 
Kursens övergripande syfte är att studenten skall skaffa sig en bred introduktion till företagsekonomi, både som akademisk ämne och som användbart redskap – för att bl a kunna kommunicera, analysera och fatta beslut. Vidare är syftet att studenten skall erhålla kunskap om företag och dess omvärld samt kunna beskriva dessa.

Läs all information om kursen 'Företaget och omvärlden' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Samhällsekonomi, 15 hp, grundnivå.
 
Syftet med kursen är att den studerande skall utveckla grundläggande kunskaper i makro- och mikroekonomi med syfte att kritiskt kunna granska och analysera ekonomiska förhållanden och utvecklingstendenser och dess påverkan på hela branscher och enskilda företag. Syftet är dessutom att den studerande skall förvärva kännedom om internationella förhållanden och utvecklingstendenser inom handel och ekonomisk tillväxt samt förmåga till kritisk analys därav.

Läs all information om kursen 'Samhällsekonomi' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser vårterminen 2014

Obligatoriska kurser

Juridisk Översiktskurs, 15 hp, grundnivå.
 
Kursens syfte är att ge deltagarna grundläggande
kunskaper om det svenska rättssystemet med
särskild tonvikt på civilrättsliga frågeställningar
som är speciellt relevanta för företag resp. andra
associationer och dess anställda samt att härvid
även ge deltagarna en förtrogenhet med
grundläggande juridisk terminologi. Kursen skall
härutöver ge deltagarna en allmän orientering vad
gäller europarätt.

Läs all information om kursen 'Juridisk Översiktskurs' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Introduktion till marknadsföring, 7,5 hp, grundnivå.
 
Syftet med kursen är att utveckla studenternas teoretiska och praktiska baskunskaper, så att de ska kunna arbeta professionellt inom marknadsföringsområdet. Detta innebär att studenten ska kunna förstå teorierna inom ämnesområdet, kunna göra en marknadsundersökning och att kunna göra en övertygande presentation.

Läs all information om kursen 'Introduktion till marknadsföring' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Statistik, grundkurs, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursens syfte är att studenten skall skaffa sig grundläggande förståelse för sannolikhetsteori och statistiska metoder samt att kunna tillämpa dem på enkla problem.

Läs all information om kursen 'Statistik, grundkurs' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser höstterminen 2014

Obligatoriska kurser

Affärsredovisning och räkenskapsanalys, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursen syftar till att studenten skall utveckla förståelse för företags affärsredovisning.

Läs all information om kursen 'Affärsredovisning och räkenskapsanalys' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Organisation och organisering, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursens syfte är att de studerande ska utveckla sina kunskaper om och insikter i:
 • Olika organisationsteoretiska perspektiv, dess förutsättningar, innehåll och historiska framväxt
 • Organisationsteorins praktiska tillämpning


Läs all information om kursen 'Organisation och organisering' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Ekonomistyrning, 15 hp, grundnivå.
 
Kursens syfte är att ge en god förståelse för ekonomistyrningens roll i olika typer av organisationer och kunskap om de viktigaste verktygen som står tillbuds för en effektiv och hållbar ekonomisk styrning.

Läs all information om kursen 'Ekonomistyrning' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser vårterminen 2015

Obligatoriska kurser

Ekonomisk analys, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursens syfte är att de studerande skall tillägna sig kunskaper om företagsekonomiska grundproblem och hur dessa kan lösas och analyseras ur ett managementperspektiv och med hjälp av lämpliga modeller och verktyg. Syftet är också att studenten skall utveckla sin förmåga till att använda programvaran Excel vid företagsekonomiska analyser.

Läs all information om kursen 'Ekonomisk analys' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Vetenskaplig arbetsmetod i företagsekonomi, en introduktion, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursen syftar till att studenterna skall utveckla sin förmåga att på vetenskaplig grund planera ett projektarbete.

Läs all information om kursen 'Vetenskaplig arbetsmetod i företagsekonomi, en introduktion' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Samhällsekonomi II, 15 hp, grundnivå.
 
Syftet med kursen är att ge den studerande
ytterligare förmåga att tillämpa makro- och
mikroekonomisk teori på aktuella problem. Syftet är
dessutom att den studerande skall förvärva
kännedom om det internationella växelkurssystemet
samt ge fördjupad förmåga att analysera aktuella
stabiliseringspolitiska problem samt förstå
konflikterna mellan olika makroekonomiska mål.
Utöver detta skall kursen ge studenten kunskaper i
samhällsekonomisk kalkylering samt förmåga att
finna lösningar vid olika typer av
marknadsimperfektioner. Miljöekonomins roll i
miljö- och hållbarhetsdebatten ägnas särskilt stort
utrymme där studenten skall förvärva förmågan att
förstå och analysera miljöproblem ur ett ekonomiskt
perspektiv.

Läs all information om kursen 'Samhällsekonomi II' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser höstterminen 2015

Obligatoriska kurser

Idé- och affärsutveckling, 15 hp, grundnivå.
 
Det övergripande syftet med kursen är att i ett konkret nyutvecklingsprojekt förbättra sin förmåga till att planera, bedöma, utveckla och presentera en ny affärsidé. Syftet är vidare att studenten ska öka förståelsen för idé- och affärsutvecklingsprocesser.

Läs all information om kursen 'Idé- och affärsutveckling' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Strategi och IT, 7,5 hp, grundnivå.
 
I kursen kommer deltagarna att kunna uppnå fördjupad förståelse av företagets strategi utifrån olika perspektiv samt ämnets koppling till IT.
Studenterna kommer att kunna förvärva:
 • kunskap om ett företags strategiska nivåer och processer,
 • kunskap om strategisk analys av ett företag och dess omvärld inklusive ett företags olika strategiska nivåer och processer.


Läs all information om kursen 'Strategi och IT' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Internationell affärsutveckling, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursen ska ge studenterna möjlighet att öka sin förmåga att analysera internationell handel, att förstå dess relativa fördelar och uppskatta dess värde.

Läs all information om kursen 'Internationell affärsutveckling' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser vårterminen 2016

Obligatoriska kurser

Förändringsprojekt och organisationsutveckling, 15 hp, grundnivå.
 
Syftet med kursen är att studenten ska tillägna sig kunskap om projektarbete, projektledning och förändringar i organisationer.

Läs all information om kursen 'Förändringsprojekt och organisationsutveckling' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Kandidatarbete i företagsekonomi, 15 hp, grundnivå.
 
Kursens syfte är att den studerande, genom planering, genomförande och avrapportering av ett större sammanhängande projektarbete, ska nå en förtrogenhet med och insikt i såväl samhällsvetenskapligt utredningsarbete som tillämpningen av företagsekonomisk teori.

Läs all information om kursen 'Kandidatarbete i företagsekonomi' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Skriftliga arbeten

Programmet avslutas med ett skriftligt examensarbete motsvarande 15 hp.

Internationellt innehåll

Utomlandsstudierna kan antingen bedrivas vid något av våra partneruniversitet eller vid andra lämpliga universitet.

Läs om utlandsstudier

Jobbprofiler

Programmet för innovation och affärsutveckling ger dig en bred ekonomutbildning men med en tydlig profil. Profilen gör dig väl rustad för arbete inom privata företag såväl som i offentliga organisationer. Utöver de mer traditionella ekonomyrken inom den finansiella sektorn, handel och företagande ges du en särskild kompetens att tillsammans med andra yrkesgrupper driva förändringsprojekt inom en mängd olika verksamheter. Typiska yrkesroller kan vara affärs- och organisationsutveckling, projektledning, företagsrådgivning, managementkonsult, verksamhetschef och egen företagare.

Fortsatta studier

Student med examen från programmet kan generellt söka vidare till utbildning på avancerad nivå inom huvudområdet företagsekonomiProgramråd

Programmet har ett programråd som har till uppgift att säkerställa utbildningens användbarhet på och för arbetsmarknaden.

Programrådet består av studenter, alumn, extern representant samt lärare och huvudområdesföreträdare.

Programrådet sammanträder 4 gånger per år.

Kontaktperson för programrådet är: Jennie Blomqvist

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programtid

2013 vecka 36 till
2016 vecka 22

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Språk

Undervisningen ges huvudsakligen på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma.

Nivå

Grundnivå

Huvudområde

Företagsekonomi

Utbildningsplan

Programansvarig

Länkar

Antal platser

30

Examination

Examen

Utbildningen leder fram till en examen på grundnivå med benämningen
Ekonomie kandidatexamen
Huvudområde: företagsekonomi

Motsvarande benämning på engelska är
Bachelor of Sience in Business and Economics
Main field of study: Business Administration

Bedömning och examination

Bedömning och examination varierar mellan olika kurser i programmet. Se information för respektive kurs i programmet.

Programutvärderingar

Programmet utvärderas årligen av studenterna.

Studenternas synpunkter på utbildningen används för att förbättra moment och examinationsformer i programmet.

Alumni

Programmet i sin nuvarande form har bara funnits i 3 år. Programmet har dock funnits i över 20 år men då som ett mer allmänt ekonomprogrammet men med inslag av det innehåll som fördjupats i den nya versionen av programmet. Därmed finns det gott om alumner i BTH´s generella alumninätverk.

Joakim Sandell, tidigare student och numera affärsrådgivare på Almi Företagspartner, menar att en inriktning mot affärs-utveckling skapar konkurrensfördelar:
''Att ha kunskap och förståelse för hur man ska driva olika utvecklingsprocesser i ett företag är något som alla har nytta av oavsett om det gäller att driva eget företag eller att vara anställd. Detta gäller särskilt framtidens ekonomer som kommer att jobba i olika utvecklingsprojekt. Kunskapen ger konkurrensfördelar och bra förutsättningar för att lyckas?''

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programtid

2013 vecka 36 till
2016 vecka 22

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Språk

Undervisningen ges huvudsakligen på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma.

Nivå

Grundnivå

Huvudområde

Företagsekonomi

Utbildningsplan

Programansvarig

Länkar

Antal platser

30

 

Prata med oss

Kontakta studievägledare

För övergripande frågor om studier på BTH, kontakta våra centrala Studie- och Karriärvägledare.

Program inom samma utbildningsområde

Share Dela