Masterprogram i Fysisk planering

120 högskolepoäng (start ht-11)

Översikt

Profil - innehåll

Examen

Utbildningen leder fram till en examen på avancerad nivå med benämningen
Teknologie masterexamen.
Huvudområde: Fysisk planering.
Motsvarande benämning på engelska är
Master of Science (120 credits)
Main field of study: Spatial Planning.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programtid

2011 vecka 35 till
2013 vecka 22

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Språk

Undervisningen ges huvudsakligen på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma.

Nivå

Avancerad nivå

Huvudområde

Fysisk planering

Utbildningsplan

Programansvarig

Antal platser

35

Antagning

Förkunskapskrav

För tillträde till utbildningsprogrammet krävs teknologie kandidatexamen (180 högskolepoäng) i fysisk planering eller annan arkitektutbildning.

Läs mer om grundläggande behörighet på avancerad nivå.

Urval

Vid fler behöriga sökande än antal tillgängliga platser, till aktuell programstart, görs ett urval. Detta går till på följande sätt:
ALLMÄNT
Denna metod är enkel och har en hög grad av legitimitet och rättsäkerhet. Den fungerar bra då de sökande förväntas ha en likartad utbildningsbakgrund.
URVALSGRUND Tidigare utbildning
PRECISERING AV URVALSMETOD
Endast antal avklarade högskolepoäng som sökande dokumenterat i samband med sin anmälan beaktas. Utländska poäng omräknas enligt riktlinjer från Högskoleverket.
HÖGSTA MERITVÄRDE Meritvärdet utgörs av antal avklarade högskolepoäng och beräknas i intervallet 30-285 högskolepoäng
ARBETSMETOD Urvalet kan till stor del genomföras maskinellt. Om inte alla sökande med lika lägsta meritvärde kan erbjudas plats ges företräde till underrepresenterat kön. Därefter sker lottning.


Antal platser
Ange antal platser på programmet kommande programtillfälle

Antal platser HT11: 50

Antagningsprocedur
OBS! Denna information levereras av Studerandeavdelningen (visas som länk i högerspalten)
a) Ange generella antagningsprocdurer. Länka till www.studera.nu
b) Ange lokala regler (antagningsordning) vid BTH www.bth.se/antagningsordning

Förberedande studier
Ange eventuella kurser el likn som erbjuds/krävs före programstart


Praktisk information
OBS! Denna information levereras av Studerandeavdelningen (visas som länk i högerspalten)

a) Ange deadlines för inlämning av ansökningshandlingar
b) Tidpunkt för antagningsbesked
c) Studentens svar på antagningsbesked
d) Tidpunkt för välkomstbrev
e) Datum för nästa programstart.

Antagningsprocedur

Läs mer om antagningsproceduren.

Tillgodoräknande av tidigare studier och utlandsstudier

Student som antagits till programmet och som tidigare läst någon kurs, som motsvarar en kurs inom programmet, kan ansöka om att få kursen tillgodoräknad. Om det är möjligt erbjuds studenten att genomgå en alternativ kurs. Vid studier utomlands under tiden programmet pågår kan en större del (vanligtvis en hel termin) tillgodoräknas. I detta fall ges ett förhandsbesked om tillgodoräknandet via s k Learning agreement.

Läs mer om studier utomlands

Praktisk information

Praktisk information hittas under 'Vill studera'.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programtid

2011 vecka 35 till
2013 vecka 22

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Språk

Undervisningen ges huvudsakligen på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma.

Nivå

Avancerad nivå

Huvudområde

Fysisk planering

Utbildningsplan

Programansvarig

Antal platser

35

Lärandemål

Profil - innehåll

Lärandemål

För mastersexamen i fysisk planering skall studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att kunna arbeta självständigt som fysisk planerare.

Kunskaper och förståelse
visa bred kunskap inom relevanta vetenskapliga områden, förståelse av den vetenskapliga grunden för fysisk planering samt kunskap om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete,
visa kunskap om landskaps-, trafik- och samhällsbyggnadshistoria, kunskap om och förståelse av gestaltning, rumslig organisation och planering av fysiska miljöer och de processer, metoder, lagar och författningar som påverkar denna.

visa fördjupad kunskap om och förståelse av planeringens teori och historia.

visa fördjupad kunskap om och förståelse av relationen mellan byggnadsarkitektur, kommunikationssystem, fysisk planering och hållbar samhällsutveckling.

visa fördjupad kunskap om och förståelse av människans interaktion med den naturliga och byggda fysiska miljön i skapandet av ett hållbart samhällsbyggande.

Färdighet och förmåga
För masterexamen i fysisk planering skall studenten
visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap från relevanta områden för att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser relaterade till planering och gestaltning av den fysiska miljön.

visa förmåga att i komplexa planeringssituationer kunna identifiera och analysera möjligheter och problem samt kunna formulera alternativa lösningar och belysa konsekvenserna av olika val.

kunna utveckla och presentera innovativa och välgrundade planförslag både i detaljerad och övergripande skala med stöd i gällande lagstiftning samt kritiskt utvärdera egna och andras förslag.

visa förmåga att kommunicera med medborgare, sakkunniga och beslutsfattare genom att i ord och bild redogöra för sina förslag och slutsatser samt för den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa.

visa förmåga att organisera planeringsprocesser och medverka till att föra planeringsprojekt för förändring av den fysiska miljön från idé till förverkligande.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För masterexamen i fysisk planering skall studenten
visa förmåga att göra bedömningar rörande människans förhållande till och nyttjande av den fysiska miljön med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga, ekonomiska, juridiska, estetiska, miljömässiga och etiska aspekter samt kunna göra avvägningar mellan olika aspekter,
visa insikt om betydelsen av kommunikation och inflytande för berörda aktörer och medborgare under planeringsprocesser.
visa insikt om betydelsen av lagarbete och samverkan med andra yrkesgrupper,
visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap, och att fortlöpande utveckla sin kompetens och därmed bidra till utveckling av yrket och verksamheten.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programtid

2011 vecka 35 till
2013 vecka 22

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Språk

Undervisningen ges huvudsakligen på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma.

Nivå

Avancerad nivå

Huvudområde

Fysisk planering

Utbildningsplan

Programansvarig

Antal platser

35

Upplägg

Upplägg av utbildningenOBS! Lägg märke till att det är kursens starttermin som anges i tabellen nedan. Se varje kurs för att se kursens faktiska utsträckning i tiden.
 

Kurser höstterminen 2011

Obligatoriska kurser

Planeringsteori, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
Kursens syfte är att hos studenten utveckla kunskap om planeringsteoretiska frågeställningar och insikt om generella principer och problem förknippade med förberedelse för framtida handling.

Läs all information om kursen 'Planeringsteori' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Urbanteoretiska perspektiv, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
Kursens syfte är att erbjuda studenten möjlighet att utveckla ett mångvetenskapligt teoretiskt och analytiskt förhållningssätt till och en fördjupad förståelse för de processer som verkar i staden och som därmed påverkar förutsättningarna för planerarens arbete.

Läs all information om kursen 'Urbanteoretiska perspektiv' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Framtidsbilder i planering, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
Kursen syfte är att hos studenten utveckla grundläggande kunskap och förståelse för hur prognoser, scenariotekniker, visionsarbeten och projekt kan användas inom fysisk planering.

Läs all information om kursen 'Framtidsbilder i planering' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Framtidsstudier: metodik för framtidsbilder, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
Kursens syfte är att hos studenten utveckla grundläggande kunskap om metodik för framtidsstudier samt insikter i olika metoders tillämpning inom fysisk planering, strategiarbete och konsekvensbedömning.

Läs all information om kursen 'Framtidsstudier: metodik för framtidsbilder' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser vårterminen 2012

Obligatoriska kurser

Legala förutsättningar för samhällsplanering, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
Syftet är att ge översiktlig kunskap om gällande rättsregler
inom relevanta områden för fysisk planering.

Läs all information om kursen 'Legala förutsättningar för samhällsplanering' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Regional Planering, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
Kursen syftar till att utveckla förståelse för den varierande användningen av begreppet ”region” och ”regionplanering” och för teorier om utvecklingen av regionala fysiska, ekonomiska och sociala strukturer. Kursen ska ge förståelse för och förmåga till användning av olika metoder till analys av regionala funktioner och strukturer och bereda erfarenheter i att lösa planeringsuppgifter som relaterar till den regionala nivån.
”Regionplanering” förstås som både fysisk planering över den kommunala nivån och mellan kommuner och som planering för regional utveckling.

Läs all information om kursen 'Regional Planering' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Planering i gränsland, 15 hp, avancerad nivå.
 
Kursen syftar till att introducera studenterna till planeringsproblem som förekommer i olika slags gränsland.

Läs all information om kursen 'Planering i gränsland' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser höstterminen 2012

Obligatoriska kurser

Ledning och organisation, 15 hp, avancerad nivå.
 
Syftet är att introducera studenten till projekt som arbetsform och organisationsformer utifrån teoretiska modeller samt utveckla fördjupade kunskaper om praktisk tillämpning av projektledning.

Läs all information om kursen 'Ledning och organisation' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Planeringens möjligheter och begränsningar, 5 hp, avancerad nivå.
 
Kursens syfte är att hos studenten utveckla en förståelse av planeringsdilemman i en omvärldskontext, tolkat från olika analytiska och teoretiska perspektiv.

Läs all information om kursen 'Planeringens möjligheter och begränsningar' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Plats som produkt, 10 hp, avancerad nivå.
 
Kursens syfta är att utveckla en fördjupad förståelse för en planeringsproblematik där platsen, framförallt det urbana rummet, formuleras och brukas som en produkt på en marknad och hur denna process påverkar förutsättningarna för planering. Därtill syftar kursen till att studenten utvecklar och formulerar ett självständigt förhållningssätt till den planeringsproblematik som behandlas i kursen.

Läs all information om kursen 'Plats som produkt' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser vårterminen 2013

Obligatoriska kurser

Masterarbete i Fysisk planering, 30 hp, avancerad nivå.
 
Kursens syfte är att studenten ska i ett självständigt examensarbete visa väsentligt fördjupade kunskaper och färdigheter inom ämnesområdet för fysisk planering med tydlig förankring i aktuell forskning och beprövad erfarenhet. Examensarbetet skall bidrag med nykunskap inom ämnesområdet.

Läs all information om kursen 'Masterarbete i Fysisk planering' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Skriftliga arbeten

Programmet avslutas med ett skriftligt examensarbete motsvarande 30 hp.

Internationellt innehåll


Studenter på programmet uppmuntras att studera en termin utomlands.

Utomlandsstudierna kan antingen bedrivas vid något av våra partneruniversitet eller vid andra lämpliga universitet.

Läs om utlandsstudier

Jobbprofiler

Student med examen från programmet kan bl.a. arbeta inom följande branscher:Fysisk planering med följande typer av arbetsuppgifter: arbeta med och leda en planeringsprocess kopplad till gällande lagstiftning och med medverkan från olika aktörer i samhället. Kunna lotsa planeringsprojekt genom en politiskt styrd organisation från vision fram till genomförande men även delta i utvärdering av färdiga projekt.

Fortsatta studier

Student med examen från programmet kan generellt söka vidare utbildning på forskarnivå inom huvudområdet fysisk planering.

Programråd

Programmet har ett programråd som har till uppgift att säkerställa utbildningens användbarhet på och för arbetsmarknaden.

Programrådet består av studenter, alumn, extern representant samt lärare och huvudområdesföreträdare.

Programrådet sammanträder 4 gånger per år.

Kontaktperson för programrådet är: professor Abdellah Abarkan

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programtid

2011 vecka 35 till
2013 vecka 22

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Språk

Undervisningen ges huvudsakligen på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma.

Nivå

Avancerad nivå

Huvudområde

Fysisk planering

Utbildningsplan

Programansvarig

Antal platser

35

Examination

Examen

Utbildningen leder fram till en examen på avancerad nivå med benämningen
Teknologie masterexamen.
Huvudområde: Fysisk planering.
Motsvarande benämning på engelska är
Master of Science (120 credits)
Main field of study: Spatial Planning.

Bedömning och examination

Bedömning och examination varierar mellan olika kurser i programmet. Se information för respektive kurs i programmet.

Programutvärderingar

Programmet utvärderas årligen av studenterna.

Studenternas synpunkter på utbildningen används för att förbättra moment i programmet.

Alumni

Programmet är nytt och har därför inga alumni ännu.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programtid

2011 vecka 35 till
2013 vecka 22

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Språk

Undervisningen ges huvudsakligen på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma.

Nivå

Avancerad nivå

Huvudområde

Fysisk planering

Utbildningsplan

Programansvarig

Antal platser

35

 

Prata med oss

Kontakta studievägledare

För övergripande frågor om studier på BTH, kontakta våra centrala Studie- och Karriärvägledare.

Share Dela