Masterprogram i Fysisk planering

120 högskolepoäng (start ht-13)
Programmet är till för dig som vill ha en avancerad utbildning som leder till kvalificerad yrkesverksamhet eller forskning om framtidens samhällsbyggande. Programmet är inriktat mot översiktlig planering och att förstå och kunna driva komplexa projekt som sker på många planeringsnivåer samtidigt och där många olika aktörer medverkar.

Översikt

Profil - innehåll

Masterprogrammet i fysisk planering är en tvårig utbildning på avancerad nivå som förbereder studenterna för kvalificerad yrkesverksamhet eller forskning inom området. Programmet är en fördjupning av kandidatprogrammet i fysisk planering men är även öppet för studerande från andra utbildningar på teknisk eller samhällsvetenskaplig fakultet med inriktning mot samhällsplanering och byggande. Programmet avser att fördjupa kunskaperna och kritiskt granska förutsättningarna för ett hållbart samhällsbyggande. Vidare så avser programmet att fördjupa kunskaper och förmåga att planera strategiskt och att förstå och tillämpa komplexa planeringsprocesser med många olika aktörer på flera olika planeringsnivåer samtidigt. Utbildningens kurser varvar teoretiska utgångspunkter med praktiska tillämpningar med fokus på översiktlig planering alltifrån lokal nivå upp till internationellt gränsöverskridande planering.

Undervisningen är problembaserad och i flertalet kurser utgår man från olika teoretiska frågeställningar som sedan bryts ned och tillämpas i olika projekt. Genomgående i programmet tränas förmåga till kritisk granskning, problemidentifiering och analys. Vidare tränas praktiska färdigheter där den studerande föreslår och värderar olika förslag till lösningar, samt pekar på konsekvenser av olika vägval.

Undervisningen bedrivs huvudsakligen på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma och en stor del av litteraturen är på engelska.

Examen

Utbildningen leder fram till en examen på avancerad nivå med benämningen
Teknologie masterexamen.
Huvudområde: Fysisk planering.
Motsvarande benämning på engelska är
Master of Science (120 credits)
Main field of study: Spatial Planning.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programtid

2013 vecka 36 till
2015 vecka 23

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Språk

Undervisningen ges huvudsakligen på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma.

Nivå

Avancerad nivå

Huvudområde

Fysisk planering

Utbildningsplan

Programansvarig

Antal platser

25

Antagning

Förkunskapskrav

Kandidatexamen 180 hp där minst 30 hp planering ingår, alternativt kandidatexamen 180 hp och därutöver 30 hp planering.


Läs mer om grundläggande behörighet på avancerad nivå.

Urval

Vid fler behöriga sökande än antal tillgängliga platser, till aktuell programstart, görs ett urval. Detta går till på följande sätt:
ALLMÄNT
Denna metod är enkel och har en hög grad av legitimitet och rättsäkerhet. Den fungerar bra då de sökande förväntas ha en likartad utbildningsbakgrund.
URVALSGRUND Tidigare utbildning
PRECISERING AV URVALSMETOD
Endast antal avklarade högskolepoäng som sökande dokumenterat i samband med sin anmälan beaktas. Utländska poäng omräknas enligt riktlinjer från Högskoleverket.
HÖGSTA MERITVÄRDE Meritvärdet utgörs av antal avklarade högskolepoäng och beräknas i intervallet 30-285 högskolepoäng
ARBETSMETOD Urvalet kan till stor del genomföras maskinellt. Om inte alla sökande med lika lägsta meritvärde kan erbjudas plats ges företräde till underrepresenterat kön. Därefter sker lottning.

Antagningsprocedur

Läs mer om antagningsproceduren.

Tillgodoräknande av tidigare studier och utlandsstudier

Student som antagits till programmet och som tidigare läst någon kurs, som motsvarar en kurs inom programmet, kan ansöka om att få kursen tillgodoräknad. Om det är möjligt erbjuds studenten att genomgå en alternativ kurs. Vid studier utomlands under tiden programmet pågår kan en större del (vanligtvis en hel termin) tillgodoräknas. I detta fall ges ett förhandsbesked om tillgodoräknandet via s k Learning agreement.

Läs mer om studier utomlands

Praktisk information

Praktisk information hittas under 'Vill studera'.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programtid

2013 vecka 36 till
2015 vecka 23

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Språk

Undervisningen ges huvudsakligen på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma.

Nivå

Avancerad nivå

Huvudområde

Fysisk planering

Utbildningsplan

Programansvarig

Antal platser

25

Lärandemål

Profil - innehåll

Masterprogrammet i fysisk planering är en tvårig utbildning på avancerad nivå som förbereder studenterna för kvalificerad yrkesverksamhet eller forskning inom området. Programmet är en fördjupning av kandidatprogrammet i fysisk planering men är även öppet för studerande från andra utbildningar på teknisk eller samhällsvetenskaplig fakultet med inriktning mot samhällsplanering och byggande. Programmet avser att fördjupa kunskaperna och kritiskt granska förutsättningarna för ett hållbart samhällsbyggande. Vidare så avser programmet att fördjupa kunskaper och förmåga att planera strategiskt och att förstå och tillämpa komplexa planeringsprocesser med många olika aktörer på flera olika planeringsnivåer samtidigt. Utbildningens kurser varvar teoretiska utgångspunkter med praktiska tillämpningar med fokus på översiktlig planering alltifrån lokal nivå upp till internationellt gränsöverskridande planering.

Undervisningen är problembaserad och i flertalet kurser utgår man från olika teoretiska frågeställningar som sedan bryts ned och tillämpas i olika projekt. Genomgående i programmet tränas förmåga till kritisk granskning, problemidentifiering och analys. Vidare tränas praktiska färdigheter där den studerande föreslår och värderar olika förslag till lösningar, samt pekar på konsekvenser av olika vägval.

Undervisningen bedrivs huvudsakligen på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma och en stor del av litteraturen är på engelska.

Lärandemål

Mål
Efter fullgjorda studier på utbildningsprogrammet ska studenten kunna visa sådan fördjupad kunskap som krävs för fortsatt kvalificerad yrkes- eller forskningsverksamhet.

Kunskap och förståelse
Studenten ska efter avslutad utbildning:
 • kunna visa fördjupad kunskap om strategisk fysisk planering ur teoretiskt perspektiv likaväl som tillämpad på olika planeringsnivåer.
 • kunna visa fördjupad kunskap om komplexa planeringsprocesser med många olika aktörer som föregår på flera olika planeringsnivåer samtidigt (governance).
 • kunna visa fördjupad kunskap och förstå relationen mellan politiska, estetiska, sociala, ekonomiska, institutionella och miljömässiga faktorer som bidrar till eller försvårar ett hållbart samhällsbyggande.
 • visa fördjupade teoretiska och metodiska insikter i forsknings- och utvecklingsarbete med inriktning mot strategisk fysisk planering

Färdighet och förmåga
Studenten ska efter avslutad utbildning:
 • visa förmåga att kritiskt och systematiskt applicera teoretisk kunskap för att beskriva aktuella strategiska planeringsproblem och utforma förslag till åtgärder, samt kunna formulera alternativa förslag på lösningar och belysa konsekvenserna av olika val.
 • kunna genomföra självständiga problembaserade analyser och utredningar inom ämnesområdet.
 • behärska förmåga att kunna driva planeringsprocesser med många olika aktörer på olika planeringsnivåer.
 • behärska förmåga till fördjupad kritisk analys av planeringsdokument och att kunna värdera och relatera detta till sociala, ekonomiska och politiska sammanhang.
 • behärska förmåga att kommunicera i skrift och med olika typer av visualiseringar i syfte att presentera komplexa planförslag och andra åtgärder.


Värderingsförmåga och förhållningssätt
Studenten ska efter avslutad utbildning:
 • kunna visa insikt om planeringens möjligheter och begränsningar i förhållande till samhälleliga och institutionella normer.
 • visa förmåga att sätta in planer och andra planeringsdokument i ekonomiska, sociala, kulturella och institutionella sammanhang och värdera betydelsen av dessa för genomförandet av en hållbar utveckling.
 • visa förmåga att beakta olika aspekter av betydelse för planeringen av ett hållbart samhälle.
 • visa förmåga att beakta etiska aspekter i forsknings- och utvecklingsarbete inom strategisk fysisk planering.
 • visa förmåga att beakta etiska aspekter i mötet med olika aktörer inom den strategiska fysiska planeringen .

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programtid

2013 vecka 36 till
2015 vecka 23

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Språk

Undervisningen ges huvudsakligen på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma.

Nivå

Avancerad nivå

Huvudområde

Fysisk planering

Utbildningsplan

Programansvarig

Antal platser

25

Upplägg

Upplägg av utbildningenOBS! Lägg märke till att det är kursens starttermin som anges i tabellen nedan. Se varje kurs för att se kursens faktiska utsträckning i tiden.
 

Kurser höstterminen 2013

Obligatoriska kurser

Introduktion till strategisk fysisk planering, 15 hp, avancerad nivå.
 
Kursens syfte är att ge en introduktion till programmet och göra de studerande förtrogna med programmets upplägg och inriktning. Vidare syftar kursen till att introducera och problematisera viktiga teorier och begrepp som återkommande används i programmets kurser och projekt, samt att utveckla förståelse för ett vetenskapligt förhållningssätt som är adekvat för avancerad nivå.

Läs all information om kursen 'Introduktion till strategisk fysisk planering' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Planeringsteori, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
Kursens syfte är att studenterna ska uppnå en fördjupad kunskap om planeringens teori och historia samt om grundläggande planeringsteoretiska problem. Kursen syftar även till att studenterna ska kunna reflektera över hur planeringsteoretiska kunskaper förhåller sig till planeringens praktik.

Läs all information om kursen 'Planeringsteori' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Kvalitativa metoder, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
Kursens syftar till att fördjupa studenternas kunskaper om kvalitativa metoder tillämpbara i fysisk strategisk planering samt utveckla kunskaper om och färdigheter i vetenskapligt skrivande. Vidare är syftet att studenterna ska tillämpa metoder användbara i fysisk planering och utforma ett upplägg för ett mindre vetenskapligt arbete, en s.k. forskningsdesign.

Läs all information om kursen 'Kvalitativa metoder' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser vårterminen 2014

Obligatoriska kurser

Ledning och organisation, 15 hp, avancerad nivå.
 
Syftet är att introducera studenten till projekt som arbetsform och organisationsformer utifrån teoretiska modeller samt utveckla fördjupade kunskaper om praktisk tillämpning av projektledning.

Läs all information om kursen 'Ledning och organisation' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Framtidsbilder, 15 hp, avancerad nivå.
 
Kursen syftar till att fördjupa kunskaper om de tekniker, metoder och vetenskapliga förhållningssätt som tillämpas i arbetet med att formulera mål och visioner inom planeringen. Vidare syftar kursen till att utveckla en kunskap och en färdighet som möjliggör att kunna kritiskt granska detta arbete utifrån hur olika aktörer som experter, politiker, medborgare och kommersiella aktörer påverkar processen.

Läs all information om kursen 'Framtidsbilder' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Valbara kurser

Stad i förvandling, 15 hp, avancerad nivå.
 
Kursens syfte är att ge fördjupad kunskap om förändringar i städers strukturer och belysa sambandet mellan stadstypologi, stadsfunktioner och gestaltningen av byggnader, kvarter och stadsrum. Kursen syftar också till ge fördjupad kunskap i begrepp och teorier om stadsrummets socio-spatiala och funktionella dimensioner.

Läs all information om kursen 'Stad i förvandling' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser höstterminen 2014

Obligatoriska kurser

Internationella perspektiv, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
Kursens syfte är att studera och vidga perspektiven på planering på olika nivåer i andra länder, främst inom EU. Vidare är syftet att studera hur policyutveckling inom internationell planering (främst European Spatial Development Perspective och EU:s Territorial Agenda) påverkar utvecklingen av planering i olika länder och härmed även svensk planering. Ytterligare ett syfte är att problematisera hur olika internationella planeringsidéer tas emot i nationella, regionala och lokala miljöer och skapa förståelse för att planering är kontingent, d v s beroende av juridisk, administrativ, politisk och kulturell kontext.

Läs all information om kursen 'Internationella perspektiv' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Peri-urban planering, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
Kursen syftar till att introducera studenterna till planeringsproblem som förekommer i olika slags gränsland.

Läs all information om kursen 'Peri-urban planering' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Projektarbete i strategisk fysisk planering, 15 hp, avancerad nivå.
 
Kursens syfte är att ge de studerande en möjlighet att i praktiken tillämpa de kunskaper om strategisk planering som förvärvats under programmet. Här visar de studerande sin förmåga att praktisera strategisk planering och att tillämpa sådana färdigheter som är relevanta för det projekt som valts. Vidare är syftet att det valda planeringsprojektet skall utföras i samarbete med tilltänkta avnämare till utbildningen.

Läs all information om kursen 'Projektarbete i strategisk fysisk planering' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser vårterminen 2015

Obligatoriska kurser

Masterarbete i fysisk planering, 30 hp, avancerad nivå.
 
Kursens syfte är att studenten ska i ett självständigt examensarbete visa väsentligt fördjupade kunskaper och färdigheter inom ämnesområdet för fysisk planering med tydlig förankring i aktuell forskning och beprövad erfarenhet. Examensarbetet skall bidrag med nykunskap inom ämnesområdet.

Läs all information om kursen 'Masterarbete i fysisk planering' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Skriftliga arbeten

Programmet avslutas med ett skriftligt examensarbete motsvarande 30 hp.

Internationellt innehåll


Studenter på programmet uppmuntras att studera en termin utomlands.

Utomlandsstudierna kan antingen bedrivas vid något av våra partneruniversitet eller vid andra lämpliga universitet.


Läs om utlandsstudier

Jobbprofiler

Att vara fysisk planerare på masternivå innebär att medverka i och att leda processer där såväl analytisk, kreativ och kommunikativ förmåga är värdefulla. Du arbetar med den fysiska planeringen inom eller i relation till de politiskt styrda organisationerna. Du kan t ex arbeta inom kommunernas planerings-, stadsbyggnads- eller miljökontor, på länsstyrelsernas samhällsbyggnads- och miljöfunktioner, inom statliga centrala myndigheter och på privata företag som arbetar med fysisk planering. Arbetet är omväxlande och du får som generalist tillfälle att arbeta i projekt med många inblandade aktörer. Dessa kan vara politiker, medborgare och föreningar såväl som exploatörer och specialister av olika slag. Arbetsmarknaden för fysiska planerare är mycket god. Oavsett läget i byggkonjunkturerna behövs planering. Ett generationsskifte pågår eftersom många planerare inom de närmaste 15 åren kommer att gå i pension.

Fortsatta studier

Student med examen från programmet kan generellt söka vidare utbildning på forskarnivå inom huvudområdet fysisk planering.

Programråd

Programmet har ett programråd som har till uppgift att säkerställa utbildningens användbarhet på och för arbetsmarknaden.

Programrådet består av studenter, alumn, extern representant samt lärare och huvudområdesföreträdare.

Programrådet sammanträder 4 gånger per år.

Kontaktperson för programrådet är: professor Abdellah Abarkan

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programtid

2013 vecka 36 till
2015 vecka 23

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Språk

Undervisningen ges huvudsakligen på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma.

Nivå

Avancerad nivå

Huvudområde

Fysisk planering

Utbildningsplan

Programansvarig

Antal platser

25

Examination

Examen

Utbildningen leder fram till en examen på avancerad nivå med benämningen
Teknologie masterexamen.
Huvudområde: Fysisk planering.
Motsvarande benämning på engelska är
Master of Science (120 credits)
Main field of study: Spatial Planning.

Bedömning och examination

Bedömning och examination varierar mellan olika kurser i programmet. Se information för respektive kurs i programmet.

Programutvärderingar

Programmet utvärderas årligen av studenterna.

Studenternas synpunkter på utbildningen används för att förbättra moment i programmet.

Alumni

Programmet är nytt och har därför inga alumni ännu.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programtid

2013 vecka 36 till
2015 vecka 23

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Språk

Undervisningen ges huvudsakligen på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma.

Nivå

Avancerad nivå

Huvudområde

Fysisk planering

Utbildningsplan

Programansvarig

Antal platser

25

 

Prata med oss

Kontakta studievägledare

För övergripande frågor om studier på BTH, kontakta våra centrala Studie- och Karriärvägledare.

Share Dela