Master­program i fysisk planering med inriktning mot urban design i Kina och Europa

120 högskolepoäng (start ht-12)
Detta är programmet för dig som vill forma stadsmiljö för människor i en tid av ökad mångfald och rörlighet. Undervisningsspråk är engelska och du vistas växelvis i Kina och Europa. Detta ger dej en vidgad referensram och ökad kulturell förståelse. Du har redan utbildning i design från fysisk planering, arkitektskola/landskapsarkitektskola och strävar nu att fördjupa dina kunskaper om stadsrummen – vardagsmiljöer och representativa platser.

Översikt

Profil - innehåll

Utbildningen i Urban Design ger kunskaper i att arbeta med komplexa planerings- och formgivningsuppdrag i samspel med beslutsfattare och medborgare. Utbildningens fokus riktas mot gestaltningen av de offentliga rummen - stråk, torg, handelsplatser och parker. Undervisningsspråk är engelska och utbildningen bedrivs växelvis i Europa och Kina, genom samarbete med NJFU College of Landscape Architecture, för att ge dej tillgång till erfarenheter av olika samhälleliga och kulturella referenser. Du får en kritisk analytisk förmåga att analysera komplexa offentliga stadsmiljöer och kunskaper om estetiska bedömningar, normer och värderingar centrala för en gestaltning av det offentliga rummet. Dessa kunskaper och färdigheter omsätter du i gestaltande projekt.
Lärare från NJFU respektive BTH kommer under studietiden växelvis att vara verksamma som gästlärare vid det lärosäte där utbildningen för tillfället bedrivs. Programmet ges på engelska för studenter från hela världen. Undervisning och handledning prioriteras, studenter och personal har nära kontakt i en informell atmosfär under utbildningstiden. Förutom kvalificerade lärare och professorer möter du som student internationella gästföreläsare och personer som är yrkesverksamma inom formgivning, arkitektur och stadsplanering. Detta innebär att kopplingarna är goda till både praktisk verksamhet och till den senaste forskningen. Du kan förvärva behörighet att fortsätta som forskarstuderande inom ditt huvudområde.

Examen


Utbildningen leder fram till en examen på avancerad nivå, med benämningen
Teknologie masterexamen
Huvudområde: Fysisk planering
Motsvarande benämning på engelska är
Master of Science (120 credits)
Main field of study: Spatial Planning.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programtid

2012 vecka 36 till
2014 vecka 22

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Språk

Undervisningen ges på engelska.

Nivå

Avancerad nivå

Huvudområde

Fysisk planering

Utbildningsplan

Programansvarig

Antal platser

15

Antagning

Förkunskapskrav

För tillträde till utbildningsprogrammet krävs akademisk examen på grundnivå om minst 180 högskolepoäng med minst 90 högskolepoäng inom fysisk planering, landskapsplanering, arkitektur, samhällsplanering eller kulturgeografi, samt Engelska B.

Läs mer om grundläggande behörighet på avancerad nivå.

Urval

Urval av studenter från NJFU administreras av College of Landscape Architecture, Forestry University i Nanjing,China.För sökande via högskoleverket i Sverige baseras urvalet på relevant ämnesbakgrund, kunskaper i engelska samt kunskaper i form.
URVALSGRUND
 • Högskolebetyg
 • Meritförteckning (Curriculum Vitae) utvisande kunskaper i form och engelska språket.
PRECISERING AV URVALSGRUND
Rangordning av de sökande kommer att baseras på den relativa kvalificeringsnivån avseende:
 • Relevans hos examen
 • Akademiskt resultat vid tidigare högskolestudier
 • Formkunskaper
HÖGSTA MERITVÄRDE
Maximalt 8 poäng ges, baserat på följande kriterier:
1. Relevans hos examen:
 • 3 poäng: examen inom fysisk planering, landskapsarkitektur eller arkitektur med inslag av formgivning.
 • 2 poäng: examen inom samhällsplanering eller kulturgeografi.
 • 1 poäng: annan examen
2. Akademiskt resultat vid tidigare högskolestudier:
 • 3 poäng: mycket bra resultat (dvs. ett betydande antal kurser med betyg väl över genomsnittet - t.ex. ’first class’ eller ’pass with distinction’)
 • 2 poäng: bra resultat (dvs. ett betydande antal kurser med betyg över genomsnittet - t.ex. ’second class upper division’ eller ’pass with credit’)
 • 1 poäng: godkänt eller tillräckligt resultat (dvs. ett betydande antal kurser med betyg på genomsnittet eller under - t.ex. ’second class lower division’ eller ’pass’)
3. Formgivningskunskaper
 • 2 poäng: kunskaper i urban design, fysisk planering, landskapsplanering, arkitektur
 • 1 poäng: kunskaper i annan formgivning
ARBETSMETOD
Ansökningar som accepterats för granskning baserad på de grundläggande förkunskapskraven för programmet kommer att rangordnas enligt ovan av programmets antagningskommitté, bestående av lärare vid programmet

Antagningsprocedur

Läs mer om antagningsproceduren.

Tillgodoräknande av tidigare studier och utlandsstudier

Student som antagits till programmet och som tidigare läst någon kurs, som motsvarar en kurs inom programmet, kan ansöka om att få kursen tillgodoräknad. Om det är möjligt erbjuds studenten att genomgå en alternativ kurs. Vid studier utomlands under tiden programmet pågår kan en större del (vanligtvis en hel termin) tillgodoräknas. I detta fall ges ett förhandsbesked om tillgodoräknandet via s k Learning agreement.

Läs mer om studier utomlands

Praktisk information

Praktisk information hittas under 'Vill studera'.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programtid

2012 vecka 36 till
2014 vecka 22

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Språk

Undervisningen ges på engelska.

Nivå

Avancerad nivå

Huvudområde

Fysisk planering

Utbildningsplan

Programansvarig

Antal platser

15

Lärandemål

Profil - innehåll

Utbildningen i Urban Design ger kunskaper i att arbeta med komplexa planerings- och formgivningsuppdrag i samspel med beslutsfattare och medborgare. Utbildningens fokus riktas mot gestaltningen av de offentliga rummen - stråk, torg, handelsplatser och parker. Undervisningsspråk är engelska och utbildningen bedrivs växelvis i Europa och Kina, genom samarbete med NJFU College of Landscape Architecture, för att ge dej tillgång till erfarenheter av olika samhälleliga och kulturella referenser. Du får en kritisk analytisk förmåga att analysera komplexa offentliga stadsmiljöer och kunskaper om estetiska bedömningar, normer och värderingar centrala för en gestaltning av det offentliga rummet. Dessa kunskaper och färdigheter omsätter du i gestaltande projekt.
Lärare från NJFU respektive BTH kommer under studietiden växelvis att vara verksamma som gästlärare vid det lärosäte där utbildningen för tillfället bedrivs. Programmet ges på engelska för studenter från hela världen. Undervisning och handledning prioriteras, studenter och personal har nära kontakt i en informell atmosfär under utbildningstiden. Förutom kvalificerade lärare och professorer möter du som student internationella gästföreläsare och personer som är yrkesverksamma inom formgivning, arkitektur och stadsplanering. Detta innebär att kopplingarna är goda till både praktisk verksamhet och till den senaste forskningen. Du kan förvärva behörighet att fortsätta som forskarstuderande inom ditt huvudområde.

Lärandemål

Utöver de nationellt reglerade målen, gäller följande mål för utbildningen.
För masterexamen i urban design skall studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att kunna arbeta självständigt inom professionen.

Kunskaper och förståelse
förståelse av den vetenskapliga grunden för urban design samt kunskap om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete,

visa fördjupad kunskap om och förståelse av stadsbyggnadsteori och de offentliga rummens historia.

visa fördjupad kunskap om och förståelse för de intressen och de aktörer som verkar i staden och hur dessa relaterar till varandra samt påverkar stadsutveckling och planering.

Färdighet och förmåga
För masterexamen i urban design skall studenten

visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap från relevanta områden för att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser relaterade till planering och gestaltning av den fysiska miljön.

kunna utveckla adekvata planförslag till offentlig miljö både i detaljerad och övergripande skala och kritiskt kunna utvärdera dem.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För masterexamen i urban design skall studenten

visa insikt om interaktionen mellan allmänna och privata intressen och deras inverkan på stadsbyggande och planering.

visa förmåga att göra bedömningar rörande människans förhållande till och nyttjande av den fysiska miljön med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga, ekonomiska, estetiska, miljömässiga och etiska aspekter samt kunna göra avvägningar mellan olika aspekter,

visa insikt om hur inflytandefrågor, medborgardeltagande och sociala rörelser påverkar stadsutveckling och planeringsprocesser.

visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap, och att fortlöpande utveckla sin kompetens.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programtid

2012 vecka 36 till
2014 vecka 22

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Språk

Undervisningen ges på engelska.

Nivå

Avancerad nivå

Huvudområde

Fysisk planering

Utbildningsplan

Programansvarig

Antal platser

15

Upplägg

Upplägg av utbildningen

Utbildningen ska ge kunskaper i att arbeta med komplexa planerings- och formgivningsuppdrag i samspel med beslutsfattare och medborgare. Undervisningsspråk är engelska och utbildningen bedrivs växelvis i Europa och Kina, genom samarbete med Nanjing Forestry University (NJFU), College of Landscape Architecture. Efter genomgången utbildning skall studenten ha förvärvat kunskaper och färdigheter i form av en kritisk analytisk förmåga att analysera komplexa offentliga stadsmiljöer. Studenten skall även ha inhämtat kunskaper om estetiska bedömningar, normer och värderingar centrala för en gestaltning av det offentliga rummet. Dessa kunskaper och färdigheter skall studenten förmå att självständigt omsätta i gestaltande projekt. Utbildningens fokus riktas mot gestaltningen av det offentliga rummet - parker, torg, handelsplatser, vardagsmiljöer och representativa platser. Utbildningen bedrivs växelvis i Sverige/Europa och Kina med syftet att ge studenterna tillgång till och erfarenheter av olika samhälleliga och kulturella referenser. Utbildningen skall ge studenten möjlighet till ett vidgat flerkulturellt referenssystem, samlat kring de två lärosätenas gemensamma fokusering på det offentliga rummet. Pendlingen mellan två lärosäten med olika kulturella och samhälleliga referenssystem ger studenter kunskaper och färdigheter som möjliggör att en traditionell problematik kring det offentliga rummets funktion och utformning kan angripas utifrån nya utgångspunkter. Hälften av studenterna till mastersprogrammet rekryteras via Blekinge Tekniska Högskola (BTH); hälften rekryteras via Nanjing Forestry University (NJFU). Fördelningen kan förändras beroende på söktryck.
Lärare från NJFU respektive BTH kommer under studietiden växelvis att vara verksamma som gästlärare vid det lärosäte där utbildningen för tillfället bedrivs.
Utbildningen ger studenten möjlighet att integrera traditionellt akademiska analytiska färdigheter med gestaltande färdigheter. Mer teoretiska kurser varvas med, alternativt löper parallellt med praktiska gestaltande uppgifter och projekt. Varje termin inleds med en bred introduktionskurs med betydande inslag av humanistiska och samhällsvetenskapliga inslag som förbereder studenten för arbetet i en ny kulturell och samhällelig kontext. Rörelsen mellan lärosäten och miljöer ger möjlighet för studenten att undersöka och erhålla kunskaper om den dynamik som uppstår i ett kulturmöte. Varje termin innehåller mindre och större projekt där studenter från de båda lärosätena blandas och gemensamt bearbetar projekten. Den gestaltande förmågan och färdigheter i gestaltande tekniker ges fortlöpande genom kursen via övningar under handledning.
Utbildningsprogrammets mål uppnås genom de kurser som ingår i examen. Bedömning och examination sker på kursnivå och detaljer rörande examination och betygssättning finns i respektive kursplan. Samtliga kurser är obligatoriska men inom respektive projektarbete förekommer valbara projekt. Under utbildningens gång utvärderas varje kurs, och kursutvärderingarna ligger till grund för fortsatt utvecklingsarbete.

OBS! Lägg märke till att det är kursens starttermin som anges i tabellen nedan. Se varje kurs för att se kursens faktiska utsträckning i tiden.
 

Kurser höstterminen 2012

Obligatoriska kurser

Introduktion Urban design, 3 hp, avancerad nivå.
 
Kursens syfte är att ge studenten möjlighet att utveckla en fördjupad förståelse för begreppet plats, platsens betydelse för det urbana livet och den enskilda platsens relation till och betydelse för staden i vidare bemärkelse. Kursen introducerar ett arkitektoniskt gestaltande såväl som ett samhällsvetenskapligtperspektiv på begreppet plats.

Läs all information om kursen 'Introduktion Urban design' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Urban Design 1, Livet i det offentliga rummet, 15 hp, avancerad nivå.
 
Kursens syfte är att ge studenten möjlighet att utveckla en fördjupad förståelse för stadsbyggnadsproblem i en stor stad på i huvudsak två nivåer: stadsdelsnivå och stadsrumsnivå. Kursen ger studenten möjlighet att utveckla en fördjupad färdighet i att framställa planförslag. Kursen syftar till att utveckla iakttagelseförmåga och analys samtidigt som formgivning och materialkunskap tränas.

Läs all information om kursen 'Urban Design 1, Livet i det offentliga rummet' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Designteori och kreativitet, 4 hp, avancerad nivå.
 
Kursens syfte är att ge studenten möjlighet att
utveckla en fördjupad förståelse för förhållandet
mellan teori och praktik inom designdisciplinen.
Den ska lära studenten vissa generella
designstrategier för att snabbt framställa lösningar
på problem i den fysiska stadsmiljön.

Läs all information om kursen 'Designteori och kreativitet' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Urbanteoretiska perspektiv, 4 hp, avancerad nivå.
 
Kursens syfte är att introducera urbanteoretiska perspektiv som synliggör forskningens syn på de olika krafter och de aktörer som påverkar, formar och verkar i stadsrummet. Studenten erbjuds möjlighet att utveckla en förståelse för hur dessa krafter och aktörer påverkar det rum som planeraren och arkitekten verkar i. Perspektivet är mångvetenskapligt. Syftet är att ge studenten tillfälle att utifrån kursens presentation av teorier, perspektiv och infallsvinklar självständigt söka teoretiska utgångspunkter till de undersökande moment som ingår i programmets designuppgifter.

Läs all information om kursen 'Urbanteoretiska perspektiv' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Konst, arkitektur och stadsbyggnad i ett europeiskt perspektiv, 4 hp, avancerad nivå.
 
Studenten ska genom kursen få en fördjupad kännedom om det europeiska kulturarvet som det kommer till uttryck i konst, arkitektur och stadsbyggnad. Förståelse eftersträvas för sambanden med övrig kultur och samhällsutveckling. Kursens syfte är därmed att ge inblick i olika europeiska uppfattningar om stadens identitet.

Läs all information om kursen 'Konst, arkitektur och stadsbyggnad i ett europeiskt perspektiv' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser vårterminen 2013

Obligatoriska kurser

Den hållbara stadens problem, 10 hp, avancerad nivå.
 
Kursens syfte är att ge studenten möjligheten att utveckla förståelse för hållbarhets aspekter och processer med fokus på sociala förutsättningar. Studenten bereds möjlighet att med utgångspunkt och erfarenheterna från arbetet med hållbarhet på lokal nivå utveckla kunskap, metoder och riktlinjer som kan tillämpas i planering och byggande av hållbara stadsmiljöer.

Läs all information om kursen 'Den hållbara stadens problem' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Forskningsmetodik, 5 hp, avancerad nivå.
 
Kursens syfte är att förbereda studenten för arbetet med examensarbetet (masteruppsats). Fokus riktas mot problemformulering, utredning och analys i skriftlig form som utgör ett vetenskapligt förhållningssätt i ett examensarbete.

Läs all information om kursen 'Forskningsmetodik' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser vårterminen 2014

Obligatoriska kurser

Masterarbete i Fysisk planering med inriktning mot urban design i Kina och Europa, 30 hp, avancerad nivå.
 
Kursens syfte är att studenterna skall visa sin förmåga att tillämpa de kunskaper och
färdigheter som förvärvats under studietiden
genom att självständigt behandla en komplex
planerings- eller utredningsuppgift.

Läs all information om kursen 'Masterarbete i Fysisk planering med inriktning mot urban design i Kina och Europa' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Skriftliga arbeten

Programmet avslutas med ett skriftligt/designrelaterat examensarbete motsvarande 30 hp.

Internationellt innehåll

Som ett obligatoriskt moment i programmet ingår att studenten studerar ¾ läsår i Kina.

Läs om utlandsstudier

Jobbprofiler

Examinerade från programmet kan arbeta med Urban Design på privata företag inom arkitekt- och byggkonsultbranschen, på kommunala förvaltningar inom planering och teknik.
Utbildningen är särskilt intressant för studenter som vill arbeta med projekt i andra länder.

Fortsatta studier

Student med examen från programmet kan generellt söka vidare utbildning på forskarnivå inom huvudområdet Fysisk planering.


Programråd

Programmet har ett programråd som har till uppgift att säkerställa utbildningens kvalitet.

Programrådet består av studenter, alumn, extern representant samt lärare och huvudområdesföreträdare.

Programrådet sammanträder två gånger per år.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programtid

2012 vecka 36 till
2014 vecka 22

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Språk

Undervisningen ges på engelska.

Nivå

Avancerad nivå

Huvudområde

Fysisk planering

Utbildningsplan

Programansvarig

Antal platser

15

Examination

Examen


Utbildningen leder fram till en examen på avancerad nivå, med benämningen
Teknologie masterexamen
Huvudområde: Fysisk planering
Motsvarande benämning på engelska är
Master of Science (120 credits)
Main field of study: Spatial Planning.

Bedömning och examination

Bedömning och examination varierar mellan olika kurser i programmet. Se information för respektive kurs i programmet.

Programutvärderingar

Programmet utvärderas sedan 2009 terminsvis av studenterna.
Studenternas synpunkter på utbildningen används för att förbättra moment i programmet.

Alumni

Programmet är nytt och har därför inga alumni ännu. Inom det näraliggande programmet Fysisk planering finns ungefär 300 utexaminerade 1994-2009.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programtid

2012 vecka 36 till
2014 vecka 22

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Språk

Undervisningen ges på engelska.

Nivå

Avancerad nivå

Huvudområde

Fysisk planering

Utbildningsplan

Programansvarig

Antal platser

15

 

Prata med oss

Kontakta studievägledare

För övergripande frågor om studier på BTH, kontakta våra centrala Studie- och Karriärvägledare.

Share Dela