Folkhälsovetenskap med inriktning mot samhällsplanering Distans (Helfart)

180 högskolepoäng (start ht-11)

Översikt

Profil - innehåll


Utbildningsprogrammet syftar till att den studerande ska tillägna sig de kunskaper och färdigheter som krävs för den professionella kompetens som fordras för att självständigt planera, organisera och leda folkhälsoarbete på lokal och regional nivå och visa kunskap och förståelse för folkhälsoarbete på nationell nivå i Sverige. Studenten ska också tillägna sig kunskap om folkhälsoarbete i andra länder. Programmet ska medvetandegöra möjligheter att befrämja hälsa och god miljö för nuvarande och kommande generationer genom en god samhällsplanering där beaktande tas till det moderna samhället, tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt.

Utbildningen skapar goda förutsättningar bl. a. för yrkesverksamhet inom teoretiskt och praktiskt folkhälsoarbete vid samhällsplanering.

Utbildningen inom huvudområdet folkhälsovetenskap består i huvudsak av grundläggande folkhälsovetenskap, folkhälsoarbete, epidemiologi och metodkunskap. Utbildningen är tvärvetenskaplig och kan även omfatta kurser inom vård, samhällsvetenskap samt teknik. Under tredje året ges studenten möjlighet till individuell profilering via valfria, för programmet, relevanta kurser vid såväl Blekinge Tekniska Högskola som vid annat lärosäte i Sverige eller utomlands. Därutöver ingår verksamhetsförlagd utbildning, vilken tillsammans med examensarbetet ger möjlighet att profilera kompetensen ytterligare utifrån specialintresse och önskad yrkesförankring.

Studierna präglas av ett vetenskapligt förhållningssätt i vilka studenten självständigt och i grupp tillägnar sig kunskaper och färdigheter baserade på vetenskap och beprövad erfarenhet. Studierna utgör grund för fortsatta studier inom huvudområdet på avancerad nivå.
En högskolepoäng motsvarar en poäng i European Credit Transfer System (ECTS).

Examen


Utbildningen leder fram till en examen på grundnivå med benämningen
Filosofie kandidatexamen.
Huvudområde: Folkhälsovetenskap.
Inriktning: Samhällsplanering.

Motsvarande benämning på engelska är
Degree of Bachelor of Science.
Main field of study: Public Health Science.
Specialization: Community Planning.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programtid

2011 vecka 35 till
2014 vecka 23

Undervisningsform

Distans, Obligatoriska träffar förekommer inte, heltid

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Språk

Undervisningen ges huvudsakligen på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma.

Nivå

Grundnivå

Huvudområde

Folkhälsovetenskap

Utbildningsplan

Programansvarig

Länkar

Antal platser

30

Antagning

Förkunskapskrav


För tillträde till utbildningsprogrammet krävs förutom grundläggande behörighet för högskolestudier även Matematik B och Samhällskunskap A med lägst betyget Godkänd.
För tillträde till övriga enskilda kurser se programinformation samt kursplaner.

Läs mer om grundläggande behörighet.

Urval


Urval till utbildning sker där inte samtliga behöriga sökande kan erbjudas plats. Detta görs till utbildningar med hjälp av olika typer av meritvärden/jämförelsetal beroende av vilken typ av utbildning anmälan avser och vilken bakgrund den sökande har. Sökande kan tillhöra flera urvalsgrupper parallellt och deltar då i urvalet inom respektive grupp.

Betygsurval:

BG - jämförelsetal i 20-skalan
Slutbetyg från gymnasieskolans program, avgångsbetyg från gymnasieskolans linje, komvux, utländska betyg och samlat betygsdokument.

BF - omdöme
Folkhögskola, med intyg om allmän/grundläggande behörighet och studieomdöme Fördelningen av platser mellan de två betygsgrupperna görs i proportion till antalet sökande i varje grupp.

SA - sent anmälda
Denna urvalsgrupp är till för sena anmälningar. Sökande som inkommer med en sen anmälan placeras i denna urvalsgrupp och tilldelas meritvärde efter ankomstdag.

Provurval:

HP - högskoleprov
I provurvalet HP deltar alla behöriga sökande med giltigt högskoleprov. Lägsta godkända resultat för att delta i provurvalet är 0,1 poäng.

Övriga sökande:

ÖS Sökande som uppfyller kravet på behörighet, men saknar meritvärde kan bara antas under förutsättning att samtliga i ovanstående grupper har erbjudits plats.

DA Direktantagning kan ske i särskilda fall genom individuell prövning.


Fördelning av platser:

Vid antagningen till ett utbildningsprogram ska 67 % av platserna fördelas i ett betygsurval och 33 % i ett provurval. Sökande som uppfyller kraven för båda urvalsgrupperna ska ingå i båda.

Behöriga sökande med lika meriter:

Om två eller flera sökande till ett sökalternativ på grund- och avancerad nivå har samma meritvärde tillämpas lottning.

För fullständig information om urval se BTH:s antagningsordning.

Antagningsprocedur

Läs mer om antagningsproceduren.

Tillgodoräknande av tidigare studier och utlandsstudier

Student som antagits till programmet och som tidigare läst någon kurs, som motsvarar en kurs inom programmet, kan ansöka om att få kursen tillgodoräknad. Om det är möjligt erbjuds studenten att genomgå en alternativ kurs. Vid studier utomlands under tiden programmet pågår kan en större del (vanligtvis en hel termin) tillgodoräknas. I detta fall ges ett förhandsbesked om tillgodoräknandet via s k Learning agreement.

Läs mer om studier utomlands

Praktisk information

Praktisk information hittas under 'Vill studera'.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programtid

2011 vecka 35 till
2014 vecka 23

Undervisningsform

Distans, Obligatoriska träffar förekommer inte, heltid

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Språk

Undervisningen ges huvudsakligen på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma.

Nivå

Grundnivå

Huvudområde

Folkhälsovetenskap

Utbildningsplan

Programansvarig

Länkar

Antal platser

30

Lärandemål

Profil - innehåll


Utbildningsprogrammet syftar till att den studerande ska tillägna sig de kunskaper och färdigheter som krävs för den professionella kompetens som fordras för att självständigt planera, organisera och leda folkhälsoarbete på lokal och regional nivå och visa kunskap och förståelse för folkhälsoarbete på nationell nivå i Sverige. Studenten ska också tillägna sig kunskap om folkhälsoarbete i andra länder. Programmet ska medvetandegöra möjligheter att befrämja hälsa och god miljö för nuvarande och kommande generationer genom en god samhällsplanering där beaktande tas till det moderna samhället, tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt.

Utbildningen skapar goda förutsättningar bl. a. för yrkesverksamhet inom teoretiskt och praktiskt folkhälsoarbete vid samhällsplanering.

Utbildningen inom huvudområdet folkhälsovetenskap består i huvudsak av grundläggande folkhälsovetenskap, folkhälsoarbete, epidemiologi och metodkunskap. Utbildningen är tvärvetenskaplig och kan även omfatta kurser inom vård, samhällsvetenskap samt teknik. Under tredje året ges studenten möjlighet till individuell profilering via valfria, för programmet, relevanta kurser vid såväl Blekinge Tekniska Högskola som vid annat lärosäte i Sverige eller utomlands. Därutöver ingår verksamhetsförlagd utbildning, vilken tillsammans med examensarbetet ger möjlighet att profilera kompetensen ytterligare utifrån specialintresse och önskad yrkesförankring.

Studierna präglas av ett vetenskapligt förhållningssätt i vilka studenten självständigt och i grupp tillägnar sig kunskaper och färdigheter baserade på vetenskap och beprövad erfarenhet. Studierna utgör grund för fortsatta studier inom huvudområdet på avancerad nivå.
En högskolepoäng motsvarar en poäng i European Credit Transfer System (ECTS).

Lärandemål


Utöver de nationellt reglerade målen, vilka återfinns under punkt 8, gäller följande mål för utbildningen.

Kunskap och förståelse
Efter genomförd utbildning skall studenten:
- visa kunskap om och förståelse för folkhälsa och folkhälsoarbete både nationellt och internationellt
- visa kunskaper om och förståelse för samspelet mellan hälsoutveckling och folkhälsoarbete i relation till tillämpad IT, hållbar tillväxt och innovation samt andra vetenskapliga discipliner där betydelsen av helhetsperspektivet betonas i samhällsplaneringen
- visa kunskap om olika vetenskapliga metoder och etiska grunder för att kunna följa och delta i forskning och utveckling inom folkhälsa och samhällsplanering

Färdighet och förmåga
Efter genomförd utbildning skall studenten:
- visa den färdighet och förmåga som krävs för att självständigt medverka i och utveckla folkhälsoarbete för hållbar tillväxt i samhället i syfte att främja hälsa.
- visa den färdighet och förmåga som krävs för att arbeta med planering, implementering och utvärdering av folkhälsoåtgärder på lokal och regional samhällsnivå.
- uppvisa förmåga och färdighet att tillämpa informations- och kommunikationsteknologi (IKT) i sitt lärande vilket ger beredskap för framtida yrkesutövande

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomförd utbildning skall studenten:
- ha utvecklat förmåga att självständigt söka, bedöma, värdera och använda evidensbaserad och annan information för ett effektivt lärande i såväl studier som arbetsliv
- visa insikt om människors och gruppers olika förutsättningar och dess betydelse för folkhälsa och folkhälsoarbete

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programtid

2011 vecka 35 till
2014 vecka 23

Undervisningsform

Distans, Obligatoriska träffar förekommer inte, heltid

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Språk

Undervisningen ges huvudsakligen på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma.

Nivå

Grundnivå

Huvudområde

Folkhälsovetenskap

Utbildningsplan

Programansvarig

Länkar

Antal platser

30

Upplägg

Upplägg av utbildningenOBS! Lägg märke till att det är kursens starttermin som anges i tabellen nedan. Se varje kurs för att se kursens faktiska utsträckning i tiden.
 

Kurser höstterminen 2011

Obligatoriska kurser

Grundläggande folkhälsovetenskap: samhälle, miljö och hälsa, 7,5 hp, grundnivå.
 
Syftet med kursen är att den studerande skall tillägna sig grundläggande kunskaper om begrepp inom hälsa och folkhälsa, hälsans bestämningsfaktorer, aktörer, arenor, styrdokument, nationella och internationella mål och betydelsen för befolkningens hälsa och hållbar samhällsplanering.

Läs all information om kursen 'Grundläggande folkhälsovetenskap: samhälle, miljö och hälsa' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Vetenskapsteori och informationssökning, 7,5 hp, grundnivå.
 
Syftet med kursen är att den studerande skall tillägna sig grundläggande kunskap i vetenskapsteori och kunna tillämpa informationssökning för att ta del av folkhälsovetenskapens forskningsområden ur ett nationellt och internationellt perspektiv.

Läs all information om kursen 'Vetenskapsteori och informationssökning' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Folkhälsa då, nu och framtiden, 7,5 hp, grundnivå.
 
Syftet med kursen är att den studerande skall tillägna sig grundläggande kunskaper och utveckla förståelse för hur folkhälsan i ett samhällsperspektiv förändrats utifrån etiologiska, geografiska och socioekonomiska perspektiv.

Läs all information om kursen 'Folkhälsa då, nu och framtiden' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Livsstil och hälsa, 7,5 hp, grundnivå.
 
Syftet med kursen är att den studerande skall tillägna sig grundläggande kunskap om livsstilens betydelse för hälsan. Dessutom syftar kursen till att den studerande skaffar kunskap om olika faktorer som påverkar människors livsstil.

Läs all information om kursen 'Livsstil och hälsa' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser vårterminen 2012

Obligatoriska kurser

Folkhälsa - ålder och kön, 7,5 hp, grundnivå.
 
Syftet med kursen är att den studerande skall tillägna sig kunskaper och förståelse för bestämningsfaktorer för hälsotillstånd och hälsans fördelning i ett ålders-, genus- och könsperspektiv.

Läs all information om kursen 'Folkhälsa - ålder och kön' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Statsvetenskap och samhällsplanering, 7,5 hp, grundnivå.
 
Syftet med kursen är att den studerande skall tillägna sig kunskap om det politiska systemet och den offentliga förvaltningens roll i samhällsplaneringen.

Läs all information om kursen 'Statsvetenskap och samhällsplanering' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Grundläggande vetenskaplig metodkurs, 7,5 hp, grundnivå.
 
Syftet med kursen är att den studerande skall tillägna sig grundläggande kunskap om forskningsmetodik och studiedesign. Dessutom skall den studerande tillägna sig grundläggande kunskap avseende epidemiologiska begrepp och principer. Syftet är vidare att granska och analysera kvantitativa och kvalitativa metoder samt forskningsetiska grunder.

Läs all information om kursen 'Grundläggande vetenskaplig metodkurs' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Hälsopolitik, 7,5 hp, grundnivå.
 
Syftet med kursen är att den studerande skall tillägna sig kunskap om begrepp och organisatoriska frågor inom folkhälsopolitik samt att kunna identifiera faktorer som inverkar på hälsopolitiska processer i ett nationellt och internationellt perspektiv.

Läs all information om kursen 'Hälsopolitik' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser höstterminen 2012

Obligatoriska kurser

Arbete och hälsa ur ett sociologiskt perspektiv, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursen Arbete och hälsa ur ett sociologiskt perspektiv syftar till att studenten
förvärvar kunskap och förståelse för några av arbetssociologins centrala områden, såsom värderingsskiften i samhället, mellanmänskliga och organiska förändringsprocesser, grupprocesser i arbetet samt hälsosamt arbetsliv. Kursen syftar även till att studenten förvärvar kunskap om relationen mellan människa, arbete, hälsa och samhälle.

Läs all information om kursen 'Arbete och hälsa ur ett sociologiskt perspektiv' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Hälsofrämjande och förebyggande arbete, 7,5 hp, grundnivå.
 
Syftet med kursen är att den studerande skall utveckla förståelse för och förmåga att applicera salutogenes och hälsofrämjande ansats som utgångspunkt för folkhälsoarbete.

Läs all information om kursen 'Hälsofrämjande och förebyggande arbete' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Arbete och hälsa ur ett psykologiskt perspektiv, 7,5 hp, grundnivå.
 
Syftet är att den studerande ska tillägna sig grundläggande arbetspsykologiska kunskaper med fokus på friska arbetsplatser.

Läs all information om kursen 'Arbete och hälsa ur ett psykologiskt perspektiv' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Mångfald och hälsa, 7,5 hp, grundnivå.
 
Syftet med kursen är att den studerande skall tillägna sig kunskap om och utveckla förståelse för olikheter avseende biologiska kulturella, etniska och sociala förutsättningar och dessa olikheters betydelse för folkhälsa och samhällsplanering.

Läs all information om kursen 'Mångfald och hälsa' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser vårterminen 2013

Obligatoriska kurser

Statistik för folkhälsovetenskap, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursens syfte är att studenterna skall skaffa sig grundläggande förståelse för sannolikhetsteori och statistiska metoder samt att kunna tillämpa dem på enkla problem inom folkhälsovetenskap.

Läs all information om kursen 'Statistik för folkhälsovetenskap' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Tillgänglighet, jämlikhet, stödjande miljöer, 7,5 hp, grundnivå.
 
Syftet med kursen är att den studerande skall tillägna sig kunskaper och utveckla insikt om samhällets insatser för att skapa stödjande miljöer som främjar tillgängligheten av samhällsutbudet för ett jämlikt samhälle.

Läs all information om kursen 'Tillgänglighet, jämlikhet, stödjande miljöer' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Folkhälsoarbete i praktiken, 7,5 hp, grundnivå.
 
Syftet med kursen är att den studerande skall tillägna sig kunskap om folkhälsoarbetets organisation och folkhälsoarbete ur ett lokalt, nationellt och internationellt perspektiv samt utveckla förståelse för folkhälsoarbetets genomförande och utvärdering.

Läs all information om kursen 'Folkhälsoarbete i praktiken' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser höstterminen 2013

Obligatoriska kurser

Hållbar utveckling och hälsa, 7,5 hp, grundnivå.
 
Syftet med kursen är att den studerande ska tillägna sig kunskap om hållbar utveckling samt öka förståelsen för förhållandet hållbar utveckling och folkhälsa i ett lokalt, nationellt och internationellt perspektiv.

Läs all information om kursen 'Hållbar utveckling och hälsa' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Miljö, fysisk planering och hälsa, 7,5 hp, grundnivå.
 
Syftet är att den studerande skall tillägna sig kunskaper och visa insikt om miljöns och den fysiska planeringens betydelse för hälsa och välbefinnande i den byggda miljön.

Läs all information om kursen 'Miljö, fysisk planering och hälsa' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Hot och risker i det moderna samhället, 7,5 hp, grundnivå.
 
Syftet med kursen är att den studerande skall fördjupa sina kunskaper om hot och risker mot folkhälsan i det moderna samhället.

Läs all information om kursen 'Hot och risker i det moderna samhället' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Hälsa, informations- och kommunikationsteknologi, 7,5 hp, grundnivå.
 
Syftet med kursen är att den studerande skall utveckla kunskap för att använda informations- och kommunikationssystem samt kritiskt bedöma systemens relevans och trovärdighet vid folkhälsoarbete.

Läs all information om kursen 'Hälsa, informations- och kommunikationsteknologi' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser vårterminen 2014

Obligatoriska kurser

Fördjupad vetenskaplig metodkurs, 7,5 hp, grundnivå.
 
Syftet med kursen är att den studerande skall fördjupa sina kunskaper om vetenskapliga metoder, vetenskapligt förhållningssätt och evidensbaserad kunskap i folkhälsoarbetet.

Läs all information om kursen 'Fördjupad vetenskaplig metodkurs' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Tillämpad folkhälsovetenskap, 7,5 hp, grundnivå.
 
Syftet med kursen är att den studerande skall fördjupa sina kunskaper om styrning, genomförande och utvärdering av folkhälsoarbete inom samhällets organisationer och myndigheter samt öka förståelsen för hur teoretisk kunskap kan omsättas i praktisk verksamhet.

Läs all information om kursen 'Tillämpad folkhälsovetenskap' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Kandidatarbete i folkhälsovetenskap, 15 hp, grundnivå.
 
Syftet med kursen är att den studerande skall tillämpa och fördjupa tidigare kunskaper i ett examensarbete på kandidatnivå inom folkhälsovetenskap.

Läs all information om kursen 'Kandidatarbete i folkhälsovetenskap' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Skriftliga arbeten


Programmet avslutas med ett skriftligt examensarbete motsvarande 15 hp.

Internationellt innehåll


Ingående kurser terminerna 1-4 och 6 är obligatoriska. Studenten kan i samråd med ansvarig för programmet under termin 5 genomföra andra, än de i programmet erbjudna kurserna vid Sektionen för hälsa, valfria lämpliga kurser vid Blekinge Tekniska Högskola alternativt annat lärosäte i Sverige eller utomlands.

Den verksamhetsförlagda utbildningen under termin 6 görs vid företag, landsting, kommuner eller andra nationella/internationella organisationer. Studenten söker i samråd med kursansvarig plats, i Sverige eller annat land, efter intresseområde.

Utlandsstudier kan antingen bedrivas vid något av våra partneruniversitet eller vid andra lämpliga universitet.

Läs om utlandsstudier

Jobbprofiler


Utbildningen ska stödja din personliga utveckling för arbete som främjar befolkningens hälsa och skapar goda förutsättningar för yrkesverksamhet inom teoretiskt och praktiskt folkhälsoarbete vid samhällsplanering.
Ett växande behov av kompetens med denna inriktning ses inom offentlig sektor; kommuner, länsstyrelser, landsting, regioner och myndigheter men också inom den privata tjänstesektorn, konsultföretag av olika slag liksom andra nationella och internationella organisationer.

Fortsatta studier


Efter utbildningen kan du läsa vidare på magister- eller masternivå inom huvudområdet eller närliggande områden.

Programråd


Litet programråd:
Syftetmed litet programråd är att i samverkan med, främst lokala, verksamhetsföreträdare och studenter gemensamt reflektera över programmen , dess kvalité och relevans. Rådgivande inför strategiskt beslut.
Deltagare:Programansvarig, huvudområdesföreträdare, lärarrepresentant, studeranderepresentant, alumn, representant/-erfrån arbetsmarknaden/handledare för studenter i verksamheten el motsv.
Arbetsbeskrivning:
Träffas minst 1 gång per termin. Diskutera kurs-och programutvärderingar, planera evförbättringsåtgärder och säkerställa utbildningens användbarhet. Genomförs både hos verksamhetsföreträdarna och vid Sektionen för hälsa.

Kontaktperson: Lena Kransberg

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programtid

2011 vecka 35 till
2014 vecka 23

Undervisningsform

Distans, Obligatoriska träffar förekommer inte, heltid

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Språk

Undervisningen ges huvudsakligen på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma.

Nivå

Grundnivå

Huvudområde

Folkhälsovetenskap

Utbildningsplan

Programansvarig

Länkar

Antal platser

30

Examination

Examen


Utbildningen leder fram till en examen på grundnivå med benämningen
Filosofie kandidatexamen.
Huvudområde: Folkhälsovetenskap.
Inriktning: Samhällsplanering.

Motsvarande benämning på engelska är
Degree of Bachelor of Science.
Main field of study: Public Health Science.
Specialization: Community Planning.

Bedömning och examination


Utbildningsprogrammets mål uppnås genom de kurser som ingår i examen. Bedömning och examination sker på kursnivå och detaljer rörande examination och betygssättning finns i respektive kursplan.

Programutvärderingar

Alumni

På BTH har vi ett nätverk med studenter som pluggat på BTH, våra alumner. Har du frågor om hur det är att plugga på BTH kan du skicka ett e-brev till alumni@bth.se.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programtid

2011 vecka 35 till
2014 vecka 23

Undervisningsform

Distans, Obligatoriska träffar förekommer inte, heltid

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Språk

Undervisningen ges huvudsakligen på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma.

Nivå

Grundnivå

Huvudområde

Folkhälsovetenskap

Utbildningsplan

Programansvarig

Länkar

Antal platser

30

 

Prata med oss

Kontakta studievägledare

För övergripande frågor om studier på BTH, kontakta våra centrala Studie- och Karriärvägledare.

Share Dela