Fysisk planering

180 högskolepoäng (start ht-11)

Översikt

Profil - innehåll

Utgångspunkter för planering är naturen, människors fysiska och sociala behov, samhällets organisation och hushållning med resurser, lagregleringen av miljön samt de kulturella och estetiska värdena i vår byggda och obebyggda miljö.

Undervisningen i planering är projektinriktad och i konkreta planeringsuppgifter tränas din kreativa och analytiska förmåga att hantera komplexa planeringsproblem. Du utarbetar förslag på passande innehåll, utformning och gestaltning samt juridisk reglering av den fysiska miljön. Planeringsprojekten utförs både för hela eller delar av en kommun och för staden och dess olika delar som kvartersnivå, stadsdel och del av eller hela staden. Planering för förändring av den befintliga miljön genom nybyggnad, förnyelse eller bevarande varvas med mer teoretiska studier i planeringsteori- och metodik, juridik, samhällskunskap samt skiss- och analysmetoder.

Dataverktyget används i planeringen för analyser och beräkningar av planeringsförutsättningar samt för produktion och redovisning av planer och rapporter. Kunskap om kartor är viktigt för förståelsen av befintlig miljö och för presentation av förändringar. GIS-verktyget används för analys och produktion av planer.

Gestaltningsförmåga och att kunna uttrycka och kommunicera sina förslag till förändring med illustrationer, i tal och i skrift är viktiga färdigheter för en fysisk planerare. Detta tränar du till exempel med övningar i teckning, målning, modellering och ritteknik och modellbygge för hand eller med datorverktyget. Din kommunikativa förmåga tränas bland i annat i seminarier, rollspel samt vid samtliga redovisningar av utbildningens projekt.

Planering med hänsyn till miljö och klimat kräver bred kunskap som byggs upp av kurser i mark och miljö, miljökonsekvensbedömning och samhällets försörjningssystem. Även människans behov och krav på samhället för att det ska vara en god och demokratisk livsmiljö är grundförutsättningar som behandlas i olika kurser. I landskaps- och bebyggelsehistoria ges kunskap om de kulturella värdena i vår miljö.

Utbildningen baseras på vetenskaplig grund. Professorer, forskarutbildade lärare och doktorander medverkar aktivt i hela utbildningen från första året. Studiebesök och studieresor ingår i alla årskurser och där får du möjlighet att studera landskaps- och stadsmiljöer. Du får även insikt och perspektiv på planeringsfrågorna i olika delar av Sverige men även utomlands.

Studentutbyte har etablerats med utländska planerarutbildningar i ett dussintal europeiska länder och med Kina. Många studenter väljer att studera en termin utomlands.

Examen

Utbildningen leder fram till en examen på grundnivå med benämningen:
Teknologie kandidatexamen
Huvudområde: Fysisk planering.
Motsvarande benämning på engelska är
Bachelor of Science
Main field of study: Spatial planning

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programtid

2011 vecka 35 till
2014 vecka 22

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Språk

Undervisningen ges huvudsakligen på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma.

Nivå

Grundnivå

Huvudområde

Fysisk planering

Utbildningsplan

Programansvarig

Länkar

Antal platser

65

Antagning

Förkunskapskrav

För tillträde till utbildningsprogrammet gäller Områdesbehörighet 3: Matematik C, Samhällskunskap A.

Läs mer om grundläggande behörighet.

Urval

Vid fler behöriga sökande än antal tillgängliga platser, till aktuell programstart, görs ett urval. Detta går till på följande sätt:
Alla behöriga sökande placeras i en eller flera urvalsgrupper parallellt och deltar då i urvalet inom respektive grupp.
Betygsurval:
BG - jämförelsetal i 20-skalan
Slutbetyg från gymnasieskolans program, avgångsbetyg från gymnasieskolans linje, komvux, utländska betyg och samlat betygsdokument.
BF - omdöme
Folkhögskola, med intyg om allmän/grundläggande behörighet och studieomdöme Fördelningen av platser mellan de två betygsgrupperna görs i proportion till antalet sökande i varje grupp.
SA - sent anmälda
Denna urvalsgrupp är till för sena anmälningar. Sökande som inkommer med en sen anmälan placeras i denna urvalsgrupp och tilldelas meritvärde efter ankomstdag.
Provurval:
HP - högskoleprov
I provurvalet HP deltar alla behöriga sökande med giltigt högskoleprov. Lägsta godkända resultat för att delta i provurvalet är 0,1 poäng.
Övriga sökande:
ÖS Sökande som uppfyller kravet på behörighet, men saknar meritvärde kan bara antas under förutsättning att samtliga i ovanstående grupper har erbjudits plats.
DA Direktantagning kan ske i särskilda fall genom individuell prövning.
Fördelning av platser:
Vid antagningen till ett utbildningsprogram ska 67 % av platserna fördelas i ett betygsurval och 33 % i ett provurval. Sökande som uppfyller kraven för båda urvalsgrupperna ska ingå i båda.
Behöriga sökande med lika meriter:
Om två eller flera sökande till ett sökalternativ på grund- och avancerad nivå har samma meritvärde ges förtur till underrepresenterat kön. Därefter tillämpas lottning.
För fullständig information om urval se BTH:s antagningsordning

Antagningsprocedur

Läs mer om antagningsproceduren.

Tillgodoräknande av tidigare studier och utlandsstudier

Student som antagits till programmet och som tidigare läst någon kurs, som motsvarar en kurs inom programmet, kan ansöka om att få kursen tillgodoräknad. Om det är möjligt erbjuds studenten att genomgå en alternativ kurs. Vid studier utomlands under tiden programmet pågår kan en större del (vanligtvis en hel termin) tillgodoräknas. I detta fall ges ett förhandsbesked om tillgodoräknandet via s k Learning agreement.

Läs mer om studier utomlands

Praktisk information

Praktisk information hittas under 'Vill studera'.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programtid

2011 vecka 35 till
2014 vecka 22

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Språk

Undervisningen ges huvudsakligen på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma.

Nivå

Grundnivå

Huvudområde

Fysisk planering

Utbildningsplan

Programansvarig

Länkar

Antal platser

65

Lärandemål

Profil - innehåll

Utgångspunkter för planering är naturen, människors fysiska och sociala behov, samhällets organisation och hushållning med resurser, lagregleringen av miljön samt de kulturella och estetiska värdena i vår byggda och obebyggda miljö.

Undervisningen i planering är projektinriktad och i konkreta planeringsuppgifter tränas din kreativa och analytiska förmåga att hantera komplexa planeringsproblem. Du utarbetar förslag på passande innehåll, utformning och gestaltning samt juridisk reglering av den fysiska miljön. Planeringsprojekten utförs både för hela eller delar av en kommun och för staden och dess olika delar som kvartersnivå, stadsdel och del av eller hela staden. Planering för förändring av den befintliga miljön genom nybyggnad, förnyelse eller bevarande varvas med mer teoretiska studier i planeringsteori- och metodik, juridik, samhällskunskap samt skiss- och analysmetoder.

Dataverktyget används i planeringen för analyser och beräkningar av planeringsförutsättningar samt för produktion och redovisning av planer och rapporter. Kunskap om kartor är viktigt för förståelsen av befintlig miljö och för presentation av förändringar. GIS-verktyget används för analys och produktion av planer.

Gestaltningsförmåga och att kunna uttrycka och kommunicera sina förslag till förändring med illustrationer, i tal och i skrift är viktiga färdigheter för en fysisk planerare. Detta tränar du till exempel med övningar i teckning, målning, modellering och ritteknik och modellbygge för hand eller med datorverktyget. Din kommunikativa förmåga tränas bland i annat i seminarier, rollspel samt vid samtliga redovisningar av utbildningens projekt.

Planering med hänsyn till miljö och klimat kräver bred kunskap som byggs upp av kurser i mark och miljö, miljökonsekvensbedömning och samhällets försörjningssystem. Även människans behov och krav på samhället för att det ska vara en god och demokratisk livsmiljö är grundförutsättningar som behandlas i olika kurser. I landskaps- och bebyggelsehistoria ges kunskap om de kulturella värdena i vår miljö.

Utbildningen baseras på vetenskaplig grund. Professorer, forskarutbildade lärare och doktorander medverkar aktivt i hela utbildningen från första året. Studiebesök och studieresor ingår i alla årskurser och där får du möjlighet att studera landskaps- och stadsmiljöer. Du får även insikt och perspektiv på planeringsfrågorna i olika delar av Sverige men även utomlands.

Studentutbyte har etablerats med utländska planerarutbildningar i ett dussintal europeiska länder och med Kina. Många studenter väljer att studera en termin utomlands.

Lärandemål

Utöver de nationellt reglerade målen, vilka återfinns i avsnitt 8, gäller följande mål för utbildningen:
Efter genomförd utbildning skall studenten:
kunna redovisa och använda sådan grundläggande kunskap och förmåga som krävs för att kunna arbeta med fysisk planering i eller med en politiskt styrd organisation genom tillämpning av gällande lagstiftning för plan-, miljö- och byggprocessen.

kunna redovisa bred kunskap inom vetenskapliga områden som rör människans relation till den naturliga och byggda fysiska miljön samt visa förståelse av områdets vetenskapliga grund.

visa förståelse för olika värderingar i samhället av den fysiska miljön och ha kunskap om deras bakgrund.

kunna kritiskt och systematiskt integrera kunskap från relevanta kunskapsområden för att analysera, bedöma och hantera planeringsproblem, identifiera möjligheter och gestalta förslag till rumsliga och administrativa lösningar.

kunna i samverkan och genom kommunikation med många olika aktörer i samhället medverka till att föra planeringsprojekt för förändring av den fysiska miljön från idé till förverkligande.

kunna göra bedömningar och avvägningar rörande människans förhållande till och nyttjande av den fysiska miljön med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga, ekonomiska, juridiska, estetiska och etiska aspekter samt hur dessa samverkar för en hållbar utveckling.

visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap, att fortlöpande utveckla sin kompetens och därmed bidra till utveckling av yrke och planeringsverksamhet.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programtid

2011 vecka 35 till
2014 vecka 22

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Språk

Undervisningen ges huvudsakligen på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma.

Nivå

Grundnivå

Huvudområde

Fysisk planering

Utbildningsplan

Programansvarig

Länkar

Antal platser

65

Upplägg

Upplägg av utbildningen

Utbildningsprogrammets mål uppnås i de olika kurser som ingår i examen. Bedömning och examination görs på kursnivå och detaljer rörande examination och betygssättning finns i respektive kursplan. Under utbildningens gång utvärderas varje kurs, och kursutvärderingarna ligger till grund för fortsatt utvecklingsarbete.

OBS! Lägg märke till att det är kursens starttermin som anges i tabellen nedan. Se varje kurs för att se kursens faktiska utsträckning i tiden.
 

Kurser höstterminen 2011

Obligatoriska kurser

Planering: Introduktion, 9 hp, grundnivå.
 
Att hos studenten introducera grundläggande kunskap om planeraryrket, planering och den fysiska samhällsplaneringens objekt och problem samt dess grundläggande begrepp och verktyg.

Läs all information om kursen 'Planering: Introduktion' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Planeringens väsen, 3 hp, grundnivå.
 
Syftet med kursen är att studenten skall ges tillfälle att på en grundläggande nivå förstå den västerländska planeringens historiska kontext och framväxt. Samt kunna identifiera olika planeringsdoktriner med avseende på grundläggande karakteristik och den kunskaps- och vetenskapssyn som präglat densamma. Ett övergripande syfte är att studenterna skall ges möjlighet att uppfatta, identifiera och förstå hur olika planeringsideal avlöst varandra och hur förändring av ideal kan diskuteras i en samhällelig kontext.

Läs all information om kursen 'Planeringens väsen' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Kartografi & digitala ritverktyg, 3 hp, grundnivå.
 
Kursens syfte är att ge en introduktion till kartografin och att låta den studerande utveckla kunskaper om grundläggande kartografiska begrepp och principer. Vidare är syftet att introducera och träna datorstödda rit- och analysverktyg .

Läs all information om kursen 'Kartografi & digitala ritverktyg' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Geografiska informationssystem (GIS), 6 hp, grundnivå.
 
Kursen syftar till att låta studenten utveckla grundläggande kunskap om teknik för insamling, lagring, bearbetning, analys och presentation av geografisk information samt dess tillämpning inom fysisk planering.

Läs all information om kursen 'Geografiska informationssystem (GIS)' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Planering översiktlig nivå (åk1), 9 hp, grundnivå.
 
Kursens syfte är att hos studenten utveckla grundläggande förståelse för strategiska planfrågor och kunskaper om olika planeringsfaktorer inom den översiktliga planeringen samt tillämpa dessa i utformningen av ett konkret planförslag på kommunal nivå. Grundläggande kunskaper skall också utvecklas om gällande lagstiftning, kommunal organisation, inventerings- och analysmetoder, planprocessen samt olika parters roller i denna process.

Läs all information om kursen 'Planering översiktlig nivå (åk1)' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser vårterminen 2012

Obligatoriska kurser

Planering grannskap, 9 hp, grundnivå.
 
Kursens syfte är att hos studenten utveckla grundläggande kunskap om människors samtida anspråk och krav på den byggda miljön genom tillämpning av verktyg och metoder för inventering och analys av befintliga stadsdelar. Syftet är också att utveckla en grundläggande förmåga att självständigt utarbeta förslag till utformning av en stadsdel och ett stadskvarter.

Läs all information om kursen 'Planering grannskap' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Stadsbyggnadshistoria, 3 hp, grundnivå.
 
I kursen tränas följande generella förmågor:
  • Förmåga att kritisk granska och värdera den fysiska planeringen från teoretiska utgångspunkter.
  • Förmåga att analysera och granska samhällelig planeringsproblematik med en vetenskaplig begreppsapparat.
  • Förmåga att kommunicera abstrakta teoretiska begrepp inom ett professionsfält.


Läs all information om kursen 'Stadsbyggnadshistoria' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Boende, 6 hp, grundnivå.
 
Kursens syfte är att hos studenten utveckla grundläggande praktiska kunskaper i fysisk planering, med utgångspunkt från olika planeringsdoktriner genom att planera ett område för bostäder samt träna presentationstekniker för framställning av bebyggelseprojekt.

Läs all information om kursen 'Boende' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Introduktion till miljökonsekvensbedömning, 3 hp, grundnivå.
 
Kursens syfte är att hos studenten utveckla grundläggande kunskap om miljökonsekvensbedömning (MKB).

Läs all information om kursen 'Introduktion till miljökonsekvensbedömning' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Planering, Detaljplaneprocessen, grundläggande nivå, 6 hp, grundnivå.
 
Kursen syftar till att ge studenten grundläggande kunskap om detaljplaneinstrumentet och processen med att ta fram en detaljplan samt om det svenska planeringssystemet för fysisk planering.

Läs all information om kursen 'Planering, Detaljplaneprocessen, grundläggande nivå' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Plangenomförande och markexploatering, 3 hp, grundnivå.
 
Att till studenten ge grundläggande kunskap om genomförande av detaljplaner samt förutsättningarna för markexploatering på de områden som är relevanta för samhällsplaneraren och planeringsarkitekten.

Läs all information om kursen 'Plangenomförande och markexploatering' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser höstterminen 2012

Obligatoriska kurser

Naturresurser och landskapsplanering, 12 hp, grundnivå.
 
Kursen syfte är att introducera grundläggande kunskaper om naturlandskap och naturresurser. Vidare syftar kursen till att ge en förståelse för hur människan använt landskapet över tiden och hur planering av landskapet påverkar denna utveckling. Vidare är syftet att introducera och träna olika metoder, verktyg och principer som används i landskapsplanering, samt att reflektera över hur olika landskapssyner påverkar dessa.

Läs all information om kursen 'Naturresurser och landskapsplanering' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Projekt som arbetsform, 3 hp, grundnivå.
 
Kursen syftar till att ge studenten en grundläggande kunskap om projekt som arbetsform.

Läs all information om kursen 'Projekt som arbetsform' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Mobilitet och infrastruktur, 9 hp, grundnivå.
 
Syftet är att studenten utifrån dagens kunskap inom forskning och beprövad erfarenhet ska tillägna sig begrepp, generella planeringsprinciper, metoder för planering av och verktyg för att tillgodose människors rörelse i den fysiska miljön samt trafiksystemens roll och del i den byggda miljön. Särskild fokus läggs på att skapa förutsättningar för och stimulera hållbara färdsätt och samverkan vid lokalisering och utformning av förflyttningsmöjligheter och fysisk miljö.

Läs all information om kursen 'Mobilitet och infrastruktur' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Samhällets försörjningssystem, 6 hp, grundnivå.
 
Kursen förmedlar grundläggande juridiska och tekniska kunskaper om samhällets tekniska försörjningssystem, systemens kretslopp, hushållens nyttjande av systemen och deras miljöpåverkan på olika geografiska nivåer. Systemens relation till byggd miljö och planering, samt systemens roll i planering av nya långsiktigt hållbara bebyggelseområden.

Läs all information om kursen 'Samhällets försörjningssystem' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser vårterminen 2013

Obligatoriska kurser

Kvantitativa och kvalitativa metoder, 9 hp, grundnivå.
 
Syftet med kursen är att ge de studerande möjlighet att utveckla kunskaper om kvantitativa och kvalitativa metoder, samt vetenskapligt skrivande och informationssökning. Vidare är syftet att ge studenterna möjlighet att träna metoder och färdigheter som är användbara i den fysiska planeringen, samt avrapportera och sammanställa resultaten av dessa i en mindre vetenskaplig uppsats.

Läs all information om kursen 'Kvantitativa och kvalitativa metoder' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Planering, Näringsliv och arbetsplatser, 6 hp, grundnivå.
 
Kursens syfte är att ge studenten möjlighet att på en grundläggande nivå utveckla en förståelse för teoretiska och praktiska kunskaper av näringslivets och verksamhetsområdens roll i den fysiska planeringen, inklusive lagstiftningen.

Läs all information om kursen 'Planering, Näringsliv och arbetsplatser' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Urbanteori 1, 4,5 hp, grundnivå.
 
Kursens syfte är att den studerande skall ges möjlighet att på en grundläggande nivå utveckla en förståelse för hur ett urbanteoretiskt perspektiv kan användas för att analysera sociala relationer i staden och därmed bidra till en bearbetning av en planeringsproblematik.

Läs all information om kursen 'Urbanteori 1' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Studieresa Stadsplanering, 1,5 hp, grundnivå.
 
Kursen syftar till att ge studenten vidgad förståelse för stadsplanering och arkitektur i ett utomnordiskt land. Vidare syftar studieresan till att hos studenten utveckla förmåga att reflektera kring stadsplaneringens tekniska, sociala, historiska och estetiska dimensioner.

Läs all information om kursen 'Studieresa Stadsplanering' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Planering för hållbar utveckling, 9 hp, grundnivå.
 
Kursen syftar till att utveckla studenternas kunskaper om hållbarhetsbegreppets olika dimensioner och deras relation till den fysiska planeringen. I kursen ska studenten tillgodogöra sig kunskaper om den fysiska planeringen som verktyg för hållbart samhällsbyggande och dess begränsningar.

Läs all information om kursen 'Planering för hållbar utveckling' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser höstterminen 2013

Obligatoriska kurser

Komplexa stadsbyggnadsprojekt, 9 hp, grundnivå.
 
Kursens syfte är att hos studenten utveckla
kunskaper om komplexa planeringsproblem och
förändringsprocesser som förekommer i en
stad, samt metoder för att behandla dessa i ett
planeringsprojekt.

Läs all information om kursen 'Komplexa stadsbyggnadsprojekt' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Process och medborgardeltagande, 6 hp, grundnivå.
 
Kursens syfte är att studenten ska få en fördjupad kunskap om planprocesser, roller, redskap och regler i teori och praktik som förekommer och utvecklas genom samspelet mellan planförfattare – politiker – medborgare vid genomförandet av medborgardialoger inom planläggningens olika nivåer samt hur medborgarnas delaktighet i de olika processerna kan utvecklas.

Läs all information om kursen 'Process och medborgardeltagande' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Arkitektur och offentliga rum, 9 hp, grundnivå.
 
Kursens syfte är att ge kunskap om arkitekturens roll i det offentliga stadsrummet och belysa sambandet mellan gestaltningen av det enskilda byggnadsverket och gestaltningen av stadsrummet. Kursen syftar också till ge fördjupad kunskap i begrepp och teorier och om det offentliga rummets socio-spatiala dimensioner och interaktioner.

Läs all information om kursen 'Arkitektur och offentliga rum' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Planeringsteori, 6 hp, grundnivå.
 
Kursens syfte är att studenterna ska uppnå en fördjupad kunskap om planeringens teori och historia samt om grundläggande planeringsteoretiska problem. Kursen syftar även till att studenterna ska kunna reflektera över hur planeringsteoretiska kunskaper förhåller sig till planeringens praktik.

Läs all information om kursen 'Planeringsteori' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser vårterminen 2014

Obligatoriska kurser

Samarkand, 2 valbara projekt, 9 hp, grundnivå.
 
Kursen syftar till att fördjupa och utveckla
studenternas kunskaper om detaljplanering samt översiktlig planering, planinstrument inom dessa nivåer. Kursen syftar även till att utveckla fördjupad praktisk och teoretisk förståelse för strategiska planfrågor samt insikter om lagstiftning, kommunal organisation, projektledning, planeringsprocesser och olika parters roller i dessa. I kursen ska studenten vidare tillämpa och syntetisera kunskaper, förmågor och förhållningssätt från tidigare delar av utbildningen.

Läs all information om kursen 'Samarkand, 2 valbara projekt' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Urbanteoretiska perspektiv II, 6 hp, grundnivå.
 
Kursens syfte är att den studerande skall ges möjlighet att vidareutveckla förståelsen för hur ett urbanteoretiskt perspektiv kan användas och därmed bidra till en bearbetning av en planeringsproblematik.

Läs all information om kursen 'Urbanteoretiska perspektiv II' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Kandidatarbete, 15 hp, grundnivå.
 
Kursens syfte är att studenten självständigt ska kunna redovisa ett arbete som behandlar relevanta kunskaper och färdigheter inom ämnesområdet fysisk planering. Kandidatarbetet skall vara en fördjupning inom ämnet och/eller vila på vetenskaplig grund och beprövad praktik samt bidra till kunskapsutvecklingen inom ämnet fysisk planering.

Läs all information om kursen 'Kandidatarbete' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Skriftliga arbeten

Programmet avslutas med ett skriftligt examensarbete motsvarande 15 hp.

Internationellt innehåll

Studenter på programmet uppmuntras att studera 1 termin(er) utomlands.

Läs om utlandsstudier

Jobbprofiler

Student med examen från programmet kan bl.a. arbeta inom kommuners och länsstyrelsers planeringsenheter, på statliga verk (exempelvis boverket och trafikverket) eller på privata konsultföretag.

Många planerare går nu i pension och generationsskifte pågår. Arbetsmarknaden för fysiska planerare är mycket god.

Fortsatta studier

Studenten kan ansöka till masterprogram på avancerad nivå inom Fysisk planering samt till masterprogram inom planering både nationellt och internationellt.

Programråd

Programmet har ett programråd som har till uppgift att säkerställa utbildningens kvalité användbarhet på och för arbetsmarknaden.

Programrådet består av studenter, alumn, extern representant samt lärare och huvudområdesföreträdare.

Programrådet sammanträder 2 gånger per år.

Kontaktperson för programrådet är: Abdellah Abarkan

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programtid

2011 vecka 35 till
2014 vecka 22

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Språk

Undervisningen ges huvudsakligen på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma.

Nivå

Grundnivå

Huvudområde

Fysisk planering

Utbildningsplan

Programansvarig

Länkar

Antal platser

65

Examination

Examen

Utbildningen leder fram till en examen på grundnivå med benämningen:
Teknologie kandidatexamen
Huvudområde: Fysisk planering.
Motsvarande benämning på engelska är
Bachelor of Science
Main field of study: Spatial planning

Bedömning och examination

Bedömning och examination varierar mellan olika kurser i programmet. Se information för respektive kurs i programmet.

Programutvärderingar

Programmet utvärderas årligen av studenterna.

Alumni


Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programtid

2011 vecka 35 till
2014 vecka 22

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Språk

Undervisningen ges huvudsakligen på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma.

Nivå

Grundnivå

Huvudområde

Fysisk planering

Utbildningsplan

Programansvarig

Länkar

Antal platser

65

 

Prata med oss

Kontakta studievägledare

För övergripande frågor om studier på BTH, kontakta våra centrala Studie- och Karriärvägledare.

Share Dela