Fysisk planering

180 högskolepoäng (start ht-12)
Fysisk planering är Sveriges enda utbildning där du blir planeringsarkitekt. Den är mångvetenskaplig och anpassad till arbetssituationen för morgondagens planerare. Fysisk planering vilar på tre grundpelare - planering, gestaltning och teori.

Översikt

Profil - innehåll

Utgångspunkter för planering är naturen, människors fysiska och sociala behov, samhällets organisation och hushållning med resurser, lagregleringen av miljön samt de kulturella och estetiska värdena i vår byggda och obebyggda miljö.

Undervisningen i planering är projektinriktad och i konkreta planeringsuppgifter tränas din kreativa och analytiska förmåga att hantera komplexa planeringsproblem. Du utarbetar förslag på passande innehåll, utformning och gestaltning samt juridisk reglering av den fysiska miljön. Planeringsprojekten utförs både för hela eller delar av en kommun och för staden och dess olika delar som kvartersnivå, stadsdel och del av eller hela staden. Planering för förändring av den befintliga miljön genom nybyggnad, förnyelse eller bevarande varvas med mer teoretiska studier i planeringsteori- och metodik, juridik, samhällskunskap samt skiss- och analysmetoder.

Dataverktyget används i planeringen för analyser och beräkningar av planeringsförutsättningar samt för produktion och redovisning av planer och rapporter. Kunskap om kartor är viktigt för förståelsen av befintlig miljö och för presentation av förändringar. GIS-verktyget används för analys och produktion av planer.

Gestaltningsförmåga och att kunna uttrycka och kommunicera sina förslag till förändring med illustrationer, i tal och i skrift är viktiga färdigheter för en fysisk planerare. Detta tränar du till exempel med övningar i teckning, målning, modellering och ritteknik och modellbygge för hand eller med datorverktyget. Din kommunikativa förmåga tränas bland i annat i seminarier, rollspel samt vid samtliga redovisningar av utbildningens projekt.

Planering med hänsyn till miljö och klimat kräver bred kunskap som byggs upp av kurser i mark och miljö, miljökonsekvensbedömning och samhällets försörjningssystem. Även människans behov och krav på samhället för att det ska vara en god och demokratisk livsmiljö är grundförutsättningar som behandlas i olika kurser. I landskaps- och bebyggelsehistoria ges kunskap om de kulturella värdena i vår miljö.

Utbildningen baseras på vetenskaplig grund. Professorer, forskarutbildade lärare och doktorander medverkar aktivt i hela utbildningen från första året. Studiebesök och studieresor ingår i alla årskurser och där får du möjlighet att studera landskaps- och stadsmiljöer. Du får även insikt och perspektiv på planeringsfrågorna i olika delar av Sverige men även utomlands.

Studentutbyte har etablerats med utländska planerarutbildningar i ett dussintal europeiska länder och med Kina. Många studenter väljer att studera en termin utomlands.

Examen

Utbildningen leder fram till en examen på grundnivå med benämningen:
Teknologie kandidatexamen
Huvudområde: Fysisk planering.
Motsvarande benämning på engelska är
Bachelor of Science
Main field of study: Spatial planning

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programtid

2012 vecka 36 till
2015 vecka 23

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Språk

Undervisningen ges huvudsakligen på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma.

Nivå

Grundnivå

Huvudområde

Fysisk planering

Utbildningsplan

Programansvarig

Antal platser

65

Antagning

Förkunskapskrav

För tillträde till utbildningsprogrammet gäller Områdesbehörighet 3: Matematik C, Samhällskunskap A.

Läs mer om grundläggande behörighet.

Urval

Vid fler behöriga sökande än antal tillgängliga platser, till aktuell programstart, görs ett urval. Detta går till på följande sätt:
Alla behöriga sökande placeras i en eller flera urvalsgrupper parallellt och deltar då i urvalet inom respektive grupp.
Betygsurval:
BG - jämförelsetal i 20-skalan
Slutbetyg från gymnasieskolans program, avgångsbetyg från gymnasieskolans linje, komvux, utländska betyg och samlat betygsdokument.
BF - omdöme
Folkhögskola, med intyg om allmän/grundläggande behörighet och studieomdöme Fördelningen av platser mellan de två betygsgrupperna görs i proportion till antalet sökande i varje grupp.
SA - sent anmälda
Denna urvalsgrupp är till för sena anmälningar. Sökande som inkommer med en sen anmälan placeras i denna urvalsgrupp och tilldelas meritvärde efter ankomstdag.
Provurval:
HP - högskoleprov
I provurvalet HP deltar alla behöriga sökande med giltigt högskoleprov. Lägsta godkända resultat för att delta i provurvalet är 0,1 poäng.
Övriga sökande:
ÖS Sökande som uppfyller kravet på behörighet, men saknar meritvärde kan bara antas under förutsättning att samtliga i ovanstående grupper har erbjudits plats.
DA Direktantagning kan ske i särskilda fall genom individuell prövning.
Fördelning av platser:
Vid antagningen till ett utbildningsprogram ska 67 % av platserna fördelas i ett betygsurval och 33 % i ett provurval. Sökande som uppfyller kraven för båda urvalsgrupperna ska ingå i båda.
Behöriga sökande med lika meriter:
Om två eller flera sökande till ett sökalternativ på grund- och avancerad nivå har samma meritvärde ges förtur till underrepresenterat kön. Därefter tillämpas lottning.
För fullständig information om urval se BTH:s antagningsordning

Antagningsprocedur

Läs mer om antagningsproceduren.

Tillgodoräknande av tidigare studier och utlandsstudier

Student som antagits till programmet och som tidigare läst någon kurs, som motsvarar en kurs inom programmet, kan ansöka om att få kursen tillgodoräknad. Om det är möjligt erbjuds studenten att genomgå en alternativ kurs. Vid studier utomlands under tiden programmet pågår kan en större del (vanligtvis en hel termin) tillgodoräknas. I detta fall ges ett förhandsbesked om tillgodoräknandet via s k Learning agreement.

Läs mer om studier utomlands

Praktisk information

Praktisk information hittas under 'Vill studera'.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programtid

2012 vecka 36 till
2015 vecka 23

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Språk

Undervisningen ges huvudsakligen på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma.

Nivå

Grundnivå

Huvudområde

Fysisk planering

Utbildningsplan

Programansvarig

Antal platser

65

Lärandemål

Profil - innehåll

Utgångspunkter för planering är naturen, människors fysiska och sociala behov, samhällets organisation och hushållning med resurser, lagregleringen av miljön samt de kulturella och estetiska värdena i vår byggda och obebyggda miljö.

Undervisningen i planering är projektinriktad och i konkreta planeringsuppgifter tränas din kreativa och analytiska förmåga att hantera komplexa planeringsproblem. Du utarbetar förslag på passande innehåll, utformning och gestaltning samt juridisk reglering av den fysiska miljön. Planeringsprojekten utförs både för hela eller delar av en kommun och för staden och dess olika delar som kvartersnivå, stadsdel och del av eller hela staden. Planering för förändring av den befintliga miljön genom nybyggnad, förnyelse eller bevarande varvas med mer teoretiska studier i planeringsteori- och metodik, juridik, samhällskunskap samt skiss- och analysmetoder.

Dataverktyget används i planeringen för analyser och beräkningar av planeringsförutsättningar samt för produktion och redovisning av planer och rapporter. Kunskap om kartor är viktigt för förståelsen av befintlig miljö och för presentation av förändringar. GIS-verktyget används för analys och produktion av planer.

Gestaltningsförmåga och att kunna uttrycka och kommunicera sina förslag till förändring med illustrationer, i tal och i skrift är viktiga färdigheter för en fysisk planerare. Detta tränar du till exempel med övningar i teckning, målning, modellering och ritteknik och modellbygge för hand eller med datorverktyget. Din kommunikativa förmåga tränas bland i annat i seminarier, rollspel samt vid samtliga redovisningar av utbildningens projekt.

Planering med hänsyn till miljö och klimat kräver bred kunskap som byggs upp av kurser i mark och miljö, miljökonsekvensbedömning och samhällets försörjningssystem. Även människans behov och krav på samhället för att det ska vara en god och demokratisk livsmiljö är grundförutsättningar som behandlas i olika kurser. I landskaps- och bebyggelsehistoria ges kunskap om de kulturella värdena i vår miljö.

Utbildningen baseras på vetenskaplig grund. Professorer, forskarutbildade lärare och doktorander medverkar aktivt i hela utbildningen från första året. Studiebesök och studieresor ingår i alla årskurser och där får du möjlighet att studera landskaps- och stadsmiljöer. Du får även insikt och perspektiv på planeringsfrågorna i olika delar av Sverige men även utomlands.

Studentutbyte har etablerats med utländska planerarutbildningar i ett dussintal europeiska länder och med Kina. Många studenter väljer att studera en termin utomlands.

Lärandemål

Utöver de nationellt reglerade målen, vilka återfinns i avsnitt 8, gäller följande mål för utbildningen:
Efter genomförd utbildning skall studenten:
kunna redovisa och använda sådan grundläggande kunskap och förmåga som krävs för att kunna arbeta med fysisk planering i eller med en politiskt styrd organisation genom tillämpning av gällande lagstiftning för plan-, miljö- och byggprocessen.

kunna redovisa bred kunskap inom vetenskapliga områden som rör människans relation till den naturliga och byggda fysiska miljön samt visa förståelse av områdets vetenskapliga grund.

visa förståelse för olika värderingar i samhället av den fysiska miljön och ha kunskap om deras bakgrund.

kunna kritiskt och systematiskt integrera kunskap från relevanta kunskapsområden för att analysera, bedöma och hantera planeringsproblem, identifiera möjligheter och gestalta förslag till rumsliga och administrativa lösningar.

kunna i samverkan och genom kommunikation med många olika aktörer i samhället medverka till att föra planeringsprojekt för förändring av den fysiska miljön från idé till förverkligande.

kunna göra bedömningar och avvägningar rörande människans förhållande till och nyttjande av den fysiska miljön med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga, ekonomiska, juridiska, estetiska och etiska aspekter samt hur dessa samverkar för en hållbar utveckling.

visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap, att fortlöpande utveckla sin kompetens och därmed bidra till utveckling av yrke och planeringsverksamhet.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programtid

2012 vecka 36 till
2015 vecka 23

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Språk

Undervisningen ges huvudsakligen på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma.

Nivå

Grundnivå

Huvudområde

Fysisk planering

Utbildningsplan

Programansvarig

Antal platser

65

Upplägg

Upplägg av utbildningen

Utbildningsprogrammets mål uppnås i de olika kurser som ingår i examen. Bedömning och examination görs på kursnivå och detaljer rörande examination och betygssättning finns i respektive kursplan. Under utbildningens gång utvärderas varje kurs, och kursutvärderingarna ligger till grund för fortsatt utvecklingsarbete.

OBS! Lägg märke till att det är kursens starttermin som anges i tabellen nedan. Se varje kurs för att se kursens faktiska utsträckning i tiden.
 

Kurser höstterminen 2012

Obligatoriska kurser

Planering: Introduktion, 7 hp, grundnivå.
 
Att hos studenten introducera grundläggande kunskap om den fysiska samhällsplaneringens objekt och problem samt om dess grundläggande begrepp metod och verktyg.

Läs all information om kursen 'Planering: Introduktion' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Planeringsteori: Introduktion, 6 hp, grundnivå.
 
Syftet med kursen är att studenten skall ges tillfälle att på en grundläggande nivå förstå den västerländska planeringens historiska kontext och framväxt, samt kunna identifiera olika planeringsdoktriner med avseende på grundläggande karakteristik och den kunskaps- och vetenskapssyn som präglat densamma. Ett övergripande syfte är att studenterna skall ges möjlighet att uppfatta, identifiera och förstå hur olika planeringsideal avlöst varandra och hur förändring av ideal kan diskuteras i en samhällelig kontext.

Läs all information om kursen 'Planeringsteori: Introduktion' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Geografiska informationssystem, 8 hp, grundnivå.
 
Kursens syfte är att ge en introduktion till kartografin och att låta den studerande utveckla kunskaper om grundläggande kartografiska begrepp och principer. Vidare syftar kursen till att låta studenten utveckla grundläggande kunskap om teknik för insamling, lagring, bearbetning, analys och presentation av geografisk information samt dess tillämpning inom fysisk planering.

Läs all information om kursen 'Geografiska informationssystem' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Planering översiktlig nivå, 9 hp, grundnivå.
 
Kursens syfte är att hos studenten utveckla grundläggande förståelse för strategiska planfrågor och kunskaper om olika planeringsfaktorer inom den översiktliga planeringen samt tillämpa dessa i utformningen av ett konkret planförslag på kommunal nivå. Grundläggande kunskaper skall också utvecklas om gällande lagstiftning, kommunal organisation, inventerings- och analysmetoder, planprocessen samt olika parters roller i denna process.

Läs all information om kursen 'Planering översiktlig nivå' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser vårterminen 2013

Obligatoriska kurser

Miljökonsekvensbedömning, 6 hp, grundnivå.
 
Kursens syfte är att hos studenten utveckla grundläggande kunskap om miljökonsekvensbedömning (MKB), beträffande teori och metoder samt tillämpa dessa på planeringsfall inom olika planeringsnivåer

Läs all information om kursen 'Miljökonsekvensbedömning' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Planering grannskap, 12 hp, grundnivå.
 
Syftet med kursen är att utveckla kunskap om grannskapet betraktat som stadsmiljö ur fysisk och social synpunkt. Kursen ska ge förståelse för hur stadsbygden kan gestaltas utifrån en reflekterad kunskap om grannskapets utveckling i Sverige under det senaste seklet. Studenten ska ges en grundläggande förmåga att formge stadskvarter och bebyggelse för blandad användning med tonvikt på bostäder.

Läs all information om kursen 'Planering grannskap' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Stadsbyggnadshistoria, 3 hp, grundnivå.
 
Att hos studenten introducera grundläggande kunskap om stadsbyggandets historia.

Läs all information om kursen 'Stadsbyggnadshistoria' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Planering: Detaljplaneprocess och plangenomförande, 9 hp, grundnivå.
 
Kursen syftar till att ge studenten grundläggande kunskap om detaljplaneinstrumentets innehåll både beträffande regelverk enligt plan- och bygglagstiftning och angränsande lagstiftning samt dess tillämpning i planprocess och utförande av formella handlingar i skrift och med digital framställning av plankarta. Vidare syftar kursen till att ge studenten grundläggande kunskap om genomförandeprocessen av laga kraft vunna detaljplaner med tyngdpunkt på för den fysiska planeringen relevanta markexploateringsfrågor. Kursen fördjupar också studentens kunskaper om det svenska planeringssystemet och kommunernas organisationsformer för fysisk planering.

Läs all information om kursen 'Planering: Detaljplaneprocess och plangenomförande' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser höstterminen 2013

Obligatoriska kurser

Naturresurser och landskap, 15 hp, grundnivå.
 
Kursen syfte är att introducera grundläggande kunskaper om naturresurser. Vidare syftar kursen till att ge en förståelse för hur människan använt landskapet över tiden och hur planering av landskapet påverkar denna utveckling. Vidare är syftet att introducera och träna olika metoder och principer som används i landskapsplanering, samt att reflektera över hur olika landskapssyner påverkar dessa.

Läs all information om kursen 'Naturresurser och landskap' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Infrastruktur och mobilitet, 15 hp, grundnivå.
 
Kursens syfte är att förmedla tekniska och juridiska kunskaper om de moderna samhällenas tekniska försörjningssystem, samt om trafiksystemen och deras utformning och nyttjande. Syftet är att studenten ska tillägna sig begrepp, generella planeringsprinciper och metoder för planering av och verktyg för att tillgodose människors rörelse i den fysiska miljön.

Läs all information om kursen 'Infrastruktur och mobilitet' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser vårterminen 2014

Obligatoriska kurser

Planering och hållbarhet, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursen syftar till att utveckla studenternas kunskaper om hållbarhetsbegreppets olika dimensioner och deras relation till den fysiska planeringen. Vidare är syftet är ge en förståelse för hållbarhetsbegreppets vaghet och normativa utgångspunkter. I kursen ska studenten tillgodogöra sig kunskaper om den fysiska planeringen som verktyg för hållbart samhällsbyggande och dess begränsningar.

Läs all information om kursen 'Planering och hållbarhet' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Planeringsteori, 7,5 hp, grundnivå.
 
Syftet med kursen är att studenten skall ges tillfälle att på en grundläggande nivå förstå den västerländska planeringens historiska kontext och framväxt, samt kunna identifiera olika planeringsdoktriner med avseende på grundläggande karakteristik och den kunskaps- och vetenskapssyn som präglat densamma. Ett övergripande syfte är att studenterna skall ges möjlighet att uppfatta, identifiera och förstå hur olika planeringsideal avlöst varandra och hur förändring av ideal kan diskuteras i en samhällelig kontext.

Läs all information om kursen 'Planeringsteori' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Kvantitativa och kvalitativa metoder, 7,5 hp, grundnivå.
 
Syftet med kursen är att ge de studerande möjlighet att utveckla kunskaper om kvantitativa och kvalitativa metoder, samt vetenskapligt skrivande och informationssökning.

Läs all information om kursen 'Kvantitativa och kvalitativa metoder' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Planering och medborgardeltagande, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursens syfte är att studenten ska få en fördjupad kunskap i teori och praktik om planprocesser, roller, och metoder som förekommer och utvecklas av planprocessens olika aktörer vid genomförandet av medborgardialoger inom planläggningens olika nivåer samt hur medborgarnas delaktighet i de olika processerna kan utvecklas.

Läs all information om kursen 'Planering och medborgardeltagande' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser höstterminen 2014

Obligatoriska kurser

Komplexa stadsbyggnadsprojekt, 15 hp, grundnivå.
 
Kursens syfte är att hos studenten utveckla kunskap och förståelse för större städers komplexa planeringsproblem och undersöka dess förändringsprocesser. Syftet är vidare att tillämpa olika analysmetoder vid utarbetandet av ett förändringsförslag.

Läs all information om kursen 'Komplexa stadsbyggnadsprojekt' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Arkitektur och offentliga rum, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursens syfte är att ge kunskap om arkitekturens roll i det offentliga stadsrummet och belysa sambandet mellan gestaltningen av det enskilda
byggnadsverket och offentliga rum. Kursen syftar också till ge fördjupad kunskap i begrepp och teorier och om det offentliga rummets socio-spatiala dimensioner och interaktioner.

Läs all information om kursen 'Arkitektur och offentliga rum' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Urbanteori, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursens syfte är att den studerande skall uppnå grundläggande kunskaper om urbana teorier samt utveckla en grundläggande förståelse för hur ett urbanteoretiskt perspektiv kan användas och bidra i bearbetningen av planeringens problematik.

Läs all information om kursen 'Urbanteori' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser vårterminen 2015

Obligatoriska kurser

Projekt: detaljplanering och översiktlig planering, 15 hp, grundnivå.
 
Kursen syftar till att fördjupa och utveckla kunskaperna om detaljplanering och översiktlig planering, samt om planinstrument inom dessa nivåer. Kursen syftar även till att utveckla fördjupad praktisk och teoretisk förståelse för strategiska planfrågor samt insikter om lagstiftning, kommunal organisation, projektledning, planeringsprocesser och olika parters roller i dessa. Syftet är också att tillämpa och syntetisera kunskaper, förmågor och förhållningssätt från tidigare delar av utbildningen.

Läs all information om kursen 'Projekt: detaljplanering och översiktlig planering' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Kandidatarbete, 15 hp, grundnivå.
 
Kursens syfte är att studenten självständigt ska kunna redovisa ett arbete som behandlar relevanta kunskaper och färdigheter inom ämnesområdet fysisk planering. Kandidatarbetet skall vara en fördjupning inom ämnet och/eller vila på vetenskaplig grund och beprövad praktik samt bidra till kunskapsutvecklingen inom ämnet fysisk planering.

Läs all information om kursen 'Kandidatarbete' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Skriftliga arbeten

Programmet avslutas med ett skriftligt examensarbete motsvarande 15 hp.

Internationellt innehåll

Studenter på programmet uppmuntras att studera 1 termin(er) utomlands.

Läs om utlandsstudier

Jobbprofiler

Student med examen från programmet kan bl.a. arbeta inom kommuners och länsstyrelsers planeringsenheter, på statliga verk (exempelvis boverket och trafikverket) eller på privata konsultföretag.

Många planerare går nu i pension och generationsskifte pågår. Arbetsmarknaden för fysiska planerare är mycket god.

Fortsatta studier

Studenten kan ansöka till masterprogram på avancerad nivå inom Fysisk planering samt till masterprogram inom planering både nationellt och internationellt.

Programråd

Programmet har ett programråd som har till uppgift att säkerställa utbildningens kvalité användbarhet på och för arbetsmarknaden.

Programrådet består av studenter, alumn, extern representant samt lärare och huvudområdesföreträdare.

Programrådet sammanträder 2 gånger per år.

Kontaktperson för programrådet är: Abdellah Abarkan

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programtid

2012 vecka 36 till
2015 vecka 23

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Språk

Undervisningen ges huvudsakligen på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma.

Nivå

Grundnivå

Huvudområde

Fysisk planering

Utbildningsplan

Programansvarig

Antal platser

65

Examination

Examen

Utbildningen leder fram till en examen på grundnivå med benämningen:
Teknologie kandidatexamen
Huvudområde: Fysisk planering.
Motsvarande benämning på engelska är
Bachelor of Science
Main field of study: Spatial planning

Bedömning och examination

Bedömning och examination varierar mellan olika kurser i programmet. Se information för respektive kurs i programmet.

Programutvärderingar

Programmet utvärderas årligen av studenterna.

Alumni

Utbildningen har ingen speciell alumni plats utan det hanteras genom den vanliga ALUMNI funktionen vid BTH.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programtid

2012 vecka 36 till
2015 vecka 23

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Språk

Undervisningen ges huvudsakligen på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma.

Nivå

Grundnivå

Huvudområde

Fysisk planering

Utbildningsplan

Programansvarig

Antal platser

65

 

Prata med oss

Kontakta studievägledare

För övergripande frågor om studier på BTH, kontakta våra centrala Studie- och Karriärvägledare.

Share Dela