Folkhälsovetenskap med inriktning mot samhällsplanering Distans (Helfart)

180 högskolepoäng (start ht-12)
Detta programtillfälle startar ej höstterminen 2012!

Översikt

Profil - innehåll


Utbildningsprogrammet syftar till att den studerande ska tillägna sig de kunskaper och färdigheter som krävs för den professionella kompetens som fordras för att självständigt planera, organisera och leda folkhälsoarbete på lokal och regional nivå och visa kunskap och förståelse för folkhälsoarbete på nationell nivå i Sverige. Studenten ska också tillägna sig kunskap om folkhälsoarbete i andra länder. Programmet ska medvetandegöra möjligheter att befrämja hälsa och god miljö för nuvarande och kommande generationer genom en god samhällsplanering där beaktande tas till det moderna samhället, tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt.

Utbildningen skapar goda förutsättningar bl. a. för yrkesverksamhet inom teoretiskt och praktiskt folkhälsoarbete vid samhällsplanering.

Utbildningen inom huvudområdet folkhälsovetenskap består i huvudsak av grundläggande folkhälsovetenskap, folkhälsoarbete, epidemiologi och metodkunskap. Utbildningen är tvärvetenskaplig och kan även omfatta kurser inom vård, samhällsvetenskap samt teknik. Under tredje året ges studenten möjlighet till individuell profilering via valfria, för programmet, relevanta kurser vid såväl Blekinge Tekniska Högskola som vid annat lärosäte i Sverige eller utomlands. Därutöver ingår verksamhetsförlagd utbildning, vilken tillsammans med examensarbetet ger möjlighet att profilera kompetensen ytterligare utifrån specialintresse och önskad yrkesförankring.

Studierna präglas av ett vetenskapligt förhållningssätt i vilka studenten självständigt och i grupp tillägnar sig kunskaper och färdigheter baserade på vetenskap och beprövad erfarenhet. Studierna utgör grund för fortsatta studier inom huvudområdet på avancerad nivå.
En högskolepoäng motsvarar en poäng i European Credit Transfer System (ECTS).

Examen


Utbildningen leder fram till en examen på grundnivå med benämningen
Filosofie kandidatexamen.
Huvudområde: Folkhälsovetenskap.
Inriktning: Samhällsplanering.

Motsvarande benämning på engelska är
Degree of Bachelor of Science.
Main field of study: Public Health Science.
Specialization: Community Planning.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Programtid

2012 vecka 36 till
2015 vecka 23

Undervisningsform

Distans, Obligatoriska träffar förekommer, heltid

Ort

Karlskrona
Hela eller delar av undervisningen bedrivs på distans.

Språk

Undervisningen ges huvudsakligen på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma.

Nivå

Grundnivå

Huvudområde

Folkhälsovetenskap

Utbildningsplan

Programansvarig

Länkar

Antal platser

30

Antagning

Förkunskapskrav


För tillträde till utbildningsprogrammet krävs förutom grundläggande behörighet för högskolestudier även Matematik B och Samhällskunskap A med lägst betyget Godkänd.
För tillträde till övriga enskilda kurser se programinformation samt kursplaner.

Läs mer om grundläggande behörighet.

Urval


Urval till utbildning sker där inte samtliga behöriga sökande kan erbjudas plats. Detta görs till utbildningar med hjälp av olika typer av meritvärden/jämförelsetal beroende av vilken typ av utbildning anmälan avser och vilken bakgrund den sökande har. Sökande kan tillhöra flera urvalsgrupper parallellt och deltar då i urvalet inom respektive grupp.

Betygsurval:

BG - jämförelsetal i 20-skalan
Slutbetyg från gymnasieskolans program, avgångsbetyg från gymnasieskolans linje, komvux, utländska betyg och samlat betygsdokument.

BF - omdöme
Folkhögskola, med intyg om allmän/grundläggande behörighet och studieomdöme Fördelningen av platser mellan de två betygsgrupperna görs i proportion till antalet sökande i varje grupp.

SA - sent anmälda
Denna urvalsgrupp är till för sena anmälningar. Sökande som inkommer med en sen anmälan placeras i denna urvalsgrupp och tilldelas meritvärde efter ankomstdag.

Provurval:

HP - högskoleprov
I provurvalet HP deltar alla behöriga sökande med giltigt högskoleprov. Lägsta godkända resultat för att delta i provurvalet är 0,1 poäng.

Övriga sökande:

ÖS Sökande som uppfyller kravet på behörighet, men saknar meritvärde kan bara antas under förutsättning att samtliga i ovanstående grupper har erbjudits plats.

DA Direktantagning kan ske i särskilda fall genom individuell prövning.


Fördelning av platser:

Vid antagningen till ett utbildningsprogram ska 67 % av platserna fördelas i ett betygsurval och 33 % i ett provurval. Sökande som uppfyller kraven för båda urvalsgrupperna ska ingå i båda.

Behöriga sökande med lika meriter:

Om två eller flera sökande till ett sökalternativ på grund- och avancerad nivå har samma meritvärde tillämpas lottning.

För fullständig information om urval se BTH:s antagningsordning.

Antagningsprocedur

Läs mer om antagningsproceduren.

Tillgodoräknande av tidigare studier och utlandsstudier

Student som antagits till programmet och som tidigare läst någon kurs, som motsvarar en kurs inom programmet, kan ansöka om att få kursen tillgodoräknad. Om det är möjligt erbjuds studenten att genomgå en alternativ kurs. Vid studier utomlands under tiden programmet pågår kan en större del (vanligtvis en hel termin) tillgodoräknas. I detta fall ges ett förhandsbesked om tillgodoräknandet via s k Learning agreement.

Läs mer om studier utomlands

Praktisk information

Praktisk information hittas under 'Vill studera'.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Programtid

2012 vecka 36 till
2015 vecka 23

Undervisningsform

Distans, Obligatoriska träffar förekommer, heltid

Ort

Karlskrona
Hela eller delar av undervisningen bedrivs på distans.

Språk

Undervisningen ges huvudsakligen på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma.

Nivå

Grundnivå

Huvudområde

Folkhälsovetenskap

Utbildningsplan

Programansvarig

Länkar

Antal platser

30

Lärandemål

Profil - innehåll


Utbildningsprogrammet syftar till att den studerande ska tillägna sig de kunskaper och färdigheter som krävs för den professionella kompetens som fordras för att självständigt planera, organisera och leda folkhälsoarbete på lokal och regional nivå och visa kunskap och förståelse för folkhälsoarbete på nationell nivå i Sverige. Studenten ska också tillägna sig kunskap om folkhälsoarbete i andra länder. Programmet ska medvetandegöra möjligheter att befrämja hälsa och god miljö för nuvarande och kommande generationer genom en god samhällsplanering där beaktande tas till det moderna samhället, tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt.

Utbildningen skapar goda förutsättningar bl. a. för yrkesverksamhet inom teoretiskt och praktiskt folkhälsoarbete vid samhällsplanering.

Utbildningen inom huvudområdet folkhälsovetenskap består i huvudsak av grundläggande folkhälsovetenskap, folkhälsoarbete, epidemiologi och metodkunskap. Utbildningen är tvärvetenskaplig och kan även omfatta kurser inom vård, samhällsvetenskap samt teknik. Under tredje året ges studenten möjlighet till individuell profilering via valfria, för programmet, relevanta kurser vid såväl Blekinge Tekniska Högskola som vid annat lärosäte i Sverige eller utomlands. Därutöver ingår verksamhetsförlagd utbildning, vilken tillsammans med examensarbetet ger möjlighet att profilera kompetensen ytterligare utifrån specialintresse och önskad yrkesförankring.

Studierna präglas av ett vetenskapligt förhållningssätt i vilka studenten självständigt och i grupp tillägnar sig kunskaper och färdigheter baserade på vetenskap och beprövad erfarenhet. Studierna utgör grund för fortsatta studier inom huvudområdet på avancerad nivå.
En högskolepoäng motsvarar en poäng i European Credit Transfer System (ECTS).

Lärandemål


Utöver de nationellt reglerade målen, vilka återfinns under punkt 8, gäller följande mål för utbildningen.

Kunskap och förståelse
Efter genomförd utbildning skall studenten:
- visa kunskap om och förståelse för folkhälsa och folkhälsoarbete både nationellt och internationellt
- visa kunskaper om och förståelse för samspelet mellan hälsoutveckling och folkhälsoarbete i relation till tillämpad IT, hållbar tillväxt och innovation samt andra vetenskapliga discipliner där betydelsen av helhetsperspektivet betonas i samhällsplaneringen
- visa kunskap om olika vetenskapliga metoder och etiska grunder för att kunna följa och delta i forskning och utveckling inom folkhälsa och samhällsplanering

Färdighet och förmåga
Efter genomförd utbildning skall studenten:
- visa den färdighet och förmåga som krävs för att självständigt medverka i och utveckla folkhälsoarbete för hållbar tillväxt i samhället i syfte att främja hälsa.
- visa den färdighet och förmåga som krävs för att arbeta med planering, implementering och utvärdering av folkhälsoåtgärder på lokal och regional samhällsnivå.
- uppvisa förmåga och färdighet att tillämpa informations- och kommunikationsteknologi (IKT) i sitt lärande vilket ger beredskap för framtida yrkesutövande

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomförd utbildning skall studenten:
- ha utvecklat förmåga att självständigt söka, bedöma, värdera och använda evidensbaserad och annan information för ett effektivt lärande i såväl studier som arbetsliv
- visa insikt om människors och gruppers olika förutsättningar och dess betydelse för folkhälsa och folkhälsoarbete

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Programtid

2012 vecka 36 till
2015 vecka 23

Undervisningsform

Distans, Obligatoriska träffar förekommer, heltid

Ort

Karlskrona
Hela eller delar av undervisningen bedrivs på distans.

Språk

Undervisningen ges huvudsakligen på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma.

Nivå

Grundnivå

Huvudområde

Folkhälsovetenskap

Utbildningsplan

Programansvarig

Länkar

Antal platser

30

Upplägg

Upplägg av utbildningenInga kurser ännu kopplade till detta tillfälle.

Skriftliga arbeten


Programmet avslutas med ett skriftligt examensarbete motsvarande 15 hp.

Internationellt innehåll


Ingående kurser terminerna 1-4 och 6 är obligatoriska. Studenten kan i samråd med ansvarig för programmet under termin 5 genomföra andra, än de i programmet erbjudna kurserna vid Sektionen för hälsa, valfria lämpliga kurser vid Blekinge Tekniska Högskola alternativt annat lärosäte i Sverige eller utomlands.

Den verksamhetsförlagda utbildningen under termin 6 görs vid företag, landsting, kommuner eller andra nationella/internationella organisationer. Studenten söker i samråd med kursansvarig plats, i Sverige eller annat land, efter intresseområde.

Utlandsstudier kan antingen bedrivas vid något av våra partneruniversitet eller vid andra lämpliga universitet.

Läs om utlandsstudier

Jobbprofiler


Utbildningen ska stödja din personliga utveckling för arbete som främjar befolkningens hälsa och skapar goda förutsättningar för yrkesverksamhet inom teoretiskt och praktiskt folkhälsoarbete vid samhällsplanering.
Ett växande behov av kompetens med denna inriktning ses inom offentlig sektor; kommuner, länsstyrelser, landsting, regioner och myndigheter men också inom den privata tjänstesektorn, konsultföretag av olika slag liksom andra nationella och internationella organisationer.

Fortsatta studier


Efter utbildningen kan du läsa vidare på magister- eller masternivå inom huvudområdet eller närliggande områden.

Programråd


Litet programråd:
Syftetmed litet programråd är att i samverkan med, främst lokala, verksamhetsföreträdare och studenter gemensamt reflektera över programmen , dess kvalité och relevans. Rådgivande inför strategiskt beslut.
Deltagare:Programansvarig, huvudområdesföreträdare, lärarrepresentant, studeranderepresentant, alumn, representant/-erfrån arbetsmarknaden/handledare för studenter i verksamheten el motsv.
Arbetsbeskrivning:
Träffas minst 1 gång per termin. Diskutera kurs-och programutvärderingar, planera evförbättringsåtgärder och säkerställa utbildningens användbarhet. Genomförs både hos verksamhetsföreträdarna och vid Sektionen för hälsa.

Kontaktperson: Lena Kransberg

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Programtid

2012 vecka 36 till
2015 vecka 23

Undervisningsform

Distans, Obligatoriska träffar förekommer, heltid

Ort

Karlskrona
Hela eller delar av undervisningen bedrivs på distans.

Språk

Undervisningen ges huvudsakligen på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma.

Nivå

Grundnivå

Huvudområde

Folkhälsovetenskap

Utbildningsplan

Programansvarig

Länkar

Antal platser

30

Examination

Examen


Utbildningen leder fram till en examen på grundnivå med benämningen
Filosofie kandidatexamen.
Huvudområde: Folkhälsovetenskap.
Inriktning: Samhällsplanering.

Motsvarande benämning på engelska är
Degree of Bachelor of Science.
Main field of study: Public Health Science.
Specialization: Community Planning.

Bedömning och examination


Utbildningsprogrammets mål uppnås genom de kurser som ingår i examen. Bedömning och examination sker på kursnivå och detaljer rörande examination och betygssättning finns i respektive kursplan.

Programutvärderingar

Alumni

På BTH har vi ett nätverk med studenter som pluggat på BTH, våra alumner. Har du frågor om hur det är att plugga på BTH kan du skicka ett e-brev till alumni@bth.se.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Programtid

2012 vecka 36 till
2015 vecka 23

Undervisningsform

Distans, Obligatoriska träffar förekommer, heltid

Ort

Karlskrona
Hela eller delar av undervisningen bedrivs på distans.

Språk

Undervisningen ges huvudsakligen på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma.

Nivå

Grundnivå

Huvudområde

Folkhälsovetenskap

Utbildningsplan

Programansvarig

Länkar

Antal platser

30

 

Prata med oss

Kontakta studievägledare

För övergripande frågor om studier på BTH, kontakta våra centrala Studie- och Karriärvägledare.

Program inom samma utbildningsområde

Share Dela