Masterprogram i Fysisk planering

120 högskolepoäng (start ht-12)
Programmet syftar till fördjupad kunskap om komplexa planeringssituationer och om möjligheter och problem i den fysiska miljön. Avsikten är att integrera kunskap om och förståelse för gestaltning, rumslig organisation och planering av fysiska miljöer utifrån de processer, metoder och legala förutsättningar som påverkar samhällsplanering.

Översikt

Profil - innehåll

I masterutbildningen utvecklar och fördjupar du din förmåga till rumslig organisation liksom dina färdigheter att kommunicera projekt med uppdragsgivare och processens övriga aktörer genom illustrationer, i tal och i skrift. Du tränar din kommunikativa förmåga i förhållande till andra aktörer bland i annat i seminarier, rollspel samt vid samtliga redovisningar av utbildningens projekt.
Utbildningen baseras på vetenskaplig grund. Professorer, forskarutbildade lärare och doktorander medverkar aktivt i utbildningen och visar vägen till en forskarkarriär. Studiebesök och studieresor ingår där du får möjlighet att studera och analysera landskaps- och stadsmiljöer. Din insikt och dina perspektiv på planeringsfrågorna i olika delar av Sverige och utomlands fördjupas i masterutbildningen.

Examen

Utbildningen leder fram till en examen på avancerad nivå med benämningen
Teknologie masterexamen.
Huvudområde: Fysisk planering.
Motsvarande benämning på engelska är
Master of Science (120 credits)
Main field of study: Spatial Planning.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programtid

2012 vecka 36 till
2014 vecka 22

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Språk

Undervisningen ges huvudsakligen på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma.

Nivå

Avancerad nivå

Huvudområde

Fysisk planering

Utbildningsplan

Programansvarig

Antal platser

25

Antagning

Förkunskapskrav

Kandidatexamen 180 hp där minst 30 hp planering ingår, alternativt kandidatexamen 180 hp och därutöver 30 hp planering.

Läs mer om grundläggande behörighet på avancerad nivå.

Urval

Vid fler behöriga sökande än antal tillgängliga platser, till aktuell programstart, görs ett urval. Detta går till på följande sätt:
ALLMÄNT
Denna metod är enkel och har en hög grad av legitimitet och rättsäkerhet. Den fungerar bra då de sökande förväntas ha en likartad utbildningsbakgrund.
URVALSGRUND Tidigare utbildning
PRECISERING AV URVALSMETOD
Endast antal avklarade högskolepoäng som sökande dokumenterat i samband med sin anmälan beaktas. Utländska poäng omräknas enligt riktlinjer från Högskoleverket.
HÖGSTA MERITVÄRDE Meritvärdet utgörs av antal avklarade högskolepoäng och beräknas i intervallet 30-285 högskolepoäng
ARBETSMETOD Urvalet kan till stor del genomföras maskinellt. Om inte alla sökande med lika lägsta meritvärde kan erbjudas plats ges företräde till underrepresenterat kön. Därefter sker lottning.

Antagningsprocedur

Läs mer om antagningsproceduren.

Tillgodoräknande av tidigare studier och utlandsstudier

Student som antagits till programmet och som tidigare läst någon kurs, som motsvarar en kurs inom programmet, kan ansöka om att få kursen tillgodoräknad. Om det är möjligt erbjuds studenten att genomgå en alternativ kurs. Vid studier utomlands under tiden programmet pågår kan en större del (vanligtvis en hel termin) tillgodoräknas. I detta fall ges ett förhandsbesked om tillgodoräknandet via s k Learning agreement.

Läs mer om studier utomlands

Praktisk information

Praktisk information hittas under 'Vill studera'.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programtid

2012 vecka 36 till
2014 vecka 22

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Språk

Undervisningen ges huvudsakligen på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma.

Nivå

Avancerad nivå

Huvudområde

Fysisk planering

Utbildningsplan

Programansvarig

Antal platser

25

Lärandemål

Profil - innehåll

I masterutbildningen utvecklar och fördjupar du din förmåga till rumslig organisation liksom dina färdigheter att kommunicera projekt med uppdragsgivare och processens övriga aktörer genom illustrationer, i tal och i skrift. Du tränar din kommunikativa förmåga i förhållande till andra aktörer bland i annat i seminarier, rollspel samt vid samtliga redovisningar av utbildningens projekt.
Utbildningen baseras på vetenskaplig grund. Professorer, forskarutbildade lärare och doktorander medverkar aktivt i utbildningen och visar vägen till en forskarkarriär. Studiebesök och studieresor ingår där du får möjlighet att studera och analysera landskaps- och stadsmiljöer. Din insikt och dina perspektiv på planeringsfrågorna i olika delar av Sverige och utomlands fördjupas i masterutbildningen.

Lärandemål

Utbildningen ska stödja den personliga utvecklingen till yrkeskunnig planerare i ledande ställning men också visa på vägen till en fortsatt forskarutbildning. Efter masterexamen i fysisk planering ska du ha en god grund för professionellt arbete med aktuella samhällsbyggnadsproblem eller för att fortsätta utbildningen till forskare.
Undervisningen ska fördjupa studentens kunskap om komplexa planeringsprojekt utifrån olika aktörers perspektiv. Masterprogrammet ska också utifrån planerarens perspektiv skapa förståelse för andra discipliners vetenskapliga uppfattningar om människan och den byggda miljön. Du ska vara väl rustad att arbeta med och leda planeringsprocesser kopplade till gällande lagstiftning och i samverkan med olika aktörer i samhället. Du ska kunna lotsa planeringsprojekt genom en politiskt styrd organisation från vision fram till genomförande men även delta i utvärdering av färdiga projekt. Du ska vara en god presentatör och kommunikatör och kunna redovisa ditt arbete muntligt, skriftligt och med illustrationer. Du ska kunna använda såväl traditionella som digitala verktyg i kommunikationen med medborgare, uppdragsgivare och beslutsfattare.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programtid

2012 vecka 36 till
2014 vecka 22

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Språk

Undervisningen ges huvudsakligen på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma.

Nivå

Avancerad nivå

Huvudområde

Fysisk planering

Utbildningsplan

Programansvarig

Antal platser

25

Upplägg

Upplägg av utbildningenOBS! Lägg märke till att det är kursens starttermin som anges i tabellen nedan. Se varje kurs för att se kursens faktiska utsträckning i tiden.
 

Kurser höstterminen 2012

Obligatoriska kurser

Planeringsteori, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
Kursens syfte är att hos studenten utveckla kunskap om planeringsteoretiska frågeställningar och insikt om generella principer och problem förknippade med förberedelse för framtida handling.

Läs all information om kursen 'Planeringsteori' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Urbanteoretiska perspektiv, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
Kursens syfte är att erbjuda studenten möjlighet att utveckla ett mångvetenskapligt teoretiskt och analytiskt förhållningssätt till och en fördjupad förståelse för de processer som verkar i staden och som därmed påverkar förutsättningarna för planerarens arbete.

Läs all information om kursen 'Urbanteoretiska perspektiv' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Framtidsstudier i planering: metodik och tillämpning, 15 hp, avancerad nivå.
 
Kursens syfte är att hos studenten utveckla grundläggande kunskap om metodik för framtidsstudier samt insikter i olika metoders tillämpning inom fysisk planering.

Läs all information om kursen 'Framtidsstudier i planering: metodik och tillämpning' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser vårterminen 2013

Obligatoriska kurser

Legala förutsättningar för samhällsplanering, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
Syftet är att ge översiktlig kunskap om gällande rättsregler
inom relevanta områden för fysisk planering.

Läs all information om kursen 'Legala förutsättningar för samhällsplanering' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Regional Planering, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
Kursen syftar till att utveckla förståelse för den varierande användningen av begreppet ”region” och ”regionplanering” och för teorier om utvecklingen av regionala fysiska, ekonomiska och sociala strukturer. Kursen ska ge förståelse för och förmåga till användning av olika metoder till analys av regionala funktioner och strukturer och bereda erfarenheter i att lösa planeringsuppgifter som relaterar till den regionala nivån.
”Regionplanering” förstås som både fysisk planering över den kommunala nivån och mellan kommuner och som planering för regional utveckling.

Läs all information om kursen 'Regional Planering' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Planering i gränsland, 15 hp, avancerad nivå.
 
Kursen syftar till att introducera studenterna till planeringsproblem som förekommer i olika slags gränsland.

Läs all information om kursen 'Planering i gränsland' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser höstterminen 2013

Obligatoriska kurser

Ledning och organisation, 15 hp, avancerad nivå.
 
Syftet är att introducera studenten till projekt som arbetsform och organisationsformer utifrån teoretiska modeller samt utveckla fördjupade kunskaper om praktisk tillämpning av projektledning.

Läs all information om kursen 'Ledning och organisation' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Planeringens möjligheter och begränsningar, 5 hp, avancerad nivå.
 
Kursens syfte är att hos studenten utveckla en förståelse av planeringsdilemman i en omvärldskontext, tolkat från olika analytiska och teoretiska perspektiv.

Läs all information om kursen 'Planeringens möjligheter och begränsningar' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Plats som produkt, 10 hp, avancerad nivå.
 
Kursens syfta är att utveckla en fördjupad förståelse för en planeringsproblematik där platsen, framförallt det urbana rummet, formuleras och brukas som en produkt på en marknad och hur denna process påverkar förutsättningarna för planering. Därtill syftar kursen till att studenten utvecklar och formulerar ett självständigt förhållningssätt till den planeringsproblematik som behandlas i kursen.

Läs all information om kursen 'Plats som produkt' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser vårterminen 2014

Obligatoriska kurser

Masterarbete i Fysisk planering, 30 hp, avancerad nivå.
 
Kursens syfte är att studenten ska i ett självständigt examensarbete visa väsentligt fördjupade kunskaper och färdigheter inom ämnesområdet för fysisk planering med tydlig förankring i aktuell forskning och/eller beprövad praktik. Examensarbetet skall bidra med ny kunskap inom ämnesområdet.

Läs all information om kursen 'Masterarbete i Fysisk planering' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Skriftliga arbeten

Programmet avslutas med ett skriftligt examensarbete motsvarande 30 hp.

Internationellt innehåll


Studenter på programmet uppmuntras att studera en termin utomlands.

Utomlandsstudierna kan antingen bedrivas vid något av våra partneruniversitet eller vid andra lämpliga universitet.

Läs om utlandsstudier

Jobbprofiler

Att vara fysisk planerare på masternivå innebär att medverka i och att leda processer där såväl analytisk, kreativ och kommunikativ förmåga är värdefulla. Du arbetar med den fysiska planeringen inom eller i relation till de politiskt styrda organisationerna. Du kan t ex arbeta inom kommunernas planerings-, stadsbyggnads- eller miljökontor, på länsstyrelsernas samhällsbyggnads- och miljöfunktioner, inom statliga centrala myndigheter och på privata företag som arbetar med fysisk planering. Arbetet är omväxlande och du får som generalist tillfälle att arbeta i projekt med många inblandade aktörer. Dessa kan vara politiker, medborgare och föreningar såväl som exploatörer och specialister av olika slag. Arbetsmarknaden för fysiska planerare är mycket god. Oavsett läget i byggkonjunkturerna behövs planering. Ett generationsskifte pågår eftersom många planerare inom de närmaste 15 åren kommer att gå i pension.

Fortsatta studier

Student med examen från programmet kan generellt söka vidare utbildning på forskarnivå inom huvudområdet fysisk planering.

Programråd

Programmet har ett programråd som har till uppgift att säkerställa utbildningens användbarhet på och för arbetsmarknaden.

Programrådet består av studenter, alumn, extern representant samt lärare och huvudområdesföreträdare.

Programrådet sammanträder 4 gånger per år.

Kontaktperson för programrådet är: professor Abdellah Abarkan

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programtid

2012 vecka 36 till
2014 vecka 22

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Språk

Undervisningen ges huvudsakligen på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma.

Nivå

Avancerad nivå

Huvudområde

Fysisk planering

Utbildningsplan

Programansvarig

Antal platser

25

Examination

Examen

Utbildningen leder fram till en examen på avancerad nivå med benämningen
Teknologie masterexamen.
Huvudområde: Fysisk planering.
Motsvarande benämning på engelska är
Master of Science (120 credits)
Main field of study: Spatial Planning.

Bedömning och examination

Bedömning och examination varierar mellan olika kurser i programmet. Se information för respektive kurs i programmet.

Programutvärderingar

Programmet utvärderas årligen av studenterna.

Studenternas synpunkter på utbildningen används för att förbättra moment i programmet.

Alumni

Programmet är nytt och har därför inga alumni ännu.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programtid

2012 vecka 36 till
2014 vecka 22

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Språk

Undervisningen ges huvudsakligen på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma.

Nivå

Avancerad nivå

Huvudområde

Fysisk planering

Utbildningsplan

Programansvarig

Antal platser

25

 

Prata med oss

Kontakta studievägledare

För övergripande frågor om studier på BTH, kontakta våra centrala Studie- och Karriärvägledare.

Share Dela