Masterprogram i Europeisk planering och regional utveckling

120 högskolepoäng (start ht-12)
Studenterna kan efter examen arbeta med frågor som rör planering på regional, nationell eller internationell nivå inom offentlig sektor såväl som i konsultbranschen.

Översikt

Profil - innehåll

Den Europeiska Unionens roll inom planering och regional utveckling har ökat i betydelse. Programmet Europeisk planering och regional utveckling, som är en utvidgad och fördjupad version av den ettårigs utbildningen med samma namn, är en problembaserad utbildning som omfattar de frågeställningar som är centrala i europeisk planering och regional utveckling - governance, näringslivs- och innovationsfrågor, hållbar utveckling och samhällsplanering. Programmet vilar på de två sammanlänkade “pelare” som finns inom ämnesområdet europeisk planering och regional utveckling: ekonomisk, social och territoriell sammanhållning samt hållbar utveckling. Dessa “pelare” återspeglas såväl i policy och praktik på europeisk nivå, som i utbildningsprogrammets uppläggning och kurser.
Programmets fokus ligger på europeisk nivå och på färdigheter som tydligt tillämpbara och till nytta i yrkeslivet: på programmet kommer du att lära dig praktiska redskap samt policy och regelverk, du kommer att bekanta dig med flera europeiska planerings- och utvecklingsprogram och du kommer att få analysera och utarbeta konkreta förslag på insatser ör att främja utvecklingen i en region.
Programmet ges på engelska för studenter från Sverige, Europa och övriga världen. Undervisning och handledning är prioriterat och studenter och personal har nära kontakt i en informell atmosfär under utbildningstiden. Förutom kvalificerade lärare och professorer möter du som student internationella gästföreläsare och personer som är yrkesverksamma inom planering och regional utveckling. Detta betyder att kopplingarna är goda till såväl praktisk verksamhet som till forskning.

Examen

Utbildningen leder fram till en examen på avancerad nivå, med benämningen
Teknologie masterexamen
Huvudområde: Fysisk planering
Motsvarande benämning på engelska är
Master of Science (120 credits).

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programtid

2012 vecka 36 till
2014 vecka 22

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Språk

Undervisningen ges på engelska.

Nivå

Avancerad nivå

Huvudområde

Fysisk planering

Utbildningsplan

Programansvarig

Antal platser

15

Antagning

Förkunskapskrav

Kandidatexamen om 180 högskolepoäng inom tekniskt, samhällsvetenskapligt eller naturvetenskapligt område som är av relevans för europeisk planering och regional utveckling, samt Engelska B, eller
Kandidatexamen om 180 högskolepoäng, två års dokumenterad yrkeserfarenhet på minst halvtid av relevans för utbildningen, samt Engelska B. Med relevant yrkeser­farenhet menas yrke eller tjänst där utredning, analys, forskning eller utbildning inom övergripande planerings-, utvecklings- eller regionala frågor, alternativt euro­pafrågor, utgjort en betydande del av tjänsten.

Läs mer om grundläggande behörighet på avancerad nivå.

Urval

Vid fler behöriga sökande än antal tillgängliga platser, till aktuell programstart, görs ett urval med akademiska meriter som grund. Detta går till på följande sätt:

METOD 1 Generell metod

ALLMÄNT
Denna metod är enkel och har en hög grad av legitimitet och rättsäkerhet. Den fungerar bra då de sökande förväntas ha en likartad utbildningsbakgrund.

URVALSGRUND
Tidigare utbildning.

PRECISERING AV URVALSGRUND
Endast antal avklarade högskolepoäng som sökande dokumenterat i samband med sin anmälan beaktas. Utländska poäng omräknas enligt riktlinjer från Högskoleverket.

HÖGSTA MERITVÄRDE
Meritvärdet utgörs av antal avklarade högskolepoäng och beräknas i intervallet 30 - 285 högskolepoäng.

ARBETSMETOD
Uvalet kan till stor del genomföras maskinellt. Om inte alla sökande med lika lägsta meritvärde kan erbjudas plats tillgrips lottning.

Antagningsprocedur

Läs mer om antagningsproceduren.

Tillgodoräknande av tidigare studier och utlandsstudier

Student som antagits till programmet och som tidigare läst någon kurs, som motsvarar en kurs inom programmet, kan ansöka om att få kursen tillgodoräknad. Om det är möjligt erbjuds studenten att genomgå en alternativ kurs. Vid studier utomlands under tiden programmet pågår kan en större del (vanligtvis en hel termin) tillgodoräknas. I detta fall ges ett förhandsbesked om tillgodoräknandet via s k Learning agreement.

Läs mer om studier utomlands

Praktisk information

Praktisk information hittas under 'Vill studera'.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programtid

2012 vecka 36 till
2014 vecka 22

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Språk

Undervisningen ges på engelska.

Nivå

Avancerad nivå

Huvudområde

Fysisk planering

Utbildningsplan

Programansvarig

Antal platser

15

Lärandemål

Profil - innehåll

Den Europeiska Unionens roll inom planering och regional utveckling har ökat i betydelse. Programmet Europeisk planering och regional utveckling, som är en utvidgad och fördjupad version av den ettårigs utbildningen med samma namn, är en problembaserad utbildning som omfattar de frågeställningar som är centrala i europeisk planering och regional utveckling - governance, näringslivs- och innovationsfrågor, hållbar utveckling och samhällsplanering. Programmet vilar på de två sammanlänkade “pelare” som finns inom ämnesområdet europeisk planering och regional utveckling: ekonomisk, social och territoriell sammanhållning samt hållbar utveckling. Dessa “pelare” återspeglas såväl i policy och praktik på europeisk nivå, som i utbildningsprogrammets uppläggning och kurser.
Programmets fokus ligger på europeisk nivå och på färdigheter som tydligt tillämpbara och till nytta i yrkeslivet: på programmet kommer du att lära dig praktiska redskap samt policy och regelverk, du kommer att bekanta dig med flera europeiska planerings- och utvecklingsprogram och du kommer att få analysera och utarbeta konkreta förslag på insatser ör att främja utvecklingen i en region.
Programmet ges på engelska för studenter från Sverige, Europa och övriga världen. Undervisning och handledning är prioriterat och studenter och personal har nära kontakt i en informell atmosfär under utbildningstiden. Förutom kvalificerade lärare och professorer möter du som student internationella gästföreläsare och personer som är yrkesverksamma inom planering och regional utveckling. Detta betyder att kopplingarna är goda till såväl praktisk verksamhet som till forskning.

Lärandemål

Utöver de nationellt reglerade målen, vilka återfinns i Appendix B, gäller följande mål för utbildningen.

Efter genomförd utbildning skall studenten:
  • kunna visa fördjupad kunskap om planering och regional utveckling på övergripande europeisk nivå samt i enskilda europeiska länder och regioner.
  • visa förmåga att kritiskt och systematiskt applicera teoretisk kunskap för att beskriva aktuella europeiska planeringsproblem och för att utforma förslag till åtgärder .
  • kunna integrera kunskap och analysera hur nationell och europeisk policy påverkar planering och regional utveckling på olika nivåer.
  • kunna analysera hur nationella och europeiska planering påverkar den regionala utvecklingen i Europa.
  • kunna genomföra självständiga problembaserade utredningsarbeten med mottagarfokus inom ämnesområdet.
  • kunna visa insikt om planeringens möjligheter och begränsningar inom ämnesområdet och i fortsatt yrkesverksamhet.
  • behärska förmåga till fördjupad kritisk analys av planeringsdokument.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programtid

2012 vecka 36 till
2014 vecka 22

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Språk

Undervisningen ges på engelska.

Nivå

Avancerad nivå

Huvudområde

Fysisk planering

Utbildningsplan

Programansvarig

Antal platser

15

Upplägg

Upplägg av utbildningenOBS! Lägg märke till att det är kursens starttermin som anges i tabellen nedan. Se varje kurs för att se kursens faktiska utsträckning i tiden.
 

Kurser höstterminen 2012

Obligatoriska kurser

Europeisk integration, 10 hp, avancerad nivå.
 
Kursens syfte är att ge historiska och teoretiska kunskaper om integrationsprocessen i Europa, ge en introduktion om EU:s institutionella struktur samt att ge en överblick av EU:s insatser inom planeringsområdet.

Läs all information om kursen 'Europeisk integration' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Europeisk sammanhållning och planering, 10 hp, avancerad nivå.
 
Kursens syfte är att ge insikter om regionala utvecklingsproblem i EU samt i grundläggande teoretiska perspektiv för EU:s sammanhållningspolitik. Kursen ger även fördjupade kunskaper om hur dessa perspektiv påverkar vilka problemställningar som adresseras i policy.

Läs all information om kursen 'Europeisk sammanhållning och planering' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Hållbar utveckling - teori och praktik, 10 hp, avancerad nivå.
 
Kursens syfte är att fördjupa kunskaperna om begreppet hållbar utveckling samt att öka förståelsen för hur den integreras i olika politikområden eller kommer i konflikt med traditionell sektorpolitik på EU samt nationella nivå.

Läs all information om kursen 'Hållbar utveckling - teori och praktik' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser vårterminen 2013

Obligatoriska kurser

Europeisk sammanhållningspolitik, 5 hp, avancerad nivå.
 
Kursens syfte är att hos studenten vidareutveckla förståelse av begreppet sammanhållning (cohesion) samt framväxten av EU:s sammanhållningspolitik

Läs all information om kursen 'Europeisk sammanhållningspolitik' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Forskningsmetodik, 5 hp, avancerad nivå.
 
Kursens syfte är att förbereda studenten för arbetet med examensarbetet (masteruppsats). Fokus riktas mot problemformulering, utredning och analys i skriftlig form som utgör ett vetenskapligt förhållningssätt i ett examensarbete.

Läs all information om kursen 'Forskningsmetodik' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Innovativa regioner – teori och praktik, 10 hp, avancerad nivå.
 
Kursens syfte är att hos studenten utveckla fördjupad förståelse av uppkomsten av en kunskapsbaserad ekonomi där innovation driver ekonomisk dynamik och utveckling.

Läs all information om kursen 'Innovativa regioner – teori och praktik' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Regionala skillnader – teori och praktik, 10 hp, avancerad nivå.
 
Kursens syfte är att hos studenten fördjupa kunskapen om regionala skillnader på nationell och europeisk nivå, samt om olika regionala utvecklingsteorier och deras roll i förståelsen av den regionala problematiken.

Läs all information om kursen 'Regionala skillnader – teori och praktik' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser vårterminen 2014

Obligatoriska kurser

Masterarbete i fysisk planering med inriktning mot europeisk planering och regional utveckling, 30 hp, avancerad nivå.
 
Kursens syfte är att studenterna skall visa sin förmåga att tillämpa de kunskaper och färdigheter som de tillägnat sig under studierna genom att självständigt utföra ett vetenskapligt arbete.

Läs all information om kursen 'Masterarbete i fysisk planering med inriktning mot europeisk planering och regional utveckling' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Skriftliga arbeten

Programmet avslutas med ett skriftligt examensarbete motsvarande 30 hp.

Internationellt innehåll

Läs om utlandsstudier

Jobbprofiler

Student med examen från programmet kan arbeta med kvalificerat utredningsarbete, projekt- och utvecklingsarbete och ledarskap och management företrädesvis inom regional utveckling och -planering, samhällsplanering, fysisk planering, hållbar utveckling, internationalisering.

Utbildningen är särskilt intressant för studenter som vill arbeta internationellt.

Fortsatta studier

Student med examen från programmet kan generellt söka vidare utbildning på forskarnivå inom huvudområdet fysisk planering.

Programråd

Programmet har ett programråd som har till uppgift att säkerställa utbildningens användbarhet på och för arbetsmarknaden.

Programrådet består av studenter, alumn, extern representant samt lärare och huvudområdesföreträdare.

Programrådet sammanträder 2 gånger per år.

Kontaktperson för programrådet är: Abdellah Abarkan

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programtid

2012 vecka 36 till
2014 vecka 22

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Språk

Undervisningen ges på engelska.

Nivå

Avancerad nivå

Huvudområde

Fysisk planering

Utbildningsplan

Programansvarig

Antal platser

15

Examination

Examen

Utbildningen leder fram till en examen på avancerad nivå, med benämningen
Teknologie masterexamen
Huvudområde: Fysisk planering
Motsvarande benämning på engelska är
Master of Science (120 credits).

Bedömning och examination

Bedömning och examination varierar mellan olika kurser i programmet. Se information för respektive kurs i programmet.

Programutvärderingar

Programmet utvärderas årligen och terminsvis av studenterna. Kurserna på programmet utvärderas dessutom separat efter respektive kursavslut.

Studenternas synpunkter på utbildningen används för att förbättra moment i programmet.

Senaste programutvärderingen visar sammanfattningsvis att studenterna är nöjda med programmet. Särskilt framhålls som positivt den personliga och nära kontakten med personal och lärare samt med den lilla studentgruppens sammanhållning och gemenskap. Ytterligare akademiska och sociala kontakter med övriga studenter på sektionen efterfrågas.

Alumni

Det tvååriga masterprogrammet i europeisk planering och regional utveckling genomförs för första gångne med start ht 12. Programmet kommer under den första terminen att genomföras tillsammans med det motsvarande ettåriga program i europeisk planering och regional utveckling. Tidigare studenter från detta program arbetar bl.a. som: internationella projektledare och -samordnare, experter inom regional utveckling, samhällsplanerare, nationella experter, doktorander och forskare.Programmet har ett eget alumninätverk.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programtid

2012 vecka 36 till
2014 vecka 22

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Språk

Undervisningen ges på engelska.

Nivå

Avancerad nivå

Huvudområde

Fysisk planering

Utbildningsplan

Programansvarig

Antal platser

15

 

Prata med oss

Kontakta studievägledare

För övergripande frågor om studier på BTH, kontakta våra centrala Studie- och Karriärvägledare.

Share Dela